Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) október-december • 220-296. szám

1926-10-23 / 241. szám

Békéscsaba, 1926. október 23. Ára ÍOOO Korona Szombat VII. évfolyam 241. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba, Szent István-tér 18. Telefon: 60. független a Főszerkesztő VIDOVSZKY KÁLMÁN GONDOLATOK « * * Békességről, a lelkek békéjéről prédikált tegnap egy indus pap. El­jött ide onnan a pogány világból, ahol még az ő testvéreinek túlnyomó többsége bálvány előtt borul le imádkozni. Eljött ide a keresztény civilizáció büszke országába, hogy tanulmányozza, mit tett közöttünk hét év óta az evangélium. És ahogy beszélt az ő fanatikus hitével, rajongó Krisztusszeretetével, mélységes alázatával, gyermeki naiv­ságával, ugy érezte az ember, hogy ott távol Keleten, azok a fekete­bőrü, egyszerű emberek valahogy közelebb vannak a Krisztushoz, mint a keresztény kulturára oly büszke Európa sok-sok ezer megkeresztelt embere. Ugy éreztük, hogy ott még nem törte össze a lelkek gyermek­ded, tiszta hitét, boldogságot árasztó harmóniáját a — civilizáció. * Egy édesanya borult az egyik pesti törvényszék folyosóján elitélt fiára. Mielőtt a fogházőr bevitte volna a megtévedt fiatalembert a börtönbe, hogy megkezdje a reá rótt büntetés kitöltését, őszintén, iga­zán kisírták magukat egymás kebe­lén a fiu és az édesanya. És ahogy esdeklő tekintettel nézttt a bűnös fiu a tiszta édesanya könnyes sze­mébe, ott a komor, hűvös falak közt, ahol a fogházrőrök kemény szavához, a bírák rideg Ítéletéhez, a bűnösök komoly tagadásához szokott hozzá minden; szelíden, me­legen, vigasztalóan csengett végig egy szepegő, gyenge hang: „Ne sírj fiam . . . majd uj életet kez­dünk !" — Nincs áldottabb, gyö­nyörűbb, drágább szó, mint az édesanya szava. Nincs közelebb sziv a Krisztushoz, mint az édes­anya szive. Sok iskola épült Csonkamogyar­országon az összeomlás óta. A val­lás- és közoktatásügyi miniszter je­lentése szerint az újjáépítés néhány esztendejében csak két és félszer kisebb összeget költöttek magyar iskolákra, mint a béke utolsó 50 évében. Bizonyos, hogy a békében leg­mostohább tárca volt a közokta­tásügyi. Ha épültek is iskolák, azo­kat mind a nemzetiségi vidékeken emelték, az Alföld pedig, meg a sok jó magyar vidék mindjobban elmaradt. Talán ezt a súlyos hibát reparálják most ? Akárhogyan is áll a dolog, min­denesetre a legokosabb épitő munka az uj iskolák szervezése. Mert az tagadhatatlan, *hogy ezt az országot csak az mentheti meg, ha fiaiban ujul meg a magyar. Ehez a meg­újhodáshoz pedig az kell, hogy le­gyen sok jő iskola, ahol nemcssk ismereteket közölnek, nemcsak böl­csebbé, tájékozottabbá teszik a ma­gyar népet, hanem ahol a tiszta erkölcsöt, a nemesszivüséget, a jó­ságot és önfeláldozó munkaszerete­tet is beleoltják a jövő magyarjá­nak lelkébe. Ezért ne sajnáljunk semmi költ­séget az iskoláktól. * A külföldi szocialisták gyűjtést Felelősszerkesztő MIGEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 75000 K Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1000 K akarnak indítani a magyar választá­sok céljaira. Ez azt jelenti, hogy a külföld ugy akar beleavatkozni Ma­gyarország ügyeibe, hogy az amúgy is törvénytelen „pénzelést* a válasz­tások idején még szélesebb rétegek­ben teszi lehetővé. Egészen bizonyos, hogy a jobb izlésü szocialisták maguk is elfor­dulnak az ilyen törekvéstől s nem akarják a magyar ügyeket idegen parancsszóra, idegen zsoldért mint bérencek irányítani. A baj csak ott van, hogy a magyar szocialistákat idegen lelkű emberek vezetik, akik a maguk gyámolitására alighanem fel fogják szedegetni a judáspénzeket azzal a dicső mottóval, hogy „a pénznek nincs szaga"". •••••••• •••••••• •aaa»» ••••••••••••••«••••• aknam ••••••••••>•••« A kormányzó nyitja meg a közegészségügyi értekezletet Budapest, október 22. Horthy Miklós kormányzó vasárnap reggel nyitja meg a közegészség­ügyi és társadalmi problémák megvitatására összehívott értekezletet. A kormányzó megnyitó beszéde után Vass József dr. népjóléti miniszter mond beszédet. A megvitatásra kerülő kérdések a mai magyar élet legaktuálisabb problémáit ölelik fel. •aasaaoi«Bi A nemzetgyűlés pénteki ülése Budapest, október 22. A nemzetgyűlés mai ülését il óra­kor nyitotta meg Zsitvay Tibor el­nök. Farkas Elemér megbízólevelé­nek bemutatása után Pakots József bejelentette, hogy tegnap, bár az ülés elején feliratkozott az egyik jegyző­nél napirend előtti felszólalásra, eb­ben még sem vehetett részt. A mu­lasztást elkövetett jegyző Petrovics, aki sajnálkozását fejezi ki és bocsá­natot kér. Pakots József a legutóbbi egyetemi zavargások, szóvátételéhez kért és kapott engedélyt. Beszédében kijelentette az állapotok tarthatatlan­ságát. Petry Pál kultuszállamtitkár • ••••••• ••••mi Hnwni iuiimiíiiiiiiii aaaaaaaa ivaaaai Hajókat sülyesztett el a középamerikai orkán Newyork, október 22. Havanna kikötő környékén az orkán 3 gőzöst és több halászbárkát, melyek az or­kán dühöngésekor a tengeren vol­tak, elsülyesztett, a legénység kevés kivétellel a tengerbe veszett. Havan­nában a tőzsdenegyedben vitt vég­hez legnagyobb pusztítást az orkán, négy bankpalotának felső emeleteit teljesen tönkre tette. A Ford autó­gyár romokban hever, a forgalom teljesen szünetel és az áramszol­gáltatás is nagy zavarokkal küzd. kijelentette, hogy ebben az ügyben a szükséges intézkedések már meg­történtek. Ezután áttértek a főrendiházi ja­vaslat tárgyalására. Fay Gyulg foglalkozott az ellen­zék részéről elhangzott kifogásokkal. A javaslatot elfogadja, Malasics Géza szólal fel. A felső­házi javaslatot feleslegesnek és idő­szerűtlennek tartja és nem fogadja el. Ezután Hermann Miksa, kereske­delemügyi miniszter beterjeszti a MFTR el kötött szerződés becikke­lyezéséről szóló törvényjavaslatot. Lapunk zártakor az ülés még folyik. •••••••mii Minden megyének kell a kölcsön Budapest, okt. 22. Csonkamagyar­ország mind a 23 vármegyéje be­jelentette, hogy igénybeveszi a vár­megyei kölcsönt. Budapesten drágul a kenyér Budapest, október 22. A buda­pesti kenyégyárosok tegnap délután tanácskozást tartottak, amelyen el­határozták, hogy i-^.e. felemelik a kenyér árát. Ugy a barna, mint a fehér kenyér árát 200 koronával emelik. Az árak i emelését a liszt drágulásával okolják meg. Amerikában megsér­tették az olúíj királynét Newyork, okt. 22. Mária román királyné tegnap váratlanul elhagyta Washingtont és visszatért Newyorkba. Állítólag könnyebb influenza tört ki rajta és most nyugalomra van szüksége. Más hirek szerint azért tért vissza a newyorki román kon­zulátusra, hogy tiltakozzék az ame­rikai pénzügyi kormány rendelete ellen, amely tudvalevően óriási adót rótt ki rá, azután a pénzösszeg után, melyet cikkei után a lapszindikátus­tól kapott. A magyar-cseO keres­kedelmi kapcsolat ügye a prágai szenátus előtt Prága, október 22. A szenátus gazdasági bizottságában harmadik olvasásban is elfogadták a Cseh­ország és Ausztria között 1921-ben kötött kereskedelmi szerződés pót­szerződését és elfogadták a magyar­országi kereskedelmi kapcsolat sza­bályozásáról szóló javaslatot is. Kifosztották a szekszárdi templomot Szekszárd, október 22. Szekszár­don a Főtéren levő katolikus temp­lomba az éjjel betörtek. A betörő este a kóruson elrejtőzködött és onnan kötéllel ereszkedett le. A szentség­tartót, valamint a kelyheket és a perselyekben talált készpénzt elra­bolta. A kár jelentékeny. A nyomo­zás megindult. Quszéven alóli leányok nem táncolhatnak kávéházban Budapest, október 22. Szcítovszky Béla belügyminiszter tegnap aláirta a régóta húzódó kávéházi rendeletet. A rendelet szerint kávéházakban csak akkor lehet táncolni, ha arra alkalmas külön helyiség áll rendel­kezésre. A rendelet egyik pontja ki­mondja, hogy ezeken a táncokon huszéven alóli leányok egyáltalán nem jelenhetnek meg. • •«•••*• BBBBBai Elitéltek egy szocialista képviselőt Megrágalmazta a rendőrséget A budapesti törvényszék Méhes­tanácsa ma vonta felelősségre Hébelt Ede szocialista nemzetgyűlési kép­viselőt, akit a királyi ügyészség a rendőrség sérelmére elkövetett rágal­mazás és becsületsértés miatt he­lyezett vád alá és ezért 2 hónapi foghüzia és 8 millió korona pénz­büntetésre ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom