Körösvidék, 1926 (7. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1926-01-03 / 2. szám

Ara WOO korona. Békéscsaba, 1926január 3. - - k r Vasárnap VII évfolyam 2. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: fOfflffBtlan korefsxtémy politikai napilap. Békéscsaba Szent István-tér 18. Telefon 60. j Főszerkesztő VIDOVSZKY KÁLMÁN j Felelősszerkesztő MIOEND DEZSŐ Előfizetési árak: Negyedévre 75000 K Egy hóra 25000 K. Egyes szám ára 1000 K 9 kormányzó az árvízkatasztrófa színhelyén Horthy Miklós kormányzó és felesége meglátogatta szombaton az árvizsujtotta községeket és HE millió koronát osztott ki a károsultak segélyezésére (A »Körösvidék* kiküldött munkatársának jelentése.) Újév napján a késő délutáni órák­ban szűkszavú távirat jelezte, hogy f. hó 2-án, hajnalban a budapesti személyvonathoz csatolt különkocsi­jában Békéscsabára érkezik nagy­bányai vitéz Horthy Miklós kor­mányzó és felesége, hogy megszem­léljék azt a borzalmas pusztítást, amellyel Vésztő és Gyulavári kör­nyékét sújtotta a méreteiben minden eddigit felülmúló árvízkatasztrófa. A hainali vonattal meg is érkezett a kormányzó. Vele együtt jött fele­s-ige, »o'ábbá Magasházy László első szár ysegéd, Hardy sorhajóhad­nagy, szárnysegéd és Brunswick György százados, utazási felügyelő. Indulás Békéscsabáról A kormányzó és kísérete az éj­szakát kocsijában töltötte. Reggel háromnegyed 7 órakor dr. Kovacsics Dezső kormány­biztos főispánt egynegyedórás különkihallgatáson fogadta a kormányzó, majd 7 óra után kilépve kocsijából fogadta a katonai és polgári hatósá­gok megjelent vezetőinek tisztelgését. Vitéz Szobotich Emil ezredes mint állomásparancsnok és mint a csabai gyalogezred parancsnoka jelentkezett. — örömmeK hallottam — mondta neki a kormányzó —, milyen kiváló, rendkívüli teljesítményt végeznek a 10-ik honvédgyalogezrec 1 katonái. — Elismeréssel szorította meg a kiváló honvédezred parancsnokának a ke­zét. Hasonlóképpen nyilvánította elis­merését Háhn őrnagynak, az árvé­delmi munkálatokban résztvevő mű­szaki csapatok parancsnokának. Jánossy Gyula rendőrfőtanácsostól az ideérkezett menekültek elhelye­zése felöl érdeklődött. Berthóty István polgármesterhez igy szólt: — Hallom, hogy Békéscsaba vá­ros szépen kiveszi a részét a me­nekültek támogatásából. Szükség van a nemes szivek megmozdulá­sára. Odafenn is minden lehetőt el­követünk a szerencsétlen károsul­tak istápolása érdekében. Vitéz Szabó Jernó vármeggei székkapitánytól a telkeikből kiön­tött vitézek sorsa felől érdeklődött, majd buzdító, bátorító szavakat kül­dött szácnukr8. Ne csüggedjenek, — úgymond — hiszen a vitézek­nek kell jópéldával előljárníok a helyreállítás hatalmas munkájában. Tisztelgett még a kormányzó előtt Hrabong János, a M. A. V. sze­gedi üzletvezetője és dr. Biró Zol­tán az MTI csabai fiókjának vezetője és Temesváry Imre nemzetgy. képv. Az A. E. G. V. két szalonkocsi­ból álló kűlönmotort bocsájtott a legmagasabb látogató és kísérete rendelkezésére, amely reggel 8 óra táján iodult el Békéscsabáról. A vonatot Békésig Frits Rezső, az árvíz óta emberfeletti teljesít­ményt végző A, E. G. V. forgalmi­főnöke is elkísérte. Békésen, ahol a korareggeli járó­kelők már értesültek a kormányzó érkezéséről és csoportokba verődve lelkesen éljeneztek, Moláoványi Já­nos, a békési járás főszolgabirája csatlakozott a kísérethez, aki a szo­rongatott vésztői közigazgatási ha­tóságoknak is készségesen sietett támogatására, Békésről pedig 800 derék munkást rendelt ki a vésztői gátakra. 9 legnagyobb veszedelem színhelyén Horémusz István kir. tanácsost, a gyulai m. kir. mérnöki hivatal főnökét, lelkesebb irányitója elejétől végsőkig kimerítő műszaki il kormányzó fogadtatása Msztön Másfélórás utazás után a nyolc napon és nyolc éjszakán keresztül halálos félelmet kiállott Vésztő köz­ség főterén, a községháza elölt állt meg a különmotor, ahol asszonyok és gyermekek újonnan éledő remény­séggel gyűltek össze a kormányzó köré. A bejárat előtt hosszú arc­vonalban álltak fel a községet mentő munkálatok fáradhatatlan, önfeláldozó vezetői. Pisztelka Rezső műszaki ezredes nyitotta meg a sort akinek örömét fejezte ki a kormányzó afelett, hogy hallomása szerint az árvíz által sújtott szegény lakosság elismerés­sel és hálával adózik a kirendelt katonaságnak azért a nagyszerű munkáért, amit a község érdekében végez. Vitéz Petrányi Sándor őrnagy, mint állomásparancsnok és az ár meg-megujuló támadásai ellen első perctől fogva hősiesen küzdő 10-es honvédeink kirendelt állományának parancsnoka jelentette, hogy semmi zavaró incidens nem történt, a vé­delmi és mentési munkálatok a leg­nagyobb rendben folynak. A kirendelt műszaki segédcsapa­tok parancsnoka után a kiváló csen­dőreivel szintén első perctől kezdve kint működő Radics József csendőr­főhadnagy vette át a kormányzó elismerését. műszaki folyam­aki ieg­fogva a mentés­nek és éjjelt is nappala téve őrkö­dik maga is az állandó ostrom alatt álló gátakon, ugyancsak elismerés­ben részesítette a kormányzó. Vitéz Hidjeá Gyula dr., a járás vitézi hadnagya a károsult vitézek helyzetéről tett jelentést. Őt is, vala­mint a járás vitézeit is kitartásra buzdította a kormányzó. Becker Ádám földmivelésügyi mi­niszteri tanácsos a kormányzó kér­désére elmondta, hogy pénteken este a dühöngő szél miatt a gátak átsza­kadásától féltek, azonban mára meg­javult a helyzet és minthogy január­ban ujabb áradás bizonyosan nem lesz, Vésztő község megmentett­nek tekinthető. Kiss László, a járás főszolgabirája jelentkezett ezután, aki elsősorban dr. Tóth Bélát, az első veszedelem óta teljes kimerülésig dolgozó ki­tűnő szolgabiráját rendelte ki, majd ö maga is több napot és éjszakát töltött el megszakítás nélküli súlyos munkában a katasztrófa színhelyén. Tardy Lajos községi főjegyzővel, akinek megemlítette, hogy mennyi szépet, mennyi jót hallott róla és Nagy János községi bíróval hossza­san beszélgetett a kormányzó. A lakosság száma, az elborított veté­sek területe és az elpusztult házak száma felől érdeklődött. Szívélyes, elismerő és buzdító szavakat intézett még Gönczy Béla ref. lelkészhez, dr. Katona Gábor főorvoshoz, az árviz tartamára szer­vezett egészségügyi intézmény érde­mes vezetőjéhez, dr. Kiss Elek or­voshoz és a Vésztő mentését meg­értő készséggel támogató Moldoványi János békési főszolgabiróhoz. (Hiánynál megszűnt a veszedelem 9 lefolyt víz helyén buján zöldéi n vetés Még néhány munkára érkező la­pátos embert szólított meg a kor­mányzó, azután kíséretével együtt bevonult a községházára, ahol Bec­ker Ádám miniszteri tanácsos hatal­mas vízrajzi térképet teritett ki egy asztalra és ismertette az árvízkataszt­rófa okait, keletkezését, kifejlődését és az eddig folytatott mentési mun­kálatok eredményeit. Nagy meg­nyugvást keltett az a jelentése, amely szerint Komádinál, ahol Reich Egon százados végzett leírhatatlanul nehéz és értékes munkát utászaival, a gátszakadás teljes betömése sikerült szombaton reggelre és igy a Sebeskörösbe visszavezető három partnyitáson keresztül most már állandóan folyik visz­sza az ár a mederbe. Ennek a rengeteg víztömegnek a levezetése még sok időt vesz igényb?, de máris sikerült elhárí­tani a veszedelmet Okány község felől, ahonnan jórészt már felsza­badultak az elöntött területek. A kormányzó kérdésére kijelen­tette a miniszteri tanácsos, hogy az elhúzódott ár hely én, Okány körül buján zöldéinek a vetések,

Next

/
Oldalképek
Tartalom