Körösvidék, 1922 (3. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1922-05-23 / 116. szám

Békéscsaba, 1922. május 207. Csütörtök III. évfolyam 1 12 . szám SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Békéscsabán, Szent István-tér 18. sz. A szerkesztőség telefon száma : 60. Független keresztény politikai napilap ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 70 K, negyedévre 200 K, félévre 400 K. Egyes szám ára 3 K. Négy elfogadott képviselő­jelöltje van Csabának Jelentettük, hogy dr. Endes Gábor járásbiró a békéscsabai választó­kerületeibe kinevezett választási biz­tos szombaton délelőtt érkezett meg Békéscsabára, hogy a különböző pártok megbizottaitól átvegye az ajánlási iveket. Szombaton és vasár­nap természetesen még semmi hi­vatalos (tehát hiteles) adat sem szi­vároghatott ki az ajánlók számára vonatkozólag, sőt számadatok még a mai nap folyamán is csak talál­gatások alapján, kortesfogásképen kerülhettek forgalomba, minthogy az ajánlási iveket a pártok megbizottai­tól zárt ajtók mögött esküt tett tiszt­viselők vették át, akiknek esküjök értelmében semmi körülmények kö­zött sem szabad elárulniok az egyes jelöltek ajánlóinak számát. Ennek ellenére helyi laptársunk vasárnapi számában a hivatalos adatoknak nem egészen megfelelő számokat közölt az ajánlási ivek benyújtásá­val kapcsolatosan, sőt ezekből a számadatokból azonnal, következte­téseket is von le. Feltétlenül szük­ségesnek tartjuk hangoztatni, hogy az ajánlások megszerzése semmi esetre sem minősít­hető előjátéknak, mert hiszen legtöbb jelölt (nálunk Ko­vács is, Urmánczy is) mind­össze annyi ajánlót igyeke­zett összegyűjteni, amennyit az erre vonatkozó rendelet megkíván. Igy tehát helytelen dolog az aján­lások számából vérmes reményű következtetéseket levonni, mert köny­nyen megtehet, hogy vannak jelöltek, akiknek összesen is csak annyi vá­lasztójuk akad, amennyivel ajánlási iveiket aláíratták. A mérkőzés (min­den úgynevezett „előmérkőzés" nél­kül) vasárnap lesz. Majd akkor dől el a csabai mandátum sorsa. Addig minden következtetés korai s a me­rész következtetőkre csalódást hozhat. Eddig mindössze annyi állapitható meg, hogy dr. Endes Gábor válasz­tási biztos a megejtett ellenőrző vizsgálat után mind a négy békés­csabai jelöltet elfogadhatónak nyil­vánította, minthogy mind a négynek ezernél több ajánlója volt. Az ily értelmű döntés alapján hétfőn dél­előtt adta át a választási biztos Korossy László választási bizottsági elnök és Borbély Sándor jegyző jelen­létében az ajánlásról szóló igazol­ványokat a négy párt megbizottainak. Kovács Mihály (egységespárti) iga­zolványát Péterfi Lajos tanár, Urmánczy Nándor (honvédelmi párti) igazolványát dr. Zvaratkó Pál árvaszéki h. elnök, Lipták Pál dr. (egységes párti) igazolványát Medvegy Elemér, Szeder Ferenc (szociáldemokrata) igazolványát pedig Lilinger István j cipész és Kocziha Mihály vette át. Ennek a szükséges formaságnak mindössze az a jelentősége, hogy mától kezdve a négy csabai jelölt­nek a további küzdésre való jogo­sultságát a kormány rendelete értel­mében kiküldött hivatalos tényezők is elismerték és igazolták. 9 vármegyei kerületek képviselőjelöltjeinek ajánlási viszonyai A vármegyei kerületekben fellépett képviselőjelöltek ajánlóinak szá­máról a Magyar Távirati Iroda az alábbi jelentést adta ki: Gyuláról je­lentik : Az ajánlási iveken beadott jelöltek neve és az ajánlások száma a következő: Gyula: dr. Lukács György 2200, Liptófalvy István 1219, ebből későbbi értesülésünk szerint 500-at törültek, K. Schriffert József 1285. Szeghalom: Temesváry Imre 3482. Orosháza: Csizmadia András 2214, Farkas István 1386, dr. Mitt­lasovszky János 1095, Bodó István 1072. Tótkomlós: Dr. Egán Imre 1314, dr. Dénes István 1572. Gyoma: Dr. Zeőke Antal 1190, Vági József 1034, Szenner József 782, dr. Makay Márton 785, G. Szabó József 280. Békés: Kolozsi Endre 1231, Faragó László 1291, Szakács Andor 2873. Szarvas: Pékár Gyula 3793, Borgulya Pál 2307, Takács József 2817. A MTI. fennebbi jelentése csak hozzávetőleges adatokat tartalmaz. Telefonon érdeklődtünk a vármegye valamennyi választókerületének illetékes vezetőinél, akiktől a délután folyamán nagyobbrészt azt az információt kaptuk, hogy az ajánlások elbírálását hivatalosan még nem zárták le. — A békéscsabai ajánlások eredményével mai lapunk vezetőhelyén foglalkozunk. 9 Károlyi Mihály-féle vagyonelkobzási pör hétfői tárgyalása 9 bíróság utasítja a hír. kincstárt a bizonyítékok előkészítésére — A törvényszék folytatja a tárgyalást Budapest, május 22. Károlyi Mihály vagyonelkobzási perében ma délelőttre volt kitűzve a határozat kihirdetése a kir. kincs­tár, valamint Károlyi Mihály meg­bizottainak előkészítő iratára vonat­kozóan. Oswald József dr. kúriai bíró, a törvényszék elnöke pontban 10 órakor nyitotta meg a tárgyalást és kimondotta a bíróság határoza­tát : A bíróság a felperes kincstárt a tárgyalás előkészítésére utasítja és pedig hat irányban: 1. Terjesz­szen elő a felperes-kincstár tény­állást atekintetben, hogy az 1918. évi januári munkássztrájkot az első­rendű alperes Károlyi Mihály idézte elő és hogy ennek a sztrájknak az volt a célja, hogu a kormányt min­denáron való békekötésre és a há­ború befejezésére kényszerítse. 2. Melyek voltak azok az ellenséges államok és kik voltak ezen meg­jelölendő ellenséges államok ké­mei, akikkel Károlyi érintkezett és ennek az érintkezésnek a célja a mindenáron való békekötés volt. 3. Melyek voltak azok a nagyhatal­mak és kik voltak azok az állam­férfiak, amelyekkel és akikkel Ká- 1 rolyi Mihály olyan irányban folyta­tott tárgyalásokat, hogy az Osztrák­Magyar Monarchia kapcsolata fel­bontassék és a monarchia a néme­tekkel való szövetségből kivonassék. 4. Jelölje meg Károlyinak a katona­tanács szervezése körüli ténykedé­seit és a bizonyítékokat arra, hogy a katonatanácsok szervezésének a célja az volt, hogy a tisztikar és a legénység az engedelmességet meg­tagadják a forradalmi tömegre való tüzelés elrendelése esetén. 5. Jelölje meg a nemzeti tanács alakulásának és szervezésének körülményeit és az országgyűlés erőszakos felosz­latásának körülményeit és a bizo­nyítékokat atekintetben, hogy Ká­rolyi ez irányban milyen ténykedést fejtett ki. 6. Jelölje meg a bizonyí­tékokat arra, hogy Károlyi a Galli­lei-kört anyagilag támogatta és hogy a Gaflilei-körnek az volt a célja, hogy antimilitarista céllal a katona­ságot feloszlásra és az engedelmes­ség megtagadására birja. Mindezen körülmények előterjesz­tése után a törvényszék folytatja a tárgyalásokat. A bizonyítékokat mint a felperes királyi ^kincstár tartozik elkészíteni. 3 dalárda hangversenye A békéscsabai Keresztény Dalos­kör folyó hó 21-én, vasárnap este 8 órakor jólsikerült dalestélyt rende­zett a Fiume szálloda éttermében. Az egyre erősbödő, minden fellé­pésével ujabb gyönyörűséget nyújtó daloskör ismét bebizonyította, hogy hivatott müvelője a magyar dalnak. Lukoviczky Endre vezetése mellett szebbnél-szebb dalokat adtak elő, amelyek méltán ragadták élénk taps­viharra az egybegyűlteket. Nem aka­runk egyenként megemlékezni a lepergett számokról, hiszen nehéz is volna megállapítani, hogy melyik volt szebb, csak azt szögezzük te őszinte örömmel, hogy mindenik dal visszhangra talált a közönség szivé­ben, mely őszinte lelkesedéssel ün­nepelte a daloskört. Nem mulaszthatjuk el annak az örvendetes jelenségnek kiemelését, hogy — bár a társadalom minden rétege képviselve van az énekkar­ban — különösen az iparosság az, amely teljes odaadással s lelkesedés­sel végzi a magyar dal müvelésé­nek nagyon értékes és hazafias kulturmunkáját. Az egyre erősödő, mind hatalmasabb (már közel 40 énekes van) énekkarnak legnagyobb erősségei ők, akik nem kímélik a fáradságot, hanem a terhes napi munka után szívesen sietnek a dalos­körbe, telket üdítő, nemzeti érzést erősítő magyar dalra, gyönyörű éneklésre. Csak egy baj van. A közönség nem méltányolja eléggé azt az igye­kezetet, melyet e kör kifejt. Más városban minden dalestély olyan esemény, amely fellelkesíti az egész társadalmat. Itt pedig, ahol ritka jó énekkarunk van, bizony alig telik meg egy-egy terem, ha dalestélyre hívnak bennünket. Szomorú dolog ez, mert a nemzeti érzésnek, a dal szeretetének alig van alkalmasabb kifejezési tehető­sége, a lélek felüditésének alig van méltóbb módja, mint egy ilyen dal­estén való megjelenés. Szerencsére a daloskör hivatása magaslatán áll s ép ezért nem fér­het kétség hozzá, hogy te fogja győzni a közönyt s nemes munkája mégis csak el fogja érni azt, ami méltó a békéscsabai Keresztény Daloskör előadásaihoz: zsúfolt házak előtt fog lefolyni sok-sok kedves, meleg, nagyon szép dalestély. A királyi család Madridba utazik Madrid, május 22. Zita királyné Funchalban gyermekeivel és kísére­tével a Sancta Izabella spanyol hajóra szállott és vasárnap Cadixba érke­zett. Alfonz király elküldte Cadixba az udvartartásnak azokat a tagjait, akik az elárvult királyi családot Madridba fogják kisérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom