Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) október-december • 218-296. szám

1921-10-01 / 218. szám

2 Körösvidék Bcttcscsűtw, 1921. október L állapítják meg. Tenyészállatokra a pénzügyminiszter is elrendelheti a becslést, de a legkiválóbb tenyész­állatot sem lehet 30,000 koronánál magasabbra értékelni. A holt leltári tárgyak közül csu­pán a következő gépek esnek va­gyonváltság alá: 1 gőzeke váltsága 25,000, 1 motoros szántógépé 5000, cséplő-készletért 3 lóerőig 1000, 4 lóerőig 1500, 6 lóerőig 2000, 8 ló­erőig 3000, 1000 lóerőig 4000, ezen­felül 5000 korona, mindenkor a cséplőszekrény lóerejét véve számí­tásba. Motor, vagy traktor-készlet után 6 lóerőig 1000, 8 lóerőig 1500, 11 lóerőig 2000, 16 lóerőig 3000, 20 lóerőig 4000 korona, ezenfelül 5000 K. Csak hajtómotorok után az utóbbi tételek fele a vagyonváltság. Ha a gép értéke annak forgalmi értékénél aránytalanul kisebb, kér­hető becslési eljárás a pénzügyigaz­gatóságtól. Ennek költségeit a kerel­mező viseli. A megállapított becs­értéket vagy hozzá kell számítani az élő leltár értékéhez, vagy az élő­leltár értékére megállapított százalék váltság alá esik, aszerint, amint az élőleltár vagyonváltságát a tényleges érték alapján, vagy átalánytételekkel állapították meg. A szőlőbirtokhoz tartozó és a szőlő feldolgozására szőlő, must, bor raktározására szolgáló berenáezések, gépek, eáények után 1 kataszteri holáig 100 korona, azonfelül 200 korona a vagyonváltság. Beépített cement tartály után hekto­literenként 3 K, nem emberi erővel hajtott szőlősajtó után kosaranként 10 hektoliter űrtartalomig 500 K és minden további megkezdett 10 hekto­liter űrtartalom után 500 K. Folyton működő szőlősajtó után 1000 ko­rona. Az erdőbirtok eleven és holt leltári felszerelése után a vagyon­váltságot az 1921. április 1-én mu­tatkozó érték 10 százalékában kell megállapítani. A szőlő- és erdőbirtokos felszere­léséről bevallást köteles adni. Aki felhívásra sem adja be a bevallást, 25 százalék pótlékot fizet. A gazdasági felszerelések után járó vagyonváltság összegből kére­lemre le lehet vonni a megszálló csapatok által a felszerelésekhez tar­tozó dolgokban okozott kárt, ha a birtokos igazolja, hogy felszerelését már kiegészítette. j A gazdasági felszerelések vagyon- , váltságát a földbirtok váltságával ' együtt kell kivetni. A vagyonváltságot egy év alatt j kell négy egyenlő részletben lefizetni és az eseaékes részlet felét hadi­kölcsönnel is lehet fizetni. A felszerelés váltságáért a gazda j személyesen is felelős még pedig a j tulajdanos társak egyetemlegesen. Folytatása következik. A szerb határőrség csapa tszemléje {Belgrád, szept. 30.) Pilis szerb generális, Skobliai katonai kerület parancsnoka az albán határra uta­zott, ahol szemlét tart az albán be­törések feltartóztatására kivezényelt szerb csapatok felett. Briand üdvözli Benest (Prága, szept. 30.) Briand távira­tilag üdvözölte Benest az uj cseh kormány megalakulása alkalmából. Elhalasztják a Duna—Tisza csatorna építését {Budapest, szept. 30.) A kormány a kedvezőtlen időjárásra való tekin­tettel elhalasztotta a Duna—Tisza csatorna építését. Mi van ma ? 1921. október 1., szombat R. kath.: Rémig pk. Prot.: Malvin. Nap kél 5 óra 58 perckor, nyugszik 17 óra 41 (541) perckor. Hold kél 5 óra 46 perckor, nyugszik 17 óra 33 perckor (533) Délután Vs4 órakor a „Körösvidék" Rt. igazgatósági ülés. Ismét megkezdődnek a magyar-szerb vasúti tárgyalások (Belgrád, szept. 30.) A jövő hét folyamán ismét megkezdik a buda­pesti és a belgrádi kormány meg­bízottai tárgyalásaikat a közvetten magyar—jugoszláv vasúti forgalom felvétele ügyében. 9 SZÉGÜlUÉáSök bérmozgolmo A munkaadók beszüntettek üzemüket Budapest, szept. 30. A szabóiparosok tegnap este nagy gyűlést tartottak, amelyen a szabó­munkások ismertették béremelési igényüket. A munkaadók 25 szaza­iékos drágasági pótlékot ajánlottak fel. A munkások azonban 35 szá­zalékra tartanak igényt. Ezt a kö­vetelést az üzlettulajdonosok igen magasnak tartják és kijelentették, hogy nem teljesíthetik. Minthogy a munkások terrorisztikus módon igyekszenek érvényt szerezni kö­vetelésüknek, a munkaadók elhatá­rozták, hogy műhelyeikben beszün­tetik az üzemet. A határozatot már végre is hajtották. Lázadnak az irek {Dublin, szept. 30.) Topperaryban a lakosság fellázadt. A kivezényelt katonaság csak heves harc árán tudta elnyomni a lázadást. A küzde­lemnek több halottja és sebesültje volt. Mennyivel élünk drágábban, mennyiszer tasiink többet, Ha most a legszükségesebb dol­gok árait vesszük külön-külön, a statisztikai adatok alapján .megáila­pitható, hogy ami békében 100 ko­rona volt, annak augusztusi árai a következőképen alakultak : /. Élelmiszerek. Kenyér 2108 Burgonya 5000 Bab 6500 Zöldség 8000 Tojás 8333 Marhahús 3100 Sertéshús 4000 Sertészsír 10000 Cukor 10000 Átlag //. Ruházat. Vászon Férfiruha Női ruha Kötött áru Cipó Átlag 5225 8970 6000 6000 7200 9370 6931 III. Lakás, stb. Fűtés 9540 Világítás 1666 Lakbér 357 Átlag 1434 3331 5749 Sohase volt még Ilyen drágaság, mint most A háború óta állandóan felszínen van a drágaság kérdése. Már az unalmasságig sokat irtak róla. Ha most mégis újra erről írunk, azt csak azért tesszük, mert egy fő­városi lap hivatalos statisztikai adatai alapján, csalhatatlan számok­kal mutathatjuk be, hogy ez évben mint hullámzottak az árak s mint érték el máig a legmagasabb fokot. A statisztika augusztus végéig van feldolgozva s e szerint a háború előtti árakhoz viszonyítva az átla­gositott drágaság ez év januárjától kezdve a következő hullámzást mutatja: Januárban 49 Februárban 46'5 Márciusban 40 Áprilisban 45'5 Májusban 355 Juniusban 34 Juiiusban 375 Augusztusban 42-sze­rese a háború előttinek. IV. Vegyes kiadások. Dohány 4062 Szappan 9400 Újság 2500 Villamos 1875 Színház 2500 Átlag Nyers átlag Arányosított átlag 4185 Betűkben is kifejezve, a végered­mény a következő : a háború előtti árakhoz viszonyítva az élelmiszerek áremelkedése ötvenkét és félszeres, a ruházati cikkeké néhány pont hí­jával kerek hetvenszeres, a lakás, fűtés-világításé tizenötszörös, a ve­gyes kiadásoké harmincháromszoros. Á megélhetés általános drágulása augusztus végéig a háború előtti árakhoz képest negyvenkétszeres. Megjegyzendő, hogy ezek augusz­tusi árak, holott azóta némely cikk­nek sokszorosan felszökött az értéke, de most kivétel nélkül mindegyik drágult. Ezzel szemben a készpénzfizeté­süek megkeresik a háború előtti díjazásuknak a következő sokszo­rosát : Gyári szakmunkás 22.5 Kézműipari szakmunkás 27 Napszámos 29 Köztisztviselő 9 Magántisztviselő 10 Katonatiszt 9 Ha ezeket a számokat elolvasgat­juk, mindjárt megértjük a készpénz­fizetésüek óriási anyagi gondjait. Hiszen még a legtöbbet (de legbi­zonytalanabb munkája) kereső mun­kás is csak 29-szeresét keresi a háború előtti bérének, holott meg­élhetése negyvenszer annyiba kerül. Ne is beszéljünk a közalkalmazot­takról, akiknek fizetése csak kilenc­szerese a békebelinek. Budapesti terményárak Budapest, szept. 30. Buza 1775—1730 Rozs 1360 Sörárpa 1550 Takarmány árpa 1575 Zab 1450 Tengeri 935—940 Köles 1500 Repce 2200 9 Ratholiiiiis Népszövetség Irta Burián Ferenc, a Kath. Népszövetség titkára. A forradalmak tanulságai után fokozottan érdekel bennünket min­den népmüvelődési, vagy népgazda­sági és politikai életébe nyúló moz­galom. Ezek között keletkezésének idejére és a hozzákapcsolódó töme­gek számarányát tekintve, első a Katholikus Népszövetség. Csak a katholikus tömegeket fog­lalja ugyan össze, a katholikus nép vallási, kulturális és gazdasági igé­nyeit tartja számon, de hovatovább mindannyiunk előtt világosan áll, hogy az egyes felekezetek beléleté­ben a vallási érzés elmélyítése és megőrzése: nemzeti missziót szolgál. Az állami és társadalmi élet felfor­gatásának leghathatósabb ellenszere, ha az állam polgárainak lelkében elevenen él a valláserkölcsi érzés. S ha ez a valláserkölcsi érzés nem hatja át a társadalom egészét, a valláserkölcs alapján álló rétegeknek szervezetten, vagyis hatalmi tényező­ként kell fellépniök a felforgatók romboló törekvéseivel szemben. A Katholikus Népszövetség alapí­tásának indító okai nem a feleke­zetek egymáshoz való viszonyában, egymás kárára történendő fellépésé­ben. hanem abban a mindveszedel­mesebb mozgalomban lelte magya­rázatát, mely a vallási és nemzeti eszmék s elsősorban a katholikus egyház ellen intézte ostromát. A Kath. Népszövetség tehát nem a régi téves értelemben vett fele­kezeti mozgalom volt, hanem a destruktív törekvések visszaverésé­nek falanksza. Mindinkább világossá vált, hogy ha támadják a katholi­cizmusí; ez a támadás árt a vallási eszmének, tehát a többi felekezetek vallási életének és árt a nemzeti eszmének is. Ezért a Kath. Nép­szövetséghez hasonló intenciókkal alakult a protestáns felekezetek kö­zött a Kálvin-Szövetség és Evangé­likus Szövetség, melyek a protes­táns gondolatot védték az általános elvallástalanodásnak a szociáldemok­raták, szabadkőművesek által támasz­tott hullámverésében. A Kath. Népszövetséget e fő­szempontokon felül az a szükséges­ség hozta létre, hogy a katholiku­sok között többé-kevésbbé hiányzott az összetartozandóság érzete. A többi felezzetek között ez az összetarto­zandóság érzése kiépitettebben meg­volt. A Kath. Népszövetség tehát a katholikus nép összetartozandóságá­nak, kulturális és gazdasági előhala­dásának szerveként jött létre. A Kath. Népszövetség alapítói már 15 évvel ezelőtt észrevették, hogy a feltörekvő destrukcióval, a szociáldemokrácia, szabadkőmivesség nemzetbontó munkájával szemben tömegmoz alom ébresztése szükséges. A Kath. Népszövetség a forradalmak elkövetkezésének útját nem tudta ugyan elvágni, mert mikor — a katonaszö­kevényekre és lógókra alapítva — a szociáldemokraták megfújták a forradalom kürtjét, a Kath. Nép­szövetség tagjai, a nép erkölcsi elitje, még a frontokon volt, vagy már a föld alatt. A Kath. Népszövetségnek mégis nagy érdeme van abban, hogy a falu népe nem hódolt be a kom­munizmusnak, hanem ellenálli, mert a Népszövetség tagjainak szociálde­mokráciáról, kommunizmusról már beiskolázott tiszta fogalmai voltak. Az ellenforradalmak is ott kaptak lángra, ahol a Kath. Népszövetség­nek erős szervezetei állottak. A kom­munista uralom eltakarodásakor a Kath. Népszövetség vezérférfiai iga-

Next

/
Oldalképek
Tartalom