Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) július-szeptember • 142-217. szám

1921-09-23 / 211. szám

Céflcácsúbú, i 921 szeptember 23. Kórasviűák 3 — Kérelem. A békéscsabai Nő­egylet és Stefánia Szövetség tisztelt tagjait ezúton felkéri az Elnökség, szíveskedjenek a Move meghívására az ifjúsági cserkészcsapatok előadá­sain f. hó 24. és 25-én minél na­gyobb számban részt venni. — Sóigénybejelentés. Felhivat­nak a kereskedők és szövetkezetek, hogy az 1921. évi október havi só­szükségletüket folyó hó 24-én déli 12 óráig annál is inkább jelentsék be a népjóléti hivatal 3. számú szo­bájában, mert ha ezt elmulasztják, ugy nem tarthatnak igényt a sóra. — Felhívás. A Kereskedelmi Al­kalmazottak Országos Szövetségé­nek helyi csoportja értesiti az ösz­szes kartársakat, hogy f. hó 25-én délelőtt 10 órakor helyiségükben (Korona-kávéház külön termében) rendkívüli közgyűlést tart, melyen az anyaegyesület kikü'dötfel képvi­selteti mag it, miért is kérjük a nem tagokat is, hogy minél számosabban jelenjenek meg. A vezetőség. — Beiratkozások a kolozsvári (szegedi) egyetemre. Értesítem a kolozsvári egyetem hoilgatóit, hogy a folyó 1921—22-iki tanév első sze­meszterére való beiratkozások folyó hó 26-tól okt. 3-ig bezáróan tartat­nak meg. Utólagos beiratkozási kér­vények, illetőleg előjegyzések alapo­san igazolt késedelem esetén folyó hó végéig fogadtatnak el, illetőleg nyújtandók be karunk dékáni hiva­talánál Szegeden. Az egyetem Rectora. — Milyen az osztrák „hadse­reg." Jellemző esetet olvasunk a Neue Freie Presse egyik legutóbbi számában. Még májusban történt, hogy Edmund Reissig kapitány reg­gel hét órakor megjelent a bécsi Stiftkaserneben és a napos tizedes­nek parancsot adott, hogy fúvasson sorakozót. A napos tizedes erre azt válaszolta a kapitánynak, hogy ez lehetetlen, mert még a legénység ágyban van. A kapitány erre fele­lősségre vonta a legénység bizalmi férfiját, Josef Abraham katonatanácsi tagot és kijelentette, hogy a leg­utóbbi napokban megjelent zászló­aljparancs értelmében a foglalkozás reggel 7 órakor kezdődik és öt órakor már ébresztőt is fújtak. Erre a bizalmiférfiui közlegény kijelen­tette, hogy nincs tudomása az em­iitett parancsról, egyébként is vál­lalja a felelősséget azért, hogy a legénység még ágyban van, mert a szakadó eső miatt kivonulásról ugy sem lehet szó. További vitatkozás folyamán a kapitány megkockáz­tatta azt a kijelentést, hogy ha éjjel három órakor fújnak sorakozót, a legénységnek akkor is sorakoznia kell. Erre a közlegény meg viszont azt válaszolta, hogy három órakor sorakozót fúvatni a legnagyobb hü­lyeség. A kapitány jelentést tett az esetről és az ügyet, mint lázadás bűntettét, fegyelemsértéssel súlyos­bítva, a napokban tárgyalta a bécsi I. kerületi büntetőtörvényszék, az előbbi katonai törvénykönyv értel­mében. A biró Abrahamot 3 napi fogságra ítélte, ami ellen mindkét részről felebbezést jelentettek be. — Mi magyarok csak szánakozó mo­sollyal olvashatjuk az ilyen eseteket, melyek élénk emlékezetét keltik ben­nünk az őszirózsás forradalom és a bolsevizmus gyászos emlékezetű ka­tonatanácsainak. És ilyen katona­sággal akarják az osztrákok Nyugat­magyarországot megszállani és meg­tartani ?! — Betörés. Ma reggelre virradó éjszaka betörők jártak Salát Máté Földvári-utca 2. sz. a. házánák kam­rájában, ahonnan 3 oldal szalonnát vittek el. A rendőrség keresi a be­törőket. Szerelmi dráma Kisszénáson A holtnak hitt vőlegény megölte volt menyasszonyát Gyula, szept. 22. Megdöbbentő tragédia utolsó fe­jezete játszódott le kedden Kisszé­náson. Egy orosz hadifogságból most hazatért gazda megölte volt meny­asszonyát, aki közben más felesége lett. A szomorú esetről a következő tudósítást kaptuk: Zvaratkó Pál kisszénási gazda­legény a háború kitörése előtt bele­szeretett Brhlik Anna gazdalányba, ki viszonozta a legény vonzalmát s a fiatalok elhatározták, hogy férj és feleség lésznek. Jött a háború, Zvaratkó bevonult s az északi harctéren taposta a sa­rat, ette a káposztatorzsát és sza­golta a robbanó orosz gránátok és srapnelek fojtogató füstjét. A táborilapok egyszer aztán el­maradtak, majd hivatalos értesítés jött, hogy Zvaratkó Pál a királyért és hazáért az északi harctéren hősi halált halt. A szomorú menyasszony elsiratta a hősi halottat s a gyászidő után 1918-ban férjhezment Lavalka Péter gazdalegényhez. Lavatkáék nemrégiben megdöb­benve értesültek, hogy a hivatalos értesítés szerint hősi ha'ált halt Zva­ratkó Pá! orosz fogságból hazaér­kezett. Zvaratkó pedig, mikor megtudta, hogy menyasszonya férjhez ment, feldúlt lélekkel állított be a Lavatka­tanyára s kérlelte az asszonyt, tér­jen vissza hozzá, mert ő még min­dig nagyon szereti s eltartja a gyer­mekekkel együtt. Az asszonyon azonban nem fo­gott az első szerelem romantikája s kereken visszautasította Zvaratkó ajánlatát. Kedden, mikor Lavatka Péter nem volt otthon, újra beállított a tanyára Zvaratkó s kérlelte az asz­szonyt, térjen visssza hozzá. Lavat­káné ismét elutasította a legényt, mire az revolvert rántott elő s há­romszor rálőtt régi szerelmére. Két lövés az asszonyt találta, ki holtan esett össze, a harmadik lövés az asszony mögött álló két és fél éves Lavatka-fiut megsebesítette. Zvaratkó aztán megtörve jelent­kezett a csendőröknél, kik a gyilkos legényt a gyulai ügyészség foghá­zába szállították. — A „Hadröá" Nemzeti Szö­vetség Békéscsabai Csoportja fel­hívja mindazon hadban eltűntek és hadifogságban levők özvegyeit és árváit, akik sem segélyt, sem nyug­dijat nem kapnak, hogy a városi Népjóléti Hivatalban nyugdijelőleg összeírásra mielőbb jelentkezzenek. — Detektív címmel jelenik meg az ál­lamrendőrségi nyomozótisztviselök (detek­tívek) országos egyesületének hetilapja, dr. Gellért Ede detektivfőfelügyelő főszer­kesztő és dr. Simonyi Sándor felelős­szerkesztő szerkesztése alatt. A magyar­országi összes neves rendőri riporterek főmunkatársai a lapnak, amelynek igy minden száma érdekfeszítő és ötletes cikkekkel van tele. A szeptember 14-iki számnak főbb tartalma a következő: Nem­zetközi kalandorok és tolvajok. Bűnöző gyermekek. A bilincskitörő. Hogyan dol­gozik a leánykereskedelem. Ha a tolvajok mulatságot csapnak. A gyilkos hipnotiz­mus. Ex libri sortis. (Egy detektiv napló­jából. — A fokhagyma orvosság az érelmeszesedés ellen. Párisban az öregebb emberek közt, akik az ér­elmeszesedéstől félnek, vagy már megkapták, nagyon divatos mosta­nában a fokhagyma rágicsálása. Több neves francia orvos állítja, hogy a fokhagyma kitűnő ellenszere az erek elmeszesedésének és megakadályozza a feszültségeket. Számos kísérlet be­igazolta, hogy a rendetlen vérnyo­más egy heti fokhagymakura után normális lesz. — Hulla a Körösben. Gyula­várihoz tartozó Fehérkörösben egy hullát találtak, az agnoszkálás al­kalmával a rendőrség megállapította, hogy a hulla Nadaban Demeter, gyulai lakos, kinek eltűnését apja már 10-én a rendőrségen bejelen­tette. Nadaban Demeter eltűnése előtt búcsúlevelet is irt, melyben öngyilkossága okát nem közli. A holttestet felboncolják. * Szécsi Ferkó és Petrovich, e két ki­váló magyar filmszínész játszanak a „Len­gyelvér"-ben, melynek első része ma és holnap, szombaton kerül a Nádor Mozgó­ban bemutatásra. A magyar filmgyártás óriási haladását és magas színvonalát tanú­sítja e kép, mely egy csodaszép regényes történetet nagyszerű rendezésben és kápráztató kiállításban hoz vászonra. Az előadások mindkét napon pontban fél 7 és fel 9 órakor kezdődnek. Internált szegedi zsidó „földbiztos" A belügyminiszter legutóbb el­rendelte Neuman Zsigmond volt kiskunfélegyházai, jelenleg szegedi lakos internálását. Az internált zsidó földbirtokos hírhedt alakja volt a vörös világnak. A proletárdiktatúra kitörésekor Kiskunfélegyházán első­nek jelentkezett a világfelszabaditók táborába. Faji élelmességtől vezé­relve zsiros megbízatást pumpolt ki uralmon lévő hitsorsosaitól. A Duna-Tisza közi földbirtokok szo­cializálásával bizták meg s mint ilyen a „földbiztos" büszke címét viselte. Nagyhatalmú állásában va­lósággal réme volt az Alföld gazda­társadalmának. Hivatalos útjában a kiszemelt jobbmódu tanyákon autón jelent meg s ilyenkor, ha a helyzet megengedte, kisebb-nagyobb hadi­sarc kivetésétől sem riadt vissza. A proletárdiktatúra bukása után szocializálás közben szerzett hatal­mas vagyonával biztosabb vidékekre pályázott. Szegeden telepedett meg, hol rövid időn belül a legfőbb lán­colok sáfár hada közé küzdötte fel magát. Szabadon láncolt és árdrá­gítóit, mig végre a belügyminiszteri rendelkezés eltüntette Szegedről, hol valóságos eldorádója van a messzi vidékről odacsöppent zsidó siberek­nek és hadimilliknak. A Neumanra vonatkozó interná­lási eljárás hiven megokadatolja az internálás szükségességét. Az inter­nálást a szegedi államrendőrség fo­ganatosítja. Zürichben a magyar koronát —'75-el jegyezték Valuták : Napoleon Svájci frank Leu Márka Angol font Francia frank Dollár Lira Rubel Szokol Korona-dinár Frank-dinár Léva Osztrák bély. Lengyel márka 2320—2350 7-20—7-40 7 - 7-30 53- 56 — 740-755­28-50-29-50 --46V2--47 VÍ 8-70-8-90 13-60-13-80 13-60-l?-80 -48 49­•171/2—"181/2 Kicserélik o Levente-pör elítéltjeit Ötvenhárom rab várja kiszabadulását Nagyváradon A temesvári Levente-pör elitéltjeit Nagyváradra szállítják, hogy a ma­gyar külügyminisztérium s az oláh külügyminisztérium együttes meg­állapodása értelmében ott történjék meg a román hatóságok által elitélt magyar politikai foglyok s a Magyar­országon elitélt oláh politikai fog­lyok kicserélése. A temesvári Levente-pör foglyai közül ilyen uton kiszabadulnak: Mischek Ferenc tanár és hírlap­író (elitélték 20 évi kényszermun­kára), Such József főiskolai hallgató (elitélték 20 évi kényszermunkára), Dér István joghallgató (elitélték 15 évi börtönre), dr. Márton Ferenc ügyvéd (elitélték 8 évi kényszer­munkára), Török Lajos rendőrtiszt­viselő (elitélték 3 évre), Reiber Mi­hály róm. kath. lelkész (elitélték 3 évre). Ezeken kivül még 47 elitéltet visz­nek Váradra kicserélés végett. Tenyészbikák árverése Budapesten A minap megemlékeztünk arról, hogy a kormány a marhatenyésztés érdekében Svájcból tenyészbikákat vásárolt. A bikák időközben meg­érkeztek és a tenyész- és haszon­állatvásártelepen árverezik el. Az árveréssel egyidőben erdélyi jármos ökröket is hajtottak fel, ezek eladása ugyanott több napig tart. Az árve­rést rendező Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének igazgatója munka­társunknak az árverésről a következő felvilágosítást adta: — A tenyészbikák iránt oly nagy érdeklődés mutatkozik, hogy a kor­mány által vásárolt százötven da­rabra többszörös túljegyzés történt. Ez érthető is, mert a háború ki­törése óta az állam tenyészállatot nem szerzett be s igy nem volt törzsbika, amely felfrissítette volna a visszafejlődő állatállományt. A biká­kat harmincezer koronás kikiáltási áron árverezik, amely a mai viszo­nyokhoz képest rendkívül olcsó. Közgazdaság. Szálastakarmány szecsházásáról Hogy a selejtesebb és kisebb ér­tékkel biró szálastakarmányt izlete­sebbé tegyük, rendes körülmények között szecskázás által azt felaprít­juk s igy a jobbal keverve, álataink szivesebben fogyasztják, különösen akkor, ha az még füllesztve, pá­rolva is lesz, de hogy minden kö­rülmény között szecskázzunk, azt ajánlani nem merném, mert azáltal sem el nem érem azt, hogy a ta­karmányban megtakaritást eszkö­zöljek, sem azt, hogy ezáltal érté­kesebbé tegyem, mert hiábavaló költség volna. E tekintetben sok helyen tett kísérletek után meg lett állapítva, hogy a kérődzőknél a szálastakar­mányok kihasználása annál tökéle­tesebb, minél kevésbbé elaprózott állapotban adatnak az állatok elé. Tehát téves az a nézet, hogy mi­nél jobban van a szálastakarmány felaprózva, annál jobban lesz az kihasználva, mert ha fel van aprózva a takarmány, akkor annak egy része ily állapotban nem a bendön keresz­tül megy a százrétü gyomorba, ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalom