Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) július-szeptember • 142-217. szám

1921-09-07 / 198. szám

Békéscsaba, 1921 szeptember 7 Szerda II. évfolyam 198. szám Szerkesztőség es kiadóhivatal: Békéscsabán, Szent István tér 18. szám A szerkesztőség telefon száma: őQ Fiiggetien k&rnssztény péSltBk&l napilap Előfizetési árak: Egy hóra 35 K, negyedévre 100 K, félévre 200 K. — Egyes szám ára 2 korona Tomodásoliroi suttognak hetek óta, sőt néhány napja nyíltan írnak és beszélnek róla. Ezek a támadások állítólag a keresztény-pártból indulnának ki és Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter, Bánffy Miklós gróf külügyminiszter és főleg nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miniszter ellen irá­nyulnának. Ez utóbbinál a támadas alapja is meg van jelölve : a kivi­teli engedélyek ügye. Hogy mi cél­juk van bizonyos köröknek az ilyen akciókkal, az egészen világos. Za­vart, visszavonást, széthúzást kelteni a kormányzó pártok között és ezzel kormányválságot felidézni, ami pe­dig az ország mai helyzetében nagy bün, mert súlyosan megbosszu'hatja magát ma egy napos bizonytalan­ság is. Helyesen jegyzi meg a kereszténypárt e tárgyban kiadott nyilatkozata, hogy a minisztérium, nyugodt és zavartalan munkájára ma nagyobb szükség van, mint va­laha volt. Ma azt lehet mondani, hogy az egész világ szeme rajtunk van. Sorsdöntő időket élünk, amikor Magyarország és a magyar nemzet jövendőjéről van szó. Nem lehet te­hát megengedni, hogy vak tüzilár­mával zavart keltsenek, hiszen a zavartalan munka megakasztása csak ellenségeink érdekeit szolgálná. Tegyen a kormány erélyes intéz­kedéseket. Nem a saját, az ország védelmére, mert kormányválságot felidézni ma nem szabad. Az erő­szakolt vádak, a liberális zsíron meghízott semmiségek, amiket a minden áron purifikálni akarás most egyszerre felszínre vet, ha kellő világításba kerülnek, ugy is elvesz­tik képzelt jelentőségüket; éppen azért a szabadosságnak kivánt sza­badság minden különösebb sérelme nélkül lehetetlenné kell tenni ezt a mindenesetre gyanús propagandát. A kereszténypárt már megadta a a feleletét a szállongó hírekre, ame­lyeket onnan kiindutóknak irtak a túlsó oldalon. Miután igy bizonyítva van a tudatos ferdítés, lépjen fel a kormány a törvény teljes szigorával a bűnösök ellen. Lappang a íüz egész Európában; mir.den percben kicsaphat a láng. Magyarországot minden eseménynek egységben, felkészülten kell talál­nia, mert csak akkor tudunk meg­állni, ha egységesek vagyunk. fflyugatenagyarors&ásg sorsa Kommunista összeesküvést lepleztek le — Gyana­falvát szabadcsapatok szállták meg — Sopronban újra magyar a közigazgatás — Mi történt Egánnal ? Sopron, szeptember 6. A soproni hatóság már régóta figyelemmel kísérte Sopronkeresztur és Küllő Sopronmegyei községeket. Az Ostenburg csendőrzászlóalj tegnap­előtt éjszaka körülvette a két községet és a gyanús egyének házaiban házkutatást tartott. A házkutatás messzeágazó kommunista összeesküvést leplezett le, melynek résztvevői állandó összeköttetésben voltak a bécs­újhelyi kommunistákkal. A kommunista propaganda két főembere, Staelig László és Gábriel Ferenc megszöktek, Gröller Frigyes gyógyszerészt, aki szintén erős propagandát fejtett ki, a csendőrség letartóztatta. A csendőrség letartóztatta még Tanner Jánost, a munkástanács volt tagját, Kurul József, Kimmbauer János küllői lakosokat és Engelits György sopronkereszturi lakost. Mindnyájuknál fegyvereket, töltényeket és kézigránátokat találtak. Bebizonyosodott róluk, hogy lakásukon állandóan gyűléseket és összejöveteleket tartottak, amelyeken arra szervezkedtek, hogy fegyveresen verik ki a környékről Ostenburg csend­örzászlóalját és a két községben kikiáltják a pro­letárdiktatúrát. A beismerésben levő vádlottakat a csendőrzászlóalj ma délelőtt átkísérte a soproni királyi ügyészséghez, amely megindította ellenük az eljárást. (Bécs, szept. 6. A „Neue Freie Presse" ma részletesen beszámol Egati Imre dr. felkelő vezér eifo­gatásáról. Egán dr. a jelentés sze­rint sebesülten került fogságba. Egy molnár, aki a gyanutlanul lovagló Egan dr. után lopózkodott, szeke­rével elállta az utat, korbáccsal Egén arcába vágott és kicsavrrta fegyverét a kezéből. Egan erre re­volverrel lőtt a molnárra, de nem találía el (?), hanem önmagát se­bezte meg a bal csuklóján. A jelentésnek örömmel adunk hi­telt, annál is inkább, inert Szombat­helyről Egan haláláról kaptunk jelen­tést. Eszerint Egen két társával az országúton lovagolf, mikor lesből rálőttek az osztrákok. A két fel­kelőnek nem történt baja. Egan dr. ellenben holtán maradt az uton. (Sopron, szept. 5 ) Nyolc nyugat­magyarországi felkelő Velike köz­ségnél, amely Vasmegye és Stájer­ország határán fekszik, eltévedt és a stájerországi Hohenbruggra jutott. A magyarok azt hitték, hogy Gyana­falva határában vannak. Amikor na­gyobb osztrák csendőrosztagra buk­kantak, amely 10—15 főből állott, felvették vele a harcot. Az össze­ütközésnek egy-két áldozata van. (Bécsújhely, szept. 5.) Geivrsdorf­nál harci tevékenység folyik. Ma éjjel a magyar tüzérség lövést adott le az Obersteinerdorf melletti oszt­rák területre. A lövés nem tett kárt. Gyanafalvára 3 —400 főnyi szabad­csapat vonuli be hat gépfegyverrel. (Sopron, szept. 5.) Lantosfalván egy kisebb felkelő csoportra osztrák csendőrök lesből rálőttek. Két fel­kelő meghalt, a többiek az orvtá­madók ellen fordultak, az osztrák csendőröket elűzték és többet közü­lök agyonlőttek. (Bécs, szept. 6.) A Reichspost je­lenti Bécsújhelyről: A soproni ha­tóságok. melyek az átadás határide­jének utolsó napjaiban elhagyták a várost, ismét berendezkednek Sop­ronban. Gévay Wolf Lajos alispán, aki Kapuvárra költözött, visszatért Sopronba és megkezdte hivatalos működését. A városházán reggel 8 órától este 8 óráig teljesítenek ál­landó szolgálatot. A kereskedelmi kamara elnöksége is, amely Szom­bathelyen akart letelepedni, Sopron­ban maradt. Szécsen gróf, a mo­narchia volt berlini nagykövete Sopronba érkezett, ahol Zsembery István dr. főispánnal folytatott hosz­szabb tárgyalást a politikai helyzet­ről. (Páris, szept. 6.) A L'Est Europe közli Beütska honvédelmi miniszter nyilatkozatát a nyugatmagyarországi helyzetről. A miniszter kijelentette, hogy Nyugatmagyarországot a nem­zeti hadsereg összes alakulatai aug. 28-án kiürítették. Az Ausztriának átadandó egész terület most az án­tántbi2ottság ellenőrzése alatt áll, akiknek módjuk van megállapítani, hogy az elcsatolás elleni mozgal­makban reguláris csapatok részt nem vesznek. Kismarton, szept. 6. A nemzetvédelmi szervezeteket Nyugatmagyarország valamennyi községében megalapították. A központi bizottság szenvedélyes hangú ki­áltványt bocsátott ki a világ népeihez, melyben tiltakoznak az ellen, hogy megkérdezésük nélkül, birkanyáj módjára az Ausztriához való csatlako­zásra kényszerítsék. Ebbe soha bele nem egyeznek és ősi földjüket fegy­verrel is megvédik. Nyugatmagyarországot és ősi lakosságát nem lehet eladni. A nép maga intézi sorsát és vagy győz, vagy elpusztul az utolsó emberig. (Budapest, szept. 6.) Illetékes he­lyen kijelentik, hogy a Reuter­ügynökség által közölt ántántjegyzék a mai napig sem érkezett meg s igy minden ahoz fűzött kombináció alaptalan. (Prága, szept. 6.) Cseh lapok írják, hogy a nyugatmagyarországi helyzet kulcsa nem Prágában, hanem Párisban van. Ha a döntés az lesz, hogy Csehország fegyveresen avat­kozzék bele a nyugatmagyarországi kérdésbe, ugy kénytelenek lesznek megszállni ezt a területet. Heg*? 'üs nyilatkozata a svájci lapokban {Genf, szept. 6 ) A Journal, de Gé­névé munkatársa előtt Hegedűs Ló­ránt pénzügyminiszter nyilatkozott Magyarország pénzügyi helyzetéről s ennek során elmondta, hogy a magyar kormány sohasem kiserelte meg, hogy erőszakosan befolyásolja a magyar korona árfolyamát. Á meg­szavazott és készülőben levő pénz­ügyi törvények kétségkívül súlyosak, de csak igy, gyökeresen lehet helyre­állítani az ország pénzügyeit. El­mondotta ezután Hegedűs, hogy a vagyonváltság mintegy 20 milliár­dot fog eredményezni, mely három év alatt folyik be. Magyarország feltétlenül talpra áll a saját erejé­ből, ha nem kell hadikárpótlást fi­zetnie. Óriási tüz Londonban (London, szept. 6.) Tegnap .Lon­donban óriási tüz pusztított, mely mintegy félmillió font sterling — magyar koronában több mint hét­száz millió — kárt okozott. Huber János Budapesten van (Budapest, szept. 6.) Az utóbbi napokban szenzációs híradások je­lentek meg, amelyek szerint Huber János, a nezsideri kerület nemzet­gyűlési képviselője Bécsbe ment volna. Huber most Budapestre ér­kezett és ezzel megdöntötte a róla terjesztett rágalmakat. Budapesti sertésvásár Budapest, szepl. 6. A mai felhajtás 884 darab, mely­ből 120 darab adatott el. Az eladások a következő árakon történtek: Középminöségü Soványsertés Levágott, kivételes Levágott, közép Lehúzott hus Szalonna Zsir 106—112 64—70 138 130—134 64—72 156—170 180 Az irányzat igen lanyha.

Next

/
Oldalképek
Tartalom