Körösvidék, 1921 (2. évfolyam) július-szeptember • 142-217. szám

1921-09-07 / 198. szám

2 Körősvicfék Békéscsaba, 1^21. szeptember 7. Mi van ma ? 1921. szept. 7., szerda R. kath.: Kassai vt. Prot.: Regina. Nap kél reggel 5 óra 26 perckor, nyugszik 18 óra 30 (6 30) perckor. Hold kél 11 óra 49 perckor, nyugszik 21 óra 27 (9-27) perckor. Budapesti terménytőzsde A mai tőzsdén a buza irányzata ellanyhult, főleg a waggonhiány miatt. Áru kevés van, mert a ter­melők tartózkodnak az eladásoktól; 8 waggon buza ab állomás 1450 koronáért kelt el. A rozs 1060, árpa 1375 koronán áll; 3 waggon 1380 koronáért köttetett. Sörárpa 1525, zab 1330, ab Budapest 1400. Ten­geri üzlettelen. Köles 1100 ab állo­más, 150 mázsa dohos repce 1750 K-ért kelt el ab Budapest közraktár. Repce 1800—1850, vidéki korpa 860. Uj lóhere 9000, lucerna 10,000, őszi borsó 1800—1900, biborhere 2800, Tavaszi bükköny 1400, Cirok 1000—1100, Muhar 1000—1200, Napraforgó 1200-1400 K. A hivatalos tőzsdei zárlat a kö­vetkező : Buza 1450—1480-— Tiszavidéki és fehér­megyei rozs 1080—1100'— Takarmányárpa változatlan Sörárpa 1525—1600 — Zab 1360—1400 — Tengeri, köles, repce üzlettelen. A Deutsch-cég jelentése: Buza 14—14-20, Rozs 10—1015, Takarmányárpa 13—13 25, Sörárpa 1450, Tengeri 16-50, Uj csöves tengeri 9 50, Zab 13, Fehérbab 19, Óbab 16, Tarkabab 12. Az üzlet változatlan. naBHBHHaMHaHHaaBBMoaaa a • h a 9 megyei tiszti ollósok betöltése Gyula, szept. 6. R megyebeli lapok közléseivel szemben a legilletékesebb helyről a vármegyénél megüresedett tiszti állások betöltése tárgyában a kö­vetkezőket tudtuk meg: Tény az, hogy a volt főispán előterjesztésére a minisztertanács hozzájárult a vármegyei főjegyzői, 4 főszolgabírói, főügyészi és egy árvaszéki ülnöki állás betöltéséhez. Alás állásokról azonban nincs szó. Miután a főispán kinevezése késik, nem valószínű, hogy a fenti állá­sokat is az októberi közgyűlés be­tölthetne, miután ta törvény a pá­lyázatokat 95 nappal a választás előtt rendeli kiirni. Ennélfogva ezek is valószínűleg a decemberi köz­gyűlésre maradnak. Indiában aggasztó a helyzet (London, szept 6.) R Times ag­godalmas hangon ír arról, hogy az india politikai függetlenségének el­érésére irányuló mozgalom rend­kívül komoly és az egész országra kiterjedt. Csonka Magyarország — nem ország, Halálos szerencsétlenség a gyulai országúton Gyula, szeptember 6. A Gyuláról Sarkadra vezető országúton súlyos szerencsétlenség történt, melynek egy halottja és egy súlyos sebesültje van. A gyulai vásárból hazafelé igyekvő sarkadi gazdák és fuvarosok, jórészt ittas állapotban az országúton kocsiversenyt rendeztek. Az ut egész szélességében vágtató szekerekkel szemben jött ugyancsak kocsin Szilassy Géza százados, aki az esti szürkületben későn vette észre, hogy nem térhet ki a rohanó szekerek elől s igy a szerencsétlenséget nem háríthatta el. Szilassy kocsija összeütközött az egyik sze­kérrel s olyan szerencsétlenül, hogy a kocsi­rúd Nagy Miklós gazdát olyan súlyosan meg­sebesítette, hogy a helyszínen meghalt. Szilassy százados is súlyosan megsebesült és eszméletlen állapot­ban szállították be a legközelebbi csendőrőrsre. Az összeütközés oly heves volt, hogy két ló is kimúlt. 9z aradi diókok az oláh hadbíróság előtt. Súlyos büntetést kér a vádló - Szerdára várható az ítélet Nagyszeben, szept. 6. Rz aradi „összeesküvő" diákok perének tárgyalásáról a következő tudósítást kaptuk : „R magyar világban én is visel­tem március idusán magyar triko­lórt a gomblyukamban". Ezt a szép mondatot Petcoviciu román királyi százados, az aradi diákok hivatal­ból kirendelt védője mondotta a nagyszebeni hadbíróság előtt, a vád­lott fiatalemberek védelme során. Ezzei a néhány szóval jellemezte legtalálóbban a bíróság előtt a vád­lottak padján ülő aradi diákok lelki­állapotát akkor, amikor az Ifjú Ma­gyarok Egyesületét megalakították. Rz ifjúi lelkesedés, a fiatalság for­radalmi mámora, a szabadság sze­retete hatotta át a gyermekkorból éppen kilépő fiukat, amikor egye­sületbe álltak. Lehet-e őket szigo­rúan, a törvény rideg paragrafusai szerint felelősségre vonni, lehet-e őket a törvény teljes szigorával súj­tani, hiszen gyermekek, jóhiszeműek, hevülékenyek voltak ? Ez a gondo­latmenete Petcoviciu százados védő­beszédének s miután a hivatalos védő az összes enyhítő körülmé­nyeket felsorakoztatta, a diákok fel­mentését kérte. R hétfői tárgyalási napról nagy­szebeni tudósítónk a következőkben számol be : A királyi biztos vádja Valamivel nyolc óra után nyitotta meg Mihailescu ezredes, a hadbí­róság einöke, a tárgyalást. Elsőnek Coman százados, királyi biztos emelkedett szólásra, hogy megtartsa vádbeszédjét. Coman százados azt vitatta, hogy a vádlottak terhére rótt cselekmények a tárgyalás során beigazolódtak s ezért velük szem­ben a katonai büntetőtörvények meg­felelő szakaszát kell alkalmazni. R vádbeszéd hosszasabban kitért a politikai viszonyokra, amelyeknek ecsetelése után Coman százados előterjesztette vádinditványát. Esze­rint elsősorban Fleischer György el­len, mint az Ifjú Magyarok Egye­sületének titkára ellen, azután Baseli István, Holló István, Erdödi András, Elemér Gyula, Pálffy Endre és Lej­tényi József csapatparancsnokok el­len emelt vádat. Mindannyiukat, valamint a többi vádlottakat is, az állam biztonsága elleni összeesküvés­sel vádolja. Szószerint idézi az Ifjú Magyarok Egyesületének alapsza­bályait s kijelenti, hogy a tanúval­lomások során megdőlt a vádlottak ama védekezése, hogy az egyesü­letet a bolsevisták elleni védekezés céljából alakították. Bebizonyitott­nak tekintik, hogy Pálffy tény­leg elkövette a terhére rótt zászló­sértést. Rz állam biztonsága elleni összeesküvésen kivül Fleischert és a csapatparancsnokokat tiltott fegy­vertartásért is felelősségre kívánja vonni, indítványozza, hogy nevezet­tek ellen a büntetőtörvénykönyv azon szakasza alkalmaztassák, amely 5—10 évig terjedő fegyházzal sújtja a bűnösöket. A második csoport, Makó János, Husztíg Ferencz, Schil­ler Béla, Kintzig János és Lengyel Ernő, akik csoportvezetők voltak, az ügyész véleménye szerint teljesen hasonló megítélés alá esnek. Ezért rájuk ugyanolyan büntetés szabandó ki, mint az első csoport tagjaira. A harmadik csoporthoz tartoznak az ügyész szerint Csdnyi Márton, Ko­vács Józskf, Sárközi Elemér, Kánior Pál, Hauser Ernő, Vosztri József, Székely Károly, Hehs Ákos, Baum­garten Alajos, akik a tagok tobor­zása körül kifejtett működésűkkel sértették az állam érdekeit. Ezekkel szemben az ügyész a katonai bün­tető törvénykönyv azon szakaszát kivánja alkalmazni, amelynek alap­ján 15 naptól 5 évig terjedő fogház szabható ki. A negyedik csoporthoz tartozó Sztibich István, Hady Antal és Kamler János ellen csupán fegy­verelrejtésért emel vádat az ügyész, amelynek büntetése 15 naptól 2 évig terjedhető fogház, vagy pedig 10 ezertől 26 ezer leig terjedő pénzbün­tetés. A védő beszéde A vádlottak és a tárgyalóteremben jelenlevők az ügyész vádinditványát mély csendben, szívszorongva hall­gatták végig. A nyomott hangulat csak akkor engedett, amikor Petco­viciu százados, hivatalból kirendelt védő kezdette meg beszédét. A szá­zados hatalmas lendülettel, fiatalos lelkességgel és hevességgel beszélt. Vázolta azokat az állapotokat, ame­lyek a fiatalság lelkét a forradalmi időkben és a különféle megszállá­sok alatt eltöltötték. Élénk színekkel ecsetelte a fiatalság hazaszeretetét és izgalmait s beszéde során meg­kapó képét nyújtotta a gyermeki sorból a serdiiltebb ifjúságba kerülő lelkiállapotának. Az elnök félbeszakította a száza­dos beszédét és a kővetkező kér­dést intézte hozzá: — Százados ur is igy cseleked­nék? Petcoviciu százados: A magyar világban én is viseltem március Idusán magyar trikolórt a gomb­lyukamban. A százados ezután foly­tatta védőbeszédét, hivatkozva a vádlottak fiatalságára, jóhiszeműsé­gére, hevüíékenységére és arra, hogy végső eredményben nem volt céljuk az állam biztonsága ellen törni: kérte a vádlottak felmentését. Elnapolták a tárgyalást Petcoviciu Iván százados védő­beszéde után Patriciu főhadnagy és Fried! százados kirendelt védők be­széltek. Mindketten enyhíteni igye­keztek a vád súlyát. A védőbeszé­dek elhangzása után az elnök el­napolta a tárgyalást, amelyet kedden délután fél 3 órakor folytatnak, ítélet minden valőszinüség szerint kedaen az esti órákban várható. 3 gyulai lóyerseny Elindultak a 160 kilométeres versenyutra Az egész környék óriási érdeklő­déssel tekint az Alföldi Lovas Egylet folyó hó 8-án Gyulán megtartandó lóversenye elé. A nevezések már bezáródtak. Több mint ötven lovat neveztek be a versenyre, ugy, hogy az sokkal nagyobb arányú lesz, mint remélni mertük. A versenynek egyik legérdekesebb pontja a 160 kilométeres távlolaglás, melyre már folyó hó 6-án reggel elindultak a következők: Beliczey Jancsi, Damaszkin István, Hilvigh Osvald, Kovásznay István, Lánczy Gyula, Pöschl Andor, Purgly Emil, Pay László, Reiter József és báró Urbán Gáspár. Az első napon az útirány ez: Bé­késcsaba— Kétegyháza — Szína - ma­jor— Kevermes—Mezőhegyes. Második nap: Mezőhegyes—Tót­komlós—Orosháza—Nagygerendás— Ókigyós. A fenti utakat reggel 6 órától este 6 óráig kötelesek megfutni, mig a harmadik nap 60 kimométeres távol­ságát 100 perc alatt kell megten­niük. E harmadik nap utja a követ­kező: Ókigyós —Bánkút —Kétegy­háza—Gyula. A verseny rendezősége ugy intéz­kedett, hogy a hosszú távolfutók megérkezése fogja bevezetni a ló­versenyt. Megyeszerre óriási az érdeklődés a nagyszerű verseny iránt, mely minden valószínűség szerint igen jól fog sikerülni. .Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában I Ámen" Cemetvályu, cementlap, vasbetonkerités, betonáruk olcsón kaphatók Belanka Mihály építész betonóru raktárában Békéscsabán, andrássy-ut 18. sz. (Uasut-utca)

Next

/
Oldalképek
Tartalom