Református Kollégium, Kolozsvár, 1878

erdélyi muzeumegyleti könyvárus és kiadónál megjelent és ugyan­ott kaphatók. Berde Áron. A vegytan iskolája. Dr. Stöckhardt után 2., átdol­gozott kiadás. Számos a szövegbe nyomott fametszettel. 8-rét. (340 lap.) 2 frt. Brassai Sámuel. Ingyen tanitó franczia nyelvmester. A franczia nyelvet szintoly könnyen, mint alaposan megtanulni kivánó magyar ifjaknak ajánlja B. S. I. rész: az alap és bővített egyszerű mondat. 8-rét. (VIEL 271 1.) 1 frt.------• A föld egyes részeinek földirati ismertetése. Szerző kéziratai­ból újabb adatok szerint kiadta Kovácsi Antal tanár. 3. ja­vított kiadás. 8-rét. (XI. 137 1.) 50 kr. K ötve 60 kr.------- Kisdedek számvetése. Angol mintára. 4. javított kiadás. 16­r ét (VIII. 125 1.) 40 kr. Okszerű vezér a németnyelv tanulásában. 2 rész. I. rész: az egyszerű és egyszerűen bővített mondat. 8. kiadás. (XVI. 211 1.) 72 kr. Kötve 90 kr. II. rész: a tovább bővitett mondat és a mondatfüzés. 3. javí­tott kiadás. 8-rét (XI. 264 1.) 72 kr. Kötve _ 90 kr. Buzogány Áron (miniszteri titkár a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál.) A föld egyes népeinek s országainak ismer­tetése. Brassai Sámuel természeti földiratának második vagy polgári része. 3. az új területi szabályozás alapján javított kiadás. Fűzve 60 kr. Kötve 70 kr. Csányi Fercncz. A görög irodalom tört. 8-r. (X. 172 1.) 1 frt. Fleury Lamé. Hajdankor történetei növendék ifjaknak. Francziából fordította Szilágyi Sándor. 2. kiadás. 8-r. (IV. 130 1.) 70 kr. Róma és a római birodalom története. Francziából fordította Szabó György tanár. 2. rész. 8-r. (326, 290 1.) 2 frt. Garda József. Görög régiségtan (antiquitas graeca) a tanuló ifjúság számára 8-rét) 104 1.) 50 kr. Katekketika. vagy népszerű vallástanitás. Theologusok, buzgó lelkipásztorok és néptanítók számára, n. 8-rét. (IV. 76 1.) 80 kr. Lelkipásztori gondviseléstan. Lelkipásztori theologia, theo- logia v. cura pastoralis. Papnövendékek és lelkészek számá­ra. n. 8-rét. (123 1) 1 frt. Gergely Lajos. Magyar helyesírásiam Tanodái és magán hasz­nálatra. 8-rét (136 1.) 80 kr. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom