Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1906

82 (1897.). — A József-műegyetem ajándéka-. A magyar királyi József- müegyetem programmja az 1906/7. tanévre (1906.). A kir. József- műegyetem 1906/7. tanévének megnyitásakor MDCCCCVI. szept. 19. tartott beszéd (1906.). — A kolozsvári Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár ajándéka: XII. üzleti jelentése és zárszámadása az 1906. üzletévről. — Az erdélyi rám. kath. státus igazgató- tanácsának ajándéka: Az erdélyi róm. kath. státus igazgató- tanácsának évi jelentése az 1906. évi november hó 15. napjára napjára összehívott státusgyülés alkalmából (1906.). — A kolozs­vári „Filléregylet“ ajándéka-. A kolozsvári hölgyek „Fillér­egyletének“ alapszabályai (1901.). — A pozsonyi Toldy-kör aján­déka-. A „Pozsonyi Toldy-Kör“ harminczévestörténete [A „Nyugat­magyarországi Híradó“ politikai napilapban megjelent tárcák bőví­tett kiadása] (1905). — Az Erdélyi Bank és Takarékpénztár Rész­vénytársaság ajándéka-. XII., 1906. évi üzleti jelentése és zár­számadása, 2 péld. — A berlini kereskedelmi főiskola ajándéka: Handelshochschule Berlin. Eröffnung: Oktober 1906. Organisation und Lehrplan der Handelshochschule der Korporation der Kauf­mannschaft von Berlin. Nebst Vorlesungs-Verzeichniss (1906). — A kolozsvári Vöröskereszt-Egylet ajándéka-. A magyar szent korona országai Vöröskereszt-Egylete Kolozsvár városi választ­mányának 1905 évi jelentése (1905). A szerzők ajándékai-. Szemere Miklós, Tények logikája (1906). — Oerecze Péter dr., A pécsi székesegyház, különös te­kintettel falfestményeire (1893). — Bálint Antal, A következtetés elmélete (1906). — Zempléni Árpád, Washington óda (1906). — Szemere Miklós, Sürgős interpellácziója sajtóügyben a miniszter- elnökhöz 1906 október 10-én (1906). Két példányban. — Dr. Oidófalvy István, Hogy lettem én szoczialistává (1906). — Dr. Eszterházy Sándor, Társadalmi kiválás és kiválasztás (1906). 2 példány. — Vajda V, Elveszett boldogság regényes korrajz Er­dély történetéből (1906). — Dr. Erdélyi Pál, Jelentése a könyv­tár 1905. évi állapotáról. (Az Erdélyi Múzeum 1906. évi márczius 15-iki számából.) — Szemere Miklós, Delegáczióban tartott be­széde a Balkánról, mondotta 1906 deczember 21-ikén a nyilvános ülésben (1906). 2 példány. — Dr. Bozóky Alajos, M-Tullius Ci­cerónak 1. 11. és XIV. philippicája 1. és 3. füzet (1887). — Ron- rádi Dániel, A ragály elleni mentesség tanának történeti fejlődése. Magántanári próbaelőadás. Tartotta 1906 szeptember 20. — Com- mentarii Vox Urbis Kalendarium ann. 1907—08—09. Aristides

Next

/
Oldalképek
Tartalom