Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1906

83 Leonori. — Vörösmarty Mihály válogatott kisebb költeményei. Bevezetéssel ellátta: Dr. Máté Lajos (1906). — Petrán Tibor, Lótusz királynő (Kolozsvár, 1907). — Dr. Erdélyi Pál, Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtára 1906 évi állapotáról (Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek 1906-ról szóló évkönyvéből). — Emlékbeszéd, melyet a budapesti kir. magyar tud. egyetem Rákó- czi-iinnepélyén 1906. évi október hó 29-én mondott Bekefi Rémig. (Budapest, 1907). — Szabó György, Az alkohol káros befolyása a valláserkölcsi életre (Felolvasás) (1907). Az Athenaeum ajándéka: Kárpáti Kelemen, Latin nyelvtani (alaktan és mondattan) (1906). — Kárpáti Kelemen, Latin olvasó- és gyakorlókönyv 1. o. sz. (1906). — Dr. Csengeri János, Jegy­zetek Homeros Odysseiájához, 2. kiadás (1905). — Orosz Alajos, Német olvasókönyv a polg. és reálisk. 111—IV., a gimnáziumok V—VI. o. sz. (1906). —• Orosz Alajos, Német olvasó- és gyakorló­könyv teljes nyelvtannal közép- és polgári iskolák számára 4. kiadás (1906). Benkő Gyula budapesti könyvkereskedéséből-. Dr. Theisz Gyula, Német nyelviskola (Deutsche Sprachschule) I. r.: Kezdők számára (1906). A Franklin-Társulattól: Euripides Iphigenia Aulisban. Ford. Radó Antal 1906. (Jeles irók isk. tára 8. sz.). A Lampel Róbert könyvkereskedése részvénytársaságtól: Dr. Titz Antal, A római kath. egyház története (7. o. sz.) 2. kiadás (1906). — Dr. Földi József és Kardos Gyula, Latin olvasó- és gyakorlókönyv a gimnáziumok I. o. sz. (1907). — Szabó Ignácz dr., Rendszeres magyar nyelvtan 111. o. sz. (1906). — Szabó Ig­nácz dr., Magyar olvasókönyv 11. o. sz. (1906). A Stampf el (Révai) czégtó'P. Endrei Ákos, Német beszélge­tési gyakorlatok középiskolák számára (1906). — Dr. Paulovics István, Szemelvények Phaedrus meséiből a gimn. 111. o. sz. (Latin és görög remekírók iskolai kiadása) (1906). A Szent-István-Társulattól: Borosay Dávid, Geometria II. rész (a VII. és Vili. o. sz.) (1906). — Tőkés Lajos, Természetrajz 11. o. sz. (1906). — Molnár Ervin, Latin nyelvtan I. és 11. o. sz. (1906). — Molnár Ervin, Latin olvasó- és gyakorlókönyv a közép­iskolák 1. és 11. o. sz. (1906). — Ujházy László, A magyar nem­zet oknyomozó történelme középiskolák Vili. o. sz. (1906). — Bartha József dr., Magyar nyelvtan I. és II. o. sz. (3. kiad., 1905). Barth'a—Prónai, Poétika a VI. o. sz. (1905). — Bartha József dr., 6*

Next

/
Oldalképek
Tartalom