Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1876

34 1835-ki márcz. 2-án érzékeny gyász érte a főtanodát. I. Ferencz király meghalt. Valamint a halhatatlan nevű M. Teréziában, úgy a dicső emlékű I. Ferenczben is egyik leg­nagyobb jótevőjét siratta az. A koronás elhunyt fölött, 1835 april. 2-án az akad. egyházban végzett gyász istentisztelet alkalmával, Gubiczer Ferencz k.-t. áldozár és lyceumi hitta­nár latin beszédben parentált. A tannyelv, melylyel a főiskola élt, ide nem tudva II. József cs. idejét, mikor még az evangélium is német nyel­ven olvastatott fel az ifjúságnak, latin volt. De a negyvenes években már magyarúl is tartattak előadások. Az 1848-iki szept. 1-én Kolozsvárott összegyűlt kath. egyházmegyei zsi­natban pedig végeztetett: „mikép ezután a tanulmányok az oskolák mindegyikében magyarúl fognak előadatni.“ A vég­zés életté vált. A tanítás minden megzavartatás nélkül folyt a forrada­lomig, midőn 1848-iki májusban a tanév befejeztetett, s az új csak 1849-iki januárban nyittatott meg. A főiskola életében az 1849 és 1850 évek nevezetes változásokat idéztek elő: elvesztette akadémiai jellegét. 1849- ben megszűnt a jogi, 1850-ben a bölcsészeti tanfolyam is. A M. Terézia alatt 1778-ig hat-, azontúl ötosztályu gymna- sium 185 °|,-ben nyolczosztályuvá alakíttatott át, beleolvasz- tatván a bölcsészeti tantárgyak is. A tanintézet czíme : „Ró m. kath. főgymnasium“, — al-és felgymnasiumra osztva.* *) A rendes tanárok száma, az igazgatóval együtt, ki az új rendszer behozatalával tanításra köteleztetett, tizenkettőben ál­lapíttatott meg, mely szám idővel a rajz- és tornatanárokkal szaporíttatott. A rajztanítás 18fi'r70-ben hozatott be az al- gymnasium összes osztályaiba. A tornászat alapját b. Jósika Lajos úr ő nagyméltósága vetette meg azáltal, hogy torna­szereit a főgymnasiumnak nagylelkűleg oda adományozni mél- tóztatott. A tanári kar a nemesszívű adományozónak 185 7ja tanévben tartott gyűléseinek egyikében háláját nyilvánítani Sándor, Jenovay János, Malinovics Ignácz, Bolla Márton. 1779-ben oppugna- tores Philosophorum: Ege Sándor, Malinovics Ignácz, Izikutz Szaniszló, Len­gyel Domokos, Roháts János stb. *) A gymnasium, mely eddig a M. Terézia-növelde pecsétjével élt, 185°/, - ben külön pecsétet kap. Körirata: „Sigill. Gymnas. R. Cathol. Public. Clau- diopoli.“

Next

/
Oldalképek
Tartalom