Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1876

35 elhatározá. 1857-ben dr. Haynald Lajos érd. püspök és fő­igazgató úr ő nagyméltósága, a tanári kar kérésére, Meg­váltónk- és a b. Szűznek képeit, valamint Ő cs. és apóst, kir. felségének, legkegyelmesebb Urunknak arczképét a fő- gymnasium tantermei, illetőleg nagyterme számára megkül­deni kegyeskedett. A rajzot és tornászatot megelőzőleg már 1850-ben a szépírás és román nyelv, 1851-ben pedig az ének, mint rendkívüli tantárgyak számára évi 150 írttal dí­jazott tanszékek állíttattak fel. A hatvanas években a gymna- sium kebelén belül egy önképzőkör és dalárda is jött létre. Mindkettő többször adta jelét sikeres előhaladásának; neveze­tesen az önképzőkör 1872-ben „Hajnal“ czím alatt közrebo- csátá 10 évi dolgozatainak szemelvényeit, az érd. róm. kath. ideigl. bizottság pártfogása mellett. A dalárda pedig különö­sen hangversenyek rendezése által vívta ki magának az elis­merést. B) IGAZGATÁS. A közép-, sőt az új-korban is az egyetemek (Universi- tates), mint az egyetemes egyház nyilvános iskolái, a római pápák engedélye, illetőleg megerősítése mellett keletkeztek, így a pécsi 1366-ban, megerősítve V.-ik Orbán; így az ó-bu- dai 1388-ban, megerősítve IX.-ik Bonifácz pápa által; így a kolozsvári Báthory-egyetem is 1581-ben, megerősítve XIII.-ik Gergely pápától. ') Ezen egyetemek fölött a felügyeletet, in­kább azoknak igazgatását, mint a pápa helyettesei, az úgy­nevezett egyetemi korlátnokok (Cancellarii Univer- sitatum) vitték. A korlátnokok majd püspökök (mint a pécsi), majd más egyházi méltóságban levő egyének (mint az ó-budai prépost) voltak. A kolozsvári Báthory-egyetem korlátnoka pe­dig 1773-ban Bíró György jezsuita vala. A jezsuiták feloszlatásával az egyetemi korlátnokság is megszűnt. Ezentúl az egyetem élén királyi igazgatókat (Di- rector regius Universitatis) találunk. Első volt a M. Terézia * ') Báthory István az egyetemet alapító levelében írja: . . . Quod ut Authoritate quoque Pontificis Maximi sanciatur; et Privilegia justae Universi­tatis, hoc Collegium omni ex parte obtineat, apud Sedem Apostolicam conten- dimus. L, Szegedi. 380.1. — A pápa megerősítette 1582-kifebr.'9-én. L. Hodor 4.1. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom