Szumowski Ulászló dr.: Az orvostudomány története bölcsészeti szempontból nézve (Budapest, 1939)

A szerző előszava

A SZERZŐ ELŐSZAVA Ez a művem füzetenkint jelent meg : az I. rész, mely az ókori gyógyá­szatról szól, az 1930. évben jelent meg, a II. rész, a középkori gyógyászat, az 1932. évben ; most jelent meg a III., az újkori orvoslást tárgyaló rész, valamint a teljes mű betűrendes tartalommutatói. Minthogy az egyes részeket így folytatólagosan írtam, már felhasználhattam egyrészt az eló'adó és vizs­gáztató tanár tapasztalatait, másrészt azt a bírálatot is, amelyben az előző részeket az olvasóim és tisztelt bírálóim részesítették. Ennek a könyvnek a megírásához akkor fogtam hozzá, amikor mint az orvostörténelemnek és orvosi bölesészetnek tanára, az 1920. évben meg­kezdtem előadásaimat a Jagello-Egyetem orvostudományi karán. További haladás volt az orvosi történelemmel és bölcsészetiéi foglalkozó valamennyi tanárunknak az az értekezlete, amely az 1928. év október 5. napján ülése­zett Krakóban. Ez az értekezlet megállapította azon orvosokkal szemben támasztott követelmények tervezetét, akik Lengyelországban az orvostudori fokozatra pályáznak és akiknek a törvény értelmében az orvostörténelemből vizsgát kell letenniük. Az értekezlet engem bízott meg a tankönyv megírá­sával. Az értekezlet jegyzőkönyvét aláírták : dr. Giedroyc Ferenc, a varsói egyetem tanára ; dr. Nusbaum Henrik, a varsói egyetem tanára ; dr. Szu- mowski Ulászló, a krakói egyetem tanára; dr. Trzebinski Szaniszló, a vilnai egyetem tanára; dr. Wrzotek Ádám, a poseni egyetem tanára. Nagyon hálás vagyok igen tisztelt orvostanár kartársaimnak azért a bizalomért és támogatásért, amelyben engem ilyen módon részesítettek. A mű megírásában azonban teljesen magamra voltam hagyatva: a megállapított terv csak rövidre foglalt volt; írás közben olyan új themák merültek fel, amelyeket nem lehetett figyelmen kívül hagyni; saját kutatá­saim eredményeként is új nézetek alakultak ki; igen tisztelt kartársaim nem nyilatkoztak ; egyikük pedig, a boldogult emlékű Trzebinski Szaniszló, aki mindig készséges és becses munkatársam volt, az 1930. évben meghalt. E könyv megírásánál igyekeztem mindazt felszínre hozni a történelem­ből, amit meg kell ismernie és értenie a képzett orvosnak, annak a vir doctusnak, aki elnyeri az orvostudományi doctor fokozatát. Igyekeztem min­dig megrajzolni azt a természettudományi, bölcsészeti és kulturális alapot, amelyen az orvostudomány minden korban felépült, mert a világon semmi sem történik magától, hanem mindennek mindig megvannak a maga felté­telei és a maga okai. Vere scire est per causas scire — verulami Baconnek ez a mély értelmű törvénye épúgy érvényes a természeti tudományokban, mint a történelmiben. Az orvostörténelem kérdéseinek fontolgatása közben olyan területekre bukkantam, melyekről rendesen egyáltalában nem vagy alig szólnak az

Next

/
Oldalképek
Tartalom