Szumowski Ulászló dr.: Az orvostudomány története bölcsészeti szempontból nézve (Budapest, 1939)

Tartalomjegyzék

VI. XXVII. Az alchemia — — — — — — — 281 XXVIII. A középkori mérgek és mérgezések — — — — 287 XXIX. A középkori orvostudomány egyes ágainak fontosabb részletei — 292 XXX. A megújhodás korai jelszavai. Bacon Roger. Petrarca — — 867 XXXI. A középkori orvostudomány általános áttekintése — — — 309 E. Az újkori orvostudomány — — — — — — 312 XXXII. A megújhodás korszaka. Új földrészek felfedezése, Paracelsus, Vesalius, Rabelais, Weyer (Vierus) — — — — — — 312 XXXIII. Kopernikus és a Kopernikus-féle világnézet. Galilei és az újkori mechanika — — — — — — — 334 XXXIV. A syphilis és eredete. Az angol izzadás. Szent Antal tüze. A lengyel fürt 340 XXXV. Páré és a sebészet haladása — — — — — 356 XXXVI. Verulami Bacon, az inductio és a kísérlet. Harvey és a vérkeringés felfedezése — — — — — — — 365 XXXVII. Descartes és a mechanikai orvostan. Az iatrophysikusok. Spinoza — 374 XXXVIII. Az alchemia, iatrochemia és chemia. Van Helmont A mechanikai világnézet továbbfejlődése. Boyle, Newton, Locke — — — 387 XXXIX. Leibniz, Sydenham és a neohippokratismus. Stahl. A vitalisták — 396 XL. A közviszonyok a XVI. és XVII. században : a kultúra, az orvoslás, az egészségügy — — — — — — — 406 XLI. A felvilágosodás százada — — — — — 441 XLI1. A XVIII. század második fele mint forduló időszak az orvostudomány történetében — — — — — — — - 450 XLIII. A doctrinaire-ek és a sectariusok: Brown. Hahnemann, Broussais, Mesmer 471 XL1V. Schelling és természetbölcselete — — — — — 486 XLV. A természettudomány és az orvostudomány további haladása. Bichat, Corvisart és Laennec. A Comte-féle positivismus. Mayer Róbert — 491 XLVI. A kórbonctan és élettan fejlődése a XIX. század első felében, vala­mint befolyásuk a gyakorlati orvostudományra : Louis, Rokitansky, Dietl, Magendie, Müller János — — — — — 499 XL\ II. A bölcsészeti és társadalmi materialismus. A társadalmi orvostan kezdete 508 XLVIII. Az orvostannak mint tudománynak továbbfejlődése. Bemard Kolos, Helmholtz, Virchow — — — — — — 512 XLIX. Az empirismus és a rationalismus közti harc az újabb korban. Mill Stuart János. Priessnitz — — — — — — 519 L. Semmelweis, Pasteur, Koch és a fertőző betegségekről szóló új tudomány 528 LI. A sebészet forradalmasítása — — — — — 542 L1I. Az elméleti tudományok kifejlődése. A szakmákra oszlás — — 551 Lili. Az orvostörténelem — — — — — — 588 LIV. Elfordulás a materialismustól — — — — — 595 LV. Az újkori orvostudomány áttekintése — — — — 598 F. Befejezés — — _ _ _ _ _ — 602 L VI. Az orvostörténelem tanulságai — — — — — 602 Bibliographia — _ _ _ _ _ _ _ 610 Id őrendi tábla. Összeállította: dr. vitéz Herczeg Árpád — — — 614 Névmutató — — _ _ _ _ _ _ _ 636 T árgymutató — _ _ _ _ _ _ _ 645

Next

/
Oldalképek
Tartalom