Szumowski Ulászló dr.: Az orvostudomány története bölcsészeti szempontból nézve (Budapest, 1939)

E. Az újkori orvostudomány

418 mindig a latin nyelv a tudomány nyelve, mégis igen elterjed a francia nyelv a diplomáciában, a szalonokban és később a tudományban is. (1) Szóhoz jut egy olyan új tényező is, amelynek ezóta (gyakrabban kedvezőtlen, ritkábban kedvező értelemben) nagy gazdasági, aesthetikai és egészségügyi jelentősége van — a divat, fattyú-gyermeke az emberi hiúságnak és eleinte a nagy szabócégek, később még más cégek kapzsi találékonyságának. A nők már a XVII. században fűzőkkel szorítják 204. ábra. Német városi rendelet az éjjeli csendről, 1579. (Budapest, Egyetemi Bőrkórtani Klinika.) * 1 művét (1568. és 1581), melyet Zsámboki kiegészített és folytatott. Kiadta Pan­nóniái János (Janus Pannonicus) pécsi püspöknek költeményeit (1569), Vegetius ókori római írónak Ars Veterinaria seu Mulomedicina c. művét (1574), Eunapius- Ttak (K. u. IV. sz. görög történetíró és orvos) De Vitis Philosophorum et Sophista­rum c. művét (1568) és még sok más művet. Zsámbokinak fennmaradt kéziratai­ról Magyary-Kossa ír (M. I. 231—234. és III. 283). (1) Már Mátyás király idejében is számos humanista élt Magyarországon, sőt egy irodalmi és tudományos akadémia is létezett már a XV. század utolsó évei­ben Budán; ez volt a Sodalitas Litteraria Hungarorum, melyet 1497-ben Celtes Konrád (1459—1508) szervezett meg. Ennek elnöke ifjabb Vitéz János (fl499) veszprémi püspök volt. E tudós társaság tagjai élénk levelezésben és szellemi kapcsolatban állottak egymással és a külföldi tudósokkal. A XVI. század elején azonban a bécsi Sodalitas Litteraria Danubiana lendült fel, amelybe lassankint be­leolvadt a budai tudós társaság is. (N. 81—82. lap). A XVIII. században, a török hódoltság után egyes magyar orvosok megint buzgolkodtak ilyen tudós társa­ság létesítésén. így Fischer Dániel (1695—1746) Szepes vm. és Késmárk város tisztiorvosa 1732-ben felszólította (W.vrr 45.) Magyarország orvosait, hogy »egyesülnének a természeti kincsek és események, úgy szinte a hazai nya­valyák vizsgálására és leírásának szerkesztésére.« (L. III. 5. k., Előszó). De az idők viszontagságai gátolták ezen eszme megvalósítását; e feletti sajnálkozásának Weszprémi a következőképen ad kifejezést: »Dolendum est maximopere, viros eruditos Hungáriáé in huiuscemodi Sodalitium litterarium, ita invidentibus fatis, nunquam in hunc usque diem coalescere potuisse (W. I. 46.). Nem sokkal bi­scher kiáltványának kibocsátása után Perliczi János Dániel (1705—1778) Nógrád vm. és Losonc város tisztiorvosa is kidolgozott egy tervezetét ilyen tudós társaság és közkönyvtár létesítésére; de Perliczi terve sem valósult meg. Valamivel később orvosok közreműködésével megalapították a Societas erudita Posoniensist, amely pzonban csak 18 hónapig állott fenn. 1771-ben Tersztyánszky Dávid alapított

Next

/
Oldalképek
Tartalom