Szakál Aurél (szerk.): Kiskunhalas almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról (Kiskunhalas, 2002)

MÚLT ÉS JELEN - 7. Kiskunhalasi életrajzi lexikon

180 KISKUNHALAS ALMANACH címmel. 1927-ben alapító tagja volt a debreceni Ady Társaságnak, melyben később vezető tiszt­séget töltött be. Fülep Lajossal és Németh Lász­lóval együtt szervezője, főszerkesztője volt a népi írók lapjának, a Válasznak. A népi írók csoport­jához tartozó, eredeti hangú, erősen gondolati jel­legű lírikus. Fő művei: Testvérgályák (társkötet Ju­hász Gyulával, Nyíregyháza, 1923); Misztikus ün­nepi asztal (Bp.,1928); Tékozló (Debrecen, 1934); Az Alföld csendjében (Bp., 1943); Gulyás Pál vá­logatott versei (Bp., 1957). Irodalom: MÉL 1967. 630. Gy.A. Gulyás Sándor (Pacsér, 1892 - Kkh., 1957) gimnáziumi tanár, igazgató. Református család­ban született. Középisko­lai tanulmányait a halasi gimnáziumban fejezte be 1912-ben. Egyetemi évei alatt (1912-1916) a tehet­séges hallgatókat felkaro­ló Eötvös Kollégium tag­ja volt. 1917-ben kapott tanári diplomát magyar, latin és angol nyelvből. Pályakezdő tanárként - az akkor még az Osztrák- Magyar Monarchiához tartozó - Bosznia főváro­sában, Szarajevóban jutott álláshoz, és két tanéven keresztül (1917-1919) tanított az ott élő magyar kisebbség számára létesített Julianus Barát Gim­náziumban. A monarchia felbomlását követően Magyarországra menekült, és 1919. szept.-től egy­kori gimnáziumában kapott tanári állást. 1927 nya­rát nyelvgyakorlás céljából Angliában töltötte, ösztöndíját a Közoktatási Minisztérium és a gim­názium is támogatta anyagi hozzájárulásával. Ha­zatérése után angolt is tanított. 1935. szept.-től igazgatói tisztet töltött be a halasi gimnáziumban, egészen annak államosításáig, 1949-ig. Az iskolát jó vezetőkészséggel, a tantestület és a felettes ha­tóságok bizalmát élvezve vezette. Nemcsak igaz­gatóként, hanem szaktanárként és nevelőként is maradandó nyomot hagyott tanítványaiban. Sokat tett azért, hogy az ifjúsági egyesületek, sportkörök és kulturális szervezetek jól működhessenek. A diákszövetség ügyvezető elnökévé választotta, s vezette az Ifjúsági Segélyegyesületet is. Presbi­terré és a Református Önképzőkör elnökévé vá­lasztották, részt vett a Szász Károly Kör és a városi Népművelési Bizottság munkájában, tagja volt a Halasi Népbank és a Hitelszövetkezet igazgatóta­nácsának. 1921-28 között állandó munkatársa volt a Napkelet és a Protestáns Szemle című folyóira­toknak, amelyekben számos könyvismertetése és tanulmánya látott napvilágot. Gimnáziumunk so­kat köszönhet Gulyás Sándornak, amiért a II. vi­lágháború előkészületei, a légitámadások, majd a frontátvonulás és a háborút követő nehézségek ellenére biztosítani tudta annak működését, és az iskola vagyonát, felszerelését benne az ötvenezer kötetes könyvtár, a régiségtár és a szertárak érté­keit - nagyobbrészt - meg tudta menteni. A világ­háború után felállított „igazoló bizottság” már másként ítélte meg a tevékenységét, mivel „fed­déssel igazolt” minősítéssel hagyta csak meg mun­kahelyén, és így elkerülte a „B” listázást, melynek keretében sok ezer értelmiségi családot meghur­coltak. Az államosítással összefüggésben, a meg­változott politikai légkörben az 1947/1948-as tan­év végén lemondatták állásáról, és kényszemyug- díjba küldték. A Tito-ügy kapcsán koncepciós perben kémkedés vádjával elítélték, családját pe­dig internálták. 1949 és 1956 között a váci fegy- házban raboskodott, ezt követően családjával együtt visszaköltözött Halasra. Sírját a hetvenes években feldúlták, majd az egyház az új refor­mátus temetőbe helyeztette át. Irodalom: Gim­náziumi Értesítő 1920-21, 1934-35.; Nagy Sze­der István 1936. 92-93.; Gimnázium iratai személyi anyagok 1920-45, 308/1941.; Darányi Mária és Szathmári Julianna közlései. Kép: TJM 14919. G.A.-L.L. Gusztos Károly (Kkh., 1894. okt. 30. - Kkh., 1967. ápr. 21.) dr., jegyző, helyettes polgármester. Kiskunhalas város polgármestre 1947. júl. 1. és 1948. máj. 22. között. Sírja a régi református temetőben található. Lásd bővebben Kiskunhalas almanach Polgármesterek című fejezetében. Gyárfás István (Dömös, 1822. júl. 17. - Kkh., 1883. júl. 16.) táblabíró, történész, az MTA levele­ző tagja volt. Fiatalon, ref. lelkész apjának gyü­lekezeti lelkészként tör­tént meghívása miatt, Ha­lasra került, itt tanult a gimnáziumban, majd ügyvédi vizsgát tett Pes­ten. Horváth István ta- níványaként, ki meg­határozó jelentőséggel bírt későbbi munkássá­gára, 1847-ig Pesten élt. Ezután Halasra költözött, aljegyzőként dolgozott. Az 1848-49 években a városnál viselt tisztségeket, amiért 1849-ben menekülnie kellett. 1850 elején felmentették, majd különféle jogi tisztségeket látott el, de mindvégig Halason lakott, s 1862-től kerületi táblabíró lett. 1871 -ben Szabadkára került

Next

/
Oldalképek
Tartalom