Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-07-14 / 56. szám

ß. oldal HALAS! UJSAÖ Julius ' l4> kedd TISZTÍTJA, védi, táplálja ÉS fiatalítja arcbőrét a még- legkiválóbb nyersanyagból gyártott MIMOSA krémek, melyek a következő fajtákban készülnek: Nappali, félzsíros, tápláló, szeplő, fényvédő, le­mosó és eper krém. Tehát minden arcbőrnek megvan a maga speciális krémé. Állandó hasz nálatával tökéletes és ideális bőrápolást érünk el, Egyedüli és kizárólagos beszerzési hely MAG Y AR-drogéria városház épület — Illatszerek, piperecikkek* betegápolási cikkek, vegyszerek, háztartási cikkek olcsó beszerzési helye. Kiskunhalas gabonatermé­sét harminchét cséplőgép csépeli el KfjelSKék a ciépSési ellenőröket Kiskunhalas város idei termését 37 cséplőgép csépeli. Pest vármegye közi­ellátási kormánybiztosa az ellenőrzéssel Kapcsolatos teendőket — Halason — a következőkben szabályozta: Cséplési miniszteri biztos: Kádár Károly ny. gazdasági főfelügyelő, csép- lési főellenőr: Horváth Ferenc gaz­dasági iskolai igazgató. Az egyes gépekhez beosztott ellen­őrök: A) Ambrus Lajos gépénél Baán György. 2) Babo Benő — Szegedy Jó­zsef. 3) Özv. Barka Tamásné — Cseh János. 4) Czékus István — Ónozó Jó­zsef. 5) Csipák András — Várhegyi Jó­zsef. 6) Darányi Károly (Inok'a) — Mo- hay Dezső. 7) Darányi Károly (Vörös­marty u.) — vitéz Békéssy Sándor. 8) Bög'yös Sándor — Bátory István. 9) Farkas Lajos Nádas aLjos. 10) Fa-; rágó József— Sváb Pál. 11) Figura Sán-. 'dór és Társa — Hajóssy István. 12) j Gyenizse József I. sz. — Ifj. Nagypál Ferenc. 13) Gyenizse József Ií. sz. —r Jung Miklós. 14) Gyenizse József III. sz. — Talmácsy István. 15) Gyevi Sán­dor — Cseri László. 16) H0rti József — Dobrádi István. 17) Király Sándor — Szcghy Ferenc. 18) Komlós István — iWeibl József. 19) Lantos József — Lévai Ottó. 20) László Imre — Novak Tivadar. 21) Makay Károlyné — Bajusz Huba. 22) Modok Ferenc — ImgTund Vendel. 23) Monda Benő — Bugöss Ist­ván. 24) Németh B. Lajos — Kruspier Pál. 25) Nagykálozi József — Kupa An­tal. 26) Nagy Mihály és Társa — Dadáy Zoltán. 27) Orbán Sándor és Társa — ,Vass Lajos. 28) Özv. Oláh Jánosné — Gobaschits László. 29) Sárkány Dániel — Modok Gy. Jenő. 30) Sárkány Miklós — Zsubory Károly- 31) Segesvári Imre •— Tóth Béla. 32) Simon Sándorné —- .— Csányi Béla. 33) Szabó János — Borbényi János. 34) Szabó János és Társa — Bognár László. 35) Szfjnyí Sán­dor — Riehveisz János. 36) Visnyei Já­nos — Cseh Béla. 37) Zsigmond Sándor — Fintha Attila. Kiskunhalas asszonyai és leányai l Felhivatnak mindazok a magyar asz- fezony és leány társak, kik1 megértették magyar asszonyi nagyságuk hivatását és az idő komolyságának tudatában felaján­lották munkájukat a haza szolgálatára, hogy julius 19-én délelőtt 10 órakor je­lentkezzenek a kötelező eskütételre a ivaros közgyűlési termében. Az első cso­port a Junius 3-áig jelentkezettekből áll. A munkabizottság kéri, hogy a névre szóló idézőket mindenki hozza el az es­kütételre. , ,, [ j | N. Ö. H. M. halasi helyi munkabizottsági, Tisztelettel értesítem a t. gazgakő« zönséget, hogy gabona- és termény­vásárlását megkezdtem. Raktár: KOSSUth U. 3 S2. Varga Sándor Futura bizományos Kenyérgabona-pótjegyek kiosztása A konvenciós gazdasági cselédek és időszaki munkások részére a kenyérga­bona pótjegyek kiosztását julius 15-én, szerdán kezdik meg a központi iskolá­ban. Pótjegyet nem a konvenciós cseléd és az időszaki munkás, hanem a munka­adó köteles igényelni. Az igényléskor a munkaadó tartozik a pótjegyre jogosult konvenciós cselédek, illetőleg időszaki munkások nevét feltüntető jegyzéket a hivatalnak átadni. Az időszaki munká­soknál a munkaadó bemutatni tartozik a munkásokkal kötött szerződését is. Az időszaki munkások részére kiadott pitjegyekről a fölös szelvényeket az elöl­járóság levágja. A munkaadók hozzák magukkal cselédeik kenyérgabona je­gyeit, mert ezzel a hivatal munkája*, könnyítik meg. Éitesiti a hivatal Halas város közön­ségét, ohgy mindazok, akik eddig a ter­mésrendelettel kapcsolatos összeírások­nál nem jelentkeztek, haladéktalanul je­lentkezzen ék a központi iskolában. Ga­bonalapot tartoznak váltani a termelők. Termelőnek számit a részes bérbeadó is. Ismételten felhívja a hivatal a lakos­ság figyelmét arra, hogy az ellátatlanok­nak is jelentkezni kell, mert akik a je­lentkezési kötelezettségüknek nem tesz­nek eleget, a törvényszabta büntetésnek ; teszik ki magukat. I- p t © ;5 y p h IA r Bútor vásárlásnál KERESSE FEL BIZALOMMAL „Keresztény Asztalos Mesterek“ SíszlüiorraitáFíl Ebédlők, hálók, kombinált szobák, előszoba és* konyhabuto* rok, ezenkívül polgári festett bútorok igen dús választékban, a legjobb kivitelben, szolid árak mellett kaphatók. Raktárunk Kossuth uccaés Árpád ucca sarkán van Szíves pártfogást kér: Ráczkevy Gyula és Gajág Károly a sztalosmesterek ízélelmezési Hält —fi HÍREI \r— Elveszett a II. 1540. sz. zsir- és ke- 11 .vérjegy, III. 342. sz. kenyérjegy, IV. 861. sz. cukor jegy, III. 410 sz. cukor-, zsír jegy és petróleum utalvány. Hivatal- vezető szobájában átvehetők I. 614. sz. kenyérjegy, IV. 627. sz. kenyérjegy és Cserkó Lukács Vári u. 6. sz. alatti lakos hegyközségi járulék ive. . Hí Értesíti a hivatal a város közönségét, hogy július 15-től, szerdától kezdve a hentesek csetenkint és fejenkint csak egyféle húst szolgáltathatnak ki. A fej­adagot a vágások arányában a városi állatorvos a közélelmezési hivatallal kar­öltve fogja megállapítani. * ' Akik termésrendelettel kapcsolatos összeírásnál már jelentkeztek, de gabo­nalapjukat vagy ken y c iga bon aj egy ei két nyomtátványhiány miatt eddig még néni kapták meg, gabonalapjukat és gabona­jegyeiket e hét folyamán kézbesítés ut­ján fogják megkapni. Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház művésze és Füiöp Kató művésznő ma délben Halasra érkeztek Ma, kedden este a Városi Színházban, kilenc órai kezdettel előadásra kerül »K« a harmadik?« -cimü 3 felvonisos színmű. Két szereplője van ennek a színdarab­nak, mely eddig még minden városban, ahol csak előadták, óriási sikert aratott. Kiss Ferenc az ország első drámai mű­vésze, a Nemzeti Színház örökös tagja és Fülö.p Kató, a kolozsvári Nemzeti Szinház művésznője briliiáns alakításá­ban fog gyönyörködni ma a halasi kö­zönség. A jegyek nagyrésze elővételben már is elkelt. Az előjelekből következ­tetve zsúfolásig telt ház fogja végig­nézni az előadást. A szinielőacíást a kis­kunhalasi Szinpártoló Egyesület* rendezi Ei már a üiisiimirealoia A földszinten kilenc üzlethelyiség lesz — A három emeletes bérpalota összesen tizenöt lakásból fog állni Polgármesterünk, dr K a t h o n a Mi-1 hály érdeme, hogy Halas város külső képén olyan nagyarányú változás fog rövidesen bekövetkezni, ami az erősen kisvárosias jellegű uccákat szinte világ­városi színfolttal fogja gazdagítani. A most épülő MABI-bérpaiota modern homlokzata a Halasra érkező idegent is meg fogja lepni látványosságsZámba- menő arányaival és szépségével. Ha­sonló bérpalota épül most Cegléden is, melyet szintén a MAB1 emel. Hogy mi­lyen szerencse éri Halast ezzel az uj építkezéssel, azt csak az tudja értékelni, aki tisztában van vele, milyen nehéz ma. kiharcolni a MABl-tó!, hogy bérpalotát | építtessen vidéki városokban. A MABI-palota a Horthy-tér és Eöt­vös ucca sarkán épül. Az építkezéshez már a múlt évben hozzákezdtek, de anyaghiány miatt szünetet kellett tar­tani. Most azonban gyors iramban in­dult meg az építkezés és rövid egy hó­nap- alatt már a földszint teljesen elké­szült. Most húzták rá a vasbetonos mennyezetet. Ha akadályok nem jönnek közbe, ősszel a palota teljesen elkészül és a lakások beköltözhetek lesznek. A földszintet kilenc üzlethelyiség töiti ki, mellékhelyiségekkel ellátva. Minden ha­lasi kereskedőnek álma, hogy egy ilyen központban fekvő, forgalmas helyen üt­hesse fel a tanyáját. Az üzlethelyiségek tágasak, világosak és központi fütésüek lesznek. A palota mindegyik emeletére öt lakást terveztek. Van köztük három­szoba, hallos lakás is. A lakások uccára nyíló erkélyei az épület legszebb díszei lesznek. Központi fűtés fogja megkímél­ni a Iakkóat a fűtés nehéz gondjától. A konyhákban gáz hiányában takarék­tűzhelyek fognak állni. Az épületnek te­hát kéménye is lesz. Az ízléses, modern fürdőszobákban meleg viz áll majd a lakók rendelkezésére. Mindegyik emeleten öt lakás, össze­sen tehát tizenöt lakás fog hozzájárulni a halasi lakásínség enyhítéséhez. A la­kások bérét vidéki viszonylathoz mérten állapítják meg. Tehát nem lesz drága. Mert ha hozzávesszük a fűtést és meleg­vizet, ha beleszámítjuk a kényelmet és a higiénikus életmódot, melyet a lakó itt folytathat, akkor egyszerű számítás­sal is meggyőződhetünk arról, hogy aránylag sokkal olcsóbb lesz a lakbér, mint bármelyik lakásban, ahol kultur- igényeket támaszt a lakó. Annyi bizo­nyos, hogy nem a - szegény emberek; számára épül a MABI-palota, de köz­vetve mégis csak segít a kisfizetésű em­bereken is, mert felszabadít Halason ti­zenöt olyan lakást, ami lényegesen eny­híti majd a lakáshiányt. A MABI-palota meg fogja kímélni a lakosok idegeit is, mert válaszfalai hangszigetelőkkel lesz­nek ellátva, tehát semmiféle zaj, gye- reksirás, rádió nem fog áthaílatszani. Ez már magábanvéve is minden pénzt meg­ér, mert százszázalékig biztosítja azi ott­hon nyugalmát. A higiénikus berende­zést elősegíti a biológiai szennyvizde- ritő telep, amely minden fertőző beteg­ségnek még csak a lehetőségét is meg­akadályozza. Az épület tervezői Vasvá ry László és Knezsek Gusztár építészmérnökök; mindent elkövettek, hogy a halasiak; igé­nyeit kielégíthessék. A lakásgk tervrajzát a helyszínen az irodában, bárki megte­kintheti. i * ; i i Korpa beszerzés termelők részére! Hombár utasítására értesítem a csépeltető közönséget, hogy a búza és rozs vásárlását megkezdem. Aki gabonáját julius 20-ig átadja, az mázsánként 15 kilogram korpát, 25-ig 10 kg.-t, 31-ig 5 kg.-t kap vissza igénylés nélkül, mely mennyiségen felül az évi szükséglet igényelhető. Felvilágosítást nyújt: Font Miklós malombérlő n-3 _____ Tekintetes Szerkesztőség! Úgy hallom, hogy a halasi autóbusa tulajdonosa az utazóközönség támoga­tása hiánya miatt fel akar hagyni az üz­lettel. Tudniillik ez az üzlet nem »üzlet« neki. Elhiszem, hogy ráfizet, hiszen gyakran látom az autóbuszt teljesen üre­sen robogni a halasi uccákon. Már pe­dig ha az autóbusz tulajdonosa, aki min­den vagyonát belefektette vállalatát«, itt hagy bennünket, akkor Halas forgal­mi élete egy árnyalattal szegényebblesz, mert valljuk be őszintén, büszkék1 va­gyunk mi halasiak erre az autóbuszra^ Az utasokat, akik az állomáson kiszáll­nak, kellemesen érinti a modern, Ízléses-, kék autóbusz. De más veszedelem is fe­nyeget minket, ha az autóbusz eltűnik! Halasról. Ugyanis ki leszünk téve a fiá- keresek viteidijdrágitó önkényének, mert amig ma még azt mondják: »elviszem annyiért, amennyibe az autóbusz kerül«, de holnap már azt mondhatják: »ninctí autóbusz, a duplájáért elviszem!« Jól teszi tehát az utazóközönség, ha pártfo­gásába veszi az autóbuszt és nemi saj­nálja azt a 40 fillért, amibe egy vonal­jegy kerül. i 1 1 Maradtam megkülönböztetett tisztelet­tel: Egy halasi utazó. Báránygyapjut és tollal veszek Nagy M. Antal toll- és gyapjukereskedő Korona u. 8. és Kossuth u. 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom