Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-05-22 / 41. szám

Tit* évfotyan», 4L izán Kiszorítják a zsidókat birtokokból Kiskunhalas, ]I942 május 22 péntek politikai, társadalmi es gazdasági lap MEGJELENIK KEDDE N ÉS PÉNTEKEN DÉLUTÁN A Magyar Élei Pírt halasi szervezete, a halasi M.O.V.E., Ébredő Magyarok Egyesülete és a Baross Szövet­ség halasi csoport* Sínek lapja. A szovjet hadseregegyötödeveszett el az utóbbi harcokban Ä keresi csatában negyedmillió főnyi szovjet katona semmisült meg — Kolerajárvány tört hi a Kínában harcoló angol csapatok között — Ezer törököt mészároltak le a bolsevisták A japán haderő Burma, Thaiföld és Indo-Kina felől Kinát á' * Az újra épített hidakat jégtörőkké! védik az orosz folyókon A véderőföparancsnokság jelentése, szerint a ckarkovi körzetben még mindig tart a harc és a bolsevisták meg>megujuló támadását a német motoros egységek, valamint tüzérség u/ägsemmisitö hatással verik vissza. A német csapatok további 63 ellenséges harckocsit smmi- sitették meg. A német légihaderő erős kötelékei igen eredményesen avatkoztak bele a földön folyó harcokba, A német csapatok az Ilmen tótol délkeletre is eredményesen verték vissza az ellenség támadásait és súlyos veszteségeket okoztak a támadóknak. A .9 légvédelmi tüzér­hadosztály a charkövi térségben folyó harcok során május 20 ig 107 ellenséges páncélost semmisített meg. A 91 légvédelmi tüzérezred a keleti arcvonalon most semmisítette meg a százegyedik, a 12 légvédelmi tüzérezred első osztálya pedig a századik páncélost. Repülőink éjjel-nappal bombázták Málta szigetének repülőtereit. Könnyű harcirepiilögépeink Anglia délkeleti partjai előtt a nap folyamán megron­gáltak egy közepes nagyságú kereskedelmi hajót. A brit légihaderő május 11-től május 20 ig 151 repülőgépet vesztett; ezek közül 3 6 a Földközi tenger fölött és Észak afrikában pusztult el. Ugyanezen idő alatt a Nagy Bri­tannia ellen folyó harc során 42 német gép pusztult el. A keresi csatában 220 ezer főnyi szovjet hadsereg semmisült meg és ezzel, valamint charkövi, ütközetben elszenvedett veszteséggel a szovjet jelenlegi katonai erejének kb. egyötödét veszítette ét, mielőtt á keleti arcvonalön megindultak a tulajdonképpeni nagy hadműveletek. A japánok a burmai döntő siker után most csapataikat átszervezik és kisebb pihenés után Kínában kezdik meg a döntő támadást. A japán haderő egyszerre három télöl támadja meg Kinát MEGJELENÉSÜNK ÓTA TÖRTcNT VILÁGESEMÉNYEKET ALÁBB KÖ­ZÖLJÜK : Aragtia i Heves légiharcok folytak An glía és Németország között a Csatorna partjai mentén. Ausztrália : ké* Az egész északi partvidéket riadó szükségbe helyezték. Magyarország : Szeged város a felíraltal fordult a kor* ményboz a zsidók kitelepítésének élőké' szitásé és gyakorlati végrehajtása érde­kében. «Apán; Tozső japán miniszterelnök személye» sen cáfolta meg kormánya átalakításá­nak a hírét. Németország ; A belügyminiszter rádióbeszédében hangoztatta, hogy a német nők mindig készek voltak ugyanolyan áldozathoza- tálfa, mint a férfiak. tfeiinia: Kolerajárvány tőrt ki a Kínába szőri* tóit angol csapatok között. A kórházban 700 beteget ápolnak. Közülük 100 meg« halt. inda ; A japán haderő elfoglalta Maybong indiai várost. A megvert angol sereget a japán haderő India földjén kénysze* rítt döntő harcra. Spanyolország: Franco államfő elrendelte az egységes spanyol hadvézetóség megteremtését ar» m az esetre, ha a spanyol véderő kü* lőnbőző részeinek közős hadműveleteket kell folytatnia. Japán: A japán fegyverkezési hivatal közlése szerint Szingapúrnál sikerrel alkalmaztak égy titkos fegyvert is; amelyről azonban xaég most sem hullhat le a lepel. ­Japán jóslat a háború megszüntetéséről 'ssmwm A keíetázsiai és európai végleges vereségek után Amerika kénytelen lesz egyedül harcolni, de ott is összeomlik a belső front — Egy japán államférfiu érdekes nyilatkozata a világhelyzet jövőbeni alakulásáról Rómából jelenti a Magyar Távirati Iroda: A Messaggeró cimü lap tokiói kü­lön tudósítója hosszabb beszélgetést kö­zöl Tosio Siratori volt római japán nagy­követtel, aki jelenleg a japán belpolitiká» dán foglal el előkelő helyet. Az olasz tudósítónak arra kérdésére, vájjon Japán háborús célja csak egyedül a kínai viszály befejezése, a japán állam- férfiú ezeket mondotta : —: A kínai háborút korán sem tekin­tettük végcélnak, hanem csak eszköznek, japán ugyan az első pillanatban azt hitte, hogy az angol és amerikai befolyás ki­küszöbölése eltéríti majd a csunkingi Ki­nát eddigi politikájától, fokozatosan azon­ban a japán politikának meg kellett győ­ződnie arról, hogy Amerikával és Ang­liával mindenütt fel kell venni a harcot. A japán-orosz viszony alakulása kér­désében is igen érdekes nyilatkozatot tett Tosio Siratori. Arra a kérdésre, hogy japán a szovjet ellen fordul-e, ha ez to­vábbra is támogatja a csunkingi kor­mányt, a japán államférfi kijelentette, hogy a szovjet most aligha van olyan helyzetben, hogy másik hatalmat támo­gasson, inkább önmagának is segítségre van szüksége. Az a véleménye, hogy az angolok és amerikaiak nyomást gyako­rolnak majd Szovjetoroszországra, hogy támadják meg Japánt.-T Mi a vélemény a háború további alakulása kérdésében ? — hangzott a kö­vetkező kérdés. A háborúnak két fontos további fejezete lesz. Az első a katonai fejezet, amelynek során a. harc a távolkeleti tér­ségben kiterjed és a szovjet fronton is kiszélesedik. Ezzel párhuzamosan folyta­tódik majd Anglia kiéheztetése a tenger­alattjáró harc fokozásával. A második szakasz az lesz, hogy a jelenleg ellenünk harcoló kormányok mind Amerikába me­nekülnek és Amerika fokozza majd a fegyverkezést, de kétséges, hogy a gyár» tott fegyvereket felhasználhatja-e majd. Időközben Európát és Ázsiát megszerve­zik a tengelyhatalmak és az állandóan fokozódó nyomás következtében Ameri­kában kitör a válság, amely véget vet majd a harcnak. A béke tehát fokozato­san tér majd vissza és a háborúnak vég­legesen az amerikai front belső összeom­lása vet véget. Három hadosztály semmisült meg A szovjet felett aratott keresi győzelem jelentősége csak most, a befejezett had- müvéletek után bontakozik ki teljes mér­tékben. A 150 ezer főnyi és a folyamat­ban lévő tisztogatási műveletek során még mindig szaporodik. A Szovjet a keresi félszigeten nagyarányú offenzivát készített elő. A német támadó előnyomulás alkal­mával talált szovjet vezérkari tervekből kiderült, hogy a belsevisták a keresi fél­sziget visszahóditására összpontosították készenlétben álló friss katonai erejük leg­javát, hogy a déli frontszakasz áttörésé­vel a szovjetnek hadászatilag és gazda­ságilag nagyon fontos déli területeit visz- szahódithassák. A német hadvezetés azon­ban megelőzte a bolseviki támadó terve­ket és a szovjet kitünően felszerelt három hadosztályát úgyszólván maradék nélkül felmorzsolta. Bolsevista vérengzések Iránban a tőrök határ mentén Ankarai török forrásból érkező hirek szerint Bzerbejdzsán területén a török ki» sebbségi csoportok fellázadtak. A szovjet® orosz hatóságok büntető expedíciókat ín« dítottak a lázadó törökök ellen. Harcra került a sor a vörös katonák és a fel* kelők között. A vörösök több mint ezer törököt mészároltak le. íariország egyre ieiae közeledik a háborúhoz A Fekete«tengeren a partok közelében, nem messze a Boszporustól, súlyos törők« szovjet incidens történt. Egy 300 tonnás török gőzöst, megtámadott egy szovjet tengeralattjáró. A tengeralattjáró ágyú» tüzétől a török hajó kigyulladt és rövid időn belül elsüllyedt. A támadás a par* toktól alig 150 méternyi távolságra zaj* lőtt le és annak sok bolgár és törők ha* térőr is. . . ura *2 xtíiér

Next

/
Oldalképek
Tartalom