Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-02-09 / 12. szám

február 9 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 Nagy az érdeklődés a MANSz nemzetvédelmi Amint már lapunkban is közöltük, a Mansz helyi csoportja igen érdekes és tanulmányos nemzetvédelmi elöádás- sorozatok megtartását vette tervbe. Körülöttünk nagy nemzetek háborúja dúl és nem tudjuk, hogy ebben a vi­harban meg tudjuk e őrizni semleges­ségünket. Ezért minden eshetőségre számítva, talán jobb, ha felkészülünk a nemzetvédelmi szolgáiéira. Egy ma­gyar asszonynak és magyar lánynak sem lehet közömbös édeshazánk sorsa, tehát kell, hogy adott pillanatban, min­denki méltóan vegye ki részét a rá váró kötelességből. Az első kötelesség tehát, hogy lássuk, miről van szó? Erre ad feleletet a női nemzetvédelmi előadássorozat. Az első két .előadás február 11-én, vasárnap délután fél 6 órakor lesz a városi közgyűlési teremben a követ­kező műserral: Hiszekegy. Előadja a helyőrség zenekara. Az előadókat üd­vözli a Mansz részéről F i d r i c h La­jos n é. Megnyitó beszédet mond dr. előadásai iránt • Kathona Mihály polgármester.Elő- j adásokat tartanak Szentgály >De- j z s ő alezredes «A nő a légoltalom szol- j gálatában» ésdr. MonszpártLász- ! ló kórh. ig. főorvos, «Sebesült ápolás» ] címmel. Hymnusz. Előadja a helyőrség i zenekara. Amint értesültünk, városunk Jíözönsé- j gének széles rétegei nagy érdeklődéssel j várják ezeket az érdekesnek ígérkező j előadásokat. A nagyszámú érdeklődő közönség egészen megtölti a közgyűlési termet, hogy megismerhesse az előadá­sok révén a rá váró nemzetvédelmi : kötelességet. Az előadások látogatása j díjtalan. V Itt említjük meg, hogy a következő ! ; vasárnapokon előadásokat fognak tar­tani vitéz Rózsás József őrnagy, a ki­váló katona költő és a Magyar Katona újság szerkesztője. Péterffy Pál őrnagy ; a 20 I. gyalogzászlóalj parancsnoka, Medveczky Károly gazd. főtanácsos és Sütő József gimn. tanár. A Halasi Gazdasági Bail közgyűlése 5 százalékot fizet a bank Február 8-án tartotta a Halasi Gaz­dasági Bank Halász D. Sándor elnök­lete alatt évi rendes közgyűlését, amely abban a meghitt hangulatban folyt le, ami az intézet igazgatóságát és vezetőségét a részvényesek és ügy­felek népes családjával hagyományosan egybefüzi. Az affiliáló anyaintézeíet H u d i József kormányfőtanácsos, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szegedi fiókjának igazgatója képviselte, mig a város társadalmából a polgármesterrel az élén számos vezető szerepet játszó személyiség jelent meg. Az igazgatóság jelentését Kosztol- nyik Kálmán igazgató olvasta fel és rá­mutatott arra, hogy a példátlanul sú­lyos gazdasági viszonyok közepette is az intézet meg tudta őrizni erejét, jöve­delmezőségét és a közönség bizalmát. A jelentéshez a részvényesek nevében dr. Borbás Imre szólt hozzá és emelkedett szavakkal méltatta azt a hivatást, amit a pénzintézet a város gazdasági életében betölt. A részvé­nyesekre megnyugtatólag hat — úgy­mond, — hogy akkor, amikor jófor­mán a világ nagyobb része és minden tartózkodásunk és mérsékletünk mellett, a körülmények kényszerítő hatása alatt saját országunk is a katonai készenál- lás és erőfeszítések állapotában van, a Gazdasági Bank feladata magaslatán tudott maradni és megfelelni mindannak, amit részvényesei, betéteséi és üzlet­barátai tőle elvárták. Az elért rendkí­vül szép üzleteredményért, amely több j ; mint 8000 pengővel haladja meg a 1 tavalyit, köszönetét tolmácsolta az igaz­gatóságnak, Kosztolnyik Kálmán igaz­gatónak és a tisztikarnak. A közgyűlés egyébként a tárgysoro­zat minden pontját egyhangúan elfo­gadta. Az igazgatóság uj tagjául báró Podmaniczky Attila tompái föld- birtokost választották meg, aki dr. Po- dovszky Józseffel, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatójával együtt az intézet alelnöke lesz. Ugyancsak e napon tartotta meg közgyűlését a bank érdekkörébe tar­tozó Halasi Villamossági Rt. is, ame­lyet dr. Zeisz Károly elnök veze­tett. Beszámolt a vállalat fejlődéséről s különös melegséggel köszöntötte a vá­ros uj polgármesterét, dr. Kathona Mihályt, aki e minőségében először képviselte a várost, mint újonnan meg­választott igazgatósági tag a vállalat közgyűlésén. Megemlítette az elnök, hogyl a mai időkben, amikor a vállalat­nak, mint hadiüzemnek, rendkívül nagy lelkiismeretességgel kell feladatának megfelelnie, a város megértő uj polgár- mesterének elengedhetetlenül szükséges támogatására mindenkor számítani : óhajt. A közgyűlés uj felügyelő-bizottsági tagul E. Kabay Istvánt, a Kül­kereskedelmi Hivatal kirendeltségének vezetőjét hívta meg s az igazgatóság által előterjesztett tárgysorozatot hoz­zászólás nélkül magáévá tette. Egy halasi gazdál­kodó súlyos szerencsétlensége Az elmúlt napokban a halasi kór­házba vitték be Szőke Lajos gaz­dálkodót, aki a földjén régi kézi­gránátot talált, amely felrobbant a kezében és súlyos sérüléseket ej­tett rajta. A rendőrség ma délelőtt hallgatta ki Szőke Lajost, a szerencsétlenség részleteiről. О r s z á g—V SI á g j több gyújtogatást követett el. 3 évi fegyházra ítélték. — Csepelszigeten I Kő József ny. csendőrtiszthelyettes hat éves kisfia játék közben véletlenül le­lőtte édesanyját, aki nyomban meghalt. I A kisfiú édesapja puskájával játszott, a fegyver eldörrent és a szerencsétlen asszony szivét találta el. — Az Olasz: lapok jelentése szerint Egyiptomban egy házaspárnak ötös ikrei születtek. Mind leány. — Tatató város állomáson két vonat egymásba szaladt. Hét sebe- i sült van. — A bécs—budapesti vasút- j vonal mentén, közel Győrhöz, Tóth j GImre 18 éves győri fakereskedő-inas derekára drótot kötött, amelyet átdo­bott a magasfeszültségű villamosveze­téken. A szerencsétlen fiatalember szén­né égett. A tolnamegyei Alsónána községben Turbán Jakab 51 éves gazda a ham­vadó tüzet vadászfegyverével piszkálta meg. A fegyver felmelegedett, a benne lévő töltény elsült és a lövedék a gaz­da hasába furródott. — Nagyrécse köz­ségben Szántó József 19 éves legény Nyomtatványokat Sben □□□□□□□□ készít lapunk nyomdája Kik vettek részt A február 3-i Kaszinóbálról múlt számunkban közölt tudósitásunkból helyszűke miatt kimaradt a bálon megjelent hölgyek, valamint a nyi­tópárok névsora. Ezt most pótoljuk: Nyitópárok: Farkas Edit—Horváth Antal, "Dobó Ella—dr Mészöly Géza, Nagy Baby—Csernyánszky László hdgy, Babó Anita—Kende Péter had­nagy, Fűzik Pönci—Csengery Zolt- tán fhgy, Nagykálozy Erzsébet— Trócsányi Pál hdgy, Nagykálozy Lily —Téglás István, Nagykálozy Sári— ifj. Nagykálozy József, Polgár Edit —dr Nagy Lajos, Berky Kató—Ber- náth Kálmán dr, Kogutovicz Manu- ella (Dunavecse)—dr Altorday Sán­dor rfog. (Kelebia), Kecskés Mucus —dr Trapl László, Tomory Valy— Dobó Kálmán, Tomory Duci—Ko- rompay Tamás hdgy, Jeney Klári— V. Horváth Árpád hdgy, Nagykálozy Kató—Páldy Géza hdgy, Berauer Er­zsi—Henny Ferenc dr, Huszágh Nelly —Stépán László hdgy, Trapl Bella —ifj. Babó Károly és Tömösközy Erzsi—V. Tóth-Halmay József fhgy. Asszonyok: Jeney Andorné, Far­kas Áronné, Bánóczki Elvira, v. Ko­gutovicz Lajosné, (Dunavecse), Nagy Lajosné, Kosztolnyik Kálmánná, vi­téz Oszlányi Kornélné, dr Szelényi Károlyné, (Kiskőrös), Kolozsváry Kiss Arpádné, dr Szőke Bálintné (Kiskunéflegyháza), dr Puskás Já- nosné (Kiskunfélegyháza), özv. Tóth Gézáné, Farkas Elekné, özv. He- gyessy Rezsőné, Hodossy Gézáné, Ratimorszky Róbertné, Czegány M. Károlyné, dr Kun Bertalanná, Ко­fl? Kaszinóbálon? csonáry Arpádné, (Jánoshalma), Do­bó Kálmánné, Trapl Dezsőné, Kecs­kés Imréné, Menczer Henrikné, dr Dolicsek Lajosné, dr Borbás Imréné, dr Gyenes Istvánná, Mikár Kálmán­né, Nagy Lajosné, Polgár Jánosné, Berauer Béláné, Huszágh Gézáné, dr Zeisz Károlyné, Gaál Imréné, Ko­vács Gyuláné, Berky Lászlóné, Je­remiás Lajosné, Török Józsefné, Szé­kely Györgyné (Kiskunmajsa), Var­ga Jenőné, özv. Berky Sándorné, Zsuljevics Jánosné (Kiskőrös), Föl- desdy Mártonné, (Kisszállás), dr Koz- ■ ma Dezsőné, Szabó Antalné, Major Jánosné, Sréter Andorné, özv. Nagy­kálozy Sándorné, dr Rohossy Zol­tánná (Soltvadkert), dr Kathona Mi- hályné, Szálba Béláné, dr Safáry Endréné, id. Nagykálozy Józsefné, dr Monszpart Lászlóné, Faddi Ist­vánná (Kisszállás), özv. dr Babó Im­réné, dr Podovszky Józsefné (Bu­dapest), dr Farkas Lászlóné, Oros Jenőné, Illés Gyuláné (Budaapest), vitéz Rideg Rajmondné, özv. Babó Gáborné, Faragó Sándorné, özv. dr Ján Jánosné, Tomory Elemérné. Lányok: (A nyitó lányokon kívül) Karikás Böbe (Sopron), Simon Jo­lán, Dobozy Éva, Szabó Jucó, Zsul­jevics Baba (Kiskőrös), Safáry Ági, Ilonka, Magda (Kiskőrös), Rupp Ba­ba (Kisszállás), Földesdy Magda (Kisszállás), Fenyvessy Olga (Kis­szállás), Rohossy Klárika, (Soltvad­kert), Cselényi Mária (Budapest), Ka­thona Margit, Tomory Babszy, Do- bóczky Lencsi, Babó Éva, Faragó Olga. — Az előfizetések megújítására kérjük fel tisztelt előfizetőinket! — Három uj hűtőházat épitenek. Az országban három új modern hűtőház építésére folynak az előkészítő tár­gyalások. Nagykőrösön 20 vagon be­fogadó képességű hütőház építését ter­vezik részvénytársasági alapon, városi támogatás mellett. A második hűtőház [ megépítését Szegeden vették tervbe kö­zel kétmillió pengő költséggel. A har­madik hűtőház, amely különösen a Felvidék és Kárpátalja állat- és gyü­mölcskivitele szempontjából nagyon fon­tos, Beregszászon fog felépülni, amely a kárpátaljai szarvasmarha, sertés, ba­romfi, lőtt vad- és gyümölcsszállitás központja. — Megálmodta a tüzet s mire fel­ébredt, égett a háza. Hétfőre virradó éjjelen tűz volt Szentistvánon. Éjszaka három óra tájban kigyulladt Németh j PPéter János bognár háza. A tűz ide­jén Németh tartózkodott a helyszínen. | Az öregember éppen azt álmodta, ' hogy ég a ház s mikor felébredt j ijedten látta a szobában terjengő nagy füstöt s a mennyezetből kipattogó szik- ! rákat. Szerencsére az öregember, — i aki rossz álmának köszönheti, hogy ! megmenekült a tűzhaláltól — nem vesz- j tette el a lélekjelenlétét, hanem segitsé- j gért kiáltozott. A szomszédok az elő- hivott tűzoltók segítségével gyors be­avatkozzál megakadályozták a tűz tova­terjedését s igy komolyabb baj nem történt.-EZCTGZ22nEZS2EZ£Z)IZi5 Halasi Takarékpénzf ár Alapítva 1872 évben Folyósít kölcsönöket föld és házingatlanokra, értékpapírokra, árúkra. Felmondás nélküli betéteket legelőnyösebb feltételek« kel gyümölcsöztél! — Uj doktor. Szalai Györgyöt, a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen doktorrá avatták. — Próbaszónoklat. Február 11-én d. e. a ref. templomban Németh Buhin Mihály ref. lelkész tart bemutatkozó szolgálatot. — Д kiskunhalasi Polgári Lövész Egylet értesíti tagjait, hogy 11-én a városi közgyűlési teremben 11 órakor közgyűlést tart. Tárgy: A Polgári Lö­vész Egyesület tovább működése. Alap­szabályok módosítása. Esetleges in­dítványok. — Felülfizetések az altiszti bálon. A kiskunhalasi altisztek által rendezett bálon, 10 pengőt fizettek felül: Vitéz dálnoki Veress Lajos ezredes, dr. Kat­hona Mihály, Boruss Gyula, Hurt A. Ferenc, Ván Balázs. 7 pengőt fizetett felül: Huba Ferenc alezredes. 5 pengőt fizettek felül: Vitéz Kolthay Ferenc ezr., Ratumorvszky Róbert tü. őrnagy, Ko­vács Balázs, Gagyi György, Burián András, Demus Antal, Izsák József, Rt., Csányi Testvérek, Bolla Sándor. 4.90 pengőt fizetet felül: Simonyi Mik­lós g. hadnagy. 4 pengőt fizettek felül: Dr. Kiss Vilmos ezr. orvos, vitéz Hor­váth hadnagy, Fekete József. 3 pengőt fizettek felül: Encsi István alezr., Szí- getváry József őrnagy,Dánok István szds., Turcsy Imre pü. bizt., Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom