Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-02-09 / 12. szám

4 KISKUNHALAS KELTI ÉRTESÍTŐJE február 9 őrnagy, Szapár Tibor, vitéz Kiss László, vitéz Somogyi László, Bötzel száza­dosok, dr. Schubert Józsej főorvos, Csenger Zoltán főhadnagy, vitéz Kiss Kálmán főhadnagy, Tiszai főhadnagy, Kaposváry főhadnagy, Bokor László fő­hadnagy, Oross Jenő főhadnagy, Sepsy Dezső főhadnagy, Czobor Károly fő­hadnagy, Choruss Rezső gt. főhadnagy, dr. Szabolcs Kornél ezr., Stefán had­nagy, Bálint Mihály hadnagy, Géza hadnagy, Páldy Géza hadnagy, Köl­esei Kende Péter hadnagy, Kulifay László hadnagy, Szopkó Olivér had­nagy, Bartha László hadnagy, Morvay hadnagy, Rigó Zsolt hadnagy, Fodor Pál zls., Fekete Balázs zls., Földényi Gyula zls., Iványi Antal zls., Molnár Sándor zls., Somkuthy József g. zls., Lénárt József zls., Kun zls., Réthy Ká­roly zls., Torma Gyula üvegker., Amb­rus Kálmán, Egyházas, Tamás Lajos, Vékony, Darányi, Poor Lajos, X. X., Juhász Károly. 1 pengőt fizettek felül: Gémessy Mártonná, Bruti József szem- lész, Kiss László. 50 fillért fizettek fe­lül: Biró István főtisztviselő, Farkas Ferenc. 2 pengőt fizettek felül: Tóth Elek rendőr főtanácsos, Jeszenczky Er­nő, Papp Emil, vitéz Kémery alezre­desek, Nyáry Ernő őrnagy, Nagy Géza Mátyás örm., Schaffer Vendel, Czinege rendőr tiszthelyettes, dr. Kovács Gyula. Fenti összegeket ezúton is köszönettel nyugtázzák. A VAROS HIVATALOS HIRDETÉSEI A városi hatóság értesíti a lakossá­got, hogy február 21-én, d. e. 10 órakor a gazdasági udvarban egy drb. kiselej­tezett ló árverésen, a legtöbbet Ígérőnek dobszó utján eladatik. Hirdessen a Hely! Értesítőben! Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS SZEREIM É5 BECSÜLET Irta : Vécsey Leó Folytatás 16 — A falu közelében, a kiszáradt tó mellett patak csörgedezik, amelynek vi­ze nemcsak felfrissít, hanem gyógyít is. Ebből a patakból egy kis oázist tarta­nak fent; ott néhány tehén legelészik. Ezáltal tejhez és évente néhányszor friss húshoz is jutnak. A tevehajcsár itt szünetet tartott. Majd .némi gondolkodás után folytatta: — Nem is képzeled, jó uram, hogy milyen .nehéz körülmények között is élhetnek emberek. Csak mi tudjuk: mit és mennyit lehet elviselni. Egy azon­ban tény, hogy a sivatag lakók rövid életűek; .életük derekán végez velük a halál. Sokan azt tartják, hogy a só az oka ennek. Mondják is a sivatagbeli­eknek: miért nem költöznek egészsé­gesebb vidékre. Hiábavaló a beszéd, mert a sóból való kereset nagy. Hidd el, jó uram, az emberi kapzsiság nincs tekintettel semmire. jSe a saját, sem pe­dig mások életére. Bajkayt megkapták az utolsó szavak. — íme — mondotta önmagának — az ember a világ minden tájékán egy­forma. Gyenge és kapzsi. Itt Kínában se jobbak az egyének; itt is tele van­nak gyengeséggel. Természetesen a helyi adottságoknak megfelelően alakul­nak az egyéni sajátosságok. Bajkay megköszönte a felvilágosítá­sokat. A tevehajcsár hajlongva távozott. Három napja haladt előre a karaván a sivatagban. Élő lélekkel nem találkoz­tak, forrásra, kútra nem bukkantak. Ta­karékosan kellett ezért bánniok a vízzel. A hatalmas termetű kínai, aki állan­dóan Bajkay testőreként szerepelt, ag­gódva mondotta: — Ha nem találjuk meg a sivatag kútját, bajba kerülhetünk. Még szom- jan halunk, mielőtt célhoz jutunk. Bajkay megnyugtatta az öreget. — Bízz’ az égiekben öreg — mon­dotta, — ahol nagy a baj, oda hama­rosan megérkezik a segítség. — Elhiszem, amit mondasz, jó uram. Attól félek azonban, hogy a segítség későn jön és meztelen csontjainktól jénylik majd a sivatag. Hogy meny­nyire a valót mondom, arról a saját szemeiddel is meggyőződhetsz. Nézz csak oldalvást. Bajkay a megjelölt irány felé pillan­tott. A homokból vigyorgó koponya me­redt feléje. Ijesztő látványt nyújtott; valósággal hirdette, hogy a sivatag elpusztítja azokat, akik nyugalmát há­borgatják. Bajkay nyugodtan nézte egy földi élet maradványait. Lelke megerősödött a megpróbáltatások tüzében. Nem -.élt, mert erős hit töltötte be. Meg volt győződve, hogy minden bajból és veszedelemből épen kiszabadul, mert elhagyott hazájának szüksége lesz reá. — Ne rémitgessen benneteket a ko­ponya — jegyezte meg. — Nem bizo­nyos, hogy a természet mostohasága és kegyetlensége pusztított itt. Sokkal va­lószínűbb, hogy az öldöklő ember áldozatának maradványa hever előt­tünk. Jól tudjátok, hogy van egy isteni gondviselés, amely nem hagyja elvesz­ni teremtményeit. Ha azonban azok egymásra törnek, ha ölik, pusztítják egymást, elforditja lelkületét. Bajkay szavai nem tévesztették el hatásukat. A karaván tagjaiba uj erő és kitartás költözött. Fáradhatatlanul rótták a homokot. Egyszerre Bajkay tevéje megvadul- tan rohanni kezdett. A valamikor jó lovasnak minden igyekezetét össze kel­lett szednie, hogy le ne essen. Közvetlen utána száguldott Tom tevéje. A kinai torkaszakadtából ordí­totta : — Megmenekültünk! A tevék a for­ráshoz rohannak! S valóban nehány perc múlva a tevék rohanása megszűnt. Az állatok a domb tövében megállották. A homok ott egy sziklatömböt takart el, amelynek alján lassan csörgedezett egy patakocska. A karaván hamarosan megérkezett. A lassan csobogó vizet egybegyüjtötték. Az emberek és az állatok gyorsan el­oltották szomjukat. Majd elegendő vizet gyűjtöttek, annyit, amennyit elégséges­nek tartottak a karaván célhoz való megérkezéséig. Az ut további része különösebb új­ságot nem hozott. Éllő állat nem igen bukkant fel. A növényzet pedig úgy­szólván teljesen kiveszett a nedvességet egyáltalában nem tartalmazó homokból. Bajkay Tonggal kezdett vitatkozásba. — Mond barátom — kérdezte — van mód arra, hogy kutakat ássanak a sivatagban? — Kérdésed évszázadok óta aktuá­lis. Hozzáértő kútfúró mérnököknek nem kerülne az különösebb nehézségbe. A fúrásnál van azonban egy nehezebb feladat: a betemetés megakadályozása. Az esetben, ha a kormányzat lehetővé tenné, hogy minden kútnak megfelelő őre legyen, a kútak betölthetnék fontos szrepüket. De ki lássa el a sivatag kö­zepén élelemmel a kútőröket? Jegyezd meg barátom, álmodozni, terveket ki­gondolni nálunk is tudnak. Ez azonban olyan távol van a megvalósítástól, mint a te hazád mostani tartózkodási he­lyedhez. (Következő számunkban folytatjuk). Magánbirdefések Járószékben Murgács féle birtokból 6 holdas és 3 holdas rész eladó. Bő­vebb Gaál Jenőnél Gimnázium u. 3 sz. alatt. A helybeli Bor és Gyümölcs Szesz- I íőzde saját főzésű gyümölcs és tör- \ kölypálinkáit literenként zártpalaekok- \ ban Kmeth Sándor n. 11 sz. alatt ; árusítja. Szükségletét ott mindenki ha- j misitatlan, valódi gyümölcs és törköly- I pálinkából szerezheti be. Üzemvezető. Eladó Zsana pusztán Hegyes József féle tanyásbirtokból 6 hold, mely áll szőlő, szántó és legelőből. Érdeklődni lehet Hegyes Vencel szabónál, Do­hé nv u. 6 sz. Három szobás lakás mellékhelyiségek­kel május 1-re kiadó, Bem u. 12 sz. alat. Baromfist keresnek, aki a szőlőben is tud dolgozni. Szilády Áron u. 31 sz. alatt. Jó hir! Sámson üdítő Szeder tea név. törv. védve. Ize, aromája meg­lepően hasonlít az orosz teára, s csé­szénként mindössze egy fillér az ára! Próba csomag 20 fillér. Kapható: To- mory Elemér gyógyszerésznél. HA modern, jő és olcsó BÚTORT akar, vásároljon PÄCZOLAY müaszta- losnál, Kígyó n. 3. sz., Központi iskola mellett. Nagy választék, kedvező fize­tési feltételek. Női téli posztó fűzős és csattos cipők, báránybéléses cipők, férfi bőr csizmák, gyermek csizmák, szőr­csizmák, gyermek strapacipők, női és férfi cipők, férfi box fűzős és eugos cipők, férfi és fiú bakkan- csok. Fiú és leányka magasszárú cipők, női box magasszárú cipők, gumi cipők, baba cipők jó minőség­ben olcsó árban vásárolhat Spitzer Béla cipőüzletében a városházával szemben. Gimnázium u. 3 sz. alatt biróilag lefoglalat bútorok, szekrény, toalett tü­kör, f. hó 15-én, csütörtökön d. u. 5 órakor elárvereztetnek, ahova a venni szándékozók elváratnak. Francia mézkocsonya a kirepedezett, kifújt, érdes és vörös kezet egy éjjel bársonysímává és fehérré varázsolja. Kapható Rácz patikában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épület. Kakuk József alsókisteleki útban levő szőlőjét, gyümölcsössel és lakó­házzal eladja. Debeáki 40 hold ta­nyás birtoka feliből vagy harmadá­ból teljes felszereléssel kiadó. Tuda­kozódhatni kisteleki útban lévő 580 sz. tanyáján. Gazdák figyelmébe! A Kisgazdák és Birtokosok Szövetkezete megkezdte Ha­lason a sertések exportra való vásárlá­sát. Megbízottjuk a Kőrösy vendéglő­ben állandóan az eladók rendelkezésére áll. 10.000 pengős tűzkár, betöréses lo­pás és vizvezetékkár elleni biztosítás együttes évi dija csak 15 pengő a Ber­lini Victoria Általános Biztosító Rt.inál, Európa egyik legrégibb és legnagyobb intézeténél, foglalkozik a biztosítási szakma minden ágával. Karteien kívüli intézet, legelőnyösebb föltételekkel és legolcsóbb díjtételekkel. Díjtalan fel­világosítással, készséggel szolgál min­dennemű biztosítási ügyben, a helyi járási felügyelőség Szász Károly ucca 3 sz irodájában. Üzletszerzőket magas jutalékai, beválás esetén fix fizetéssel fölvesznek. Jelentkezni; a hivatalos órák alatt Molnár József járási felügyelőnél , lehet. j Nagyobb mennyiségű takarmány cu­korrépa eladó dr. Halász D. Sándor Harka pusztai tanyáján. A legideálisabb hashajtó és a legol­csóbb a Tomory féle Dodö. 1 szem 4 fillér és 10 fillér. Kizárólag Tomoryná! kapható. Házakhoz szappant főzni mennék. Cim Sóstó u. 11 sz. I Okmány álról készítessen fotókópiát Greiz Antal fényképész fotoszaküzletében. A fotókópiák aki- nagyságig (21X33 cm.) az eredeti mértékben készülnek. Ózom fogpéptől ragyogóan fehér fog­sora lesz. Megakadályozza a fogak romlását, megszünteti a szájbűzt. Ké­szíti Rácz János gyógyszertára, Kos­suth u. 1. sz., Takarék épület. Sertéstrágyát keres megvételre Kovács József fodrász. (Régiposta épület.) A Református Egyház a templom­mal szemben levő, eddig Zseni Sándor által bérelt üzlethelyiségét kiadja. A bérelni szándékozók ajánlataikat febru­ár 12-ig adják be a pénztári hivatalba. Orbán Ferenc Kárpát u. 18 sz. lakó­házát eladja, esetleg felerészben is. A Tomory féle Kárpáti fagybalzsam a legjobb minden fagyás ellen. Egyedül Tomory gyógyszerésznél kapható. Után­zatoktól óvakodjunk. Mielőtt bútort vásáról saját érdekében tekintse meg Szabadkai u. 32 Rokolya Béla bútor raktárát, hol saját készítésű hálók, konyha-bútorok, kedvező fize­tési feltételek mellett szerezhetők be. Szépen bútorozott szoba kiadó, Vi­har u. 6 sz. alatt. Ennek az árverésnek megtartását az árverés határnapot megelőző utolsó előtti hétköznapon déli 12 óráig be kell jelenteni. Az árverést a bejelentő fél távollétében is megtartom. 48/1940 vght. szám. Árverési hirdetmény Dr. Hollender Ignácz kiskunhalasi ügyvéd által képviselt Halasi Hitelbank Rt. javára 2623 P tőke és több köve­telés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával, a kiskun- halasi kir. járásbíróság 1935 évi 629 sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936 évi junius hó 16-án lefoglalt 1170 P-re becsült ingóságokra a kiskunha­lasi kir. jbiróság Pk. 1922/936 sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a következő megnevezett: to­vábbá a foglalási jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, — végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben: Kiskunhalason, Árpád ucca 1 sz. leendő megtartására határidőül 1940. évi február hó 13 napjának délelőtt 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, nyomdaigépek, rádió- készülékek stb., s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénz- fizetés mellett el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. Kiskunhalas, 1940. január hó 19-én. Nagy Mihály kir. birósági végrehajtó. jól tapad, jól fed, finom színek, kellellemes illat. Kapható ü<üCg JÉnOS gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takarék épület. ________________ Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat nyomdájában, Molnár-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom