Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-05-31 / 44. szám

2 KISKUNHALAS ZSILT* MTESITOJl május 31 NOTESZ Drasztikus módon büntette meg hűtlen feleségét Svetomir Sztojadi- novics jugoszláv kisgazda. Amikor meggyőződött róla, hogy Krisztina nevű szép felesége hűtlen hozzá, először jól elverte az asszonyt, azu­tán összekötötte kezét és lábát, s egy ollóval levágta hosszú hajfona­tát, amelyre az asszony különösen büszke volt. De még ezzel sem elé­gedett meg, hanem amit az olló meghagyott, azt borotvával távolí­totta el, végül kötélen fogva végig­vezette az elcsúfított asszonyt a fa­lun és hazaküldte szüleihez. * Érdekes felfedezést tettek a napok­ban egy pécsi tisztviselő családjá­ban. A háziasszony a szövetdrágulás miatt régi ruhaneműje között kuta­tott egy ládában, hogy a ruhákat felfejtve, az anyagot felhasználja. Egy tizenöt évvel ezelőtt élhunyt nagynénjének jó szövetből készült télikabátját fejtette éppen szét, ami­kor nagy meglepetésére nagyobb címletekben összesen húszmillió név­értékű kékpénz hullt ki a kabát belsejéből. A rég elhunyt nagynéni halálos ágyán figyelmeztette roko­nait, hogy ruháit ne kótyavetyéljék el, de akkor senki sem gondolta, hogy vagyonkáját az öregasszony egy kabát bélésébe varrta bele. A kékpénznek ma természetesen sem­mi értéke sincs már. Lefejeztette magát a vonattal Csütörtökön Kecskeméten az állo­másról kifutó lajosniizsei vonat elé vetette magát egy ember. A vonat kerekei a szerencsétlen öngyilkost lenyakazták. Kecskeméten tartózkodik most a Halason is jólismert Gazdag cirkusz és az öngyilkos a cirkusz egyik tagja volt. A szemtanuk állitása szerint a szerencsétlen ember pár perccel előbb ment a sinek közé, a közele­dő vonat felé haladt, az öngyilkos­ság előtt levetette a kabátját, el­dobta és ráfeküdt a töltésre. A holt­test kabátjában orvosi bizonyítvá­nyát és egy búcsúlevelet találtak a Gazdag cirkusz tulajdonosához cí­mezve. Az orvosi bizonyítvány há­romhónapos pihenőt rendelt neki. Az írásokból megállapították, hogy ifj. Zombori János 36 éves egyén, a Gazdag-cirkusz tagja. Az életunt ember öngyilkosságát idegbaj miatt követte el. A cirkusz tulajdonosa elmondta, hogy mint­egy két évtizede ismeri, jó család­ból való ember volt, de elzüllött, iszákos lett, hosszabb-rövidebb ide­ig minden évben náluk volt, de nem tudott megmaradni, időnként kikérte a munkakönyvét és elment, aztán megint visszajött. Ideggyógy­intézetben is volt már. Az öngyilkos­sága előtti nap ismét kikérte mun­kakönyvét, elbúcsúzott a cirkusz tagjaitól és célzást is tett rá, hogy meg akar halni. A déli órákban bentjárt a város­ban, bement az egyik borbélyüzlet­be, megborotválkozott. Amikor a segéd elkészült munkájával, Zom­bori végigsimitotta az arcát, nyakát, belenézett a tükörbe és odaszólt a segédnek : szép halott leszek ! Azt hitték, tréfás kedvében van, mert már megérkezésekor is köte­kedett a segéddel. Nem akart fizet­ni, azt mondta, majd később be­hozza a pénzt. Kevéssel azután el­követte az öngyilkosságot. Nem helyezik át hétfőről a hústalan napot !rn MitttaN lein miatt Farkas József 21 éves kelebiai legény egy nőismerősével moziba készült. Nem volt szerencséjük, mert mire a pénztárhoz értek zsúfolásig megtelt a kelebiai kertmozi. Farkas József ezután hazakisérte a lányt lakására, majd egy kis tere-fere után maga is megindult hazafelé. Útközben két lányból és egy fi­atalemberből álló társasággal talál­kozott, akikkel megállt beszélgetni. Alig váltottak néhány szót, az ut mellett húzódó akácerdőből . két I alak ugrott elő s Farkast szó nélkül : ütlegelni kezdte. A támadók egyi­kénél fejszenyél, a másiknál görbe- I bot volt, mig Farkas teljesen fegy- ; vertelenül állott velük szemben. Vé- ■ gül is a megtámadott fiatalember i az egyik közeli szőlőtelepre mene­kült s ott egy hatalmas szőlőkaróval fegyverezte fel magát. Ezután meg­indult a véres legényháboru, mely­nek során Farkas Józsefet, aki vité­zül verekedett ugyan a szőlőkaró­val, a támadók félholtra verték. 1 Megjelent a cseresznye a piacon — kilója 1 pengő Működés közben érte tetten a zsebtolvajt egy halasi detektív Az elmúlt napokban Halasra jött özv. Farkas Sándorné, felsőszállási asszony, aki a városháza előtt egy pillanatra megállt nézelődni. Farkasné annyira szórakozott volt, hogy nem vette észre, amint egy középkorú asszony mögéje lopódzott s a zsebéből kiemelte a pénztárcá­ját, amelyben hat pengő volt. A vak­merő zsebtolvajnak azonban ez egyszer nem volt szerencséje, mert — mintha csak a földből nőtt volna * 30 * 30 ki — ott termett Jeney detektív és megragadta az ellopott pénztárcát szorongató asszony kezét. Jeney detektív a zsebtolvajt be- kisérte a rendőrőrszobára, ahol a j tettenért asszony elmondotta, hogy 1 özv. Miklós Pálné a neve és sóit­Г ; vadkerti lakos. Kiderült a nyomozás i során, hogy Miklós Pálnét jelenlegi ; vadházastársa, egy a szegedi csillag- ! börtönből szabadult fegyenc taní­totta meg a zsebtolvajlásra. Dr. ШШ Eleit hazaérkezett ttmerlkáhúl Máthé Elek dr az ismert református teológus hazaérkezett az Egyesült Ál­lamokban végzett missziói körútjáról, amelyre a magyarországi református Konvent megbizásából február végén indult el. Máthé dr — akit kinttartóz­kodása alatt ért az a megbecsülés; hogy a kiskunhalasi paróchia lelki- pásztorának választotta — Amerika földjén március 4-től május 18-ig sza­kadatlanul úton volt, mintegy ötezer kilométert tett meg vonaton és autón, 30 amerikai református gyülekezetei látogatott meg, 72 előadást tartott, köz­tük 25-öt angolül és négy angol rádió- előadást is. Hazafelé sem zavarta incidens az útjukat. Elmondotta Máthé Elek, hogy az amerikai magyar reformátusok min­den tőlük kitelhető szeretettel fogad­ták. Egyre inkább hódit az a gondo­lat, hogy a kint élő magyar reformátu­sok az óhaza egyházi vezetése alá he­lyezzék magukat. Hallgatóit az időszerű problémák közül leginkább Erdély sorsa érdekelte és az, hogy «mi lesz otthon a földdel?» A legtekintélyesebb amerikai rádiótársaság, a «Nationál Broadcasting Company» rendelkezésére bocsátotta Máthé Eleknek mikrofon­ját, hogy «helyszíni közvetítéseket» ve­hessen fel az amerikai magyarság éle­téről. Négy ilyen felvétel készült. Ezek a nyár folyamán a budapesti Rádióban műsorra kerülnek. — MEGHÍVÓ. A kiskunhalasi Iparos Dalkar junius 2-án d. u. 3 órától a Natkay-szigeten tartja a szokásos Tavaszi-kirándulását mely­re tisztelettel ezúton is meghívjuk a város közönségét. Belépődíj 50 fillér, tánc reggelig.-|У.У.УУ1УЛУ7101Г-7^:7»Ч.ЛУ.Л>>Л Halasi Takarébpénzl ár Alapítva 1872 évben Folyósít kölcsönöket föld és házingatlanokra, örtökpaplrokra, Árúkra. Felmondás nélküli betéteket legelőnyösebb feltételek« kel gyümölcsöztél! I Százötvenezer pengős beruházás ' a halasi villanytelepen A Halasi Villamossági Rt. három- ■ évvel ezelőtt jelentős átalakításokat í hajtott végre a villanytelepen. A nyersolajüzemről áttértek a barna- ! szén üzemre. A villany telepnek ez j a nagyszabású újítása, különösen I ma, érezteti hatását, amikor nyers­olajat nehéz beszerezni és ha hozzá is lehet jutni, akkor is jelentősen magas áron. A hirek szerint az or­szágban nagyon sok villamos telep, már most kénytelen a villany fo­gyasztást korlátozni és azzal is fog­lalkozni, hogy a villanyáram árát : felemelje. Mindezt a nyersolaj ne­héz beszerzése és megdrágulása i okozza. I A nagykőrösi képviselőtestület • legutóbbi ülésén a villamosmű igaz­gatója, Tittel Károly előterjesztette, i hogy a város járuljon hozzá, hogy a villamosmü egyik motorja helyett barnaszénszivó motort állítsanak' be, továbbá a telepen 300.000 pengős átalakítást is hajtsanak végre. Az igazgató az előterjesztést azzal in­dokolta meg, hogy a nagykőrösi’ villamosmű naponta 300 pengő rá­fizetéssel dolgozik, amelyet a nyers­olaj nehéz beszerzése és a felemelt kincstári részesedés idézett elő. ! Addig is — mondotta az igazgató — Nagykörös város a többi városokkal egyetemben tegyen lépéseket a kincstári haszonrészesedés mérsék­lése iránt, hogy az árakat ne kelljen felemelni. A Halasi Villamossági Rt. igazga­tóságának 3 évvel ezelőtti intézke- I dése, tehát — mint azt a nagykőrösi esetből is látjuk — a vezetőség ok- j szerű gazdálkodását jellemzi és bi- ; zonyitja, hogy a vezetés megfelelő kezekben van. I Ez az előrelátás biztosította, hogy I a halasi villany telep a mai rendkívüli I időben is zavartalanul képes a kö­zönség részére villanyáramot szol­gáltatni és nem lesz kénytelen a vil- i lanyáram árát felemelni, úgy mint j azt az ország többi városában ter- : vezik. I A Villamos Műveknek ez az elő­relátó gondoskodása Podovszky Fe­rencnek, a Gazdasági Bank volt ügyvezetőjének köszönhető, aki Halasról való eltávozása után is gyakran jár le Halasra, azonkívül Budapestről irányította a villamos­mű igazgatását. A fiatal, népszerű igazgató érdemeiről a legnagyobb elismeréssel kell szólnunk, akit most a Villamosmű Rt. igazgatósága a te­lep műszaki igazgatójává nevezte ki és akinek további működése bizto­síték arra, hogy a Villamosmű na- i gyobb irányú fejlesztése biztosítva lesz. Az uj műszaki igazgató, aki ezu­tán is Budapestről irányítja a telep igazgatását Kosztolnyik Kálmán igazgatóval, újabb jelentős beruhá­zásokra tett javaslatot az igazgató­ságnak, amelyet még ebben az év­ben keresztülvisznek. A villanytele­pen 150.000 pengős beruházást haj­tanak végre, nagyobb építkezéssel kibővítik a telepet és egy nagyobb gépet is beszereznek. Ezzel elérik, hagy a megnövekedett világítás za­vartalan lesz. OaQBBQQQQQQQrj Nyomtatványokat □□□□□□□□ készít lapunk nyomdája Baaoaaa&iaaaao í A szerdai hetipiacra már hoztak kg. 1.55, saláta 6—8 fill, burgonya ; , cseresznyét, kilója 1 pengő volt. i 14—16 fill; zöldpaprika drb. 12 fill; , r A piacon ezek az árak voltak : í uborka 1.40, gomba kg. 1.50—1.60, i Soványkacsa páronként 5—6 P;kis- \ retek 4 fill; zöldhagyma 5 fill;- kacsa páronként 90—120, kisliba 1 gyapjú kg. 2.75—2.80, puhafa má­db.-ként 1.50, hízott liba kg. 1.80, hi- j zsája 3.40, vágva 3.80, akácfa m. zott kacsa kg-ként 1.40, tojás * 4—4.40, vágva 4.80 P. Mint ismeretes, a vidéki mészárosok ivet a hentesek és mészárosok kérel­és hentesek a fölművelésügyi minisz- mének, mert a hétfői hústalan napot terhez azzal a kéréssel fordultak, hogy éppen azért iktatták be, hogy az elő- a hétfői hústalan napot helyezzék át j ző napról ne lehessen húsneműt el- szerdára. Úgy értesülünk, hogy a föld- tenni, müvelésügyi miniszter nem adott he- j

Next

/
Oldalképek
Tartalom