Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-05-31 / 44. szám

május 3l Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 Szeder János képviseld a MOVE közgyűlésén A halasi Move vasárnap délelőtt 10 órakor tartja meg évi közgyűlését a Polgári Olvasókörben. A közgyűlés iránt nagy az érdeklődés, amelyre Ha­lasra jön Szeder János orsz. képviselő, a Move elnöke és több vezetőtagja. A közgyűlés tárgysorozatában el­nöki megnyitó, főtitkári jelentés, tiszt- ujitás és más ügyek szerepelnek. Mikor kezdődnek a leventefoglalkozások? A Honvédelmi Miniszter a rossz idő­járás miatt elmaradt mezőgazdasági munkákra való tekintettel a leventék i kiképzését március 18-tól szüneltette. A belterületi csoportoknál a kiképzés már 15-én megkezdődött. A külterületi csoportoknál junius 1-én veszi kezde­tét és azokon a napokon és időben lesz megtartva, amelyeken a leventék eddig is jártak. A Városi Katonai Parancsnokság nyomatékosan figyelmezteti a levente­köteles ifjakat, hogy az 1939. II. te. értelmében az a levente, aki a kőtelező leventefoglalkozáson nem jelenik meg, vagy ott kötelességét nem teljesiti 2 hónapig terjedhető elzárással büntet­hető. Ugyancsak 2 hónapig terjedhető elzárással büntethető az a szülő, vagy munkaadó, aki fiát, vagy alkalmazott­ját a foglalkozáson való megjelenésben megakadályozza. A Napközi Otthont junius végén adják át rendeltetésének Változatlanul? ŰahcUiiá^d etkk@k FióR: HORTHY MIKLÓS TÉR 1. V Halas Város egy régóta szükséges j dékozott. A Napközi Otthonnal kap- szociális intézménnyel gazdagodott a j csolatos ovodát ma délelőtt adta át múlt évben. A Schneider-cég a Csipke- j rendeltetésének dr Kathona Mihály ház mellett modern Napközi Otthont ' polgármester. A Napközi Otthont junius épített fel, amelyet a városnak aján- I végén nyitják meg. Bejelentési kötelezettséget rendelt el a kormány egyes gabonafélékre, élelmicikkekkre és takarmányfajtákra Az egyre tartó és méreteiben egy- j re komolyabbá váló európai háború j most újból rendkívüli lépésre kény- i szeriti a kormányt. A polgári lakos- I ság és a honvédség élelmezésének, i továbbá az állattakarmányszükség­letnek biztosítása érdekében feltét­lenül szükség van arra, hogy a kor­mány ismerje azoknak a fontosabb élelmicikkeknek és takarmányfélék­nek rendelkezésére álló mennyisé­gét, amelyekre az uj gazdasági év kezdetéig számítani lehet. Ezért a kormány a Budapesti Közlöny pén­teken reggel megjelenő számában két rendeletet tett közzé, amelyek­ben bejelentési kötelezettséget lép­tet életbe egyes gabonafélékre, élel­micikkekre és takarmányfajtákra vo­natkozóan. A rendelet szerint be­jelentési kötelezettség alá esnek bú­zából, rozsból, kétszeresből és ezek lisztjéből egyenként öt q-t, árpából 10 q-t, tengeriből, morzsolt állapot- potban 10 q-t, csöves állapotban 15 q-t, szárított és víztelenített zöldség- és főzelékfélékből együttesen 20 kg-t, babból, borsóból, lencséből egyenként fél q-t, zabbói 5 q-t, a kü­lönböző szénafajtákból 20 q-t, vé­gül a takarmányszaimából 50 q-t meghaladó készletek. A bejelentési kötelezettség csak azokra a készle­tekre vonatkozik, amelyek a rende­let hatálybalépésének napján vannak a bejelentésre kötelezettek birtoká­ban, A bejelentést junius 3-ig a város polgármesterénél szóban vagy Írás­ban kell megtenni. О г s z á g-V Hág Kristóf Emil hangonyi legény reg­gelig mulatott egy lakodalomban és aztán főbelőtte magát. — Csepelen Szőgyi András 72 éves fuvarost egy felborult boroshordó agyonnyomta. — Kutasi Imréné balatonedericsi asszony 19 hónapos Imre fiát egyedül hagyta a lakásban. A kisfiú egy pohárból lug- kőoldatot ivott és meghalt. — A sop- ronmegyei Iván község határában ha­talmas égiháboru keletkezett. A me­zőn dolgozott édesanyjával ifj. Pócza Mihály iváni földműveslegény is, akit egy villámcsapás halálra sújtott. A mellette haladó édesanyját a villám- csapás fél testére és arcára megbéní­totta, úgyhogy életbenmaradásához nincs sok remény. — Ifj. Kutas Lajos 21 éves boldvai gazdasági cseléd ket­tős lófogatu kocsival a Boldva és a Sajó egybefolyásánál a vízbe hajtott. Az erős ár a kocsit elragadta és ifj. Kutas a lovakkal együtt belefulladt a vízbe. — Máriakéménd baranyai köz­ségben hősi emlékművet avattak. — Hosszuhetény baranyai községben egy teherautó halálra gázolta Imrő István 82 éves gazdálkodót. — Szőke baranyai községben cseresznyeszedés közben le­zuhant a fáról és egy karóba esett Szőke Anna 18 éves leány, akit súlyos állapotban szállítottak a pécsi klinikára. — Baranya vármegye közútjaira 23.416. nemesitett gyümölcsfát ültettek ki. amelynek termését a vármegye fogja értékesíteni. — Ifj. Blaskovich Ernő i tápiószentmártoni lakos tanyáján a ' kéményből kipattanó szikrától hat lakóház a hozzátartozó sertés- és ba­romfi-ólakkal együtt teljesen elégett. —- Leégett Pétervárad bánáti városban a legnagyobb gőzmalom, amely na­ponta tíz vagon lisztet őrölt. A tüzet a gép áttüzesedése okozta. — Letar­tóztatták és a sátoraljaújhelyi ügyész­ség fogházába kisérték Kudar József erdőbényei bányászt, mert veszekedés közben megfojtotta vadházastársát. — 20 napi elzárásra ítélték Hanzel Károly budapesti artistát, mert motorkorékpár- ral elgázolta Galambosi Gyulánét, majd a gázolás színhelyéről elmenekült. — 32 ezer pengőt költ a háború minden percében Anglia a polgári légvédelem­re. — 200 ezer iskolásgyermek hagyta el Párisi az utóbbi napokban. — Át­Kiépül a Halas—kisszállási ut Bajáról írják: A nyár folyamán sor kerül a halasi ut megyehatáráig terjedő 3 kilométer és Rém—Borota közötti 1 kilóméter útszakasznak ál­talános kavicsteritéssel kapcsolatos hengerlésére. Kiépül a halasi —kis­szállási ut 7 km. és Tompától a ha­tárig terjedő 3 km. szakasza. Ez az ut Kelebia és Tompa Halas, illetve Budapest felé irányuló forgalmát könnyíti meg. — Az előfizetések megújítására kérjük fel tisztelt előfizetőinket! — Д diákok kerti ünnepélye. A Szilády Áron gimnázium műsoros kertiünnepélye szombaton délután 5 órakor kezdődik és a műsor befejezése után azonnal megkezdődik a tánc helyőrségünk kiváló katonazenekarának és a cigányzenekar hangjai mellet és éjfélig fog tartani. Úgy a műsort, mint a táncmulatságot még esős idő esetén is megtartják, s az előkészületek erre is megtörténtek. A nagyszámú közön­ség bizonyára jól fogja magát érezni a hangulatosnak ígérkező kerti ün­nepélyen. hangversenyt rendez. A műsornak ze­nekari számai a komoly zenének leg­kiválóbb gyöngyszemei és rendkívüli dallamosságukkal sok élvezetet fognak nyújtani a zenét kedvelő közönségnek. A vonósnégyes és a szoló számok is valóságos élményt fognak nyújtani. A szereplő művészek P. Hajágh Sára és Wilhelmus Henry nagy zenei tudásuk­kal sokban hozzáfognak járulni az est sikeréhez. A gimnázium díszterme bi­zonyára kicsinek fog bizonyulni és az érdeklődésből megállapíthatják, hogy csak azok tudnak majd bejutni a te­rembe, akik a belépőjegyekről már elővételben gondoskodnak. Belépő je­gyeket a vasárnap délutáni hangver­senyre a gimnáziumban lehet besze­rezni, továbbá a zenekari tagoknál. — Központi iskola tornaünnepélye. A kiskunhalasi központi áll. el. iskola junius 2-án, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel1 rendezi meg szokásos évzáró tornaünnepélyét, melyre a szü­lőket és érdeklődőket ezúton hívja meg a tornatantestület. Műsor: Ima, zenés szabadgyakorlatok, versenyfutás, kötél­húzás, labdajáték, gúlaalakitás, elvonu­lás. — Szent Gellért Konviktus, Szeged, Kálvárfa u. 8—10. sz. Altruisztikus ala­pon működő és a Szent Gellért Tár­saság által fenntartott tanulóotthon kö­zépiskolások részére. Havi ellátási díj most 44 P. Gondos és szakszerű tanul­mányi vezetés. Bőséges étkezés. Spor­tok. Zongoratanitás mérsékelt díjazá­sért. Hegedűoktatás zénére hajlamosak részére díjtalan. Tájékoztatót küld az igazgatóság. — Adományok az árvízkárosultaknak. Gaál Imréné és Gaál Jenőné gyűjtő­hölgyek gyűjtésének eredménye: Er­dős Elek 3 P, Gaál László 1 P, Nagy Biró Sándor 2 P, Nagy Kolozsvári Sándor 1 P, özv. Einviller Károlyné 1 P, ifj. Brinkus Sándor 2 P, Gaál Jolán 50 f, Gyenizse Antal 2 P, özv. Magyar Lajosné 50 f, N. N. 1 P, Da­rázs Mihály 50 f, Simon Sándor 20 f, N. N. 25 f, N. N. 10 f, Birkás! János 40 f, Kéky Ferencné 2 P, özv. Krauszné 50 f, Szenczi István 50 f, Kocsis László 1 P, Kocsis Mihály 1 P, Gyenizse József 50 f, Kovács Sándor 1 P, Berki László 1 P, Babó Károly 1 P, N. N. 50 f, ifj. Fekete Sándorné 1 P, özv. Pázsith Józsefné 2 P, Babó Fe­renc 5 P, N. N. 50 f, Halasi szikvizr gyárosok 15 P, Poloznik Kálmán 50 f, dr Béri Benő 2 P, Ulakcsainé 1 P, Soóki Jánoené 60 f, Szabó Papp Sán­dor 50 f, N. N. 10 f, Banga Balázsné 1 P, Kellner Regina 50 f, N. N. 28 J, özv. Kiss Istvánná 50 f, Fodor József 50 f, Gaál Imre 5 P, özv. Gaál Imréné 5 P, összesen 65 P 23 f, és Darányi Imréné 15 kg. rozs. — Nagy érdeklődés nyilvánul meg a Zenekedvelők vasárnapi hangversenye iránt. Amint már jelentettük, a Zeneked­velők Egyesülete vasárnap délután 6 órakor a gimnázium dísztermében — Találtak egy barna papircsomagot, melyben több fekete cérna, grafit ce­ruza és cipőfűző volt. Jogos tulajdo­nosa átveheti a rendőrkapitányság 7 sz. szobájában. — Felülfizetések. A Református Önképző Körben pünkösd vasár­napján tartott előadás alkalmával felülfizettek : vitéz gróf Teleki Mi­hály 5 P; Horváth János 4 P; Hu­szár Ambrus 3 P; Dr Kathona Mi­hály, Dr Kozma Dezső, Báthory Gá­bor 2—2 P; Dr Schuller Imre, Dr Halász D. Sándor, Figura Lajos, Pacolay István 1—1 P; N. N. 50 fill. Az adományokért ezúton mond kö­szönetét a Kör elnöksége. Az Alispán nitrogén műtrágyával való ellátásra vonatkozó ren­deletét a hatóság azzal közli, hogy a gazdák műtrágya szükségletüket akár közvetlenül a Péti Nitrogén műtrágya- gyár Rt.-nél való megrendelés alap­ján, akár a helyi bizományosoknál közvetlenül korlátlan mennyiségben szerezhetik be, a jelenleg érvényben 'évő változatlan ár, valamint szállítási és fizetési kötelezettségek mellett. — gazdag lehetnék — _ mondja vágyakozva sok ц ember. Ez a vágya már a ■ közeljövőben teljesülhet, Щ ha egy három vagy más- ц félpengős államsorsjegyet щ vásárol. A húzás már щ junius 5‘én lesz. ■ Főnyeremény: w 40.000 - AR. P. További nyeremények : |g, P 20.000, P. 1 o.ooo, 2-szer ц P 5.000, négyszer P 2.5oo щ hatszor P 2.000, húszon- щ kétszer P l.ooo, {.i stb., stb., stb. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom