Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-05-21 / 41. szám

■május 21 Kisknnhalas Helyi Értesítőié 3 terepen, az ellenfél részéről láthatatlan árkokban, gödrökben húzódtak meg. Védőeszközük csupán egy vaskampó, benzines bomba és egy pisztoly volt. Bevárták a harcikocsikat, majd rejtek­helyükből kiugorva a vaskampót a tank hernyóláncába dugva azt meg­állásra kényszeritették és felugorva a kocsira benzingránátukkai, vagy pisz­tolyukkal semmisítették meg a tank legénységét, legtöbbször saját maguk­kal együtt. A nyugati fronton lezajló háború is ad alkalmat egyéni hőstettek elköveté­sére, de mégis inkább a nagyhatású páncéltörő ágyúk és gyorsan mozgó elhárító harci eszközök játszanak sze­repet. Mázsás tételben 84 fillérért ad rézgálicot a Hegyközség A hegyközség közli, hogy mázsás- ( fillérért ad rézgálicot, brikettet Iádá- tételben zsákkal együtt kg-ként 84 | val kg-ként 85 fillérért. A Tábla 8 évi fegyházia emelte fel a pirtúi feleséggyilkos büntetését Még a múlt év őszén történt, hogy Berkó István földműves, özv. Szathmáry Sándorné pirtói szőlőjé­ben karóval agyonütötte a vele kö­zös háztartásban élő Makra Juli­annát, azért, mert nem volt kész időre az ebéd. A kir. törvényszék hatévi fegyházra és ötévi hivatal­j vesztésre Ítélte a gyilkost, aki fölleb- bezett. A kir. ítélőtábla most tárgyalta Berkó ügyét és a büntetést nyolc­évi fegyházra és tízévi hivatalvesz­tésre emelte föl. A vádlott meg- I nyugodott az ítéletben, de az ügyész 1 fellebezett. Megválasztották az ni begybirút A Hegyközség táviratilag üdvözölte vitéz gróf Teleki Mihály földművelésügyi minisztert A harckocsik születésétül a mai páncélos csatákig A lapok közléséből ismeretes, hogy a világ legnagyobb csatája folyik a gépesített egységek között. Közel 2000 harcikocsi vesz részt ebben a gigan­tikus ütközetben. Kétségtelen, hogy a világtörténelemben még nem volt pél­da ilyen ütközetre. Úgyszólván gép küzd gép ellen! A harckocsi nem új találmány, hi­szen már az ókorban is használtak harckocsikat, ha azok nem is hasonlí­tottak a mai tankokhoz. De az utolsó húsz esztendő alatt is óriási fejlődésen ment keresztül a modern ördögszekér. A világháborúban, 1916-ban alkalmaz­ták a harckocsit először az antanthatal­mak. Az ,,ijesztő“ tank A világháborús tankok otromba épí­tésű, rendkívül lassú mozgású mons­trumok voltak. Szerkesztőinek az volt az elképzelésük, hogy az ilyen tank elindul, legázol útjában minden aka­dályt s még a legerősebb elhárító tűz sem tudja feltartóztatni. Valóságos moz­gó várat akartak készíteni, de bizony az első megjelenésük által okozott lé­lektani eredményen kívül más ered­ményt nem igen tudtak velük elérni. Később fürge, a terepen nagy gyor­sasággal mozgó kocsikat szerkesztet­tek, mert azt tartották, hogy a sebes­ség jobban megvédi a tankot, mint a nehéz páncélozás. így született meg a modern tank, amely a terepen rend­kívül gyorsan, ötven-hatvan kilométe­res sebességgel is tud közlekedni. Amellett ágyukat és nehéz géppuskákat is visz magával. Páncélfalak! Mozgó erődök! A korszerű harckocsikat eleinte kis számban vetették harcba, igy Spanyol- országban is. Kiderült azonban, hogy a tankoknak ez az alkalmazása nem vált be. A németeknek a lengyelek ellen viselt villámháborúja azután meg­mutatta a harcikocsik alkalmazási mód­ját. A német hadvezetőség ezeket a nagy sebességgel mozgó páncélerődő- ket nagy számban dobta harcba. Az akkori lengyel jelentésekből kitűnt, hogy a németek valóságos pálcélfalat építet­tek tankjaikból és ez a fal ellenállha­tatlan erővel nyomult előre, elsöpörve és megtörve maga előtt minden aka­dályt. Hiába akarták a lengyel ulánu- sok lándzsáikkal feltartóztatni a német oáncélosokat .véres fejjel pattantak vissza arról. Tankcsapdák, benzines bombák A harcikoesi-elháritás egyébként az erődítésben is egyre nagyobb szerep­hez jutott. Harcikocsi-akadályok létesí­tésén fáradoztak, hogy a harcikocsi elakadjon és csapdába jusson, amikor is a korszerű elhárító fegyverekkel könnyebben és biztosabban leküzdhető. Az elhárítás megerősítése viszont ma­ga után vonta azt, hogy a harckocsik számát egyre jobban fokozták, mind­addig, amig a védekező gyalogsági tűzfegyverek keveseknek bizonyultak ellenök. A következő lépést megint a véde­kezés tette meg, amennyiben az el­hárító fegyvereket is motorizálták és terepjáró talpakra szerelték. A cél az volt, hogy a kibontakozó páncélos tá­madáskor a fenyegetett arcvonalon ide­iében elegendő elhárító tűzfegyvert tudjanak felvonultatni. Ezek az úgy­nevezett harckocsi-vadászok, akik nagy mozgékonyságuk folytán ide-odatolha- lók a frontokon és megerősíthetik a gyalogsági elhárító tűzgépeket. A spanyol háború és a finn-oroszi háború a védekezésnek sok módját honosította meg. Ezek nem annyira műszaki természetűek, mint inkább az emberi bátorságon és leleményességen alapulnak. A terepben elhelyezkedő finn harcos kézigránátja, benzines bombája igen nagy károkat okozott. A finn gyalogság csodálatos dolgokat művelt ezekkel a félelmetes hadigépekkel. Fe­hér hóleplükben a védőállások előtti A halasi Hegyközség szombat dél­előtt tartotta meg közgyűlését dr Far­kas László elnöklésével. A közgyűlést dr Farkas László el­nöki megnyitója vezette be, aki rész­letesen vázolta a Hegyközség egész tervezetét és jövőbeni munkáját. A hegyközségnek — mondotta — különösen Halason van komoly teen­dője, ahol 7000 hold szőlő és 3000 hold gyümölcsös van. Sok terv vár megvalósításra, amit összefogással és nem széthúzással lehet megvalósítani. Arra törekszünk, hogy hűtőházat, meg­felelő piacot, utakat kapjon a város és igy elérjük, hogy Halas nagy gyümölcs- termését a termelők megfelelő áron tudják értékesíteni. — Egyik tervünk az, hogy olyan bérletet szerezzünk, ahol tagjaink ré­szére szükséges 20 vagon rézgálicot magunk osztjuk ki és ezáltal 8—10 ezer pengőt takaríthatunk meg a szőlős­gazdáknak, nem beszélve, a más véde­kezőszerek kiosztásáról. Szeszfőzdét is akarunk tagjaink részére felállítani. Ezenkívül igen sok tervet tűztünk ki magunk elé, amit a szőlősgazdák ér­dekében kívánunk megvalósítani és ez­zel elérjük, hogy rövid időn belül a Hegyközség költségét magunk teremt­hetjük elő. Elismeréssel kell megemlé­keznem a Halasi Takarékpénztár igaz­gatóságáról, hogy a rézgálic beszerzé­séhez szükséges összeget a Hegyköz­ségnek előlegezte és ezzel nagy szol­gálatot tett a szőlősgazdáknak. Dr Farkas László nagy tetszéssel fogadott beszéde után a közgyűlés tárgysorozati pontjait egyhangúan fo­gadta el a közgyűlés. Fábián István javaslatára a közgyű­lés táviratilag üdvözölte vitéz gróf Te­leki Mihály földművelésügyi minisz- ttert, aki a szőlősgazdák érdekében annyi jót tett. Fábián István ezután meleg hangon üdvözölte a hegyközségi tagok nevé­ben dr Farkas László elnököt, aki önzetlenül sokat dolgozott a Hegyköz­ség érdekében. Ezután a hegyközségi biróválasztást ejtették meg. Hegybírónak dr Kozma Dezsőt választották meg. Leadtak 1435 szavazatot, ebből dr Kozma 866 sza­vazatot, Németh Márton 550 szava­zatot, Szente János 13 szavazatot, Győrfy László 6 szavazatot kapott. Június 5-én tartják mag a legközelebbi halasi vásárt A legközelebbi halasi országos állat- és kirakodóvásárt junius 5- és 6-án tartják meg. a---.—--■■■■ т-o A környék érdekesebb eseményei TAZLÁR LESZ PRÓNAYFALVABÖL. Prónayfalván mozgalom indult meg, hogy a község visszakapja ősi «Tázlár» nevét, melyet az emlékeze­tes nemzeti ellentállás idején, a pestvármegyei ellenzék nemrég elhunyt nagynevű vezére, Prónay Dezső báró ' iránti hazafiui hálából cserélt fel Tázlár derék magyar népe a Prónayfalva névvel, A «Tázlár» szó kun eredetű és kősziklát jelent. HŐSI EMLÉKMŰ LELEPLEZÉS KISKUNMAJSAN Kiskunmajsa község nagyszabású ünnepség keretében avatja fel má­jus 26-án a községháza melletti té­ren felépített impozáns hősi emlék­művet. A felavató beszédet vitéz Endre László alispán tartja. ELDOBTA A GYUFÁT, LEÉGETT A TANYÁJA Farkas Antal bócsai földműves ittas állapotban gyújtott rá az is­tállóban. Az eldobott gyufától a ta­karmány tüzet fogott s az istálló po­rig égett. Farkas ellen jgondatlan- ságból okozott tűzvész miatt in­dult eljárás az ügyészségnél. A HALALBA MENEKÜLTEK Spaling Lajos 21 éves solti legény és Szőke János 40 éves prónayfal- vai gazdálkodók felakasztották ma­gukat. AGYONÜTÖTTE A VILLAM Tanács Mihály 20 éves legény a szalkszentmártoni határban dolgo­zott és igy érte a halálos villámcsa­pás. Megszenesedett holttestét ta­lálták meg. DURRANÓS GYUFA SEBESITETTE MEG Sajtik István 17 éves keceli pász­toriul egy vashüvelybe durranós gyufafejeket préselt bele. Az igy, megtöltött játékpuskát ütögette, ami­től a masina felrobbant s a fiút az orrán súlyosan megsebesítette. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET PEST­MEGYÉBEN A MÉSZÁRSZÉKEK­NÉL ? Több város husiparossága kérte az iparügyi minisztertől, hogy va­sárnapra hozzák be a teljes mun­kaszünetet. A pestvármegyei Hus- iparosok Szövetsége is ilyen ké­relmet intézett a miniszterhez s a hírek szerint várják, hogy rövidesen Pestmegye egész területén bevezetik a teljes munkaszünetet. 2,400,000 PENGŐ KARRT OKOZTAK NAGYKŐRÖSÖN A NYULAK Papp László hegybíró részletes jelentést készített a határbeli nyul- károkról. Eszerint a nyulak 411 ezer pengő értékű gyümölcsfát pusztítottak el s ha ehhez hozzá­vesszük az 5 évi termés veszteséget s az uj fatelepítés 5 éves költségét, a kárösszeg 2,400.000 pengőt tesz ki. Hirdessen a Helyi Erlesiíőben! Május 26, vasárnap Hfisűk napja Halas város megünnepli a Hősök emlékét Május utolsó vasárnapját Magyar- ország népe minden évben a vi­lágháborúban elesett hősök emléké­nek szenteli. Május utolsó vásárnap­ján ünnepséget rendeznek a Hősök szobránál és a temetőben. Május 26-ika ezidén május utolsó vasárnapja s Halas város is ezen a napon rója le kegyeletes megemlé­kezését a világháború hősi halott­jai iránt t Délelőtt 11 órakor a Hősök szobránál tart a város ünnepséget, amelynek ünnepi szónoka dr. Borbás Imre ügyvéd. ! Az ünnepély programja a következő: iszekegy. Előadja a háziezred zene­kara. — Somogyvári. Az Assiágói Madonna. Szavalja Garamvölgyi József gimn. VI. o. t. Luspai Kálmán. Jmád- kozzunk a hazáért. Énekli az Iparos I Dalkar. — Ünnepi beszédet mond. Dr Borbás Imre ügyvéd,-tűzharcos. — Liszt. Csata előtt. Énekli a Városi Dal­kör. — Koszorúk elhelyezése. — Him­nusz közének. Énekli a közönség. — Testületek elvonulása a Hősök Szobra előtt. Az ünnepély befejezése után a küldöttségek a róm. kath. temetőben lévő hősi sírokra koszorút helyeznek. Й JÉfliiZBffl ÉS Hiilőtiáz Kft. megkezdte az ártézi vizből készülő jég gyártását. Átvehető a gyár telepén kicsinyben is a kora reggeli órákban, táb­lánként (12T> kg.) 50 filléres árban. Nagyobb tételnél árengedmény!

Next

/
Oldalképek
Tartalom