Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-07-06 / 54. szám

2 oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE julius 6 És mégis felénk dobog a szivük... Azok is az élet mezején tették meg az utat, akikről az Országos Stefánia Szövetség beszámolója sorol fel számadatokat. A kenyér mezején most folyik a nagy beta­karítás munkája. Az anyák, akik­nek a szív© felénk dobog a Szövet­ség jelentéséből, egyre járják a verejtékes utat az éleit körül. Kar­jukra. veszik a csecsemőt és elvi­szik a Szövetség rendelő intéze­teibe. Hordják oda és vissza a kis­dedeiket jó időben, rossz időben, napsütésben, zivatarban- Boldo­gok, hogy ők is részesülhetnek az orvosi tudomány áldásaiban. A jó nővérek egyforma szeretettel aj- mározzák, viselik gondját a csöpp­ségeknek. Nem kérdezik a rendelő intézetben, ki fia-lánya a csecse­mő? Csak azt nézik, hogy a pó­lyából az étet piheg a gondos ke­zek a'att, a meleg, emberszerető szivek fee. Nehéz sor az anyák sorsa, még akkor is, ha; nem te­tézi gondjukat a nélkülözés, a le­mondás, a napróknapra újra meg­elevenedett legszörnyübb kérdés: Mit adjak a gyerek szájába? Még akkor is könnyes koszorú az anya­ság főkötöje. Ahány örömrózsa nyiük benne, ugyanannyi szúrós tö­vis mellette. Aki megismerte a szi­véről szakait gyermeknek kacaját, mosolyát, övé az élet virrasztásá­nak, nevelésének nagy felelőssége is. Jó azoknak, aikik mellett ott van mindig a segitőkéz. A Stefánia; Szövetség, azon a területen, ahol már sikerült felépíteni az anya- és csecsemővédetem hajlékát, 39.166 terhes anyát gondozott. Azonban legalább 95.000 anyához nem jutha­tott el sem a segítség, sem a ta­nács, mert azokban a községekben, tanyákon, kisvárosokban, ahol ezek élnek, még nem sikerült felépíteni a hajlékát a Stefániának. Ezek az anyák hiába futkosnak, hasztalan zörgetnének az ajtón, nincs aki fo­gadja őket Egymillió pengővei se­gíti az állam az Országos Szövet­séget. A még szükséges többi mil­liókat a már meglevő fiókoknak a fenntartására a Szövetség szerzi, meg a társadalomitól. Egy-egy fiók­nak a felépítése, berendezés© kö­rülbelül 3000 pengőbe kerül1. Hány életet lehetne megmenteni ezekén a .háromezer pengőkön. Százanként 30—35 gyermekkel kevesebbet kel­lene időnap előtt elsiratni, ha. si­kerülne tovább fejleszteni ezt a ki­váló intézményt. Nem lehet sürgő­sebb gondja az államnak, mint a védőintézeteket szaporítani. Ahol az életet dajkálják, ott nem lehet és nem is szabad takarékoskodni. Min­denütt lehet, csak az élet rovására nem szabad... 2.700 000.000 pengő Ennyi Csonka Magyarország külföldi adóssága Csonkamagyarország külföldi adós­sága az utolsó év alatt 4 milliárd pen­gőről 2 milliárd 700 millió pengőre csökkent. A nagyarányú csökkenés el­sősorban a dollár és a font árfolya­mában beállott visszaesés következmé­nye, de jelentős összeget tesznek ki a hitelrögzitő megállapodások aapján tel­jesített visszafizetések is. A HELYI ÉRTESÍTŐ FÜRDÖANKÉT3E A város társadalma is siet magáévá tenni a halasi strandfürdő megoldását 0*7 «uvw/jw« felvetettük egy Halason, aimak is a belterületén, egy modern, mindlen kívánalomnak megfelelő strandfürdő létesítését, megírtuk akkor, hogy en­nék a fürdőnek a város belterületén kellene megvalósulnia, felsorakoztat­tuk az érveket, amelyek egy ilyen fürdőt, hogy úgy mondjuk túlontúl indokolnak. Cikkünk a város közönségének so­raiban kivétel nélkül óriási vissz­hangra talált, mindenki heiyeséssel fogadta a felvetett gondolatot és magáévá tette azt. I Hogy ennek a fürdőnek a létre­hozását minél közelebb vigyük a . köztudathoz, megkérdeztük a város ; vezetőségét, kérdést intéztünk több társadalmi vezető férfihez és öröm­mel állapítjuk meg, hogy a város vezetősége szintén nagyon fontosnak és sürgősnek minősítette egy ilyen fürdőnek a ‘megoldását. De hiszen ez nem is történhetett volna 'más­képen, mert a város belterületén egy strandfürdő megépítése annyira közszükséglet, annyira közérdekű, hogy azt magáévá kell tenni min­denkinek, aki csak kissé is szívügyet csinál Halas fejlődéséből Az alább következő nyilatkozat­tokkal folytatjuk a fürdőhöz való hozzászólásokat és ezek a nyilatko­zatok szintén mind helyeslik a ter­vet és annak mielőbb való megol­dását. Dr. Zeisz Károly a következőket mondotta: — Nagyon helyeslem: ezt az élet­revaló tervet. Most, hogy beköszön­tött a nagy kánikula, látjuk csak va­lójában, milyen közszükségletet elé­gítene ki a város belterületén égy ilyen strandfürdő. De nem csak a közszükséglet az egyedüli, ami egy ilyen fürdő gyors létrehozását in­dokolja, hanem amellett a város fej­lődése szempontjából is okvetlenül , szükség volna rá. Gyorsan és sürgő- 1 sen meg kell oldani a fürdőkérdést, nem hiszem, hogy la városban vol­na valaki, akinek nemi ez a véle­ménye és aki nem helyeselné a fürdő gyors megvalósítását Megkérdeztük Gulyás Sándor fő- gimnáziumi tanárt, a gimnázium h. igazgatóját. A következőket mondja: — A fürdőt és annak gondolatát üdvözlöm. Nemcsak a felnőttek, de a diákság számára is valóságos ál­dás volna ez a fürdő, amely jöj­jön is meilőbb, vegye át nagyon fontos rendeltetését vízben szűkös lakóhelyünkön Halason. Weisz Ignác, a Kereskedők Egye­sületének elnöke ezeket mondotta: — Nagyon okos, nagyon helyes i gondolat a fürdökérdés napirendre j tűzése. Nagy és régen hiányzó szük­; ségletet elégítene ki egy a város j I belterületén létesítendő strandfürdő. ! Nagyon helyeslem a gondolatot és kívánnám, hogy mielőbb megvaló­suljon. Kiss Illés Antal, az IpartestuJet í elnöke: — Úgy népegészségügyi, mint ! köztisztasági szempontból örömmel 1 és lelkesedéssel fogadtam a strand­fürdő felvetett gondolatát. Szüksé­j ges lett volna már régen, most sem késő azonban még és kívánatos volna, hogy mielőbb érezzük egy ilyen fürdőnek sók előnyét. kán és akkor sem kiadósán locsolja a locsoló autó, amely pedig most jó- karban van, az idő pedig annyira ká­nikulára fordult, a szárazság napról- napra emelkedik, a város poHengerbe merült, most volna feltétlenül szüksé­ges, hogy legforgalmasabb és leg­szebb utvona’unkat úgy kezeljük, hogy az azon sétálóknak, továbbá a hozzánk érkező idegeneknek reprezentálja a vá­ros szépségét és dicsérje a városi ha­tóságot, amely gondoskodik Halas vá- rosiasságáról és annak kidomboritásá- ról. Ma az a helyzet Szerkesztő Ur, hogy aki a Kossuth uccán a vasúiig megteszi az utat, teljesen poros lesz, cipője, ruhája úgy elpiszkolódik, hogy elmegy a kedve attól, hogy a város legszebb uccáján végighaladjon. De lo­csolni kellene gyakran ezt az uccát is­métlem, azért is, hogy az ideérkező idegen ne hordozza körül Halas rossz hírnevét, ne távozzon innen úgy, hogy egy elhanyagolt városban járt. De nem­csak locsolni kellene gyakran ezt az uccát,, hanem oda kellene hatni, hogy akár a város, akár közvetve a hatósá­gok hassanak oda, hogy a Kolssuth, ucca háztulajdonosai a házuk előtt levő nagyon szép kis vjrágos ágyasokat locsolják, mert ezek a virágos ágyasok is el vannak hanyagolva. Hiszem és meg vagyok győződve arról, hogy ha­tóságaink megértést fognak tanúsítani a közönségnek ezzel a panaszával szemben, oda fognak hatni, hogy a Kossuth uccát mindennap gyakran és alaposan locsolják, hogy kiküszöböljék ezeket a jogos kifogásokat. Bár nem tartozik ennek a panasznak a keretei közé, mégis itt em’ithetem fel azt is, hogy Halason a meglévő kuthiányokat is pótolni kellene, amely hiányokat ilyenkor látjuk csak, amikor ilyen ká- nikulás nyár bekövetkezik. Szerkesztő Ur tisztelő híve: Egy regi etófizeílő. Szerelmi bánátiban mellbelőtte magát egy halasi fiatalember A ltórháíban feks7ÍU — állapota remény télén Megrendítő öngyilkosság történt csütörtökön délután Halason. Egy 22 éves hialiaisi fiatalember alkart meg­válni életétől és most élet-halál közt lebeg a kórházban. Urlauber István halasi fiú, id. Ur­lauber István asztalos mester fia, mint katona, pár napos szabadságra jött haza és senki sem gondolt ar­ra, hogy ilyen tragikusan fog vég­ződni itt időzése. Csütörtökön dél­után Urlauber István elment Kurucz József rendőrségi kézbesítő altiszt­hez, ahol édesapja asztalos mun­kákat végzett. , Később a lakásba ment, ahol Ku­rucz leányával az egyik szobában ketten maradva a fiú a leánnyal,/ beszélgetni kezdett. Rövid ideig tar­tózkodtak a szobában, amikor a fiú elbúcsúzott a leánytól és amikor már az ajtóig ért, hirtelen pisztolyt rán­tott elő és magára lőtt. Az öngyil­kosság nagy riadalmat keltett, azon­nal a mentőket hívták, akik beszál­lították Urlauber! a kórházba. Ott megállapították, hogy a lövés súlyos sérülést ejtett rajta, a golyó jobb mellkasán hatolt be és szivét is érintette. A kórházban azóta eszmé­letlenül fekszik, néha-néha csak rö­vid percekre tér magához. A kórházból nyert értesülésünk szerint Urlauber állapota reményte­len és az orvosok nem bíznak étet- benmaradásáboz. Urlauber csütörtökön több percig eszméletre tért, öngyilkosságának okáról azonban nem volt hajlandó nyilatkozni. Értesülésünk szerint a fiatalember végzetes tettét szerelmi bánata miatt követte el. A próbacséplésnél tűnt ki, hogy a halasi gazdák csalódtak a gabona- termésben Országszerte olyan hírek kerültek forgalomba, hogy az idei gabona- termés rendkívül jó lesz, több- lesz a termés az idén rozsban, búzában, árpában — erről szóltak a legkü­lönbözőbb jelentések, ezek a jóslá­tok még közvetlen az aratás előtt is tartották magukat, mig íhost az­után, hogy több helyen próbacsép- lést tartottak kisült, hogy a gazdák csalódtak a gabonafélékben, a fagy, most később az aszály nagyon meg­apasztotta a termésmennyiséget. Körülbelül 30—40 százaikkal fi­zetett rosszabbul az idén, főképen a rozs mint tavaly, holdanként rozs­ból nem lesz több, mint öt mázsa körüli termés, arányban ezzel, kö­rülbelüli hason ő lesz a búza és az árpatermés átlagos eredménye, nem­különben a zab is. A termés mennyisége, mint érte­sülünk, természetesen a különböző talajok szerint változik, de végered­ményben a rosszabb földiek, vagy a jobb földeknél arányosan számítva egyformán tapasztalható az a kár, amit a fagy és most a szárazság okozott. A gazdák most kíváncsian várják az egész határban lefolyó cséplés végleges eredményét, ekkor fog ugyanis pontosan kitűnni, hogy mi­lyen százalékosnak nevezhető hite­lesen az a kár, ami gabonafélék­ben a halasi mezőgazdaságot érte. ! I A KÖZÖNSÉG PANASZKÖNYVE i ............... ............................... ................— Locsoljuk gyakrabban és kiadósabban legszebb uccánkaí a Kossuth uccát Kaptuk és közöljük az alábbi levelet: | Köztudomású, hogy Ha’as legszebb Igen tisztelt Szerkesztő Ur! uccája a Kossuth ucca és a vasúttól a Engedje meg, hogy itt következő le- város fee haladva ezen az útvonalon velemmel, amely sürgős és fontos köz- , kell megtenni az utat. Súlyos és okvet- érdeket sürget meg, a nyilvánosság ! lenül megvalósításra váró kérése a kö- előtt forduljak az arra il.etékesekhez. ■ zönségnek, hiogy ezt az utat csak rit­Au felv előhívj latát, na£ panch valam filmek kido kísrr Lei^a Retina — filn gás né tását z $ amai t< Bethli Ápol 8l jul. 6 vasárn; éí A fill CSU Alpi kapié о-« sf Bérse Han Rend Blokk Kéí Két Re biinü: Fc Hali

Next

/
Oldalképek
Tartalom