Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1934 (34. évfolyam, 1-103. szám)

1934-02-28 / 17. szám

február 28 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5. oldal Nagyobbszabásu gazdasági előadást terveznek Halason Báró Zech Alfonz az aktuális gazdasági problémákról fog beszélni Lapzártakor kapjuk a hirt, amely | piaci áralakulásáról és a kormány­bizonyára a város széles rétegében nak a gazdavédelmi rendeletben ed­kelt érdeklődést ,hogy a közeli he- j dig tett és a jövőben teendő intéz­tekben, a Nemzeti Egység Pártja ha- j kedéseiről. lasi szervezetének felkérésére na- i Az előadás időpontja még nincs gyobb szabású előadást fog tartani megállapítva, de azt előreláthatólag Halason báró Zech Alfonz. A ki- március 10-én tartja meg. Báró Zech váló és országosan ismert előadó ak- Alfonz előadása teljesen politíkamen- tuális gazdasági kérdéseket fog tár- tes lesz és célja az, hogy a város gyalni, többek között beszélni fog közönségét érdeklő gazdasági prob- a tervgazdálkodásról, a gabona világ- lémákról tájékoztassa. HÍREK — Újabb adományok a zárdaépitésre. A zárdaépitésre a következő atdomá­— ELŐFIZETÉSEK SZIVES MEG. UJITASARÄ KÉRJÜK T. OLVASÓIN­KAT. — Meghívó. A Ref. Nőszövetség március 4-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel a gimnázium díszter­mében Szenczi Molnár Albert ha­lálának 300 éves évfordulójára, sze- retetvendégséggel egybekötve emlék- ünnepélyt rendez a következő műsor­ral: 1) Közének, ima. 2. Nagy Ká­roly: Szenczi Molnár Albert. Sza­valja: Suba Böske. 3) A XXVIII. zsoltár, kardal, éneklik: Suhajdá Ilo­na, Gömböcz Erzsi, Király Irén, Virág Teréz, Lévay Lili, Török Jula, Hunyadi Erzsi, Nagy F. Ilona, He­lyei Ferenc, Bán György, Nagy Jó­zsef, Tóth László, Buday Gyula. 4) Emlékbeszéd. Tartja: Sütő József gimn. tanár. 5) Zsoltárok. Énekli: Je­remiás Lajosné, harmóniámon kiséri: Dolicsek Károly. 6) Lévay József: Az apostol. Szavalja: Simon István ref. s. lelkész. 7) Dicséret. Elő­adja az énekkar. 8) Bibliamagyará­zatot tart Szabó Zsigmond lelkész. Tea ára 50 fillér. A Nőszövetség ez­úton hivja meg a tagokat és az ér­deklődő közönséget. — Márciusra kerül sor la dunai ál' íamok viszonyának rendezésére. A Wiener Zeitung bécsi lap vezércikke Suvich olasz külügyi államtitkár bu­dapesti és bécsi tárgyalásaival fog­lalkozik. Suvich ugyanis Budapest­ről való elutazása után Bécsben is tárgyalt Dollfuss osztrák kancellár­ira!. A cikk szerint még nincs meg a végleges olasz -osztrák—magyar megállapodás, a dunai államok viszo­nyának újjászervezése azonban kü­szöbön áll s minden Mussolini, Göm­bös és Dollfuss márciusi római ta­lálkozójától függ. nyok érkeztek: Pálinkás Antal Jobbágy 200 tégla,, Deák József 100, dr. Kun Andor 100, Gugánovits Máté Kelebia 40, Vincze Mihály Softvadkert 40, özv. Strarusz Károlyné 30, Berki János 20, Bozoky Pál SoLtvadkert 20, Biró And­rás Soltvadkert 20, Csontos Ferike 20, Dornbik Gézáné Ke’ebia 20, Debre Pál Soltvadkert 20, Krug Ferenc 20, Nagy M. Pityu 20, Rékasi István 20, Tóth Jó­zsef 20, Szvetnik István 20, dr. Fresz Antal 10, dr. Grétzer István 10, Gyurits Mihály 10, Hirsch Ferenc Soltvadkert 10, Kovács Fülöp 10, Márton Illés Solt­vadkert 10, dr. Potzák Kálmán Soltvad­kert 10, Streitmann Béla Soltvadkert 10, Páka birtokosság 1000 tégla (Halász D. Sándor birtokossági jegyző indítvá­nyára). j, -j — Eljegyzés. Fürst Klfjra és Kra- usz Zoltán Székesfehérvár jegyesek. Minden külön értesítés helyett. — Füslmérgezésben elpuszlult két ló. Ónodi István bodöglári földbir­tokos egyik fiatalkorú cselédje feb­ruár 15-én este az istállóban gyu­fával meggyuijtotta a lámpást, majd (az égő gyújtót eldobta és bement a lakásba vacsorázni. Vacsora végez­tével a cselédség bűzös füstre lett figyelmes, mely az istáiéból tódult ki. Az eldobott gyufától ugyanis meggyulladt a trágya és félórán belül olyan füst keletkezett, hogy a lovak elszédültek és hörögve fetreng- tek a földön. A lappangó tüzet ha­marosan eloltották és a lovakat igye­keztek életre kelteni, ami azonban csak részben sikerült, miután két ló füstmérgezésben hamarosan kiszen­vedett. i I — A kiskun sportliga közgyűlése, i A kiskun sportliga március 11-én délelőtt 11 órakor a központi iskola tanítói szobájában közgyűlést tart. A közgyűlés legérdekesebb pontja a Kiskun-Nagykun viadalok tervezeté­nek tárgyalása lesz. *— Jelentkeznek a tavasz hírnökei. Liechtenstein Alfréd herceg hogy eszi parkjában »Jégtörő Mátyás« napján pi- , nos, úgynevezett rókapilíét látták, amely : a déli meleg napfényben a mogyoróbok- I rok megnyúlt és sárga himporoB barkáin | kereste a szűkös élelmet, de láthatólag élvezte a tavaszi verőfényt széttárt szár­nyain. Ugyanakkor fölötte! egy vén pla­tánfán kékgalamb haillatta búgó hang­ját. A gyönki páros foglyok, zalai őr- j vösök, kisszékelyi nyulfiókák és leg- í utóbb a nagykőrösi daloló pacsirták i mellett most a hőgyészi lepke is hirdeti a tavaszt. i— Ki kell adni a közmunkákat, ha Van reájuk fedezet, — ezt rendeli a ke­reskedelemügyi miniszter, mert amint mondja s amint nagyon sokszor megír­tuk, a közmunkáknak a tavaszi évszak beálltával mielőbbi megkezdése és ezzel a vállalkozók^ iparosok és a munkásság széles rétegeinek foglalkoztatása fon­tos közérdek. Készül a bankfuzié A közérdekeltségü válla'atok és a szövetkezetek problémáján kívül a a pénzintézetek reformja is élénken foglalkoztatja a kormányt. Gömbös Gyula miniszterelnök sá­toraljaújhelyi beszédében, de Imrédy pénzügyminiszter is bejelentette már, hogy szükségesnek tartja a pénz­intézetek és különösen a vidéki ban­kok fúzióját és figyelmeztette az il­letékeseket arra, hogy a fúziókat márciusig hajtsák végre. Mint jó forrásból értesülünk, a pénzügymi­niszternek ez a figyelmeztetése nem maradt írott m&laszt, mert a pénz­ügyminisztériumban erősen dolgoz­nak azoknak az intézkedéseknek az előkészítésén, amelyekkel érvényt akarnak szerezni már márciusban, a pénzügyminiszter kivánságának. Hogy azután a hitelszervezetek re­formját törvénnyel, vagy esetleg csak rendeleti utón hajtják végre, attól függ, hogy a pénzintézetek milyen mértékben tettek eleget a pénzügy­miniszter kívánságának. Annyi bizonyos, hogy a pénzügy- miniszter ragaszkodik ahoz, hogy a bankok fúziója, ott, ahol erre szük­ség van, megkezdődjék. — Ref. pusztai istentisztelet. Már­cius 4-én, vasárnap délelőtt 9 óra­kor a Pirtó I. iskolában református istentisztelet lesz. — A dorozsmai vásár. Csergő Károly dr. alispán engedélyt adott Dorozsma községnek, hogy az áp­rilis elsejére eső állat- és kirako­— Dr. Korondy Károly tói a, diákbál; céljaira utólag beérkezett 10 P felüli ize - téséért ezúton mond köszönetét a diák­bál rendezősége. Ellenfelek. — Ha maga volna a férjem, mér­get adnék magának. — Ha a maga férje volnék, szó nélkül meginnám a mérget. — Д Függetlenségi 48-as kör már­cius 15-én, a Kör helyiségeiben tár­sas vacsorát rendez. A vacsora áll marhapörkölt, turóscsusza és fél li­ter borból. Részvételi dij személyen­ként 1 P 20 fillér. Jelentkezni lehet a kibocsájtott iveken, valamint a Kör gondnokánál. — A méhészköjjböl. A m. kir. pénz­dóvásárt a húsvéti ünnepekre való tekintettel április 8-án tarthassa meg. — Eljagyzés. Ritter Sándor Buda­pestről eljegyezte Spitzer Olgát. ügyminisztérium az Ínséges méhcsalá­dok tavaszi etetéséhez családonként 5 Értékes ajándékok közül választhat, ha előfizet a Tündérajj ak magyar fcfttimunka-ujsAgra. Megkapható 24 P. Hat havi részletre A ajándékokat készséggel bemutatja : Erdősné Berger Anna kézimunka üzlete, Kiskunhalas kg. adómentes denaturált kristály cuk­rot utalt ki. A cukor a kiiskünhatlasi Méhészköméi március 4-ig előjegyez­hető, amikor is kgr.-ként 65 fillér lefize­tendő. — Hii&ziévi fogiság után hazaérkezett egy huszár. Horváth Józseif 1913-ban mint huszonegyéves felszop őri legény bevonult a soproni huszárokhoz. 1914- ben az orosz harctéren megsebesült és fogságba esett. Az elmúlt húsz év alatt nem adott éietjeit magáról és igy holtnak hitték. Most feleségével és négy gyerekkel tért vissza Felszoporra. i— A Kereskedők Egyesületének elnök­ség© felhívja a kiskereskedők figyelmét, hogy akik a kisipari és kiskereskedelmi hitel-akcióba részt óhajtanak venni, kér­vényeiket sürgősen juttassák Weisz Ig­nác egyesületi elnök kezeihez. — Az asztalosmesterek szakosz­tálya szombaton este fél 8 órakor ülést tart. «— »Utmufció a gyümölcsös keze­lésére« cím. flilait egy igen tartalmas, né­piesen megirt füzet jelent meg a napok­ban. E füzetet a földművelésügyi minisz­térium növényvédelmi irodája, adta ki. Tárgyalja, a gyümölcsfák ápolását télen és nyáron. Megtanít bentiünket a véde­kezőszerek házilag vailó elkészítésére és használatára;. Tárgyalja továbbá a hasz­nos madarak védelmét. Minden gyü- mö! estemre őnek el kel lene olvasnia ezen okos írást. E füzetet a Hangya főüzleté­ben minden jelentkező ingyen megkapja. Érdekes számok a magyar mezőgaz­daság jelenéről A magyarországi tejszövetkezetiek szá­ma 5 év a’att 272-ről 548-ra eme’kedett, a bennük tömörült tagok száma: pedig 33.694-ről 66.512-re gyarapodott. — Svájc részéről újabban ismét erős ér­deklődés mutatkozik a magyar’ hí cérna- széna iránt, va'utáris okokból azonban az exportnál különböző nehézségek me­rültek fel. — Az utolsó hat hét alatt 4328 drb. élő, 4854 drb. vágott juhot és 72 drb. vágölovat szállítottunk Fran­ciaországba. — A zsir- és szaőnnaex- port az utóbbi hetekben Csehszlovákia Németország felé isimét élénkült, ami szilárditóan hatott a sertésvásárok ala­kulására is. — Az ország legtöbb részé­ben teljesen hiányzik a korpa a piacról, úgyhogy egyes helyeken már 8—9 pengő fölé emelkedtek az áraik, ami a hizlalási tevékenységet megnehezíti. — Magyar - ország vaj termelése a márkázás beve­zetése óta csaknem a duplájára emel­kedett. 1928-ban 82.696 mázsa volt a magyar tejüzemek vaj termelése, 1932- ben pedig 61.588 mázsát állítottak elő. — A gyümöldsszesz termelésének újabb szabályozásáról beható tárgyalások foly­nak a földmivclésügyi minisztériumiban és ezek a tárgyalások kapcsolatban van­nak a mezőgazdasági szeszfőzdék idei szeszkontingenise'nek megállapitásával is. — Budapesten 1933-ban 670.000 drb. állatot vágtak te. Ennek a mennyiség­nek kétharmada, 470.000 drb. sertés volt. Az említett évben 12.000 drb. lo­vat ettek meg a fővárosban, vagyis ötször annyit, miint 10 év előtt. — A nyersbőrpiacon nagy idegességgel fo­gadták a német-magyar kereskedelmi megállapodást a kereskedők részéről, mert az egyezmény életbeléptetése után az eddig érvényben volt nagy haszon jelentős része й fog veszni. — A KiitaunhibSafsi Ipaaias Ifjúság ön- képző Egyesületének enöksége vasár­napi délelőtt 11 órakor gyűlést tart. Tárgy: Az iparosok békéltető bizottsá­gának megválasztása- A gyűlésre az ipari alkalmazottakat meghívják. — Aki egészséges gyümölcsöt akar termelni, az megtisztogatott fáit már­cius derekáig okvetlenül permetezze meg 2 vagy 3 százalékos rézgáliccal! P,', •" ' ' a Rosenbergné divatszalonja Párisi modellek Bpest, Váci ucca 7. Telefon: 826—57.

Next

/
Oldalképek
Tartalom