Halasi Hirlap, 1933 (1. évfolyam, 1-34. szám)

1933-12-05 / 30. szám

2 HALASI HÍRLAP december 5. kedd gyűlés jogosultan és szabályszer üeji tárgyaiba le. Baranyi László, Hudi András és többen a felekezeti iskqläk segélye­zése tárgyában adtak be fellebbe­zést. Séredmezték, hogy a reformá­tus egyház a reálgimnázium és ref. polgári leányiskoláinak juttatott se­géllyel nagyobb támogatásban része­sül, mint a római katolikus egyház. Megállapítja azonban az alispán, hogy »a város nem az egyházakat, hanem az iskolákat részeg Létté isegélybe|a.« Az 1868. évi XXXIII. te. 25. §sa szerint a segélyezés a különböző foit- fetekezti iskolák között igazságosan osztandó meg. Ennek az igazságos­ságnak eleget is tett a képviselőtes­tület, mikor' a róm. kát. polgári 'le­ányiskola: segélyét 2900 pengővel fölemelte. A rief, reálgimnázium se­gélyezésével kapcsolatban felhozott földbirtokról azt mondja a határo­zat, hogy az a ref. egyház közbiz- tokoss,ágának tulajdona, mely a vá­rossal semilyen vonatkozásban nem áll s ilyen földbirtoka a kát. egy­háznak is van. államsegély kérése a róm. kát. iskolának is módjában áll s igy ezzel a kérdéssel nem is foglalkozik. Helytadott az alispán Villányi Leó fallebbezésének s a közgyűlés által lleszállitott fuvardíj-átalányát fel­emel te. Van ezeken kívül még az alispánL határozatban néhány kisebb módosí­tás és pótlásra utasítás, s ezekkel a kérdésekkel valószinüleg már csak az uj képviselőtestület foglalkozik. Lufher-iiimepély a Ref. önképző Körben Felemelő hatású,, meleg, vallásos em- . iókünnepé y vo.lt december 3-án délután a Ref. Önképző Kör zsúfolásig megtelt nagytermében Luther Márton születő- -sének 450 éves évfordulója a’-ka. mából. Az ünnepélyt a hires Luther-ének, az »Erős váriunk« nyitotta • meg, melyet a közönség énékelt él áhitatos szivve.1, majd Piaczoliay István vailástanár mon­dott rövid, magasszárnytaló imát. Az­után, Nagy Torma , Ibolya, a Leánykör tehetséges és közkedvelt szavaiéra Csen- gery Gusztáv: Luther halálára c. köl­teményét‘adta. elő sikernél s Nagy Lajos ny. városi számvevő, a korálkőrus veze­tője Krebs remek Miatyánk-ját szólal­tatta meg rendkívüli hatással ritkaszép - ségü kulturált baritonján. Az ünnepi beszédet Bátory Gábor fő- gond.nok mondotta. Szép lendületű mon­datokban rajzolta meg annak az eisle- beni bányászgyereknek hatalmas ivelésü, küzdelmes pályafutását, aki világtörté­nelmet formált s akit ma. az egész né­met nemzet f elekeze tkü! önbség nélkül legnagyobb fiáinak nevez s aki az embe­riség legnagyobb alakjai közé tartozik. A mély önjáró, gondolatokban gazdag lé’ekrajzot hatásosan egészítette ki Si­mon István s. lelkész szavalata, ki Porkoláb Gyula: Luther című költemé­nyét adta elő közismert nagyszerű kész­ségével. Végül Szabó Zsigmond lelkész fű­zött mélyeniszántó magyarázatot a Lut­her Mártont legjobban sugalmazó hires teksztushoz: »Mert kegyelemből tar­tattok meg hit által..,« (Pál Ef. II. 8.) A Jíegyeletes emlékünnepély a XC. zsoltár eenékléséve' ért véget. Háztartási és Kézimunka előadások a Város Közgyűlési termében Vasárnap délután előkelő hölgyközön- ^ ség előtt tartották meg szép. és tartat- i mais előadásaikat a földmivalési kor- , mányzat első 'halasi vándortanfolyamá- i nak vezetői a kellemesen fütött helyi­ségben. Laczkó Lujza kir. gazd. tanárnő a táp­szerek és konzervek legcélszerűbb elő­készítését körvonalazta.. Egészségi za­varok elkerülésére a só és fűszerek mérsékeltebb használatát hangsúlyozta. Kiemelve a nemrég felfedezett Vita­min félék éettani fontosságát. Ezek a gyümölcsbéjjak alatti rétegben helyez­kednek el, mire a lehámozásnál vi­gyázni kell. A külföldi Vitamintól lehán­tolt rizs használata helyett a magyar to­jásos tarhonya nagyobb arányú felkaro- . lására ’buzdított, ami hazafias feladatot is képez. Egészséges, egyszerű táplál­kozás keli! Vissza a természethez! »Re­tour á la Nature« jelszavával fejezte be nagy tetszéssel fogadott e’öadását. Hegedűs Etelka a házi ipari kézimun­ka keretében nemzatmentő fontossággal domborította ki a magyar népművésze­tét. Élénk feltűnést keltett minta darabo­kat mutatott be az erdélyi kalotaszegi varrottá soknak és zsinoros imgváEaknak: a Somogy megyei Buzsáki szálán var­rott, lapos ölitésas tulipános szövöttesek- i n©k készítési módjairól. Előadása fétpy- > pontjául illesztette be a 80 éve kiala- | kult Mezőkövesdi Matyó himzésaket. Gazdag képzeletű asszonyaik által szücs- selyemböl alkotott aranykalászokkal és kék búzavirágokkal. Végül a Sárköz vidékének »Crepe de Chine«-re alapo­zott népies kézimunkáját tárta a feliajzott női szép lelkek elé. Magyar muskátlis hangulat fe keltésével szárnyalt, megra­gadó előadása a művészet horizontjai felé. Élénk éljenzés és tapsok után Med- veczky Károly gazd. főtanácsos kö­szönte meg a Gazd. Egyesület és a szervezett női társadalom nevében, a ki- véte'es sikerű és hasznos értekezéseket, lelkesítve a népies házi ipiar bevezeté­sére és elterjesztésére a »Halasi Csipke« világsikerei mellé, az idegen forgalom emelésére. M. K. Módosították a gazdavé- delír rendeletet Jelentkeiési hst^ridö : december 15 A gazdavédelmi rendelet folytán j mozgalmas képet nyújtottak a múlt héten a telekkönyvi hatóság irodái. Az ingatlanok védettségének kérésére kitűzött első (határidő csütörtökön járt jte s az eddig beadott 367 kéretem' úgyszólván mind az utolsó három nap alatt érkezett. Még csütörtökön dél­előtt is lázasan folyt a telekkönyv­tárban a szemlézés s már úgy volt, hogy egész sereg kérvény elkésik, mivel a jelentkezési határidő meg­hosszabbításáról senkinek hivatalos tudomása nem volt. Végre megérkezett a, Budapesti Közlöny csütörtöki száma, mely kö­zölte. a kormánynak azt a rendeletét, amellyel a védett birtokká nyilvánítás ké­relmezésének határidejét a kor­mány december 15-é:g ineghoszf szabbitotta. E rendelet egyben a gazdatartozások tárgyában kibocsátott alaprendelet egyes rendelkezéseit az alábbiak sze­rint módosította: 1. A bíróság a védetté nyilvání­tás iránt beadott kérvényt annak hi­ányos felszerelése miatt nem utasít­hatja vissza, hanem csupán hiány­pótlás végett adhatja vissza. | 2. A birtok védetté nyilvánítható a ! kataszteri tiszta jövedelem tizenöt­szörösét meg nem haladó terhelés esetében is, ha: a birtok egy-egy kát. holdjára, legalább 250 pengő jelzálo­gos teher esik. 3. Végül a rendelet attól feltéte­lezetten, hogy a,z egyéb előfeltételek fennforognak, lehetővé teszi a védetté nyilvánítás szempontjából egyes olyan terheknek figyelembevételét is, amelyek a gazdiavédelmi rendelet ha­tálybalépésének napján, 1933 október 24-én még nem voltak bekebelezve, de amelyekre vonatkózófag a köve­telés ranghelye e nap előtt érkezett beadvány alapján a telekkönyvben már fel volt jegyezve. A telekkönyvi hatóságnál erősen meghosszabbított munkaidővel, azon­nal elintézik és foganatosítják a ké­relmeket s egyidejűleg beszüntetik a védetté nyilvánított ingatlanokra ki­tűzött árveréseket is. A védetté nyilvánítás iránti kérel­mek kissé felélénkítették az ügyvédi irodák forgalmát is. A nagyobb for­galom azonban legtöbbször csak munkát jelentett, de hasznot nem, legfeljebb az ügyvédek künnlevősé- geit növelte. * I Az I. Magyar Kir. Női háztartási tanfolyam, vizsgaobédje. háztartási és kézimunka kiállítása és elméleti vizsgája November utolsó csütörtöki napján mutatta, be a hathetes tanfolyam sütés és főzési nagyszerű eredményeit, nö­vendékeinek szép munkásságát vizsga­ebéd kenetében a kislakások épületében, melyet a városi hatóság nlagy megértés­sel bocsájtott rendelkezésre. A Gazd. Egyesület nevében Med- veczky Károly gazd. főtanácsos, elnök, a város képviseletében dr. Novobáczky István főorvos és ifj. Gaál Gyula dr. polgármesteri titkár ismételt, elragadta­tással fejezték ki elismerésüket az ál­lami tanfolyam kiváló vezetőinek: Lacz- fcó Lujza és Hegedűs Etelka m. kir. { gazd. tanárnőknek s a rendkívül szor- j galmas tanulók hölgytáborának a gaz­I daságosan, de legújabb kor ízlésével összeállított étrend sütés és főzési tech­nikáját kidomborító fogásokért. • A háztartási tanfolyam december 10­én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor tartja elméleti vizsgáját a központi áll. elemi iskolában!, déli 12 órakor ugyan­ott nyílik meg a háztartási és kézimun­ka kiállítás, mely este 6 óráig dijtalaniul megtekinthető, úgy a vizsgára, mint a kiállításra szeretettel! meghívja a nagy­érdemű közönségeit a tanfolyam veze­tősége. , I Kiskunhalas mezőgazda­sági, Ipari ős kereskedelmi kiállítása Pestvármegye hivatalos lapja Népmű­velési részében novemberben igen me­leg, színes megemlékezést közö a Halasi Bét-ről: Október 1-től 8-ig ünnepi hete volt a trianoni szerződés következtében ha- tárvároissá lett Kiskunba ásnák. Ez az ünnepi hét megnyilvánulása, bizonyíté­ka volt annak, hogy a magyar — bár ellenségei haúá'na ítélték — élni akar. Élni, ha kel véres verejték árán, elha­gyottan, lépetten, de élni. A kiállításra került gazdasági és ipari termények és termékek mind-mind dacos láb dobba­násai voltak annak az éln takarásnak. A központi áll. e. iskola termeiben és udvarán elhelyezett kiállítás valóban magában foglalta a köztermelés minden ágát és minden hajtását. 300 kiállító hozta el gazdaságának 'legszebb ter- rn/_\ vényeit, hogy dicsőséget szerezzen magának és városának. A forró, magyar napisugártól pirosra csókolt, szebbnél- szehb őszi gyümölcsök; a magyar gaz­da fáradságos munkáját dicsérő mező­gazdasági és kertészeti termények; az ízlés ’érzékeit ingerlő tejtermékek; a — még nem oly régen hasznavehetet­lennek tartott — futóhomOk Ízre, erő­re és színre oly kiváló borai; az akácos tanyák méhészei által kiállított mézkü- löriegességek; a művészi ízlést eláruló halasi csipkék; a vidéki iparosság nagy- tudását bizonyitó legkülönfélébb iparcik- i kék sorakoztak fel és tették változa­tossá az egyes termekét. Az udvaron a tanyai gazdasszonyok büszkeségei, a csodálatos nagyságúvá és tojáshozadé- kuvá fejlesztett baromfiak nagy tömege tette hangossá a kiállítást kukorékolás­sal, gágogásokká', hápügáissjai!. A vá­sártérén jfiedig a nyugodtvérü tanyai kunmagyar izgatottan jártatta, vagy mu­togatta saját nevelésű 'lovait, szarvas- marháit, sértéseit és juhai! A kiállítást megnyitó dr. Fresz.y Ele­mér főispán végignézte a délutáni nép­ünnepélyt is, amelynek műsora, a. jú­niusi népművelési nap számaiból tevő­dött össze. Az ünnepi hetet változa­tossá tették a -különböző műsoros es­ték. ^sportesemények, gazdaérdekeltségi és gazdasági nagygyűlések. A kiállítást .közel hatezren nézték meg. Ebben a számban nincs benne a halasi bel- és külterületi, a szomszédos községek és városok tanulóinak nagy száma, kik a rendezőség jóvoltából díjtalanul néz­hették meg a kiállítást. Az ünnepi napok elmúltak; a kiál­lítás vezérei dr. Fekete Imre polgár­mesterrel büszkén könyvelhetik el a megérdemelt sikert; a kiállítás anyagát és a jól megérdemelt jutalmakat haza­szállították az önzetlen kiállítók; a lázas forgalmat ismét a szokott nyugalom váltotta fél, de mindenkinek a lelkében ott maradt: »Nem pusztulhat el az a nemzet, amelynek fiai Jeigázottságukban is megmutatják az élni akarást.«

Next

/
Oldalképek
Tartalom