Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-12-24 / 103. szám

8 oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE december 24 tem s mondhatom, hogy az igazság soha jobban elferdítve s egy em­ber még annyira félreismerve sehol- sem volt, mint ezekben a gyatra írásművekben. Később, mikor már felcseperedtem, komolyabb Írásokat is olvastam, úgy Rózsáról, mint a Ráday-korról, de ezekről is csak annyit mondhatok, hogy a. legtelje­sebb tájékozatlanság jellemzi őkat. Egyébként ezen nem is lehet cso­dálkozni, mert ennek a kornak a tör­ténetét levéltárak adatai nyomán aligha lehet megírni, ott az akták­ban csak száraz adatokat talál a kutató, de a szereplők egyéniségét, jellemét, lelkét s azt, hogy miként hatottak ezek az emberek a köz­vetlen érintkezésben embertársaikra, — aligha olvashatja el. Pedig anél­kül csak tévutakon járhat mindenki, aki az akkori idők képét hűen óhaj­taná megrajzolni. No, meg azután sok olyan dolog történt a szegedi várban, amiről aligha vettek fel jegy­zőkönyvet s bizonyára nincs nyoma az archívumokban sem. A valóságot adni s mindenről tiszta képet nyúj­tani csak azok az emberek tudhat­tak volna, akik, mint a kir. biztos­ságnál működött tisztviselők olyan munkakört töltöttek be, hogy a nyo­mozások és vizsgálatok adatait is­merték. Ezek az urak azíonban szer­felett tudtak hallgatni s amint a fő­nökük, Ráday gróf, úgy ők sem igen voltak közlékeny természetűek; titkaikat bizony magukkal vitték a sírba, mert hiszen ma már tudtom­mal senki sincs közülök életben. Egyébiránt ebben a dologban jó apám sem tartozott a fecsegők közé, idegenek előtt csak nagyon ritkán nyilatkozott, pedig sokan megfordul­tak házunknál s ezek mind kiván­csiak voltak a Ráday-éra misztikus történetére, de atyám csak olyan­kor volt kapható egy-két eset el­beszélésére, ha a társaság elég szel­lemes volt, úgy hogy magát azok közt jól érezte, vagy ha a ven­dégek között volt valaki, aki ha­sonló történetek előadásával őt is szórakoztatta. Ami pedig magát a feljegyzéseit illeti, azt tőlünk is szigorúan őrizte; íróasztalának legbelsőbb rekeszében; úgy hogy 1916-ban bekövetkezett haláláig azt közelről még édesanyám sem látta sohasem. Csodálatos do­log ez, hogy ezek az emberek késő öregségükben is oly zárkózottak vol­tak ebben a dologban, még akkor is, midőn a szóbanforgó események­től már több mint négy évtized vá­lasztott el bennünket. Hiszen itt már szó sem lehetett a hivatali titok meg­sértéséről s mégis mindannyioknak lakat volt a száján. Néhányat még ismertem atyám barátaiból, akik együtt szolgáltak vele a kir biztos­ságnál; igy pl. Kukay Mátyást és Alföldy Jánost, akik szintén oly hall­gatag emberek voltak, mint édes­apám. De ha más irányban kereskedett az ember, akkor sem sokra ment. Bizonyára akadnak még emberek az országban, akik, mint letartóztatot­tak, szintén töltöttek több-kevesebb időt a szegedi várban. • Kérdezős­ködhet bárki ezeknél is, ezek is némák ma is, ha Ráday felől ér­deklődnek náluk, holott idestova már majd hatvan éve annak, hogy Rádayt a király állásától felmentette. Ezeket az egyszerű embereket még csak értettem; azt hiszem ugyanis, hogy ezeket annyira megfélemlitet- ték, miszerint könnyen elhihető, hogy nem volt kedvük a kotyogáshoz. De mi tartotta vissza a kvalifikált, in­telligens embereket? Ezt sokáig nem tudtam magam sem; csak mikor apám halála után a kis szürke köny­vet megtaláltam, — oldódott meg előttem a rejtély, mely pedig életé­ben is folyton fúrta az oldalamat, i de mint gyerekember, ez irányban sohasem mertem nála kérdezősködni. • Mielőtt azok a sorok napvilágot látnak, melyekben édesapám felje­gyezte a már-már homályba vesző idők eszményeit, még egy köteles­séget kell teljesítenem; az engedel- ' mes gyermek alázatosságával fordu- j lók az idegen megszállás alatti szü- j lőföldjében nyugvó jó atyám sírja ! felé, hogy bocsánatát kérjem e lé­pésemért, mellyel hosszú életén át félt­ve őrzött titkát nyilvánosság elé vi­szem. Nem teszem ezt minden meg­fontolás és meggondolás nélkül1; több mint tiz éven át foglalkoztam ezzel a gondolattal, s alaposan meghány- tam-vetettem a dolgot; végül is arra az eredményre jutottam, hogy ezek­nek a. dolgoknak a rejtegetése ma már semmiesetre sem lehet bárkire nézve is kívánatos. Sőt, úgy vélem, hogy ezeknek nyilvánosságra, hoza­tala, mint olyan dolgoké, melyek ma még rengeteg embert érdekelnek s melyek felől a leglehetetlenebb mende-mondák vannak ma is for­galomban — nekem, mint azok bir­tokosának — embertársaim iránti kötelességem. Hulljon le hát a lepel s oszoljon el a kétely! Magának a szereplőknek a sze­mélye is végre tisztán fog állapi előttünk, akikről eddig csak a leg- badarabb suttogásokat hallottuk. Gyújtsunk világosságot ott, ahol ed­dig sötétség lakozott. Vigyük a nagy nyilvánosság itélőszéke elé mindazo­kat, akiket eddig a közhitben na­gyobbrészt inkvizátoroknak tartottak s lássuk, mennyiben állja meg a helyét a sok mende-monda s kó­sza hir. • Most pedig arra kérem jó atyám szellemét, álljon mellém s vezesse toliamat, hogy a nagy munka, amely­re vállalkoztam, úgy legyen megírva, amint azt ő maga megírhatta volna. A Cyrtl-betüs notesz Amint már emlitettem, gyermek­koromban gyakran látott kis szürke könyv atyám halála után birtokomba jutott Képzelhetni izgatottságomat, amikor a titkok-titka egyszerre fel­tárult előttem s zavartalanul olvas­hattam, lapozhattam az ócska, de vaskos jegyzőkönyv sárgult lapjait. Egyszerre szerettem volna mindent elolvasni; mit csinált Ráday, mit tett Laucsik, Kormos Béla, hogy vallatták a sok nehéz bűnöst? Ró­zsa Sándor és cimborái hogyan vi­selkedtek a fogságban? De legfő- képen az érdekelt, mi késztette apáé- kat a sok évtizedes hallgatásra? Minderre egyszerre akartam felele­tet kapni s mily nagy volt megle-* pődésem, mikor a könyvet felnyit­va, annak első lapján édesapám ne­vét találtam beírva latin betűkkel, mig a többi sűrűn teleirott lap ma­gyarul, de akkor még előttem is­meretlen Cyrill Írásjegyekkel volt írva. Nem hiszem, hogy akadna em­ber, aki nálamnál gyorsabban meg­tanulta az ortodox irást. Másnap már úgy olvastam a rác betűket, mint a djakovói püspök, vagy a bel­grádi metropolita. Nincs ebben sem­mi különös annak, aki az iskolában görögöt tanult, mert a rácok nagy­szerű írása nem egyéb, mint a la­tin, görög és a gót írásjegyek ösz- szelopott halmaza. Tudásomnak ret­tentő módon megörültem s elkezd­tem a Cyrill-betüs feljegyzéseket la­tin írással egy másik noteszbe átírni. A jegyzetek 1871 január havának elsejével kezdődnek, kezdetben jelen­téktelen s nem is szorosan a kir. biztossághoz tartozó dolgok vannak beleírva. Azonban oldalról-oldalra haladva tartalma érdekességben nö­vekedett. A kiegyezés utáni Magyar- ország sok jelentős társadalmi és politikai eseménye lett itt feljegyez­ve a nagy időket látott, sokfelé megfordult, tapasztalt ember szem­üvegén keresztül. Jó apám haláláig hűségesen vezette a naplót s ma a leghatározottabb szenzációul szolgál­hatnak a világháború kitörésekor tett feljegyzései. Mindez azonban most nem tartozik ide, tehát ráté­rek tulajdonképeni témámra, a no­tesznek a kir. biztosság történetére vonatkozó adataira. A fentebbi fejezetben emlitettem azt az általános elzárkózottságot, be- gombolkozottságot, melyet a kir. biztosság volt tisztviselői tanúsítot­tak azokkal szemben, akik nálok aZ iránt érdeklődtek, hogy vájjon mi történt a várfalakon belől? Micsoda kínzó szerszámokat alkalmaztak a vallatásoknál? Igaz-e, hogy volt spa­nyolcsizma, hüvelykszoritó, fejtágító? S végigkérdezték a spanyol inkvizí­cióból ismeretes összes kinzó szer­számokat. Az ilyen kérdésre jó apám rendesen azt válaszolta, hogy az eféle eszközökkel csak a jámbor sze­gedi polgárok fantáziája népesítette be a várat; nem volt ott ilyen holmi egy darab sem. Ha pedig valaki azt mondta, hogy idős szegedi embe­rektől, akik annakidején a vár kör­nyékén laktak, hallotta, hogy éjsza­kánként a kazamatákból az orditás zaja az egész környékre elhatolt, arra meg azt felelte, hogy tényleg akadt egy csomó akasztófáravaló, akik komiszságból egész éjjeleket át- üvöltöttek, pedig a kutya sem bán­totta őket. Ilyenkor a bajusza alatt észrevehetőíeg mosolygott s látszott rajta, hogy a feleleteket maga sem hiszi. Sosem tudtam megérteni, mind­addig, mig a kis könyvet el nem ol­vastam, hogy miért nem lehet az igazat megmondani senkinek, még negyven év után sem, s miért kel­lett mindenki előtt titkolódzni. Sőt, olyan emberek is akadtak, akik aranyhegyeket ígértek a benfente- seknek, de még ezzel sem lehetett őket szólásra bírni. Maga édesapám is fényesebbnél-fényesebb ajánlatokat kapott különböző hírlapoktól, hóem­berektől, de szóba sem állott velük, noha nagycsaládu tisztviselő volt. Vájjon mi tartotta ezeket vissza at­tól, hogy megoldódjék nyelvük? Én már tudom. A kis könyv számomra feltárta a rejtélyt. Amiről eddig legendák keltek titokzatos útra; miért hall­gattak és mit titkoltak el Ráday em­berei; a szegedi vár komor falai­nak immár ötvenhat esztendős tit­kát feltárom, hogy történeti hűség­gel megírjam az alföldi betyárvi­lág és ifjú Ráday Gedeon gróf ki­rályi biztosságának hiteles történe­tét. (Folytatjuk.) Megdöbbentő részletek a halasi nyomor infernójából Barlangokban élnek és hosszú hetekig nem látnak kenyeret a ruhátlan szegények Silány napjainkban gazdasági vál­ság dúl és a pénztelenség már-már iszonyúvá váló ténye tombol, min­denki panaszkodik, mindenki jajong és zúgolódik azop, hogy nehéz a megélhetés és hogy ólomsullyal ne­hezednek vállára a gondok. De köz­ben senki nem veszi észre és neim eszmél rá arra, hogy vannak olya­nok, akiknek a lábára nem jut cipő, a vállára nem kerül talán még egy rongydarab sem és felejtik azt, vagy nem is szereznek tudomást ar­ról, hogy bizony sok család van itt Halason a tanyákon, akiknek még száraz kenyér sem jut. Dantei képzelet és valahogy a Swifft Jonathán tolla kellene hoz­zá, hogy ebez a hátborzongató té­mához hozzányúljunk, megtapintsuk és lefotografáljuk. Hihetetlen valóságok, meleg szo­bánktól és ha szegényesen is, de teiltet asztalunktól alig 10—15 kilómétefre élnek emberek, akik nem is élnek emberi életet, akik fáznak, ajkik éheznek és a leg­borzalmasabb nélkülözést vívják végig Vannak a távoli buckás tanyákon olyanok, akik hetekig mean látnak néha kenyeret és akik agy élnék mint a barmok, homokbavájt barlangok­ban. Eszeken kellene segíteni a társada­lomnak, ha akad még benne áldor zatkészség, ha él még a szív rez­gése és a léleknek a megmozdulása. Az első kép a központi iskolában vetítette sötét vászonra a nyomort. Kedden történt, hogy Alsóbalotáról felkerekedett egy szegény asszony és magával hozta négy kis gyermekét. Az asszony összeaszott, összetöpö­rödött, gondokban és nélkülözések­ben megrokkant volt. A négy gyer­mek éhségtől kidülledő szemekkel állt a meleg szobában, ahová be­vezették őket. Az anya nem kere­sett szavakat, nem kutatott kifeje­zések után, hanem szárazon és nyer­sen előadta a legelképesztőbb re­génytémát. Hogy hónapok óta éheznek, odahaza, magával tehetetlen beteg, rok­kant férje van, nem telik ke­nyérre, hogyan telne beteg fér­jének gyógyszerre, fütetlen szo­bában szenvedik át a telet, a gyerekeknek nincs ruhájuk és cipőjük. A gyerekek nem értettek sokat any­juk szóáradatából, de ott álltak, mint i élő figyelmeztetés. Lábukon rongyok I voltak keresztülkötve, arcuk és be- í zeik kékredermedve. Elmondotta az i asszony, hogy sokan vannak még j Balotán, akik csaknem az ő sor­sukat tengetik végig, majd hirte- j len erőt fogott rajta a ki- I törő elkeseredés, kirohant a karján legkisebb gyermekével, felszaladt az emeletre, hogy leugorjon az ud- : varra. A legszömyübb öngyilkossági kísérletet csak nagynehezen lehetett megakadályozni, összeszedtek kevés , pénzt, néhány ruhadarabot, próbál- í ták megnyugtatni az asszonyt, laki gyalogolt vissza Balotára, hogy to­vább tengesse nyomorult életét. Ta­lán az éhenhalásig. A másik nyomor, képe Alsózsanán található meg az úgynevezett »koplaló« részen. A nyomor itt is szinte leírhatat­lan. Sivár homok és még silá­nyabb bucka amerre a szem el­lát, itt él nagyon számosán sok ember buckákba vájt barlan­gokban, szintén kenyértelenül tekintve a hol­napok elé. Érdekes, hogy ezek az emberek nem panaszkodnak. Lassan állati sorba sülyetínek, mint az ismeretlen Magyaror­szágnak egy filmrészlete. Koplalnak naphosszat és éldegélnek az egészségtelen pinceszerü föidbe- vájt veremben. Az ehez hasonló barlangnyomor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom