Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-01-30 / 9. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője január 30 Ujböl mozgalmat lódít a Gazdasági Egyesület a vásároknak vasárnapra helyezése ás az itidik vásár ügyében A vásárok ügyében küldöttség keresi fel a kereskedelmi minisztériumot A halasi Gazdasági Egyesület szer­dán délelőtt Ónodi Balázs, a Gazda­sági Egyesület elnökének elnöklete mellett választmányi ülést tartott, amelyen a választmány tagjai nagy számban jelentek meg. A választmányi ülésen a városi hatóság is képviseltette magát és azon részt vett- dr. Fekete Imre j polgármester, Gaál Jenő tanácsjegy- j Zö, Villányi Leó és Forgács Vilmos j állatorvosok. A választmányi ülés főleg az or- I szágos vásároknak vasárnapra való ! visszahelyezésével és egy * ötödik j vásár kérelmezésének kérdésével foglalkozott. Már évek óta harcot folytat a vá­ros közönsége ,hogy a halasi orszá­gos vásárokat hétköznapról vasár­napra helyezzék át. Mindezidáig a városnak ezirányu kérése nem talált felsőbb helyen honorálásra és most a Gazdasági Egyesület . választmánya egyhangúlag elha­tározta, hogy ez irányban újabb j mozgalmat indít és kérni fogja, hogy a vásárokat vasárnapi nap­ra helyezzék át. Az értekezleten a felszólalók mind azt hangoztatták, hogy a város kö­zönségének nagy érdieke fűződik ahoz, hogy a vásárokat vasárnap tartsák meg, mert igy a gazdakö- Zönség jobban tudja jószágait érté­kesíteni, nagyobb forgalmat érnek el és a vasárnap megtartott vásár miatt egyetlen munkanapot sem ve­szítenek el. A Gazdasági Egyesület választmá­nya foglalkozott azzal a nem uj keletű kívánság- j gal is, hogy a város ötödik vá­sár engedélyezését kérje. A téli időszakra egy vásár sem esik és ha a gazdák ősszel nem tudják állataikat értékesíteni, úgy azzal kénytelenek várni a tavaszi vásárig. Az ötödik vásárt január utolsó va­sárnapjára kérelmezik. A választmány elhatározta, hogy a vásárok ügyében na­gyobb küldöttséggel keresi fel a kereskedelemügyi minisztéri­umban az illetékes ügyosztályt, hogy a város kívánsága ügyé­ben kedvező döntést hozzon Ha a város kérelmét nem teljesíte­nék, akkor olyan irányú kérelmet is terjesztenek elő, hogy a vásár időpontját változ­tassa meg a kereskedelemügyi minisztérium Ugyanis a halasi országos vásár majdnem egyidő- pontban esik össze a majsai or­szágos vásárral és akkor azt fogják kérni, hogy a halasi or­szágos vásárt egy héttel előbb tartsák meg a majsai vásár előtt. A választmányi ülésen szóba ke­rült Harka-Kötöny ügye is és a polgármester közölte, hogy tudomása szerint az ügyben még végleges döntés nincs. Az ügy olyan stádi­umban van, ahogyan azt a Helyi Értesitő egyik legutóbbi számában megírta: a belügyminisztérium uta­sítani fogja a vármegyét, hogy előbb döntsön Prónayfalva és Bocsa egyesítése ügyében és azután fognak érdemben határozni. Az értekezlet végül azt is elhatározta, hogy a minisztériumban eljáró küldöttség tisztelegjen Preszly Elemér főispánnál, hogy Harka- Kötöny ügyében további jóindu­latát kérje. Az ülésen közölte a polgármester, hogy az apaállatok beszerzésével kapcsolatban a költségvetésben élő­irányzott egy tenyészkan helyett két- három tenyészkant fog a város vá­sárolni, főleg halasi gazdáktól. A Gazdasági Egyesület választmá­nya még a Halason rendezendő gaz- danappal is foglalkozott. Egyhangú­lag leszögezte azt az álláspontját, hogy kívánatosnak tartja a gazda­nap megrendezését. A választmányi ülésen külön­böző ügyekben többek között felszó­laltak: Nagypál Sándor, Figura La­jos, Tegzes Károly, Suba Imre, Ónodi Balázs, Monda Benő és Ud- vardi Illés. A földreform sikertelenségéi átmenetinek tartják Mit mond Pesthy Pál a földhözjutottak helyzetéről Érdekes nyilatkozatot tett Pesthy Pál dr. volt igazságügyminiszter, a földbir­tok rendezés pénzügyi lebonyolítására j alakult szövetkezei elnöke a földhözju Ha­tottak helyzetéről. — A magyar földreform — mondja többek к özött, — a háború után igyeke­zett lekötni azokat az enargiákat, melyek nálunk elhelyezésre vártak, igyekezett megvalósítani azt a szociális feladatot, mely egy európai állam jövendőjének k'jépiléséhez szükséges. Sajnos, ebben az építő munkában érte a magyar gaz­datársadalmat a világkrizis hullá­ma, holott a svéd gyufakölcsön szerzé­se utján épp azon az utón voltunk, hogy pénzügyileg is likvidálni tudjuk a ma­gyar földreform nagy tartozását és nyu­godt törlesztés lehetőségét tudjuk adni a földhöz juttatótoknak. A mezőgazda­ság közbejött krízise azt eredményezte, hogy az amúgy is tőkeszegény föld­höz juttato tok törlesztési kötetezettsége- ,' iknek nem tudnak eleget tenni. Ezzel a helyzettel most nyíltan számolni kell s számolni kel azzal, hogy sem a LEBOSz, sem a kincstár követelései a megváltott terű'elek után alig fognak befolyni. — Ez a helyzet igy maradhat mind­addig, amíg a mezőgazdasági cikkeket megfe’élőbbén nem lehet értékesíteni. Át­menetinek tartom a földreform ezen si­kertelen ségét, mert jönni fog olyan év, amikor a földhözjutottak rendkívüli tör­lesztéseket is fognak eszközölni. Egyál­talán nem beszélhetünk tehát a földre­form során kiosztott földek céltalanságá­ról, a földhözjutottak végleges fizetés- képtelenségéről a földreform csődjéről. Hangsúlyozom, e téren csak átmeneti kedvezőtlen állapotról lehet beszélni. A fenti nyi’atkozatból kiolvasható, hogy a mai nehéz időkre való tekin­tettel várakozó álláspontra helyezkedett a kormány az osztott földek vételárának behajtása1 tekintetében. Csak olyan mér­tékben ragaszkodik a 'törlesztésiekhez, amily arányban megélhetésük veszélyez­tetése nélkül valóban módjukban áll a földhözjuttatotoknak fizetési kötelezett­ségüknek eleget tenni. Nagy vonalakban bontakozik ki a Stefánia jótékonysági estje Az estély részletes programja A február 7-én, jövő vasárnap este megtartandó Stefánia est ügyé­ben, ma délelőtt budapesti telefon­értesítést kaptunk, amelyből már a maga teljességében bontakozik ki ennek a nagyszabású estnek pom­pája és fénye. Most már a telefonértesítés után megtudtuk pontosan azt is, hogy kik jönnek le Halasra a Magyarság szerkesztősége részéről és ugyancsak most módunkban van közölni már az est programmjának lényegesebb részeit is. Eszerint az est a következő sor­rendben fog lefolyni: Elsőnek a városi dalkör énekel, utána Gulyás Sándor fögimnáziumi tanár üdvözli Milotay Istvánt, a Ma­gyarság főszerkesztőjét. Ezután Milotay István tartja meg nagyszabású előadását. Milotay beszéde után Molnár Imre magyar nótákat énekéi, majd Papp Jenő újságíró, a Magyarság munka­társa következik — a rádiókróniká­ból jól ismert előadó, a maga elő­adásával. Mint megtudtuk, az estélyre vár­ják előadóként vagy Budanovits Má­riát, vagy Halász Gittát, aki mind­kettő a bpesti Operaház művésznője. Milotay István kíséretében Buda­pestről Halasra érkeznek Pethő Sán­dor a Magyarság főmunkatársa, Aj- tay József ny. közig, biró és a Ma­gyarság cikkírója, valamint Oláh György publicista és Thuiry Lajos iró, mindketten a Magyarság mun­katársai. Ez az értékes és kimagasló gárda már egymaga biztosíték arra, hogy az egész est mindvégig a legmaga­sabb és csak a fővárosban előfor­duló nívót kölcsönöz az estnek, de ugyaanakkor a Stefánia szövetség lelkes és agilis vezetősége is mindent megtesz abban az irányban, hogy a rendezés páratlanul finom és kö­rültekintő legyen. A Stefániának erre a bállal össze- j kapcsolt kulturestjére, mint megálla- I pdtható, a város közönsége is nagy­ban készülődik és ez az est épen j azért, mint egyike a legkiválóbb > esteknek, a legemlékezetesebbek közé fog tartozni. Hnszmillió Mis zilál íolyósitás^ról tár­gyal a kormány a bankokkal ás a gazdákkal Napok óta beható tanácskozásé - | kát folytat a magyar gabonakereske- delem néhány vezetője a gazdák ( érdekképviseleteivel, arra vonatkozó- ; an, miképp lehetne módját ejteni a zöldhiielüzleíek megindítása- j nak, mikép lehetne pénzhez jut- j tatni a termelőket és előkészí­teni az uj gabonaüzletet. A mai pénzviszonyok mellett ugyan­is még a nagygazdák sem számit- ! hatnak arra, hogy előleget vehesse- j nek fel uj termésükre, annál kevésbé, j mert az első bolettatörvény végre- j hajtási utasítása jóformán lehetetlen- j né teszi, hogy a kereskedők és a : zöldhitelt folyósítók megfelelő bizto- j sitékot kaphassanak. Kétségtelen tehát, hogy elsősorban kormányhatósági in­tézkedésre van szükség. Ismertetjük azt a tervezetet, amely alapját képezi az eddigi megbeszé­léseknek és amely rövid időn belül a kormány il­letékes szervei és a bankok elé kerül. Abból indul ki az indítvány, hogy a mostani gazdasági év, tehát 1932 junius végével megszűnik a boletta, valaminek tehát történni kell, hogy a magyar gazdia megfelelő védelmet találjon és legalább elméletileg rentá­bilissá tétessék részére a búzater­melés. Az úgynevezett lisztforgalmi adó nyújtana fedezetet bizonyos ter­melési segélyekre és ezeket a segélyeket részben ; zöldhitel formájában is megkap- | hatná a termelő. A gazdák megfelelő előljárósági iga­zolás mellett jelentkezhetnek a zöld- hitelért és holdanként három pengőt min­den rizikó Inélkül folyósíthatná­nak is nekik a pénzintézetek, de természetesen akkor, ha megfe­lelő biztosítékot kapna a kölcsön­adó. Ezeket a termelési előlegeket aztán szeptember, február és április hónapokban lehetne véglegesen el­számolni. Az állam várható bevéte­leire talán folyósítanák a kontemplált 20 millió pengőt a pénzintézetek, hiszen kétszeres fedezetük is lenne és amellett üzlethez jutnának, amire a mai viszonyok között minden banknak, fővárosinak és vidékinek egyaránt ,szüksége van. A legközelebbi napokban döntő tanácskozások lesznek ebben a nagyfontossága ügyben a minisztériumok, a TÉBE, to­vábbá a gabonakereskedelmi és gazda érdekképviseletek kö­zött Remélhetőleg oly fordulatot vesz a kérdés, amely minden tekintetben ki­elégítő megoldáshoz fog vezetni. ■sgassss— ' — a MEGHÍVÓ. A szociáldemokrata párt január 31-én este 6 órai kezdettel tartja saját könyv­tára javára első népies, táncmulatságát a Népszigeten, melyre a tánckedve'ő if­júságot ezúton is tisztelettel meghívja a párt vigalmi bizottsága. Belépődíj sze­mélyenként 1 pengő. A táncmulatságon a ^enét Genedics Ferenc és zenekara szolgáltatja. Külön meghívó nem lesz kibocsájtva. 1 \ , ■ Tán Értesit g e hó 3 és fen esi táncgy esti az Ipa A farí foiyar febru kedd« m Különc mely s Tangi Rumba óra ah Béré oki. Vasárr fél 6 éí kétszei slágert Eg^ as № Drámai 8 f Anyák i 8 fe Olcsó h

Next

/
Oldalképek
Tartalom