Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-05-23 / 41. szám

6 oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője május 23 Koronaőrt választ az országgyűlés A két Ház valószínűleg május hó 29-én együttes ülést tart, amelyen a gróf Károlyi Gyula külügyminisz­terré történt kinevezésével megüre­sedett koronaőri méltóságot tölti be Az uj koronaőr előreláthatólag gróf Széchenyi Bertalan lesz. A kisgazda társadalom és az intelligencia összefogásának minden téren be kell következni Sokorópátkai Szabó István válasz­tókerületében Györszentmárton köz­ségben beszámolót mondott. A beszá­moló gyűlésen megjelent Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter is, akit ünnepélyesen fo­gadtak. A beszámoló gyűlésen soko­rópátkai Szabó István elmondotta be­számolóját, amit a hallgatóság nagy tapssal fogadott. Majd Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter mondott beszédet. Hangoztatta a miniszter, hogy tudatában van annak, hogy a falu népére a megélhetés súlyos gondja nehezedik. Csüggedni azon­ban még sem szabad, mert másutt is rosszak a viszonyok. Világválság van mindenütt, amit a rossz béke- szerződések idéztek elő azzal, hogy megbontották a régi egységes fo­gyasztó területeket. Ne üljön fel sen­ki a jelszavaknak, akik mindent ígér­nek, később azonban elveszik azt a keveset is, ami van. Ezt mutatja Oroszország példája!. Végül hangsú­lyozta a miniszter, hogy a kisgazdatársadalom és az in­telligencia összefogásának min- 1 den téren be kell következnie. A miniszter beszédét nagy éljenzés­sel és tapssal fogadta a választó­közönség. Magyar baromfi kivitel Olaszországba A szegedi kereskedelmi és ipar­kamarának milánói levelezője közli, hogy az év első két hónapjában Jugoszlávia 18.775, Bulgária 4080, Magyarország pedig 3395 mm. ba­romfit szállitott Olaszországba. Ezek szerint az év első két hónapjának Elkészült a kultuszminiszter rendeleti: a szünidő meghosszabbításáról Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi­niszter kedden reggel az ország ösz- szes tanintézeteinek igazgatódhoz megküldötte a nyári szünidő meg­hosszabbításáról szóló rendeletet, a mely a következőket mondja: Nagy nemzeti érdekek fűződnek ahhoz, hogy a tanulóifjúság a meg­feszített szellemi munkában eltöltött iskolai év után erőit pihentesse és testben, lélekben megujhodva fogjon hozzá a következő tanév feladatai­nak megoldásához. Viszont elsőrendű kulturális érdekek követelik azt, hogy nemzeti kincsünk, a Balaton fürdő­életének fejlesztéséről minden e cél el­érésére alkalmas eszköz felhasználá­sával gondoskodjunk. Eddig szerzett tapasztalataink arról győztek meg, hogy az iskolai rendtartásokban megállapított szorgalmi idő az okta­tási eredmények veszélyeztetése nél­kül könnyen megrövidíthető és pe­dig nemcsak iákként, hogy a tanév egy későbbi időpontban kezdessék meg, hanem azáltal is, hogy az ed­dig megállapított határidőnél előbb fejeztessék be. Ilymódon nemcsak az ifjúság pihenésére szánt idő hosszabbítható meg eredményesen, de a balatoni für­dők fejlesztésének ügye is meg­felelő támogatást nyerhet. E megfontolástól vezetve, elrendelem tehát, hogy a vezetésem és rendel­kezésem alatt álló mindenfoku és fajú iskolában a tanév szeptember 9-én kezdes­sék meg és legkésőbb a kővet­kező év junius hó 20-ig befejez- tessék. Ennek megfelelően á régebbi közép­iskolai rendtartást jelen rendelkezé­semmel megváltoztatom. A beiratko­zások junius 19-én és 20-án, vala­mint szeptember 8-át megelőző két köznapon lesznek. A szeptemberi be­iratkozások előtt való napokon tart­ják meg a felvételi, javító- és pót­vizsgákat. A középiskolák nyolca­dik osztályában május 10. és 15-e között, a többi osztályokban pedig junius 10. és 15-e között tartják meg minden tantárgyból a vizsgákat, a melyeket azonban a most megjelenő miniszteri rendelet »befejező össze- foglalások«-nak nevez. Junius közepéig teljesen elkészülnek Halas—Jánoshalma—Bácsalmás közt a vasúti pálya elsőrangusitási munkálatai Több Ízben hirt adtunk már ar­ról, hogy az államvasutak mindjob­ban és sűrűbben elhangzott kíván­ságokra, még az elmúlt esztendőben elhatározta, hogy elsőrangujsitani fogja Halas és Bácsalmás között a vasúti pá­lyát, hogy ezen a vonalon a közlekedés a vonatok megjavult járatai mellett, gyorsabb lehes­sen Ezt a munkát, illetőleg annak kö­zeledő befejezését, már a most, má- ! jus 15-én életbelépett menetrendből I is meg lehet állapítani, amennyiben í a közlekedés ezen a vonalon jóval megjavult. | Munkatársunk érdeklődött illetékes vasúti köröknél, ennek az elsőran- gusitási munkálatnak jelenlegi stádiu­máról, ahol megtudtuk, hogy a pályán a munkák még folya­matban vannak és azok legké­sőbb junius közepéig befejezést nyernek. A munka még csak Fehértó és Jánoshalma közötti szakaszon hiányzik és ezért junius közepéig ezen a rövid utón nem ötven, hanem negyven ki­lóméteres sebességűek a járatok, ez azonban semmi fennakadást nem okoz abban az irányban, hogy az uj menetrendben feltüntetett menetidőt I gátolhatná. Kanadában is nehezen nősülnek a magyar fiatalemberek Egyik fővárosi lap latálls elírása lázba ejtette az egész ország férjkereső leányait és több halasi leány Is a „mesés“ Ameri­kában érezte magát baromfikivitelében Magyar- ország a harmadik helyet fog­lalta el A múlt év ugyanezen időszakában a három állam beviteli adatai a kö­vetkezők voltak: Jugoszlávia 7135m., Magyarország 341 m., Bulgária 194 métermázsa. Olaszország baromfibe- vitele állandóan haladó tendenciát mutat és az olasz piacon a magyar baromfi kivitele számára nagy lehe­tőségek kínálkoznak. Közli még a kamara milánói tudósítója, hogy az idén Románia is, amely eddig nem szerepelt az olasz piacon, több va­gon árut exportált, főleg a felsö- olaszországi nagyobb városokba. Szent Gellért Tájékoz!,i'ótkül [ az ígizgatóságc Szeged Konviktus Kálvária-u. 10 szám. a jövő tanévre felvesz középis­kolai tanulókat- Ellátási díj havi 60 pengő. Sze­gény sorsú jó tanulók ellátási díj kedvezményt '1 kaphatnak, f1 ■ Budapesti tudósitónktól. Néhány hónappal ezelőtt, mint az már azóta kiderült, elírás folytán egyik fővá­rosi lap közölte, hogy a Kanadában élő magyar fiatalemberek nagyobb számmal nősülni kívánnak. Jelentke­zési helyül egy jeligét említettek meg és erre a jelligére ezerszámra indult meg Magyarországról a levélözön, amelyben egymásután jelentkeztek a leányok jó feleségnek. Ilyen levél sok ment Halasról is, mint megtudtuk, de most kiderült, hogy ez a vágyó­dás hiábavaló volt, Kanadában sem nagyon rohannak nősülni a fiatalem­berek. [ Sok szegény magyar leány szivét megdobogtatta a hír: az ifjú kanadai farmerek menyasszonyokat keresnek, j Jönnek-jönnek egyre a kérdezősködé- \ sek, levelek s mindegyiket egy-egy reménykedő leánysziv vetette pa­pírra: megtalálom-e a páromat messze Kanadában? Hogyan lehet kijutni a vőlegény­hez, lehetne-e látni előre a fényké­pet és azután hosszan és részletesen leírják egyéni tulajdonságaikat, hogy háziasak, derék és hü hitvesei len­nének távoli férjeiknek. Szinte fáj válaszolni erre a sok levélre. Ne reménykedjetek ma­gyar leányok, Kanadában a magyar legények nem várják hazulról párjaikat Arról van csak szó, hogy a kana­dai bevándorlási törvényt mostmeg- enyhitették. Azok az önálló farmerek, akik legalább 250 dollár biztosíté­kot tudnak letenni arra vonatkozó­lag, hogy feleségüket el tudják tar­tani, j a bevándorlási kvótán felül el­hozhatják maguknak a távoli országokban váró menyasszo­nyaikat A menyasszonyok útja tehát sza­bad Kanada felé, de hát hol van a vőlegény? Budapesti tudósitónk a kanadai konzulátus hijján az angol konzu­látushoz fordult felvilágositásért. Megkérdeztük, hogy van-e ott ma­gyar legény kérése. Kért-e beutazási engedélyt magyar leány részére va­lamelyik kanadai farmer? A válasz tagadó volt. Egyetlen­egy ilyen kérés sem fekszik az an­gol-magyar konzulátuson elintézés végett. Tovább mentünk a Fiumei-utra, ahol a Kivándorlókat és Visszaván- dorlókat Védő Iroda működik. El­mondottuk, hogy mennyi magyar le­ány ajánlkozott arra, hogy férjhez menne kanadai legényhez, hogyan tudnának ezek összeköttetést talál­ni a messzi országgal? — Tudunk arról a rendeletről, hangzott a hivatalos felvilágositás, hogy magyar leányok, ha van vő­legényük, kimehetnek a kvótán fe­lül is. De hát hol van a vőlegény? Kanadában, úgy látszűk, a ma­gyar legényeknek nincs 250 dol­lárjuk, hogy letegyék biztosítékul. Ezért egyetlenegy kanadai legény sem irt nekünk menyasszony végett, mert bizony szomorú az ottani legények­nek a dolga. Még sajátmagukat sem tudják eltartani, nemhogy asszonyai­kat. A szomorú felvilágositás után ez­úton üzenjük tehát azoknak, akik Kanadába férjhez akartak menni, tegyenek le egyelőre erről a remény­ről. A magyar legények nem ke­resnek feleséget.... Kitűntető barátsággal fogadták Magyarország kiküldötteit a gyarmatűgyl kiállításon A napokban megnyílt párisi gyar­matügyi kiállítás és mintavásár meg­tekintésére megérkezett Párisba Kál- lay Miklós államtitkár és Liber Endre alpolgármester. A magyarokat a pá­lyaudvaron a franciák kitüntető ba­rátsággal és lelkesedései fogadták. Kállay Miklóst a kiállítás megtekin­tése után Geston Gérard államtitkár vendégelte meg palotájában. Magyar- ország számára a legmeghatóbb ünnepségek a párisi városházán zajlottak lé, amely alkalomra a palota hom­lokzatát magyar és francia zászlókkal díszítették fel. Kiadós eső kellene a gabonára, gyümölcsre s a kapásnövé^ nyekre egyaránt A nyár szinte minden átmenet nél­kül köszöntött ránk 30 fokos mele­gével. Az enyhe, esős tavaszi időjá­rás hiánya igen érzékeny veszteség főként a homok sínyli meg erősen. A délelőtti órákban gyenge futózá­por vonult el a város felett, azon­ban annyira kevés volt, hogy még a porát sem verte el. Legalább 8—10 miliméteres kiadósabb esőre lenne szükség, amely gabonára, gyümölcs­re, főként pedig a kapásokra rend­kívül kedvező hatást gyakorolna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom