Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-10-21 / 84. szám

október 21 Kiskunhalai Helyi Értesítője 3 oldal O r s z á g—V i 1 á g Kispesten a polgármester felhívta a a lakosságot, hogy mindenki adjon a tél folyamán ebédet egy-egy munkanélkü­linek. Eddig kétszázan jelentkeztek, a városi tisztviselők 80 ebédet vállaltak. — 604 személyautót vontak ki a forga­lomból szeptember hóban a Statisztikai Hivatal kimutatása szerint. — Bethlen István gróf, akit nemrégen megoperál­tak, rövidesen gyógyultan elhagyja a Fasor-szanatóriumot. — Az idei gyapjú termés majdnem 20 százalékos vissza­esést mutat a múlt éviével szemben. A tavalyi gyapjú árverésen 7277 bál cse­rélt gazdát, mig az idén 4543 bál bál került árverésre és ennek csak 60 szá­zaléka talált vevőre. — 300 kiló morfint termeltek Büdszentmihályon. — Tüzka- tasztrőfa pusztított Pápka községben, ahol kilenc ház és húsz gazdasági épü­let hamvadt el. — Havazik Boszniában, ahol a z időjárás egészen téliesre for­dult. — Elrabolták olasz banditák a korzikai angol főkonzu't. — Megdrágult 30 fillérrel Budapesten a sertéshús ki­logrammja. — 800 millió frank értékű arany érkezett tegnap Amerikából Fran­ciaországba. — Huszonötezer fizetéskép­telenséget je’entettek a legutóbbi két év alatt Amerikában. Az elvesztett összeg közel hétszáz millió dollár. — A magyar halkivitel ötven százalékkal emelkedett az idei szezonban. — Megölte az erjedő must Csizmadia József Mány községi 64 éves gazdálkodót és 24 éves Péter nevű fiát. — Tizetnötévi fegyházra Ítélte a győri Ítélőtábla Koncz Vilmos alhad­nagy feleségének gyilkosát, Molnár Er­zsébet varró'eányt. — Száz gyermeket ruház fel Szombathely városa védő­szentjének, Szent Mártonnak emlékün­nepén. — A mérges gomba kiirtotta az Eger melletti nagybányai bányatelepen Sulyok Albert bányamunkás egész csa­ládját. — Amerika megépíti a világ legnagyobb hajóját. — Erdélyben óriási szélvihar és felhőszakadás pusztított. — 300 millió pengőt tesz ki a magyar ipar évi nyersanyagszükséglete. — Állítólag rendelet készül, amely szerint ezentúl csak csendőr vagy rendőr lehet pesti házmester. A vonatkozó ujsághiradáso- kat hivatalosan cáfolják. Ipartestületek a köztar­tozások végrehajtásá­nak felfüggesztését kérik Az ország ipartestületei küldött- ségileg járultak a kereskedelmi mi­niszter elé. Az ipartestületek vezetői rámutattak a miniszter előtt az ipa­rosság súlyos bajaira és haladékta­lan sürgős intézkedését kérték. Kér­ték, hogy a kormány azonnal füg­gessze fel a köztartozások végrehaj­tását, csökkentse a társadalombizto­sító járulékot. Indítsák meg azonnal a közmunkákat. További követelés az, hogy az adózás terén az egyen­lő elbánás elve érvényesüljön és végül szüntessék meg nyomban az álláshalmozásokat. Kenéz Béla dr. kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy az előterjesztett kívánságokat erősen átérzi s belátja, hogy ha az iparosnak nincs munkája, akkor fi­zetni sem tud. Nyomban érintkezést keres a. pénzügyminiszterrel és a népjóléti miniszterrel, akiknek hatás­körébe tartozik a kérelmezett végre­hajtások felfüggesztése. M3 ■«■«■■■BlllllllMllimHBMin» Hirdessen a Helyi Édesítőben! Két halasi eltűnt ember után nyomoz a rendőrség Ifj. Ábrahám Imre halasi lakos tegnap a rendőrségen bejelentette, hogy édesapja: id. Abrahám Imre és Vajda József Rekettye pusztai la­kosok, az elmúlt hét keddjén ko­csival Nádudvar községbe mentek tengerivásárlás céljából. Azóta már majdnem egy hét múlt el és nevezettek nem adtak magukról életjett. A rendőrség a bejelentés után a nyomozást megindította és a nyomo­zás során dől el, hogy mi történt a két halasi emberrel s nem-e bűn­ténynek estek áldozatul? 30 évig egy halasi gazdaságban Szép ünnepség keretében adták át Kis B. Sán­dornak a földmivelésügyi miniszter kitüntetését Szép ünnepség színhelye volt va­sárnap délelőtt a közgyűlési terem, amikor egyhelyben 30 évig szolgáló halasi mezőgazdasági munkásnak ad­ták át a földművelésügyi miniszter kitüntetését. Kis B. Sándor halasi születésű mezőgazdasági munkás 30 év óta szolgált becsülettel és hűséggel Ko­lo zsváry Kiss Pálék birtokán s mint ilyet, a hatóság kitüntetésre aján­lotta a földművelésügyi minisztérium­nak. A földművelésügyi miniszter a három évtizedet meghaladó munkás­ság elismeréséül Kis B. Sándort egy szép elismerő oklevéllel tüntette ki és 100 pengő jutalomban részesítette. Az ünnepélyes átadás vasárnap a Mezőgazdasági Bizottság ünnepélyes gyűlésének keretében történt meg. Az ülést Tegzes Károly, gazdasági tanácsos, elnök nyitotta meg, majd 1928. november 17-ére reggelre j virradóra nagy szenzációra ébredt 1 Kiskunmasja község. Az éjszaka folyamán ugyanis ismeretlen tettes kirabolta a köz­ség Wertheim kasszáját és 900 pengő készpénzt elvitt onnan. A nyomozásba belekapcsolódott a majsai csendőrségen kívül a kör­nyékbeli csendőrség is, mivel a maj­sai eset után Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson is hasonló betöré­sek fordultak elő. Eddig minden nyomozás meddő volt, mig most három év után megke­rült a majsai községháza betö­rője Tarjányi József 30 éves fi­atalember személyében A majsai községházán most hall­gatták ki Tarjányi Józsefet. A ki­hallgatás során derült ki, hogy első »munkája« 20 birka ellopása volt, amiért egy évre a szegedi Csillag­börtönbe került. A Csillagból kikerülve hamarosan megfúrta a kunszentmiklósi postát, majd Félegyházán 3 kasszát és két betörést követett el. Innen Majsára tette át székhelyét, ahol sikerrel operált. A majsai eset következőképpen történt. 1928 októberében járt Majsán a községházán s azt tapasztalta, hogy ügyes ember könnyen hozzá férkőz- hetik a község Wertheim kasszájá­hoz. Novemberben el is ment Maj­sára és egy éjszaka szabályosan megfúrta a község kasszáját s 900 utána dr. Fekete Imre polgármester a földművelésügyi miniszter nevében is üdvözölte Kiss B. Sándort és adta át a kitüntetést. A polgármes­ter tolmácsolta a főispán jókívánsá­gait is és rámutatott arra, hogy mi­lyen fontos a gazda és a munkás közötti jóviszony, amikor azok egy­mást megértve dolgoznak a városért és a hazáért. Ezután Tegzes Károly a Mezőgazdasági Bizottság nevében üdvözölte az ünnepeltet, szólt arról az együttérzésről, amelyet a gazda­társadalom érez a kitüntetéssel kap­csolatban. Id. Nagypál Ferenc a Polgári Szövetség nevében üdvözölte Kis B. Sándort és egy szép órát nyújtott át neki a Szövetség aján- dékaképen. Ezután még Huszti Sán­dor munkás üdvözölte Kiss B. Sán- 1 dort, amikor a szép ünnepély a | Himnusz eléneklésével ért véget. pengőt emelt el onnan. Ugyancsak ekkortájt történt, hogy a szentesi Hangya pénzét és áruját Orosházára szállították kocsin s út­közben elvesztették a kocsiról a vaskazettát, melyben 3000 P volt. Tarjányi találta meg az összeget, de vallomása szerint szigorúan csak találta s nem lopta. A 3000 P-vel Szegedre ment és egy hajót vásárolt, majd nemsokára megszűnt hajótulajdonos lenni és egy teherautót vásárolt. Csakhamar nyakára hágott a pénznek és újabb kereset után kellett néznie. Ekkor Félegyházára ment, ahol Feuer Mi­hályhoz, majd Jenovaynéhoz tört be. A múlt hónapban aztán .ráfizetett az üzletre Tarjányi Kunszentmikló­son, ahol egy éjszaka a postát törte fel. A posta mellett lakó gyógysze­rész figyelmes lett a zajra, értesí­tette a csendőröket, akik elöl csak az utolsó pillanatban tudott elmene­külni. Egy alkalommal annyira sietős volt az útja, hogy a felöltőjét kény­telen volt a postán hagyni. Annak átkutatásakor, a kabátzsebben ta­láltak egy vasúti menetrendet, amely­ben a következő cim állott az egyik oldalon: Nagy Pál Alajos Kiskun­félegyháza. A csendőrségen közölték ezt a félegyházai Örssel, amely azonnal ä kérdéses helyen termett és lefülelte Tarjányi—Kozma—Fodor Józsefet, a ki a kunszentmiklósi esetet azonnal be is ismerte. Gábriel Gyula, a kiskunmajsai őrs parancsnoka előtt azotnnal gyanús lett az elfogott Tarjányi József személye és ki­jelentette, hogy megvan a maj­sai kassza fúrója. Mihelyt a nyomozás megengedte, azonnal kihozták Majsára is Tarjá­nyit, ahol aztán mindent szépen és simán beismert. ■ ■"H-'-wir ■ " --------rr r^B A kormány rendelettől szabályozta az adósságok fizetását ás 12 százalékban maximálta a ka­matköveteléseket Ingókat a becsérték kétharmadánál olcsóbban nem lehet elárverezni A 33-as bizottság két napig tartó bizalmas tanácskozás után elfogadta a hitelügyi kérdések szabályozásáról szóló kormányrendeletet, amely a hi­vatalos lap tegnapi számában jelent meg. A rendelet elsősorban Orsz. Hitel­ügyleti Tanácsot alakit, amelynek tagjai: a pénzügyminisztérium megbí­zottja, a Nemzeti Bank elnöke, a Ta­karékpénztárak és Bankok Egyesüle­tének 2, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az Orsz. Mezőgaz­dasági Kamara 1—1 kiküldöttje. Ez a tanács egyes ügyekben érdemleges határozatokat is hozhat. A rendelet második fejezete a ka­matkérdésben kiván rendet teremte­ni, A még kifizetetlen kamatkövetelé­seket elválasztja a csak ezután le­járó kamatoktól. A már lejárt kamatokat csak akkor lehet érvényesíteni," ha a tőke évi 8 százalékát meg nem haladják. Az ez­után lejáró és a törvényes kamatnál magasabbra kikötött kamatkövetelést legfeljebb 12 százalékig lehet érvé­nyesíteni. A Hitelügyi Tanácsnak jogában van ezt a kamatmértéket megváltoz­tatni, ha az nem felelne meg a ké­sőbbi pénzügyi viszonyoknak, de ha­tározata csak akkor jogerős, ha azt a minisztérium rendelettel körhirré teszi. A biróilag már megállapított, de még ki nem fizetett olyan kártérítést, amely késedelmes teljesítés esetében jár, legföljebb 12 százalék erejéig lehet érvényesíteni. A jövőre nézve egyáltalán nem alkalmazhatók a kár­térítés mértékére vonatkozó törvé­nyes rendelkezések, hanem a biróság a késedelemből eredő kár mértékét az általános jogszabályok szerint fog­ja megállapítani. A rendelet kihágás miatt kéthó- napi elzárással és magas pénzbün­tetéssel sújtja azt, aki Üzletszerű hi­telnyújtás körében adósától a bírói utón érvényesíthető kamat legmaga­sabb mértékét meghaladó kamatot fogad el, a Hitelügyi Tanács pedig elrendelheti, hogy azt a pénzintéze­tet, mely a kamat nagyságát korlá­tozó rendelkzeéskeet ismételten meg­szegi a Pénzintézeti Központ meg­figyelés alá vegye. Az ilyen pénz­intézetet esetleg föl is lehet szá­moltatni. A rendelet többi fejezetei az ár­verés és a zárlat elhalasztásáról, to­vábbá a végrehajtási eljárás egyes szabályainak módosításáról intézke­dik. Ingóknál a becsérték kétharmadán alul nem engedélyeznek árverést, a kisebb mezőgazdasági birtokosoknál pedig meghosszabbítják az árverési határidőket, vagyis felfüggesztik az árverést. A rendelet már a mai napion élet- belépett. Kézrekerült a kiskunmajsai községháza kasszafurója Három év múlva került meg a lettes, aki a környéken sok betörést követett el

Next

/
Oldalképek
Tartalom