Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-11-21 / 93. szám

november 21 Ktekanhalat Helyi 6rfesttfl|e oldal 5 — Kinevezés. Dr. Schultz Gábor tb. szolgabirót, aki mint saolgabiró, éveken át szolgálta Pest vármegyét, a belügy­miniszter egy évi próbaszolgálat után miniszteri segéd titkárrá kinevezte. — Uj csemdőrörs Fajszon. A belügy­miniszter f. évi Október 5-én kelt ren­deletével a dusnoki csendőrörsöt novem­ber elsejével Fájsz községbe helyezte át. Jelzett napon az őrs működését Fajszon megkezdte. — Menetdij kedvezmény a gyümölcs- kiállítása Budapestre. November 29-től december 3-ig gyümölcskiáUitás lesz Bu­dapesten, mely alkalomból a Máv. vona­lain az alacsonyabb kocsiosztályu menet- dijkedvezmény élvezhető a Budapestre és vissza utazásra. A kedvezmény iga­zolvány alapján november 27-tői de­cember 4-ig vehető igénybe. Igazolvány ára 2 pengő, mely a városi menetjegy­irodában kapható. — Kétszer szüretelt burgonyát ugyan­azon a földön. Szabó János makói gazda veteményes földjén az idén kétszer sze­dett burgonyát. Mind a két alkalommal elsőrangú volt a termése, úgyhogy az első szedéskor 32 pengőt kapott mé­termázsájáért. A dupla szüret a gazdál­kodó szerint, a gondos műtrágyázásnak köszönhető. Alig, hogy a jól megmunkált földből kiszedte az első termést, újból felszántatta és másodszor is bevetette. A még mindig kövér föld az uj vetést is termőre, érlelte és a mostani burgo­nyaszüret sémi silányabb, mint a kora­nyári volt. Ennél is jobb azonban az, hogy az ára is éppen olyan jó, mint az első burgonyának volt. — Kz adóhitralék és Uz italraérési engedélyek. A pénzügyigazgatóságok rendeletet adtak ki, amelyben utasítják a i i községi és körjegyzőket, továbbá a vá­rosi adóhivatalokat, hogy az italmérési engedélyek birtokosait a rendelet véte­létől számított három nap alatt hívják föl, hogy1 adóhátralékukat azonnal ren­dezzék. Amennyiben e felhívásnak nem tennének eleget, a hivatalok tegyenek javaslatot az italmérési engedélyek j megvonása iránt. A vendéglősök és I fcorcsmárosok országos egyesülete a rendelet hírére eljárt illetékes helyen és méltányos, megértő eljárást kért. A pénzügyi hatóság megígérte, hogy nem történik bántódása az adóhátralékos ital- mérőnek. ha azonnal tanúságot tesz fize­tési készségéről és hátralékos adótar­tozásának egy részét lefizeti. Közgazdaság — Megcsappant a franciaországi hús­kivitelünk. Franciaország a vágómarhák és sertések kontingentálása után a vá­gott birkák bevitelét is kontingentálta és novemberre 2000, decemberre 3000 mé­termázsában állapította meg a bevihető mennyiséget. Ebből Magyarországra no­vemberben 240, decemberben 360 mé­termázsa jut. Ez a kis kontingens eo- digi vágott juhkivitelünk negyedének, illetve harmadának felei meg. Magyar részről lépések történtek a kontingens felemeltetésére. Jelenleg főleg élő juhot exportálhatunk Franciaországba, mert ez még nincs kontingenshez kötve. — H magyar devizarendelet az an­gol képviselöházban. Az angol kép­viselőházban Ramsay képviselő in­terpellációt intézett a kormányhoz, a melyben szóvátette, hogy a magyar devizarendelet megnehezíti az angol gyárosoknak és kereskedőknek, hogy a Magyarországba vitt árujukért an­gol fontot, vagy más külföldi pénzt kapjanak. A helyzet megváltoztatá­sára az angol kormány közbelépését kérte. — Dugulás és aranyeres bántal- mak, gyomor- és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadta »Ferenc Jó­zsef« keserüviz, naponként többször hévévé, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazol­ták, hogy a Ferenc József viz ak hasi megbetegedések eseteiben gyor­san és mindig enyhén hat. A Ferenc ■ József keserüviz gyógyszertárakban, • drogériákban és füszerüzletekben I kapható. — H kecskemétiek barackkfállitást rendeznek Budapesten. A kecskeméti mezőgazdasági szakiskola március­ban a budapesti tenyészállatvásárral kapcsolatban barack-kiállítást rendez, melynek keretében a barackmagtól az exportig a termelés minden ré­sze bemutatásra kerül. Az eredeti érdekességü kiállítás anyaggyűjtése m,ár megkezdődött. — Nemzetközi baromfi kiállítás Buda­pesten. Az Országos Baromfitenyésztők Egyesülete ez évi kiállítását, mint már jelezve volt. december 4-töl 8-ig tartják meg. Látogatók féláru vasúti, jegyked­vezményben részesülnek. Igazolvány be­lépőjeggyel együtt 2 P 30 fil’ér és féláru utazásra december 3-tól 9-ig érvényes. Beszerezhető a városi menetjegyirodá­ban, ahol bővebb felvilágosítással szol­gálnak. — Földgáz a szegedi tanyákon. A Sze­gedi Alsóközpont-zákányi iskola szom­szédságában Bodó István tanító pár nappal ezelőtt észrevette, hogy a földből vastag sugárban meleg forrásvíz bugyog föl. Megmérte a víz hőfokát és megálla­pította, hogy a földből 42 fokos állandó hőmérsékletű melegvíz tör elő, A forrás felett színtelen gáz terjengted:, amelyet a tanító többiziben meggyujtott és a gáz magasain lobogó lánggal órák hosszat égett. Jelentést tettek Kogutowitz Ká­roly dr. egytetemi tanárnak, aki most az egyetem vegyészeivel megvizsgáltatja a forrást. — Kétmilliós hitelkeretei kérnek a kisiparosok. A miniszterelnökhöz, továb­bá a kereskedelmi és népjóléti miniszte­rekhez felterjesztést intézett az Ipartas- tületek Országos Szövetsége, melyben a szorult helyzetben lévő kisiparosság ré­szére két millió pengős hitelkeret en­gedélyezését kéri, hogy az ingatlan fe­dezet és váltókezességet nyújtani nem tudó, de arra érdemes és rászoruló kis­iparosok altruista jellegű kölcsönben ré­szesednének. — Az iparosok országos nagygyűlése elmarad. Hirt adtunk arról, hogy az iparosok november 22-én országos nagy­gyűlést akartak tartani. A főkapitányság értesítette a vezetőséget, hogy a gyűlést a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel nem engedélyezheti, mert attól lehet tartani, hogy a gyűlés részt­vevői közé felelőtlen elemek is befura­kodhatnak és a közrendet megzavarhat­ják. Az iparosság vezetősége a főka­pitányság határozatát a belügyminiszter­hez fellebbezte meg. * Halasi gabonaárak november 20 Búza 9'20, rozs 10'— boletta nélkül. Ferencvárosi sertésvásár. Árak könnyű sertés 72—84, közepes 92—104, nehéz 114—118 fillér. Irányzat lanyha. Küzdelmes Évek ''lllllilllilllllilllllllllll REGÉNY - IRTA : FIGYELŐ |||||||||||||||||||||||||||||||l'r Folytatás; 6 Szomorú, megdöbbentő epizódok vol­tak ezek; fájdalmas megnyilatkozásai, elkeserítő kivetni valói a szabadságharc­nak. A krónikásnak azonban ezeket is fel kell jegyeznie, okulásul, hogy minden időknek meg voltak a maguk hullarab­lói, akik nem néztek se Istent, se hazát, csak egy volt szent előttük: a pénz. Ezek a, hullarablók, akik minden pozí­cióban elhelyezkedtek, tették szeren­csétlen kimenetelűvé a harcot; el kel­lett buknia a nemzetnek, mert olyanok is voltak, akik a legmagasabb helyről árulták a szabadságot. Azonban az Író­nak nem az a célja, hogy történeti fetjegetésekbe boesáj tkozzon; mindössze meg akarta világítani, hogy sok dicső korszak közelről egész más arculatot mutat, mint távolról. * — Mi történhetett barátainkkal? — kérdezte Ujváry aggódó hangon Flórá­tól. — Már régen itt kellene lenniük, hacsak bajba nem jutottak. — Teljesen osztom nézetét, — volt a válasz. — Nézzünk széjjel a környéken, ta­lán elvesztették az irányt? — Lehetséges. Ujváry, Flórától kisérve átkutatta a környéket. Minden kisebb erdőségbe be­hatolt és több helyütt kiáltozta Bozóky és Záhony nevét. Sehol semmi nyom. Lassanként bizonyossá vált, hogy a kis társaság vagy eltévedt, vagy pedig az üldözők kezébe került. \ várakozás nem járt ezért semmiféle kilátással, sőt azt rejtette magában, hogy Ujváry és Flóra is veszélybe kerülnek. Szomorúan jegyezte meg Ujváry: — A Sors ugylátszik ellenünk van. Bármit is terveztem, bármit is gondol­tam ki, nem látom a sikert. Valósággal az a kérdés merül fel bennem: érde­mes-e a küzdés, van-e- értelme a to­vábbi bajlódásoknak? 4 csüggedő beszédre Flóra nyugodt, határozott hangon jegyezte meg: — Nem szabad a küzdelmet ily gyor­san feladnia, barátom. Nézzen reám. Nekem magán kívül nincs támaszom. Egyedül állok a világon. Azt sem tu­dom, hogy mit hoz a holnap, mégis biztosra veszem, hogy kiszabadítom atyámat börtönéből és odajuttatom ked­ves rokonomat. Az én életem sokkal több szomorúságot rejt, miut az öné; az én életem imbolygó és határozat­lan. Mégis erősen él bennem az a tu­dat, hogy ez nem maradhat mindig igy; az ország se lehet hosszú ideig a hó­hérok hatalmában. El kell és el is fog jönni az az idő, amikor felnyílik a kor­mányzat szeme és valójában látni fogja: mi a valóság. Akkor el jön a mi időnk és leszámolhatunk a gazokkal áz er­kölcstelen hazaárulókkal. Ujváry fénylő szemekkel nézett a le­ányra. Tettszett neki határozottsága és jövőbe vetett törhetetlen bizalma. Újult lélekkel megjegyezte ezért: — Ne csodálkozzon, ha rövid időre elfogott a kételkedés. Maga is hasonló helyzetben volna ha keresztülmegy a csalódásokon, ha látja az emberek gyen­geségét és haszonlesését. A szabadság- harc fénylő fellángolása volt a magyar dicsőségnek, dicső és fényes fegyverté­nyek megszerezték a magyarok számára a győzelmet, — mégis elbuktunk. Buká­sunkban azonban nem a nemes ellenfél­lel állunk szemben, hanem hóhérokkal, akik valósággal vérebekkel üldözik a velük szembenállókat. Nem a harcos katonákat nézik bennük, akik az or­szág szabadságáért, a nemzet jogaiért rántottak fegyvert, hanem felkelőket, akik felett szabadon rendelkezhetnek. Nem látjuk a belátást, nem látjuk a meg­értést. Mindenütt csak a* kegyetlenség, az irgalmátlanság ütötte fel fejét s Haynau vérebei szabadon garázdálkodhatnak az egész országban. Ne legyek ezért elke­seredve!? — Igaza van barátom — válaszolt Flóra. — Ez azonban nem jelenti azt, hogy a- csüggedés erőt vegyen magán. Az elkeseredést megérteni és méltányo­lom. Sőt tovább megyek. Szerintem ép­pen azért kell lankadatlan kitartással és esüggedést nem ismerve tovább har­colni, hogy megbosszulja azokat, akik a hóhérok kezeibe kerültek, ön előtt nagy feladatok állanak. Nem szabad azok elől gyáván meghátrálnia. Ujváry megragadta Flóra kezét. Erő­sen megszorította és meleg hangon mondta: — Köszönöm! Visszaadta hitemet és kötelességérzetemet. Igaza van. A siker­telenségek csak a gyengéket sújtják le; az erős lélek megacélosodik. Kiharcoljuk azért mi is a sikert, vagy ott maradunk a porondon. — Látja, ez az igazi férfias beszéd. i ! A férfi harcoljon és ha kell, pusztuljon , is el. A küzdelmet azonban gyáván nem , adhatja fel. A meghátrálás bűn önma- . gunkkai szemben és elárulása annak az j eszmének, amelynek szolgálatában ál­lottunk. Azonban most azt tanácsolom, ne filozofáljunk, hanem igyekezzünk ki­jutni erről a veszélyes zónáról. Azzal, hogy barátainkat siratjuk, értük bánkó­dunk, nemcsak hogy nem segítünk raj­tuk Jianem csak saját magunkat döntjük veszélybe. Induljunk ezért! Ujváry egy szót sem szólt. Megfogta 1 Flóra kezét és ment előre. Mentek egye- i nest délfelé. Egyikük se beszélt, mind- j kettőjük lelkét magragadta égy közös j érzés, amelyet nem tudtak megmagya- j rázni. I * 1 i Bées városa a szabadságharc ideje ! alatt a feszült figyelem idejét élte. A I hatalmas Burg termeiben nagy érdek- í lődéssel várták a harctérről beérkező 1 híreket. Az összegyűlt udvaroncok gu­• nyosan beszélgettek a rebellisekről és • biztosra vették, hogy néhány hét alatt I végeznek a »felkelőkkel.«; Fanyarrá vál- j tak azonban az arcok, amidőn a győzel- j mek helyett a vereségről számoltak be | a jelentések és arról, hogy a magyar j nemzet egy test egy lélekként állott Kossuth Lajos mellé. A nagy reménysé­get aggodalom váltotta fel; a bécsi ud­var félelmében az oroszhoz fordult és nyerte meg segítségét, amely azután el- j döntötte a harc kimenetelét. Amilyen bátortalanok voltak az udva- í roncok a szabadságharc közepén, oly mértékben jött meg a merszük a vilá- j gosi fegyverletétel után. Nem a nemzet ! kimerülésének, az orosz kolosszus köz- 1 belépésének, hanem saját harci erejük- | nek tulajdonították a »győzelmet« és j mint győzők kezdtek rendelkezni. • (Folytatjuk.) j

Next

/
Oldalképek
Tartalom