Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-11-21 / 93. szám

6 oldal Ktokuafaaia» Helyi Brtetltőfe november 2Í Magánhirdelések Gyermekkocsik megérkeztek, szép angol kocsik is kaphatók, olcsóbb mint Budapesten. Tűzhelyek már 20 pengőért jótállás mellett nagy vá­lasztékban. Naponta frissen pörkölt j nagyszemü Maragogyp kávé még a I régi árért kapható, azonkívül az ösz- szes füszerárük legolcsóbb beszerzési forrása Langermann Józsefnél (Ke­resztes vendéglővel szemben, a Piac téren.) Nemesen éneklő harci kanárimada­rak és fajgalambok eladók Kovács szíjgyártónál. Bejárónőt, ki padló keféléshez ért, felvesz Polgárná, ál'omás, osztálymér­nökség. Figyelem! Hz aj péküzletbsn a legki­válóbb malmok lisztjeit árusítják olcsó áron! Siessen mindenki, beszerezni be­lőle szükségletét, mig a készlet tart. Itt kapható a kitűnő rétes, liszt, naponta friss sütemény és kenyér. Felveszünk rendelést friss tejszínre olcsó árban és bármiféle uzsonnához való finom tész­tákat rendelésre egy óra múlva már le­szállítjuk. Téli kabát, hosszú, kevéssé használt, továbbá egy mesterhegedü és egy brács jutányos áron eladó Fő-u. 9. sz. alatt. Ä vasárban egy 5 hónapos szőke malac elveszett. Ki tud róla, jelent­se Kórh.áz-u. 1 sz. alatt. Néhai ördög Józsefné balotai ta­nyáján nagyobb mennyiségű talpon álló nyárfát 23-án és 24-én, reg­gel 8 órakor önkéntes árverésen el­adnak. Farkas Éllek füzesi Nyali-féle 30 hol­das tanyája egy tagban, vagy apróbb parcellákban eladó; ugyancsak eladó a szabadkai müut és gajdói ut mellett elterülő 72 holdas tanyás birtoka egész­ben vagy részletekben. Eladja: Fűzik OFB iroda, Eötvös-u. 17. szám. Lakodalmi és más alkalmi tortákat hozott anyagból 50 fillérért készítek.. Záborszky cukrász. — Megjelent a város térképe. Kiskun­halas m. város belsőségének szőlőkkel, feketeföldekkei kiegészített térképe Nagy Szeder István építészmérnök hallgató szerkesztésében és kiadásában megje­lent. Az ízléses kivitelű, több szines térkép beszerezhető Hurt A. Ferencné könyvkereskedésében. Két szoba és konyha kiadó, azon­nal elfoglalható, Szilády Áron-u. 16 sz .alatt. Farkai Kálmán órás, a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, in ga, ébresztő és zsebórákat és szemüve­get nagy választékban. Briiliáns, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt, (töröttet Is), magas áron vesz, órát és ékszert pontosan javít. S város hatósága tájékoztatás végett az alábbi aüspáni rendelkezést közli a gazdaközönséggel: «Tudomásomra ju­tott. hogy a Hússertés Tenyésztési Hitel­akció elnevezésű vállalat egyes közsé­gekben a gazdaközönséggel hússertés kiosztási célból kötelezvényeket irat alá. Ennek alapján felhívom polgármester urat, hogy tájékoztassa az érdekelt gaz­dákat, hogy ez az akció az állami te- nyészhussertés kiosztási akcióval sem­miféle összefüggésben nincs, tehát a fe­leket a vállalattal kötött ügyletekből kifolyólag érhető károsodásokért az ál­iámmal szemben semmiféle keresetnek helye nincsen, oer esetén pedig sem erkölcsi, sem anyagi támogatást az ál­lam nem nyújt.« Gáspár Lajosnak fehértói tanyáján 4000 kéve kukoricaszára van eladó. Eladó Füzes pusztán Monda Sán­dor és Monda Antal testvérek szom­szédságában 22 hold erdő, legelő és szántó, Deák Menyhért szomszéd- j ságában mintegy 5 holdas tanyásbir­tok szőlővel. Értekezhetni lehet V. kér. Hunyadi-u. 2 sz. alatt. Ä városi hatóság értesíti a lakos­ságot, hogy a pöstakerti faiskolában szép ültetni való legjobb fajgyümölcs­fák, továbbá hars, vadgesztenye, szo­bára, kanadai és piramis nyár, pla­tán, juhar, piramis gömb buíkszus kaphatók a következő árak mellett: Gyümölcsfa drb-ként 60 fill., platán drb-ként 2 P, platán, juhar drb-ként 1.50 P, kanadai és piramis nyár drb-ként 1 P, szofóra drb-ként 1 P, vadgesztenye drb-ként 2 P, hársfa drb-ként 3 P, piramis és gömb buk- szus drb-ként 1—2 P. Nagyobb memy- nyiségben való vételnél árenged­mény. Előjegyezhető a városgazdái hivatalban bármikor. Kisebb-nagyobb üvegek, ballonok, kőkorsók, olajos bádogkannák, fel­vágó és újságpapír jegyes nagy­ságú papírzacskók, különféle irkák, gyakorlatok és árucikkek, továbbá kétszárnyu üvegajtó és egy erős fé- deres stráfkocsi mérsékelt áron el­adó. Értekezhetni délelöttök folya­mán Györfi Józsefnél, Fö-u. 9. Göböljáráson az iskola szomszédságá­ban, állomástól negyedóra járás, kb. 120 kát. hold tanyásbirtok, gyümölcsösnek és szőlőtelepítésre alkalmas, egy tagban vagy kisebb részletekben, Alsónádor-u. lakóház és Füzesen 13 hold szántóföld eladó. Bővebb felvilágosítást ad özv. Borbás Imréné, Dohány-u. 3. sz. Ennek az árverésnek megtartását a.z ár­verés határnapot megelőző utolsó előtti hétköznapon déli 12 óráig be kell je­lenteni, 1931—3194. vght. szára. Árverési hirdetmény. Dr. Nagypál Ferenc kiskunhalasi ügy­véd által képviselt Ha’asi Hitelszövetke­zet javára 1920 P tőke és több követelés járulékai erejéig a kiskunhaiasi kir. já­rásbíróság 1931. 4935. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. szeptem­ber 18-án lefoglalt 2080 P-re becsült in­góságokra a kiskunhalasi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett dr. Landgráf Dezső ügyv. ált. képv. Orsz. Közp. Hitelszövetk. iavára 2100 P s jár., továbbá a foglalási jkönyv- böl ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra; az; esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán. Kiskunhalason, Fe!sőszállás-p. 190. sz. a. leendő megtartására, határidőül 1931. november 24. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a. biróilag le­foglalt sertések, oulykák, birkák, tűzifa, rozs. ponyva, zsákok, mérleg, vetögép stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne még, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. A Kiskunhalas, 1931. október 27. Ulrich József kir. bir. végrehajtó. A kiskunhalasi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 7025—931. tk. sz. A kiskőrösi kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság. 9086—1931. tk. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Fischer Ernené kiskunhalasi lakos végrehajtatónak kisk. Birikov Károly és ; Eszter (képv. Birikov Vaszil tőre. képv. ' által) végrehajtást szenved ők ellen in­dított végrehajtási ügyében a tkvi; ható­ság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881 :LX. te. 144, 146 és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 120 P tőkekövetelés és jár., az árverési kérvényért ezúttal megállapí­tott 12 P tőkekövetelése és járulékainak behajtása végett a kiskunhalasi kir. já­rásbíróság területén levő, Kiskunhalas ; városban fekvő s a kiskunhalasi 2153. számú tkvi betétben \ II. 1—3. sor 14363. hrsz. 1 h. 590 n.-öl legelő Fehér­tón 14364. hrsz. 1 h. 140 n.-öl erdő, Fehértón 14365. hrsz. 1 h. 176 n.-öl szántó Fehértón kisk. Birikov Károly és Eszter nevén álló ingatlanokra 351 P ki­kiáltási árban, — ugyanott A x 13747—1. hrsz. szántó Füzesen 2 h. 910 n.-öl te­rületű fenti kisk. nevén álló ingatlanra 253 P 76 f. kikiáltási árban, ugyanott A x 3. sor 13749—l. hrsz. szántó Füze­sen 415 n.-öl területű kisk. nevén álló ingatlanra 25 P 74 f. kikiáltási árban, Ugyanott III. 1 K; 4 sor 13736—2. hrsz. rét Füzesen 169 nöl 13737-2 hrsz. szán­tó, ugyanott 337 3.-Öl 13738—2. hrsz. rét, ugyanott 811 n.-öl 13739—2. hrsz. szántó, ugyanott 163 n.-öl területű fenti kiskorúak nevén álló ingatlanra 100 P 88 f, kikiáltási árban, ugyanott A IV. 1—2. sor. 14362—1. hrsz. szántó 7 h. 1299 n.-öl 14362—2. hrsz. erdő, ugyan­ott 1297 n.-öl területű fenti kisk. nevén élló ingatlanra 856 D 18 f. kikiáltási árban, végül aiz ugyanott \ V. 1—2. sor 28132. hrsz* nádas a fehértói náda­sokban 383 n.-öl 28133. hrsz. nádas, ugyanott 183 n.-öl területű fenti kisk. nevén álló ingatlanokra 91 P 78 f. ki­kiáltási árban és pedig A C. 16. sor alatt a; 776—930. tk. sz. végzéssel, Zseni An­tal (nős volt Jakab Zsuzsáiméval) tavára a, Ili. 1-4., IV. 1-2, V. 1—2. sor alatti ingatlanokra bekebelezett holtigtartó ha­szonélvezeti jog érintetlenül hagyásával. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kiskunhalasi kir. járásbíróság hivata­los helyiségében (Városháza épület 2a) megtartására 1931. december 19. napjának d. e. fél 11 óráját tűzi ki s az árverési feltételeket az 1881 :LX. te. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 :XLI. te. 26. §.) 2. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé­kát készpénzben, vagy az 1881 :LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, ovadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek elöiegesen bírói letétben helyezésé­ről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. te. 147., 150., 170. §-aI; 1908:XLI. te. 21. §.) Kiskunhalas, 1931. augusztus 29. Dr. Boros s. k. kir. járásbiró. — A kiadmány hiteléül: Mészáros irodatiszt. Ad. 411—1931. b. sz. Árverési hirdetmény. Néhai özv. Kovács Károlyné szül. Janitsch Juliánná hagyatéki ingósá­gai (bútor, ruhanemű, kályha, tűzifa, ládák, stb.) f. évi november hó 21-én, szombaton d. e. fél 11 órai kezdettei, közigazgatási árverés ut­ján, a városi közgyám közbejöttével el fognak adatni. Kiskunhalas, 1931. november 19. Gyeuizse Balázs közgyám. Árverési hirdetményi kivonat. Kiskorú Szemerédi László prónayfal- vai lakos végrehajtatónak — kiskora Váradi Pál (képv. özv. Váradi Józsefné most férj. Nagy Istók Jánosáé szül. Rabi Juliánná t és t. gyám) pálmonos- tori lakos végrehajtást szenvedő ellen, indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság elrendelte a végrehajtási, árverést 117 pengő 78 fillér tőkekövete­lés 4s járulékai behajtása végett a kis­kőrösi kir. járásbiróság területén lévő, Prónayfalva községben fekvő s a pró- nayfalvai 1475. sz. betétben felvett 1449 —2, 1489—1 és 1449—3. hrszámu a Rézteleki és Mocsár dűlőben fekvő, szántóból álló, 6 hold 1079 n.-öl területű ingatlanra 1068 pengő kikiáltási árban. Hz érverést 1931. évi december hó 14. napján délelőtt 10 órakor Prónayfalva községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nemi adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 tLX. te. ^2. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénz­nek előlege« bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti e'ismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. te. 147, 150, 170 §; 1908 :XL. te. 21. §). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XLI. 25. §). Kiskőrös, 1931. évi julius 21.-én. Dr. Bátory s. k. bir. titkár. — A kiad­mány hiteléül VIásíts kiadó. Ennek az árverésnek megtartását az ár­verési határnapot megelőző utolsó előtti hétköznapon déli 12 óráig be kell jelen­teni. 1931—568. vght szám. Árverési hirdetmény. Dr. Práger József ügyvéd által kép­viselt dr. Lázár Miklós javára 500 P tőke és több követelés járulékai erejéig a kiskunhalasi kir. járásbiróság 1931. évi 228. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1931. évi augusztus hó fi-én lefoglalt 1910. P-re becsült ingóságokra a kiskunhalasi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, an­nak az 1908. évi XLI. te. 20. §-a alapján a következő megnevezett: dr. Juhász Pál ügyvéd ált. képv. özv. Darányi Benőné javára 9000 P s jár., dr. Szabó Fülöp ügyv. ált. képv. Halasi Kereskedelmi. Bank javára 8000 D s jár., továbbá a, foglalási jkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési; joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán, Kiskunhalason, Fehértó- pusztán leendő megtartására határidőül 1931. november 25. napjának d. e. 11 órája tűzetik ki, amikor a. bi­róilag lefoglalt bútorok, rozsszalma és széna s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük­ség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fái a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Kiskunha'as, 1931. november 7. Hodossy Géza kir. bir. végrehajtó. Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGEB JANOS zamat és iz a sonka lelke törv. védett Sonka* védjegyű Magyar=Sonka« pácot vásároljuk meg, mely a sonkáknak, husnemüeknek prágai sonkához hasonló izt és zamatot kölcsönöz. Egy adag ára 70 fill,, mely elegendő 10—15 kiló sonka vagy hús bepácolására. 40—50 kiló húshoz, sonkához elegendő adag 2 P. — Kiskunhalason a következő helyeken szerezhető be: Hattyú drogéria, Citf illatszertár, Bergl Mór és Társa, Zábolyl László, Ami Lajos, Weisz Emilne és Langermann Józsefnél, továbbá minden gyógyszertárban, drogériában és füszerkereskedésben. — Ha valahol nem kapná, úgy forduljon a főraktárhoz: „Baross Illatszertár“ Győr, Barossát 7. Telefon 867.. honnan a pénz előzetes beküldése mellett szállitják,_______ Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapvállalat=nyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom