Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1931 (31. évfolyam, 1-104. szám)

1931-11-07 / 89. szám

november 7 KUkanhala» Helyi Brte»ltfi|e 5 oldal s iá lap 'g tsz en lég )Z er= :ő fo= lő e íet. ke Zl k. P ás ek= 5S ) ■>. — 94 millió pengővel 434 millióra emelkedett a bankjegyforgatom. A Nem­zeti Bank legújabb kimutatása szerint a bankjegyforgalom egy hét alatt 94 millió pengővel emelkedett és jelen'eg 434 mil­lió 699 ezer 555 pengőt tesz ki. A nö­vekedést a hónapvégi nagyobb igénylé­sek okozták. — Az érckészlet 105 millió (3 és fél millióval emelkedett), valuta és deviza 16 millió, ércpénz 4 és fél millió. — Megjelent a város térképe. Kiskun­halas m. város belsőségének szőlőkkel, feketeföldekk©'. kiegészített térképe Nagy Szeder István építészmérnök hallgató szerkesztésében és kiadásában megje­lent. Az ízléses kivitelű, több szines térkép beszerezhető Hurt A. Ferencné k öny vkereskedésében. — Baromfikolera a megyében. Megállapítható, hogy a baromfiko­lera, lassan bár, die egyre terjed! meígyénk területén. Hivatalos kimuta­tás szerint az elmúlt hét folyamán az alábbi helyeken észlelték a ve- szeidielmes betegséget: Abony, Alag, Alsógöd, Budatétény, Cinkota, Duna­keszi, Felsögöd, Gyömrő, Irsa, Kis- taresa, Kunszenlmiklós, Pestszentlő- rinc, Pestújhely, Póesmegyer, Rákos­hegy, Rákosszentmihály, Sashalom, Szalkszentmárlon, Tahitótfalu, Tatár- szentgyörgy, Budafok, Cegléd1, Kis­pest, Pesterzsébet. — Rcthsrmere lord áüitólag 100.000 fajilot nyert a választási fogadásokon. Jelentettük már, hogy Angliában óriási fogadások történtek a választás alkal­mával. Egész vagyonok cseréltek gaz­dát a konzervatív párt minden vára­kozást felülmúló, megsemmisítő győ­zelme folytán. Egy londoni magyar új­ságíró cikke szerint Rothermere lord kb. 100.000 fontot (2 millió pengőt) nyert a fogadásokon. Megbokrosodott lovak hosszabb időn át magukkal hurcoltak egy kocsit, ante- , lyen komoly életveszély­ben egy kis fiú Olt Nagy riadalmat keltett ma délután fél egy órakor két megbokrosodott ló, ame- lyek egy különböző holmikkal megra­kott kocsit húztak. A kocsin egy kis fiú is ült és komoly életvesziede'emben for­gott, mert minden pillanatban attól le­hetett tartani, hogy lezuhan a kocsiról, amelyet mindjobban rohanva húzott ma­ga után a két ló. A kocsit a lovak a Felsőnádor-uccá- ból a disznópiac felé röpítették és a disznópiacon levő trafik melletti kor­látnak rohantak. Itt kihulltak a kocsiból a holmik, a lovak tovább futottak és a polgári iskola kerítésénél állbttak meg. Itt az összegyülekezett emberek és a tűzoltók lefogták a két lovai. A kocsiban ülő kisfiúnak az ijedtségen kívül más baja szerencsére nem történt. ■— Kizárólag 16 éven felülieknek ke­rül bemutatásra az idei szezon legna­gyobb Mosjukin filmje, A végzetes asz- szotiy cimü 9 felvonásos filmcsoda. ! Ritka szerepotsztásu film ez! A film fő­szereplői Iván Mosjukin, Brigette Helm és Dita Parió. Az Apolló igazgatósága felelőssége tudatában jelenti ki, hogy ez a film az utolsó esztendők egyik leg­szebb és legérdekesebb alkotása. Tekin­tettel a délutáni gyermekelőadásra, az előadás este 8 órakor kezdődik. A rádió és a sajtó utján közzé­teszik a hátralékos nagy adófizetők jegyzékét? Kamatamnesztiát kapnak azok, akik hátralékos adóikat november 15-ig meg­fizetik. A kamatamnesztia terminusá­nak letelte után a kormánynak eltökélt szándéka a fizetni nem akaró adósok hátralékát erélyesen behajtani. A hátra­lékos nagyobb adófizetők listáját — hír szerint a rádióban és a lapokban közzéteszik. — fl has teltsége, májtájéki fáj- ! dalmak, emésztési nehézségek, gyo- j morbélhurut és sárgaság a természe- J szetes »Ferenc József« keserüviz ' használata által meigszüntethetők és | az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irányuló vértolulások ellensúlyoz­hatok. Gyomor- és bélspecialisták igazolják, hogy a Ferenc József víz­zel, különösen az ülő életmód követ­keztében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. A Ferenc József keserüviz gyógyszer- tárakban, drogériákban és füsze-rüz- leitekben kapható. A súlyos gazdasági helyzet kívánja, hogy HAZBÉR GONDJAITÓL SZABADUL­JON! Mindenki szerezhet KAMATMENTES és felmondhatatlan KÖLCSÖNNEL családi otthont. Saját házat. Rövid várakozási idő után a folyó­sított kölcsönből miár építkeznek is. »Saját Otthotn«'Ép:tö-Tak3rék-Szövat- kezet Budapest, Vilmos császár-ut 45. Helyi képviselőnk: KRAFCSIK ZOLTÁN, Kolssuth-u. 1. meghívó. A Függetlenségi és 48-as Kör no­vember 15-én, vasárnap este 8 órai kezdettel tartja szokásos teaestjét. Tekintettel, hogy külön meghívók nem lesznek kibocsájtva, ezúton hív­ja meg vendégeit és azok hozzátar­tozóit, hogy minél számosabban je­lenjenek meg. Részvételi dij 1.50 P. Jelentkezni lehet a kibocsájtott ivek utján, valamint este a pénztárnál. SPORT A halasi sportesemények legújabb hírei Nagy várakozás előzi meg a vasárnapi jánoshalmi TE—KAC találkozót, mely hivatva lesz eldönteni a kiskunsági al­osztály két élcsapatának tényleges erő­viszonyait, reális és remélhetőleg jó játékkal, amelyet egy Budapestről ki­küldött szövetségi biró fog levezetni. Jóslásokba nem lehet bocsájtkozni, mert éppen a jánoshalmi csapat az utóbbi időben állandóan nagy szerencsével tu­dott játszani a sokszor jobb KAC ellen. A mérkőzés fél 3 órakor kezdődik. Múlt hó 25-ére kiadott jegyek előzetes bélyegzés mellett e mérkőzésre érvénye­sek. * Ugyancsak vasárnap este 8 órai kez­dettel egy bankett keretében ünnepli a KAC I. csapatát a bajnokságban elért első helyért. Ezen banketten osztja ki a vezetőség a múlt hó 25-iki kerékpár- verseny győzteseinek az érmeket. A bankettre még jelentkezni lehlet szom­baton, 7-én délig a Hoffmann-féle tra­fikban. * A kerékpárosok és futballisták mel­lett jelentős és nem. mindennapi sikert ért el a KAC kitűnő kisnehéz súlyú bir­kózója Kovács Mihály a budapesti Vas­utasok versenyén. Súlycsoportjában vi­tatható bírói ítélettel került 3-ik helyre. A Nemzeti Sport beszámolójában azt Írja Kovácsról, hogy nem maradt el semmiben tudásban asz első klasszisa tár­saitól és 3-ik helye bírói tévedésen alapszik. * Itt említjük meg, hogy a KAC birkózó órái rövidesen megkezdődnek téli torna­órákkal egybekötve. A birkózó szőnye­get most rámáztatja nagy költséggel a KAC, hogy megfelelő keretben trení­rozhasson nagy és lelkes gárdája ebben a szintén komoly és férfias sportágban további sikerekért. I igSSEZSSEL I Küzdelmes Évek ''4111111111111111111111111 REGÉNY - IRTA: FIGYELŐ [I1IIII1II1IIIIII1IH" .................................I...Ili..........Ili.....illlllll F olytatás. . 4 Három napi alapos menetelés után el­érték Halas határát. Az volt a szándé­kuk ,hogy beszöknek a városba és ti­tokban jelentkeznek az elöljáróságnál. Bátran és félelem nélkül mertek erre gondolni, mert a szabadságharc alatt nyilvánvalóvá lett, hogy a Duna-Tisza- közén Kecskemét, Félegyháza és Halas j elöljárósága szervezi a honvédséget és j látja el éle’emmel. Azonkívül Bozókynak ! rokonsága is volt a városban; ő leg- 1 alább úgy tudta, hogy az egyik apai nagybátyja ezen a vidéken gazdálkodó. A kis társaságot bizakodás és re­mény töltötte el. A Ma kilátástalansága mellett ott lebegett előttük a holnap nyugalma és az, hogy hamarosan olyan területekre léphetnek, ahol nem kell töb­bet tartaniok a veszede'emtől. Nem gondoltak arra, hogy éppen onnan jön a villámcsapás, ahol derült eget látnak; éppen a Duna-Tisza közötti városok azok, amelyeket a szabadságharc után megraktak osztrák zsoldosokkal azzal a ravasz gondolattal, hogy a bujdosók ott igyekszenek menedékeit keresni és ta­lálni. Halas városa is azok közé tartozott, amely felé nagy bizalmatlansággal te­kintett az uj kormányzat; az elöljárósá­got fokozott figyelemmel őriztették és minden mozdulatukat e’lenőrizték. Jól tudták, hogy a halasi városi vezetőség titkos támogatója a menekülőknek, — nemcsak érzésük folytán, hanem azért is mert legtöbb családot vérségi köte­lékek fűztek a honvédokhoz. Tény az, hogy Halas városa derekasan kivette részét a szabadságharcból; nem egy derék és vitéz fia áldozta fel életét és szabadságát a nemzeti eszmékért. Ebben az időben Halason egy vasas század tartózkodott, amely naponta vé­gigkutatta a környéket. Bezörgeíett a tanyákra, hogy megtudja: merre és hol járnak a honvédok. A kapitány, Stein- hausen Alfons valósággal gyönyörét lel­te abban, ha a honvédokat rabszijra fűz­hette. Sarkalta azonkívül a becsvágy is, mert előléptetése attól függött, hogy milyen és mekkora eredményt tud fel­mutatni. Megrögzött zsoldos katona volt a százados, aki a magyarban esküdt ellenséget látott és feltétlenül engedel­meskedett a császári parancsnak. Ez a magyar gyűlölő százados, aki teljesen idegen volt a magyar létek­től és a nemzeti gondolkozástól, portyá- izott a halasi határban, abban az időben, amidőn Ujváry Péter kicsiny csoport­jával közeledett. Minden irányban 8—10 főből álló csapatok cirkáltak; minden bokrot, minden buvhelyet átkutattak, Inert a kapitány dúsan megjutalmazta az eredményt, illetőleg a foglyot felmutató­kat. A kis csapatok vezetőit a verseny láza is izgatta; szinte vetélkedtek abban, hogy ki tudja nagyobb számú fogoly bekisérésével a kapitány kegyét meg­szerezni. Természetes ezért, hogy nagy vesze­delem fenyegette a honvédtiszteket, an­nál is inkább, mert arról halvány sejtel­mük se volt. Nem is gondoltak arra, hogy Halas határában a baj tóvad ászát mily erős és hogy az mily területet ölel fel. őkl csak haladtak előre, nyugalom­mal, erős létekkel és bizakodással, Csak akkor lepődtek meg, amidőn a lovas- katonák alakja kibontakozott a messze­ségből. — Ennek fele se tréfa! — kiálltotta el magát Ujváry. — A nyomorultak, egy csapatban erőt vesznek rajtunk. Oszol­junk ezért több felé és este ugyanitt találkozunk. — Úgy látszik, ez lesz a legjobb — jegyezte meg Graeza. — Nincs habozni valónk. Isten veletek, a viszontlátásra,! Én Záhonnyal dél felé megyek. Ti ha­ladjatok az ellenkező irányban. A kis csapat szétoszlott és különböző irányban haladt. Flóra Ujváry mellett maradt; a fiatal honvédtiszt nem engedte egyedül a védtelen nőt. A vasas csapat nem vette észre Uj­váry kis csapatját, nyugodtan haladt előre. Ezalatt a menekülők oldalt el­osontak és kikerülték a veszedelmes te­rületet. Estefelé nem gyűlt össze a csapat. El­vesztették egymást. Ujváry Flórával együtt ha'adt, Bozóky egyedül bolyon­gott és Graeza Záhonnyá! igyekezett előre jutni. Az utóbbiak nagy nehezen eljutottak Kötöny-pusztáig. Mindketten holtfárad- tak voltak. Úgy a testi, mint a lelki fáradtság teljesen erőt vett rajtuk. — Barátom — kezdte Graeza — én azt vélem, nem lenne oktalanság, ha va­lami közlekedési eszköz után néznénk, így az apostolok lován nagyon lassan jutunk előre. — Biz az nem volna rossz — volt a válasz. — De hol találunk olyan em­bert, aki azt részünkre megadja? — Légy nyugodt. Látod ott azt a csőszkunyhót? Oda bemegyünk és össze barátkozunk a gazdával. Ha becsületes és igaz magyarral állunk szemben, ak­kor megkapjuk mindazt, amire szüksé­günk van. — Én nem bánom. A két barát a csőszkunyhó felé haladt, í Az ajtóban ült a csősz, akit melegen üdvözöltek. v — Adj Isten jó ember — mondta Graeza. — Fogadj Isten — volt az egykedvű válasz. — Tudja mi járatban vagyunk? — i kérdezte Graeza. j — Ha megmondják, akkor tudni fo­gom.. — Szeretnék egy kocsit, amely a homokon keresztül levinne Újvidékig. — Ha a tiszt uraknak van pénzük, ak­kor keríthetek kocsit. — Honnan tudja, hogy mi tisztek va­gyunk? A csősz egykedvűen Legyintett. — Ki ne tudná azt, hogy aki most ki­felé igyekszik az országból, az mind j tiszt ur? Még a vasasnémetek is mond- ! ták, akiknek tegnap megmutattam az : utat. hogy nagy szál,adásban vannak ! most a tiszt urak. ; — Hát aztán kend a vasasnémetekkel I i,s szóba áll? — pattant fel a tempera- | mentumos Záhony. j — Fiát mért ne állanék, — csodálko- I izott a csősz — hisz nem bántanak azok ' senkit, még a pléhkulacsból is megkinál- ( tak amikor megmutattam nekik, hogy i merre hamarabb. j Graeza intett Záhonynak, hogy ne ( ellenkezzék a »derék« emberrel, akiért ugyan érdemes volt a szabadságharcot megvívni, — inkább adjon neki foglalót, mert őnála volt az útik assza. Záhony elővette a tárcát, amiben az utravalót tartották és kiszedett belőle néhány kis bankót. — De aztán indulunk-s mindjárt? (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom