Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-12-24 / 103. szám

december 24 Kiskunhalas Helyi Értesítője 13 oldal HÍREK — Lapunk előfizetőinek és olva­sóinak kellemes karácsonyi ünnepe­ket kívánunk. — Ä Zenekedvelők hangversenyére, melyet január 15-én a Városi színházban fognak megtartani, értesülésünk szerint erősen folynak az előkészületek. A szim­fonikus zenekar Szabó Ferenc karnagy vezetésével négy újonnan betanult, igen szép zeneszámmal fogja gyönyörködtetni a közönséget. A Városi Dalkar — ugyancsak Szabó Ferenc vezetése alatt — ez alkalommal először mutatkozik be a hangverseny-dobogón több ének­kari számmal. Sikerült még e hangver­senyre Jeremiásné Stepanek Ilonka és Dobozy Évi, valamint Fridrich Lajos közreműködését is megnyerni, kik ma­gánszámaikkal fogják a műsort még változatosabbá és élvezetesebbé tenni. — A város az adófizetések sürgős tel­jesítésére hívja fel a lakosságot. Kiskun­halas város hatósága felhívja az adófi­zető lakosságot, hogy 1930. év végéig fennálló összes adótartozását most már mindenki haladéktalanul rendezze, annál is inkább, mert a késedelmes adófizeté­sek miatt a kecskeméti m. kir. pénzügy - igazgatóság előterjesztésére a vármegyei főispán Kiskunhalas város hatósága el­len a felelősséget kimondta. Amennyiben a városi hatóság záros határidőn belül az adóbehajtások tekintetében megfele- lelö eredményt elérni nem tud, a felelős­séget alkalmazni fogják, melynek ered- ményeképen állami végrehajtókat fog­nak a város költségére kikü'deni. Az év végén fennálló hátralékok pedig a ható­ság által a hátralékosok ellen telek­könyvi utón is biztosítva lesznek. A hát­ralék után január 1-től nem 6 százalék, hanem 12 százalékot kell számítani, ké­sedelmi kamat címén. — A kiskunhalasi Diákszövetség em­lékkönyve a napokban jelent meg s a tagok részére szét is küldetett. Akik esetleg — tévedésből — nem kapták meg példányukat, jelentkezzenek Gulyás Sándor gimn. tanár, egyes, titkárnál, ki a pótlásról készséggel fog gondoskodni. A gondosan szerkesztett és szép kiállí­tású Emlékkönyv tartalmazza a f. év junius hóban lefolyt s a Szász Károly centennáriumi ünnepséggel kapcsolato­san megtartott közgyűlés ismertetését, továbbá az ez alkalommal elhangzott nagyobb beszédeket és pedig: vitéz Jávor János sellyei ref. lelkésznek al­kalmi egyházi beszédét, Gulyás Sándor­nak, a Szász Károly-emléktábla lelep­lezésén mondott ünnepi beszédét és Szász Károly v. b. t. ,t, volt képviselő- házi elnöknek előadását atyjának, a nagynevű költő Szász Károlynak Halas­sal való kapcsolatairól. Az Emlékkönyv, szép bizonysága a Diákszövetség le’kes tevékenységének és méltó megörökítése a városunkban lefolyt Szász Károly cen­tennáriumi ünnepségnek. — Bérbeadják a város körüli tavak használati jogát. A város tulajdonát képező város körüli tavak és pedig a Harangos-tó, Büdöst-tó és Nagy-tó halá­szati jog bérlete december 31-én lejár. A fenti tavak használati jogának bér­lete 1931. január 1-től kezdődő hat évre és pedig 1936. december 31-ig nyilvános árverésen legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni. A város körüli tavak halászati jog bérletének kikiáltási ára évi 300 P. A nyilvános árverés a város jegyzői hivatalában 1930. december 27-én d. e. 9 órakor tartatik meg, ahová az érdekel­lek ez utón hivatnak meg. Részletek a város jegyzői hivatalában a hivatalos órák alatt megtudhatók. — A Sóstó halászatát árverésen bér­beadják. A város tulajdonát képező Sós­tó vizében a halászati jog bérlete 1930. december 31-én lejár. Ennélfogva a ha­lászati jog bérlete 1931. január 1-től kez­dődő hat évre és pedig 1936. december 31-ig nyilvános árverésen legtöbbet Ígé­rőnek bérbeadatik. A sóstói halászati jog bérletének kikiáltási ára 500 P. A nyilvános árverés Kiskunhalas város jegyzői irodájában 1930 december 27-én, szombaton d. e. 9 órakor tartatik meg, ahová az érdekeltek ez utón hivatnak meg. Bővebb felvilágosítást hivatalos órák alatt a város jegyzői hivatala nyújt. — Névnapmegváltás. Práger Já­nos szerkesztő névnapmegváltás cí­mén 40 pengőt fizetett be az inség- akció javára a városi pénztárba. — Beteg az alispán. Erdélyi Lóránnt, Pest vármegye alispánja betegsége miatt szabadságot kért és hivatalában Ney Géza várm. főjegyző helyettesíti. — Adományok. A Mansz. karácsonyára még adakoztak: Dr. Nagypál Ferenc és dr. Farkas László 5 P, dr. Doücsek La­jos 5 P, özv. Pázsith Józsefné 2 P, dr. Gusztos Károly 2 P, id. Pác zol ay Győzőné 1 P, dr. Kathona Mihály 2 P, Risányi György 4 P, N. N. 2 P, N. N. 2 P, Dúl Istvánné 5 kgr. liszt, 20 kgr. burgonya, Varga Elekné 20 kgr. kenyér­liszt, Suba Imréné 25 kgr. burgonya, özv. Borbás Imréné 10 kgr. liszt, dr. Mészöly Istvánné 3 és fél kgr. liszt, me­lyekért az összes nagylelkű adakozóknak hálás köszönetét fejezi ki a Mansz. veze­tősége. — Biztos forrásból nyert értesülésünk szerint illetékes helyen azzal a tervvel foglalkoznak, hogy az utóbbi 10 év alatt önként nyugdíjba ment, de még 45 évet be nem töltött állami tisztviselőket mun­kabírás szempontjából fe’ül vizsgálják és szolgálatra berendelik. Ezzel szemben a teljes nyugdíjjogosultsággal biró tiszt­viselőket küldik nyugdíjba. Hírek a róm .kát. egyházból Karácsonyi misék sorrendje: Szer­dán éfjélkor éjféli mise, karácsony napján reggel hat órakor pásztorok miséje, közben nyolc óráig csendes misék, nyolc órakor diákmise, fél tízkor ünnepélyes szent mise asz- sziszteneiával, utána prédikáció és fél tizenkét órakor szent mise. Ka­rácsony másodnapján rendes vasár­napi mise sorrend lesz. — Pályázatot Írtak ki a városi kér- tészi állásra. Kiskunhalas városnál le­mondás folytéin megüresedett kertészi állásra pályázatot hirdetnek. Pályázni óhajtók sajátkezüleg irt, pályázati kér­vényüket, kertészeti oklevél, erkölcsi bi­zonyítvány, kommun alatti magatartá­sukat igazoló bizonyítvány, születési anyakkönyvi kivonat, orvosi bizonyít­vány és eddigi működést igazoló bizo­nyítvánnyal felszerelten, Kiskunhalas vá­ros polgármesteréhez címezve, legkésőbb 1931. január 15-ig Kiskunhalas város iktató hivatalába nyújtsák bé. Javadal­ma 1008 pengő évi dij, természetbeni lakás, ruha váltság helyett a kezelése alatt levő faiskola ps egyéb jövedelmet hajtó kertészeti ágakból befolyó bruttó jövedelem 10 százaléka, természetesen azok után a munkák után, melyeket ő személyesen végzett, vagy amelyek vég­zésénél személyesen részt vett. Alkal­maztatása az első próba évben, mint havi béres, megfelel szolgálat esetén, mint éves szegődményes lesz. — Róm. kát. Legényegylet kará­csonyi szinielöadása. A Róm. Kát. Legényegylet karácsony első napján, csütörtökön szinielöadást tart a róm. kát. iskolában. Színre kerül a »Bá­nya karácsonya« c. 5 felv. dráma és egy vígjáték. Az előadás kezdete dél­után 5 órakor lesz. A felvonások között zenét szolgáltat az egyesület zenekara. Az előadásra mindenkit [ szeretettel vár a Legényegyesület. . — Héthónapi börtönbüntetés után fel- * mentés egy soltvadkerti asszony lopási ügyében. Király Miklósné sz. Makai Mária soltvadkerti asszonyt á kalocsai törvényszék héthónapi börtönbüntetésre Ítélte lopás büntette miatt. A Tábla Ga- dó-tanácsa bizonyitáskiegészitést rendelt el, amelynek során bizonyítást nyert az a körülmény, hogy Királyné a nyomozás során csak azért vállalta a csendőrök előtt a lopás elkövetését, mert kihallga­tása alkalmával bántalmazták. A táblai tanács a vádlottat bizonyítékok hiányá­ban felmentette. r i — Olcsóbb lett a karácsonyi és njévi távirati gratuláció. A hivatalos lap vasár­napi száma közli a kereskede’emügyi mi­niszter rendeletét a karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok rendszeresítése tárgyá­gyában. A rendelet szerint december 15- től 1931. január 5-ig úgy a belföldi, mint külföldi forgalomban a rendes tarifánál olcsóbb karácsonyi és újévi üdvözlő táviratok válthatók. A táviratok szó-dija belföldi forgalomban 6 fillér, az európai országokkal való forgalomban a teljes diju távirati szódijának a fele. A szöveg a szokásos szerencsekivánatokon és üd­vözléseken kívül más közleményt nem tartalmazhat. A belföldi forgalomban a távirat feladója a megállapitottt 50 fillér pótdij ellenében azt is kívánhatja, hogy üdvözlő táviratát díszes kiállítású táv­irati űrlapon kézbesítsék. — Nyugtázás. Az Urileányok Mária­kongregációjának vezetősége hálás kö­szönettel nyugtázza a szegény iskolás gyermekek karácsonyi bazárjára bekül­dött nagyle'kü adományokat: Pénzbeli adományok: Dr. Pető Jenő 35 P, Kövecs Imre 32 P, Halasi Takarékpénztár 22 P, Halasi Gazdasági Bank 20 P, Halasi Ke­reskedelmi Bank 20 P, Dr. Zeisz Károly 20 P, Halasi Hite’bank 12 P, Farkas Elekné 12 P, Vitányi Leó, dr. Fésűs György, özv. Angyal Mátyásáé 10—10 P, dr. Tóth Gézáné, dr. Monszpart Lász­ló 8—8 P, Baranyi László 7 P, Árvay Károly, Róna Gábor, Rizsányi György 6—6 P, özv. Kecskés Andrásáé, dr. Do- licsek Lajos, özv. Babenyecz Kálmánná, Gyugel Kálmán, Trapl Dezső, Puruczky testvérek, Ternovszky Ferencné, Balassy József, özv. Illek Rajmundné, Tarján Pompejusz, özv. Halász Károlyné 5—5 P, Róm. Kath. Legényegylet, Kőrösy Antal, dr. Sokét Istvánné, dr. Borbényi István 4—4 P, özv. Bodoky Zoltánné, vitéz Dakos Kálmán, Herczeg Mária, Horváth Gyula, Bálint Mihály, Kőrösy Jenő, dr. Schuber Imre, özv. Nemes Sándorné, Horváth Józsefné, Szántó Emánuelné, Gadó Lajos, Halász D. Sán­dor, Mészáros Endréné, özv. Pázmány Józsefné 3—3 P, Paprika Benő, Szántó Ferencné 2.50—2 50 P, Szecsödy György- né, Róna Gáborné, Faragó Sándor, Tichy Gusztávné, Delia István, Kerék Józsefné, Kocsner Ede, Lakos Imre, Ju­hász Nővérek, vitéz Dakos Kálmánná, Szanyi Mórné, Sokét Józsefné, Váradi Kálmánná, Rácz gyógyszertár, Kovács Juliska, dr. Hollander Ignác, Kecskés Imre, Szabó Antal, Túlit Péterné, Mo­rava Károlyné, Karácsonyi Lajosné, dr. Novobáczky István, Szabó Pálné, Hor­váth Antalné, Nagy Kálmánná, Dóra Já- nosné, Ligeti Béláné, Lippay Matüd, Nagy Lajosné, Szendrői Jánosné, Mar- tinyi Józsefné, özv. Babenyecz Balázsné, Grósz Mihályné, Schichta Matild, Babó Lászlóné, Hoffmann Jánosné, özv. Ha- lasy Béláné, Meszes Pál és Árpád, Cza- gány Kálmán, Gadó Imre, Babenyecz Cs. István, Tarján Pompejuszné, Ster- lemann Magda, Beszedics István, Be- szedics Istvánné, Ungváry Gyuláné, és Fridrich Lajos 2—2 P, Kókay Gyuláné, Kovács Istvánné, Nagy T. Márton, Szol- noky János, Sommer Antónia, Ádám Dá­vid 1.50—1.50 P, Izsák Dénesné 1.40 P, Donkó Ignácné 1.28 P, Farkas Dezső 1.20 P, Farkas Kálmán, özv. Sándor Józsefné, Babenyecz Vendel, Szabó Gusztáv, Vida Istvánné, Varga T. József­né, Brusznyai Józsefné, özv. Tóth Ist­vánné, özv. Király Benőné, Holló József, Király Sándor, Kovács János, Pénzügy­őrök, Dohonyi Sándorné, Lengyel Fe­rencné, Kovács Jánosné, Salacz Ferenc­né, Kárpátiné, Zsembery Ödön, Käme- | rath János, dr. Horváth Géza, dr. Ko­csis Mátyás, Fűzik Andor, Suba Pálné, sz. Csorba Tibor, Puruczky Imréné, Ud- vardi Józsefné, özv. Raffai Sándorné, Svheifler Edéné, Szauer Jenőné, Táncsi Mihályné, R. Kató, Ulrich Józsefné, j Kecskés Imréné, Varga Elekné 1—1 P. \ (Következő számunkban folytatjuk.) — Vannak még gazdag emberek is a világon. Haiderabad indiai maharadzsa leveet intézett az Angol Bank igazga­tóságához, amelyben közölte, hogy mi­után kincstárai megteltek, 18 millió P értékű aranyat és ezüstöt a bank páncél- szekrényében óhajt elhelyezni. Egyelőre naponként 900 ezer P értékű nemesfémet küldet a banknak. Az angol lapok köz'ik, hogy a fejedelem vagyona 28 milliárd pengőre becsülhető. Haiderabad őfel­sége tehát a világ leggazdagabb embere. — Kecskeméten legnagyobb a gyer­mekáldás. Merétey Sándor főorvos kimu­tatása szerint Kecskeméten 1928. novem­ber 1-ig 1947 csecsemő született, 1929- ben ugyaneddig, 1905, mig 1930-ban 1900. Ezzel szemben 1928-ban meghalt 412 csecsemő, 1929-ben 384, a folyó évbe* pedig 284, ami a születéseknek kb. 15 százalékát teszi ki. Ezek a számok azt mutatják, hogy Kecskemét gyermekál­dás szempontjából legelső az egész or­szágban. A halálozási arányszámot is sikerült annyira leszorítani, hogy az ma már nem rosszabb az országos át­lagnál. — Lelkészválasztás. A soltvadkerti ev. egyház Krutísnitt Antal főespe­res elhalálozása folytán az uj lelkészt dec. 29-én választja meg. A város felhívása a népszám­lálás tudnivalóiról Felhívja a városi hatóság a lakos­ság figyelmét arra, hogy a népszám­lálási munkálatok 1931. év január hó 1-től megkezdődnek és január hó 10-ig bezárólag befejeződnek. Te­kintettel a népszámlálás rendkívül fontos munkálataira, a hatóság fel­hívja a lakosságot, hogy a népszám­láló biztosokat a legnagyobb mérték­ben támogassa és azok felhívását tel­jesítse. A népszámláláshoz szüksé­ges adatokat u. m. név, születési év, hó, nap, atya és anya neve, ezek születésének pontos adatai, úgyszin­tén a háznál levő családtag, vala­mint az- alkalmazottak ugyanezen pontos adatait, ingatlan birtokuk nagyságát kát. hold és n. ölre is ki­terjedve, előre jegyezzék fel. A volt katonák és hadirokkantak katonai okmányaikat és az esetleges kitün­tetéseiket igazoló okmányaikat tart­sák kéznél, hogy a népszámláló biz­tosok munkája fennakadást ne szen­vedjen. A népszámlálás ideje alatt lehető­leg minden családfő tartózkodjon otthon és a már fentebb említett adatokat felírva tartsa magánál. «*• — Ä Kiskunhalasi Református önkép­zőkör szilveszteri kabaréja. A Kiskun- halasi Református önképzőkör december 31-én, szerdán este 8 órai kezdettel a Kőhid uccai helyiségében jósikerünek nek Ígérkező, csatádias jelleggel biró, vidám szilveszteri kabarét rendez, me­lyet szé'es körben már is óriási nagy érdeklődéés előz meg. Éjfélkor egy ma­lac is lesz kisorsolva. A műsort hajnalig tartó tánc követi. Részvételi dij 1 pengő 50 fillér. Tisztelettel hivja fel a rendező­ség a k. érdeklődőket, hogy a nagy ér­deklődés miatt, jegyeiket mielőbb biz­tosítsák és hogy az előadást pontosan kezdik. Jegyek előre válthatók: Hurt A. Ferencné papirkereskedésében. — Az Ipartestület szilveszteri tea es­télye. Az Ipartestület a szokásos szil­veszteri tea estélyét az idén is megtart­ja, melyre az iparosságot és családtagjait ezúton is meghívja. Rendező bizottság. — Meghívó. A Kiskunhalasi Róm. Kath. Önképzőegylet (Szabadkai-ut 1. sz.) december 25-én, karácsony első napján zártkörű táncmulatságot tart, — mely nagyon jósikerünek Ígérkezik. — Ráth Lili zongoratanárnő Petőfi-u. 2. sz. lakásán (Zilah-ház) január hó 1-től folytatja tanítását. — Növendékek bár­mely időben díjmentesen gyakorolhat­nak. — Hasszomlás, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folyamat a gyomorbélhuzamban, bélbakíérium- és gyomorsavtultengés a természetes »Ferenc József« keserüviz használa­ta mellett visszafejlődnek. Számos orvos a Ferenc József vizet mind- kétnembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel ren­deli. A Ferenc József keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom