Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-12-31 / 104. szám

december 31 KiBknnhalas Helyi Értesítője 5 olda HÍREK Még mindig 47*3 százalékkal drá* gábban élünk, mint békében A december havi létfenntartási költsé­gek adatait most tették közzé. Ezek sze­rint az olcsóbbodási folyamat decem­berben megakadt. A heti létminimum a novembervégi 72.77 pengőről 72.81 P- re emelkedett. Ha a mai adatokat az 1929. évi decembervégi adatokkal ha­sonlítjuk össze, akkor megállapíthatjuk, hogy az 1930. esztendőben 1.54 százalé­kos olcsóbbodás következett be. Ha azonban a békebeli adatokkal hasonlítjuk össze a mai adatokat, úgy az élelmiszer- szükségletnél, még mindig 31.7 százalé­kos a család összszükség'eténél pedig 47.3 százalékos drágulást találunk. Nagy sikere volt a kát. legényegylet karácsonyi szinielőadásának t A halasi kát. legényegyesület kará- ■ csony első napján nagysikerű szini- I előadást tartott. Az előadáson szin- rekerült a Bánya karácsonya cimü 5 felv. dráma és egy vígjáték, ame­lyet nagy közönség tapsolt végig az előadás alatt. A legényegyesület lelkes műkedve­lő gárdája kitett magáért és képességeinek legjavát nyújtotta. A szépen sikerült előadás és annak avatott megrendezése Szolnoky János káplánnak a legényegyesület elnökének érdeme. Az előadás kiváló erkölcsi és anya­gi sikerrel zárult. nr=^:zjzr.~z~:zzi^''­0 R 8 Z Ä G—¥ 1L Á G ( A Szent Gergely rend iovagkeresztjét kapta Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő. — A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma december 15—23-ig 1.6 mi ­liő pengőve csökkent. — Az állami tiszt­viselők fizetését 10 százalékkal leszállí­tották Bulgáriában. — Kommunista sejt- szervezett akartak kiépíteni Orosházán. A szereplőket letartóztatták. — Fel­akasztotta magát Budapesten a Lukács­fürdő szállóban Léderer Ottó budapesti kereskedő, akit idegbaja kergetett a ha- lába. — öngyilkosságot követett el Bu­dapesten Horváth József 50 éves gyü­mölcsárus, mert két vaggon karácsony­fáját nem tudta eladni. — 101. születés­napját ünnepelte karácsonykor egy Ame­rikában élő néger, aki hétszer nősült, 40 élő gyermeke van, akiik közül a legfia­talabb 14 éves. — A csatorna iszapjából , fejlődő gázt világítási és fűtési célokra akarják felhasználni fBudapesten. — 200 ember halt meg Amerikában a kará­csonyi ünnepek alatt öngyilkossági és különféle szerencsétlenségek következté­ben. — Megcáfolják azt a hirt, mintha Giesl báró ezredes és volt belgrádi követ színigazgatónak csapott volna fel. — Ródlizás közben saiyos sérüléseket szenvedett Kondor Dezsőné budapesti uriasszony. — Elárvereznek 19 kiselej­tezett torpedórombolőt a filadelfiai ha­ditengerészeti kikötőben. A torpedórom. bolókat hitére is odaadják. — Félholtra itta magát Csepelen a 6 éves Csiperkéié Margit. Mire szülei észrevették, már esz- mélet’en állapotban volt. — Hatodfélmil­lió munkanélküli van jelenleg az Egye­sült Államokban. — Hirtelen meghalt az autóbuszról való leszállás közben Veresies Ferencné 55 éves budapesti vendéglősné. — Megverte a feleségét azután öngyilkos lett Budapesten Gaspe- rics József székesfővárosi altiszt. — Erdélybe megy hosszabb turnéra a bu­dapesti Vígszínház személy zeie. — Agyonlőtte a menyasszonyát, azután ön­gyilkos lett Sánta Adolf nagyatádi pénz­ügyi fővigyázó. — Magyar színház nyílt meg Bukarestben.------Stein Aurél ma­gyar tudós kiutasítását követelik a kí­nai tudósok. j — Előfizetőinknek és olvasóinknak boldog uj évet kívánunk. — Hir a róm. kát. egyházból. A római kát plébánia közli, hogy szerdán este 5 óraikor ünnepi litánia és szent beszéd lesz, újév napján pedig csütörtökön a rendes vasár­napi sorrendben lesznek a szent mi­sék. — Karácsonyi amnesztia. A kor­mányzó a karácsonyi ünnepek alkal­mával 144 elitéltet részesített ke­gyelemben. Ezenkívül 67 olyan egyén akik ellen az októberi forradalom idején elkövetett bűncselekmények miatt bűnvádi eljárás folyt, pertör­lésben részesült. — Református tanyai istentiszte­let. Január 11-én, vasárnap délután 2 órakor a régi bodoglár] iskola ter­mében református istentisztelet lesz, melyre ott lakó hívei figyelmét ez utón is felhívja a református lelkészi hivatal. — Szépen sikerűit kulturdélutánt rendezett vasárnap az Izr. Nőegylet. A halasi izr. Nőegylet szépen sike­rült kulturdélutánt rendezett vasár­nap délután fél öt órai kezdettel az izr. hitközség tanácstermében. A kul- turdélutánion igen sokan jelentek meg és a megjelentek körében nagy tetszést aratott Fehér Artur bpesti művész szavalata. Ezenkivül még dr. Steiner Ignác tartott tartalmas felolvasást a testi és lelki problé­mákról a modern orvosi irodalom­ban. A kulturdélután igen kitünően sikerült. — Vasutas ének- és zeneestély. A bu­dapesti 100 tagból álló vasutas ének- és zenekar január 31-én a városi színház­ban műsoros hangversenyt rendez a helybe! Ínségesek javára. A vasutasok remélik, hogy a város közönsége párt­fogásába veszi ezt a zeneestélyt és a kiváló és dicséretreméltó jótékonycélt. A | zeneestély kitűnő és nagyszerű sikerű­nek ígérkezik és aziránt városszerte nagy az érdeklődés. — Az IpartestUIet szilveszteri teaesté­lyét az idén is megtartja és ez előre­láthatólag jól sikerültnek Ígérkezik, — melyre az Iparosdalárda is nagy elő­készületeket tesz. , —' Nyugtázás. Az Urileányok Mária- kongregációjának vezetősége hálás kö­szönettel nyugtázza a szegény iskolás gyermekek karácsonyi bazárjára bekül­dött nagylelkű adományokat: Pénzbeli adományok: Csesznek Mihály, Czun- terstein V., Kun Janka, Bor István, özv. Reuss Emilné, Havas Jenő, Csima Ilonka, Benedek István, Tóth Ferenc, Zuab Julia, Kollár Rózsi, Roth Arnoldné, Király Gy. Benő, Lux Jánosné, dr. Fráter András, Csábrády Gábor, dr. Fekete Imréné, He- gyessy Rezső, Kedves Anna,' ifj. Füle Sándor, özv. Wiegandth Mórná, Makay Károly, Reicharth Imre, Szeifrid N., Meggyesi N., Zsemberi N., Záboji Lász­ló, Pálffy Antal, Gubás Imréné, Tur- csányi Istvánné, Dózsáné, Orbán Ferenc, Széli Sándorné, Kuthy Antal, Földváry Józsefné, Vendler Zoltán, Tegzes Kál­mán, Szalma Dánie'né, özv. Bánóczky Balázsné, Heiser István, Hóza Dezsőné, Bárány Erzsiké, Soós Frigyes, Harnóczy Kálmán, Hunyadi László, Fischer Jó­zsefné, özv. Szalai Istvánné, Dobóczky Miklós, Gazdag István, Gáspár Istvánné, Csorba Francisska, Pertich Mihály, Szesztrenka Ferenc, Präger Ignác, Fad- gyas Áronná, Krausz S., Bogdánná, Fe­kete Sándorné, Belényi Károlyné, Rizsá- nyi Györgyné, Babó Gyula, Halász Fe­renc, Vass Imre, dr. Domokos Sándor, Andreánszky Zoltán, dr. Halász D. Sán­dor, dr. Kuthy Béláné, Szántó E., Lakos Balázs, Horváthné, Goór Istvánné, Török Józsefné, dr. Bódy Lajos, Roheim Jó­zsef, Kálmán Dezső, Papp Gáborné, Fodor Dezső, Heislerné, dr. Gusztos Ká­roly, Barina K. Vencel, Babenyecz N., dr. Fekete Imre, Szohr Ferenc, Kmeth László, Bajusz Lajos, Fazekas Márton, Sebestyén János, Paor S., József, Bog­dán Andrásné, Dankulinecz Ernő, Szabó Péter, Szalay Mihályné, Kősa István, Zsarka Jenő, dr. Balogh János, Bozóky Béla, Ligeti Béla 1—1 P, özv. Kapás Antalné 80 fi'l., Harnóczi Józsefné 72 fül., Feró Imréné 70 fill., Maiina Jó­zsef 60 fill, Szabó Lajos 60 fill., Gaál Mihály, Stancsik Istvánné, Mester Antal, Buday Lajos, Lévay Ferenc, Pressburger Nővérek, Kovács Sándor, Fischerné, özv. Borbényi Lajosné, Farkasné, Szanyiné, Kovács Sándorné, Prácza Pálné, Dúl Ist­vánná, Hlathy Géza, Márkus Joli, Faze­kas iionka, dr. Vámos Gyula, Szarvas Imre, Kovács Sándor, Erdélyi N., Hero- nyányi István, Delia István, Ternyák Benőné, Brecska Lajos, Fülöp Jenő, Groszné, Varga Balázs, György I-ona, Gajáriné, Vojnith József, Békésiné, Vi- lonya Imre, Martini József, özv. Somo- gyiné, Kotvics Rózsika, Lukácsi Géz3, Enyedy András, dr. Márton József, Ra- fai Etel, Jenei István, Imgrund János, Geletta, E. K., Kun Benő, Szekulesz El a, Laczi K. János, Lampe! D., Rabi Pálné, Kiss Gerge'y, Király Gy. Móricné, Terhes Mihály, Czagány M.-né, Krammer Ferencné, Faragó Józsefné, Kiss Kál­mán, Katona Margit, Szakter József, özv. Gulyás Ferencné, Szabó G. István, Bergl N., özv. Juhász Benedekné, Kiss Bernát, Taíér Antalné, Szekeres János, Rolcsik Andrásné, Tóth István, Takács József, Rozgonyi Géza, Scheifler P., Kovács Lásdó, Kovács Lajos, Balogh Ferencné, Zeisz Miklós, Karácsonyi La­jos 50—50 fill, N. N.-ek, olvashatatlan aláírások és 50 fi lérnél kisebb adomá­nyok összege 84.81 P. (Folytatjuk.) — Az Úri Kaszinó közgyűlése. Az Úri Kaszinó 4-én d. e. 11 órakor tartja évi közgyűlését. Amennyiben a tagok kellő számban meg nem jelennének, január 11- én újabb közgyűlést tart, amely már az alapszabályok értelmében tekintet nélkül a megjelent tagok számára érvényes ha­tározatokat hozhat. A közgyűlés tárgy- sorozatán: a választmány évi jelentése, számadás és költségvetés jóváhagyása és a tisztujitás szerepelnek mint fő pon­tok. — Az elnökség. — Megszűntetik a Máv. vonalain az I. osztályú fülkéket? A Máv. költ­ségvetésének összeállítása során fel­merült a terv, hogy a nemzetközi vonalak kivételével a vasutakon megszüntessék az I. osztályt. Dön- deni ebben az ügyben a( januári menetrendi tárgyalások során fog­nak. Elsőrendű bácskai zenekar! Nagy Szilveszter-est! Elsőrendű bácskai zenekar! Tisztelettel értesítem Halas város n. é. közönségét, hogy vendéglőm összes helyiségeiben disznótoros; vacsorával egybekötött SZILVESZTERaF.STÉLYT j rendezek. — Menü : töltött ká»' poszta, sült, hurka, kolbász és farsangi fánk. Füstös Inif® i vendéglős i? I Apolló mozgószinház ünnepé« lyes megnyitója Újév napján 18 felvonásos ünnepi műsor Repülő banditák 10 felv. TOM MIX film Kezdődik az élet dráma 8 felvonásban. Olcsó helyárak! — Boldog újévet kívánok az igen tisztelt vendégeimnek és barátaim­nak. Füstös Imre vendéglős. — Előadás a kormányzóné nyomor- enyhítő akciója javára. Megírtuk, hogy 30 és 31-én a központi iskola tanter­mében esle 6 órakor népművelési fel­olvasást tart Szántó Antal szegedi író és humoros előadó. Műsor 50 fillér. A tiszta jövedelmet Horthy Miklósné nyo- morenyhitö akciójának javára fordítják. — A Protestáns Nőszövetség által a szegények segélyezésére kibocsátott gyüjtőivekre a következő újabb ado­mányok érkeztek: Készpénzben: Dr. Szabó Jánosné, Szekér József, dr. Ko­vács Géza, Czirják Berta, Hencze Im­réné és Fazekas Bálint 5—5 P, dr. Ke­resztes Béláné 3 P, dr. Fésűs György, dr. Präger József, Fekete József, N. N., N. N. 2—2 P, Csikós Sándor, Vida Istvánné, Vitéz Dakos Kálmánná, Keresz­tes Józsefné, Keresztes Mariska, Pászki Sándor, dr. Komlós Balázs, Farkas Te­réz, N. N. Kedves Anna, dr. HoHender Ignác, Patai József, Péter Jánosné, Ko­vács Jánosné, N. N., Pusztai József, Túlit Péterné, özv. Szalay Imréné, Baki Károlyné, Paomé, Dezső Mária, N. N., Kiss Ambrus 1—1 P, Jánosy Mihály 1 P 50 fül., hatszor N. N., Schön Samu, Komlós Benő, dr .Rosenfeld, N. N. 50— 50 fill., N. N„ Kovács István, Paprika Benőné, Szondi Károly 30—30 fül., Ri- sányi Györgyné 40 fill, és N. N. 10 fitt. A Ref. Polgári Leányiskola növendékei névnapmegváltás címén 15 P 73 fül. és ugyancsak a Ref .Polg. Leányiskola nö­vendékei gyűjtéséből 156 P 30 fi'l. Ter­mészetbeni adományok: Szekér József í liter rum, Szekér Sándorné egy kabát, Cammerle Rajmundné ruhanemű, cipő, özv. Matkó Károlyné 10 kg. liszt, Matkó Károly 13 kg. liszt, özv. Bacsó Benőné liszt, Gyenizse Sándorné használt ruha­nemű, Kohn Imre malátakávé, Tegzes Károlyné krumpli, Ván Balázs 6 pár harisnya, dr. Sokét István liszt, bab és köleskása, N. N. malátakávé, Paczolay Istvánné ruhanemű, dr. Molnár Kálmán­ná ruhanemű, Köhler Erzsi liszt és Babó Károly két zsák krumpli. A nemesszivü adományozóknak hálás köszönetét-mond a Prot. Nőszövetség elnöksége. — A Kiskunhalasi Hef. Önképzőkör szilveszteri kabaréja. A Kiskunhalasi Ref. önképzőkör szerdán este 8 órai kezdet­tel rendezi meg családias szilveszteri, kabaréját. A széles körben kiváltott nagy érdeklődés folytán, a kör kéri érdeklő­dőit, hogy amennyiben a jegyek csak a helység nagyságához mérten bocsájtha- tók ki, arról e őre gondoskodni szíves­kedjenek. Az előadás pontosan fog kez­dődni. Jegyek előre válthatók Hurt A. Ferencné papirüzletében és aznap este a pénztárnál. Standard Jhdio Kapható minden jobb szakúzletben!

Next

/
Oldalképek
Tartalom