Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-02-05 / 11. szám

6 oldal Kiskunhalas Helyi Értesítője febt. 5 • • A SZÖKEVÉNY — REGÉNY — 8 — Jerina — mondta azután, — te tu­dod, te jól tudod, miféle tűz az, amely őt emészti és el fogja emészteni. — Jaj, nem tudok én semmiről semmit. Domna sajátságosán nevetett és még halkabban mondta: — Hallgass rám, Jerina. Jöttek és mentek az évek és én elfelejtettem az évek számát olvasni. Múltak az évek és én elfelejtettem számontartani, hány- . szór tavaszodott fölöttem. Elfelejtettem sok mindent. Idősebb vagyok az időnél, — de tudok sok mindent, amit mások nem tudhatnak. — Miért mondod ezt, Domna? — Azt gondolom, hogy az az ellenség, —- te vagy Jerina! — Oh! Domna!... — Hallgass! Néma az én szám, mint ' a sir... ö megölte a te gyermekeidet, mielőtt még éltek volna, most meg kell halni, miután élt már. Sokat is élt.. Én tudom, hogy te vagy az ö ellensége, ; de amit én tudok, senki más nem tud- ; hatja. Néma vagyok, mint a sir. Mélyen el van az temetve, amit Domna lát és tud. — Óh, Domna! Domna, légy irgalom;- ■ mai. — Maradj nyugodtan. Látták az em­berek és az Isten a te szenvedéseidet Látták és tűrték... És nem akadt bosszú­álló kéz... Most ütött a bosszú órája... — Meg fog halni? — Ezt jól tudod magadtól is. Minek hívtál ide? — Ö kivánta, hogy hívjalak. Mit te­hettem volna? — Nem tehettél mást, csak amit tettél. Ha nem hívsz, kitalálta volna titkodat. — Domna, te ismered életemet. Te tudója vagy az én szenvedéseimnek. Kö­nyörülj meg rajtam... — Megmondtam, léöy nyugodt. Domna hallgat, mint a sir. Botjára támaszkodva elkocogott. Je­rina kimerültén roskadt a lócára: Mi következik? — Jerina! — kiáltozta a beteg, — a fájdalom enyhül... Enyhül... de halálo­mat érzem közeledni... A halál itt van már és hiv... Mondd meg Jurinak... Jajszó szakította félbe szavát, össze­szedte magát és újra kezdte: — Üzenem Jurinak, hogy az esküvőt a kitűzött időben tartsa meg... És ha a lány nem akar, ha ellentmond, tegyen átkozott... — Ne átkozd! — ő okozta a halálomat. — Nem igaz! Nem igaz! Vedd vissza a szót, te ember! Nem igaz! Nem igaz! — De igaz! Megvertem és ő bosszút állt rajtam. Nem akar a Juri felesége lenni: félretett engem utjából... Megmér­gezett engem! Oh! Legyen átkozott! Jerina, mint bőszült tigris ugrott az ágyhoz. Megragadta a haldokló karját, mind a két kezével, megrázta, mintha szörnyű álomból akarná felébreszteni. Félőrülten kiáltotta: — Lányod ártatlan! Esküszöm neked! Esküszöm életemre, halálomra, esküszöm minden szentekre, hogy Oliána ártatlan! Vedd vissza az átkot! — Hazudsz! A férj és feleség egymásra meredtek. Fordította : Figyelő. A haldokló kialvó szemei odatapadtak a másik vad szenvedélytől cikkázó sze­meire. — Hazudsz, — ismételte. — ő a gyil­kosom és legyen százszor átkozott! — Átkozott! Az vagy te magad, százt- szor átkozott, te gazember, te hóhér! A lányod ártatlan, ő nem tud semmiről, semmit. Én, én mérgeztelek meg! Én, a magam két kezével, tudd meg tehát. Mert megölted, agyonverted gyermekei­met, azért mérgeztetek meg! Mert ele­venen akartad eltemetni ezt az egyet­lent, akit föl bírtam nevelni, mert meg akartad gyilkolni a lelkét, ezért mérgez­telek meg! Megmérgeztelek!... Hallod? Érted? És most üss, ha tudsz! Itt a fejsze, üss hát agyon! Megöltelek, meg­mérgeztelek, állj bosszút! Teljesen elveszítve önuralmát, őrjöng- kapta föl az éles baltát Jerina és oda­dobta urának. — Itt van! Kelj föl és üss agyon. Végy bosszút, mert én bosszút álltam gyerme­keimért, megnyomorított ifjúságomért és meggyalázott életemért! Bosszú! Bosszú! És még volt annyi ereje a haldokló­nak, hogy leszállhasson az ágyról. A fejszét magasra tartva, ingadozva lépett előre. Meglóbálta. Ám lebicsaklott a ke­ze. A szeme tágrahuzódva meredt, vala­mi rettenetesre, amit csak ö láthatott. Véres hab és olvadt fekete vér ömlött szájából. Végigvágódott a szoba köze­pén. — Meghalt! — sikoltott Jerina. Rémülettől reszketve rohant be Oli­ána. — Ó, jaj anyám! — siránkozott. — Meghalt, — ismételte Jerina és nem birta levenni szemét a halottról. Meghalt. — Emeljük fel, — mondta később. — Fektessük a padra és gyújtsunk viasz­gyertyát a feje fö'ött. Mikor a halottat elhelyezték, Jerina figyelmesen nézett a leányára, akinek teste te’e volt ütésekkel és még mindig halálsápadt volt. — Mit gondolsz, édes lányom, el bír­nál menni Safronáért? Vonszold maga­dat odáig és hivd ide, mert én már azt sem tudom, hol a fejem... El bírsz menni odáig, fiam? — El, anyám. — Akkor, hát menj fiam. Egy óra múlva már az egész falu tudta, hogy Dubenjuk hirtelen meghalt. Az asszonyok, az emberek félbehagyták a munkát és siettek a halottasházhoz. Safronához többen csatlakoztak és vele együtt mentek, hogy segítsenek a ha­lottat megmosni és felöltöztetni. Nehéz percek voltak ezek az özvegy­nek. Mindenki kérdezett, találgatott, fag- gatózott. Mindenki tudni akarta a halál­eset körülményeit. Gyanakvó pillantások lesték az öz­vegy minden mozdulatát; gyanakvó fü­lek figyeltek minden elejtett szóra és kutattak Jerina gondolatai után. Mi tör­tént? Hogyan történt? Miért történt? Miért ilyen hirtelen? (Folytatjuk.) Anyakönyvi hírek 3 — Január 26-tól febr. 2-ig. — Születtek: Vörös P. Mihály és Dudás Margitnak Katalin Ilona nevű leányuk. Dr. Novo- báczky István Szevér és Thuróczy Sá- . rának György István Dezső nevű fiuk. Puskás Lajos és Marton Juditnak Ba­lázs nevű fiuk. Kis István János és Nagy M. Viktóriának Mária nevű leá­nyuk. Tumó Sándor és Tóth Rozáliának Sándor István Pál nevű fiuk. Dr. Körösi Lajos és Gál Irma Vilmának Lenke Ir­ma nevű leányuk. Csendes József és Batki Máriának Sándor Károly nevű fiuk. Szőlős Sándor és Vida Zsófiának Zsófia nevű leányuk. Urfi Imre és Mol­nár Eszternek Etelka nevű leányuk. Den- kó Gyula és Madarász Katalinnak Má­ria nevű leányuk. Racsmán István és Tallér Margitnak Margit Katalin nevű leányuk. Ferenc István és Pándi Zsófiá­nak Zsófia nevű leányuk. Pintér István és Fodor Veronika Klárának Klára Pi­roska nevű leányuk. Egri Lajos és Vő- neki Margitnak Margit nevű leányuk. Tanács József és Elek Piroskának Ma- tfíd nevű leányuk. Meghaltak: Kis Erzsébet 8 éves. Mityók Mátyás 21 éves. Vajda Imre 47 éves. Katzenbach József 25 éves. Feró József 79 éves. Egri Margit 2 órás. Bábud Erzsébet 24 éves. Kihirdetett jegyesek: Horváth József Dóra Erzsébet kis- száüási lakossal. Nagy József Szabó Hona budapesti lakossal. Modok Imre Banári Erzsébettel. Nagy B. Károly Var­ga Gizella Erzsébettel. Császár András Szabados Margittal. Kosa Benő Tegzes JuÜánnával. Házasságot kötöttek: Pap Illés Molnár K. Máriával. Kovács József Modok Erzsébettel. Kocsis Lajos Kovács Rozáliával. Fekete György Hor­váth Szép Judittal. Nagy Ferenc Kardos Annával. Brinkus Balázs Pap Takács Eszterrel. Sziráczki István Farkas Má­riával. Vlasies András Dóczi Rozáliá­val. Körösi Pál Kakuk Erzsébettel. SPORT Birkózó verseny. F. hó 9-én, vasárnap este 8 órai kez­dettel rendezi a KAC első birkózó ver­senyét Szentes város válogatott birkó­zóival a Református önképző Kör nagy­termében. Belépti dij: ülőhely 1 P, állói- hely 50 fillér. Jegyek elővételben Hurt- nál. Labdarugó-tréning. A KAC csapata minden héten hétfőn és pénteken este 7 órától tornatermi tré­ninget tart a ref. kör nagytermében, mig kedden és csütörtökön d. u. 3 órától pálya tréning. T. Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, jóbará'oknak, ismerősöknek és kartársaknak, kik fe­lejthetetlen jó férjem, fiunk és testvé­rünk temetésén részt vettek és nagy fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét, i özv. Vajda Imréné, idős Vajda Imre 1 és családja. iKözaazdásag I---------------------------------------------------­G abona és sertésárak < Budapest, jan. 4. Idei gabona hivatalos árai : Búza I 23 P 40 f. — rozs 12 P 80 fül., ! árpa 15 P 30 fill, zab 13 P 50 fül. Ferencvárosi sertésvásár. Árak: könnyű sertés 136—148, közepes 148—154, nehéz l5o—158 fillér. Irányzat: Élénk. Tisztelettel tudatom a n. é. közön­séggel, hogy Kolozsváry bazárban levő fodrász üzletemben társultam ifj. Szabó Istvánnal és igy Kossuth-u. fodrászüzletet is oda helyeztük át. További szives pártfogást kérnek: Bor és ifj. Szabó fodrász mesterek. érfzepásx,életben hűLar6£\ Megjött az olcsóság! Gyermek kocsi 15 pengőtől, nyugágy lábtartőval 9 P, lakodalmi ajándékok legolcsóbban, u. tn.: feketekávés készlet 5 P, uzsonnán porcellán tányér 40 fill., nagy elsőrendű porcellán tányér 70 fill., üveg compot v. süteményes készlet 2 P 50 fill., valamint étkészletek és az összes porcellád- és üvegáruk, fűszer áruk legolcsóbb bevár sárlási helye. Minden vevő, aki vesz 1 doboz Orient-pótkávét, az kap ingyen 1 drb. valódi alpacca kanalat. Ezen olcsO árakból 2 százalék visszatérítést ad LANGERMANN JÓZSEF (Keresztes-ven­déglővel szemben, a baromfi-piacon.) FIGYELEM! A n. é. közönségnek felhívom szives figyelmét, hogy hentesáru üzememet a mai nappal üzembe hoztam, hol állandóan a legkényesebb igények­nek kielégítő felvágottak kicsinyben és nagyban kaphatók. Ugyanitt mindenféle elsőrendű husáru kapható. Mindenféle jószágot állandóan vásá­rolok. A nagyközönség szives pártfogását kérem. rr SINGER VARRÓGÉP. Xech&zjöfirzjeJÁ&vfettéleLeJo \ OflZcuc&oriy havi kgs-zL&IbJo. ‘ I SINGER VARRÓGÉP PÉSZV. TÁRS Kiskunhalas Malom ucca 4 szám. Kőim Benő mészáros és hentes (volt |rt@U$S üzletben) Felelős szerkesztő és kiadó: PBAGEB JANOS Mindenféle nyomtatványokat gyor­san, Ízlésesen, méltányos árban ké­szít a Kiskunhalas fielyi Értesítő Lanvállalat nyomdája. Moha cukorka köhögés, rekedtség, hurut elnyálkásodás ellen csakis Rácz Ciános gyógyszertárában kapható kuth-u- i.(Takarekepűlet.) Nyomatott a Kiskunhalas Helyi Értesítője Lapváílalat-nyoindában

Next

/
Oldalképek
Tartalom