Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-06-07 / 46. szám

Árat 13 fillér 1930. junius 7., szombat XXX. évfolyam, 46. v?ám Politikaitársadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. Helyben .............. 12 P 80 fül. | Vidékre ................................ 10 P E GY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította ■ PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőségi Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhivatal i Városháza épületében PÜNKÖSDI CSODAVÁRÁS... (M-y) Piros pünkösd hajnala dereng már a látóhatár peremén, vetíti már felénk az önbizalom pírját, hogy kigyujtsa az arcunk és lobbot vessen a szivünk, hogy tárogatóhangok gyönyörű muzsi­káját zenghesse a lelkünk, amelyet átjár ilyenkor a szeretet, az ön­tudatra ébredés és a pünkösd lélek lángnyelveinek lápisza ége­ti ki belőlünk a gyarló emberi gyarlóságokat. A Szent Lélek eljövetelének ünnepe ma már kétségtelenül nem találja itt a béke megbékélt embereit, a szent lélek ma nagy szomorúsággal tapasztalja, hogy itt lent az em* béri lelkek tele vannak szomo­rúsággal, bajjal és panasszal. A piros pünkösd piros rózsája ma nem örömmel telt emberre virít, a kalendárium piros festé- kes betűje bánatos emberek szó* bájában horgasztja lefelé a fejét. De mindezek mellett nekünk azért mégis ünnep ez a piros Pünkösd, amelyben benne van gyerekkorunk minden idillikuma, belsejében sistereg a jó felé irá­nyuló vágyódásunk minden lel- kendezése. A pünkösd elhozza nekünk, tálcán tálalja elénk, fü- . lünkbe zengi az értelmetlennek látszó életet, igazi értelmét, dús kincseit és a mélyben izzó tar* talmát, Piros pünkösd harangzu* gásában, emelkedett Istent-kere* sésében, a természetfölöttiség egyetlen elvonuló meditációjá­ban ékes panoráma nyílik a lélek számára a megtisztulást ostromló szív fel* becsülhetetlen értékeinek gyöngyszemei, mint csobogó patakok öntözik frissé, vará­zsolják üdévé és mossák patyolatfehérré a szivünket. A pünkösd mindenkinek belesug valamit a fülébe, a Lélek min­denkit meglátogat ilyenkor, a Pünkösd panasznapot tart a Lélek ünnepén, simogat, becéz és újjávarázsol. A pünkösdi csodavárók ma igen megsoka­sodtak, a csodavárók száma ma hadseregekkel felér, a pünkösdi csodát rohamozok ma épugy várják a pünkösdöt, a lélekerő- sitő ünnepet, mint bármikor. Ezért és főleg ezért borulunk mély áhítattal az idén is pünkösd csodákat tevő, csodálatosan zugó és átalakító árjába. Preszly Elemér Kunszentiiifklós díszpolgára Kunszentmiklős legutóbbi képvise­lőtestületi közgyűlésén Preszly Ele­mér dr. főispánt érdemekben gazdag tízéves szolgálata alkalmából meleg­hangú feliratban üdvözölte és ugyan­akkor Baky Miklós v. képviselő in­dítványára nagy lelkesedéssel disz- j polgárává választotta. Elhatározta j továbbá a közgyűlés, hogy Erdélyi | Loránd dr-t, a vármegye alispánját, 1 több mint negyedszázados várme­gyei szolgálata alkalmából üdvözli. A pestvármegyei országgyűlési képviselők, mintegy 24-en, Almásy László képviselőházi elnök vezetésé­vel felkeresték hivatalában Preszly Elemér dr-t, Pest vármegye főis­pánját, főispáni működésének tize­dik évfordulója alkalmából. Almásy László üdvözölte a vármegye főis­pánját és kifejezést adott annak a ragaszkodásnak és bizalomnak, a mellyel a vármegye országgyűlési képviselői és a vármegye egész la­kossága a főispán személye és mű­ködése iránt viseltetik. Preszly Ele­mér dr. keresetlen szavakkal kö­szönti meg a kedves megemlékezést. LEGÚJABB! (Budapesti tudósítónk teisfanjeleistáse) Derült meleg idő várható Az utóbbi 24 órában az időjárás terén változás nem volt. Idöjóslat: Derült és állandóan fel­melegedő idő várható. Bethlen minisztereinek optimisztikusnak Htja a gazdasági helyzetet és kijelentette, hogy egy éven belül nem goriíinl választásokra Az Egységespárt csütörtökön este értekezletet tartott, amelyet vacsora követett. Az értekezleten hosszasan felszó­lalt Bethlen István gróf miniszterel­nök is és kifejtette, hogy ő optimisztikusan látja a gazda­sági helyzetet és annak álandó kialakulását. Több oldalról felvetették szerinte a választásokat, ö erre csak azt fe­leli, hogy egy éven belül nem gondol egy­általán képviselőválasztásokra. A tisztviselői fizetések egységesitését sürgették ma a képviselctiázban A képviselöház mai pénteki ülé- | sét 10 órakor nyitotta meg Almásy i elnök. A Ház folytatta a pénzügyi költségvetés tárgyalását. Az ülésen Fábián Béla, majd Gaál Gasz- I ton szólaltak föl és adatokkal mutatták ki azt a nagy arányta- | lanságot, amely az állami szolgálat egyes ágazataiban szolgáló tisztviselők fi­zetései közt fennáll. A szónokok sürgették, hogy ezt a közérdekű kérdést mielőbb meg kell oldani közmegnyugvásra. Ot gebanaközraktárí állít fel a köialjüvühea a földművelésügyi miniszter Ma délelőtt értekezletet tartottjak a | gabonaértékesítés ügyében, amelyen i résztvett Prónay György báró ál- lamtitkár is. Az értekezleten hosszasan vitatták I meg az értékesítés kérdésiét és utána I az államtitkár bejelentette, hogy a | földművelésügyi minisztérium öt j gabonaközraktárt állít föl a kö­zeljövőben. A gabonaközraktárakat Baján, Magyaróváron, Kaposvá­ron és Csornán állítják fel. Az ötödik közraktár he­lyében még nem történt döntés, de azt a legnagyobb valószínűséggel Tiszántúlra teszik. Szabadlábra helyezte az ügyészség Fónajgy Aladárt és két társát A délpesimegysi adóhivatal tisztviselők közgyü'ése A délpestmegyei kerü’eti adóhiva­tali tisztviselők egyesülete mintegy 8 adóhivatal képviseletével nagy ér­deklődés közepette tartotta meg Kis­kunfélegyháza városban szokásos évi közgyűlését. Gulyás József bácsal- pénztári főtanácsos elnök nyitotta meg a közgyűlést. Ezután Tary Sán­dor tanácsos tarló ita meg értekezését »A pénzügyi közigazgatás szerve­zése« címmel. Borda Lajos kiskun­félegyházi m. kir. á'lamp. tiszt tar­totta meg ezután értekezését »Né­mely vitás kérdés az illeték kisza­básában« címmel, amit Horváth Fe_ renc dr. kiskunfélegyházai m. kir. állampt. tiszt »A magyar hív. nyelv fejlődése« cimü értekezése követett. Szántó Emánuel kiskunhalasi m. kir. állampt. tanácsos, mint országos egyesületi titkár tartotta meg ezután beszámolóját. g ■■ '.T-T-r ■■■TrFrs--------.t.-.= B J ánoshalma nem hajandó anyagilag támogatni Fehértó fej esziését. Halas város átiratban kérte Já­noshalma községet, hogy anyagilag is járuljon hozzá Fehértó fejleszté­séhez. A rendkívüli közgyűlés ha­tározatában kimondla, hogy erkölcsileg a legmesszebbmenőig támogatja Halas fürdőfejlesztését, anyagilag azonban jelenleg nem áll módjában ezt megtenni. Cegléd városa újabb kisvasutal épít. Cegléd városa, mely az utóbbi idő­ben nagy fejlődést mulat, újabb vasútvonalat óhajt építeni. Az uj vonal építéséhez az állam a költsé­gek 20 százalékával járul hozzá. A munkálatokat rövidesen megkezdik és Cegléd városa további fejlő­déséhez az uj vasút nagyban hozzá fog járulni. <*»<»«• — Járási székházat kap János­halma. A'ispáni leirat értelmében ju­nius 4-iki rendkívüli közgyűlésen jelölte ki a képviselőtestület azokat a helyeket, amelyek egyikére fog épülni a modern, emeletes szolga- birósági épület. A megejtett szava­zás eredménye szerint két helyet jelöltek meg. A községháza és Kecs­kés-ház között lévő területet, vala­mint a tehén vásártérnek a jegyzői lakra néző részét. A két hely közül a megfelelőbbet fogja választani a a megye. — Ablakadói indítványozlak Sze­geden kislakások építésére. A sze­gedi szociális bizottság ülésén Lá- jer Dezső azt indítványozta, hogy adóhoz hasonló adót vezessenek be, mégpedig lakószobánként havi 50 fil­lértől 1—1.50 pengőig lerjedő ösz- szegben. Ötszázezer pengőt tenne ki évenkint ez az összeg. Ebből a pénzből kislakásokat építenének. A bizottság az indítvánnyal legközelebb foglalkozik. m Jaj Hl ? seket követtek el. A letartóztatottakat az ügyészség a fötárgyalásuk megtartásáig szabad­lábra helyezte. Í Hónapokkal ezelőtt letartóztatták Fónagy Aladárt, Fábri Oszkárt és ? Főt Lajost, akik autórészvénytársa­ságot alakítottak és azzal visszaélé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom