Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-06-07 / 46. szám

2. oldal Kiskunhalas Helyi Eriesitőfe A csütörtöki közgyűlés tiltakozott a békerevizió eilen Preszly Elemér főispánt 10 éves iábilema alkalmából üdvözli a közgyűlés Revízió aló veszik a hely pénzdíj szabást Halas város képviselőtestülete csü­törtök délelőtt 9 órakor elég színes tárgysorozattal közgyűlést tartott. A közgyűlésről tudósítónk a kö­vetkezőket írhatja: A közgyűlést néhány perccel 9 óra után nyi­totta meg dr. Fekete Imre polgármester, aki napirend előtt a trianoni igazságtalan békéről emlékezett meg, azt mondva, hogy ebbe a békébe az ország nem nyugodhat bele, ezt nem ismerheti el és javasolja, hogy a képviselőtestület is emelje fel e béke ellen tiltakozó szavát. Az elnöki bejelentést egyhangúlag tette magáévá a képviselőtestület. A polgármester ezután jelentette, hogy dr. Babó Imre és Hatházi Imre képviselők napirend előtti fel­szólalásra kértek engedélyt, amelyet megadott nekik. Dr. Babó Imre álta’ános figye­lem mellett emelkedett szólásra és többek között ezeket mondotta: — A polgármester elnöki előter­jesztésében az igazságtalan békéről emlékezett meg, amelyet természetes, hogy nem fogadhatunk el. Mikor erről megemlékezünk és arról, hogy a háború utáni romok eltakarítása milyen nagy erőfeszítésébe került az országnak, meg kell emlékeznie egy olyan férfiúról is, aki a romok eltakarí­tásában nagyrészt vett. Ez a vármegye kiváló főispánja: dr. Preszly Elemér, akinek most van 10 éves főispáni jubileuma. — Preszly Elemér főispán nehéz időben állott a vármegye élére. Akkor az ország a forradalom, meg­szállás után romokban hevert. Preszly Elemér magyar lelkének tel­jes egészével a romok eltakarításá­hoz fogott és az a 10 esztendő, amelyet a vármegye szolgálatában töltött el, az ország és a vármegye la­kosságának osztatlan szeretet és megbecsülését váltotta ki. — Preszly Elemér főispán kitér az | í ünneplés elől, de mi nem mulaszthat­juk el, hogy ebből az alkalomból az elismerés zászlaját ne hajt­suk meg előtte és ezért javasolom, hogy a képvi­selőtestület 10 éves főispáni jubile­uma alkalmából üdvözölje, ragaszkodásáról és szereteté- ről biztosítja és további munkásságára Isten áldását kérje. Dr. Babó Imre felszólalását a képviselőtestület egyhangú helyes­léssel és éljenzéssel tette magáévá. A második napirend előtti felszólalás Ezután Hatházi Imre városi képviselő a mázsaházi mérlegek ellenőrzé­se és más visszásságok miatt szólalt fel. A képviselőtestület a polgármester felszólalása után úgy határozott, hogy ezzel a kérdéssel a pénzügyi bizottság foglalkozzon és ugyancsak a piaci-helypénz tari­fával is, amennyiben a piaci-helypénz újbóli megállapítása nem szükséges-e a megváltozott körülmények között. Elmarad a kórházépiiés és más ügyek Ezután a képviselőtestület a tárgy- sorozat tárgyalására tért át. Dr. Gusztos Károly h. polgár- mester két fontos tárgyat referált a közgyűlés előtt. Ismertette a belügyminiszternek e kórházépítésre felvett külföldi kölcsön felhasználása tárgyában érkezett leiratot. A képviselőtestület egyhangúan tudomásul vette a miniszteri leira­tot, amely szerint a kórházépítésre szánt 203 ezer pengőt a város köve- zési tartozásának kifizetésére fordíthatja és egy később felveendő kölcsönből épí­ti fel az uj kórházat. A másik ügy szintén a belügymi­niszter leirata volt a városi függőkölcsöneinek visszafizetése tárgyában. Ugyanis a város a régebben felvett 160 ezer pengő függökölcsönt a múlt év december 31-ig nem tudta visszafizetni és most a minisztérium megenged­te a városnak, hogy ezt a függö­kölcsönt ez év december 31-ig fi­zesse vissza. Dobó Kálmán főmérnök a Sós­tó—pirtói és Szabadkai ut-szakasz ki­építése tárgyában érkezett alispáni leiratot ismertette. Közölte, hogy ezek a földmunkáik már elkészültek és a polgármester előterjesztést in­tézett a vármegyéhez, hogy a kövezési munkálatokat is még ez évben hajtsák végre. Rásonyi Papp Gedeon indítvá­nyára még kimondta a képviselőtes­tület, hogy a Sóstó—pirtói útnak Pirtó állomásig való kiépítését is kéri. Hosszabb vita a kutak ja­vítása és a vadászterületek bérbeadása körül A közgyűlés hosszasan foglalkozott és sok felszólalás hangzott el a köz- kutak karbantartására tett ajánlatok tárgyalásánál. Az előadó előterjesztette, hogy a kutak rendbentartására és javítására vonatkozólag 10 ajánlat érkezett a városhoz. A polgármester javaslata az, hogy ezeket a munkákat öt halasi iparosnak adja oda a vá­ros. A képviselőtestület nagy többség­gel a polgármesteri javaslatot fo­gadta el. Több felszólalás hangzott el a vadászterü’etek bérbeadásánál is. Ez a kérdés már harmadszor került a képviselőtestület elé, ugyanis a va­dászterületekre már három árverést tartottak. A képviselőtestület úgy határozott, hogy 6 vadászterületre nézve az árverés eredményét elfogadja, az 5. sz. területre azonban uj ár­verést rendel el. Egyéb ügyek. A képviselőtestület hozzájárult ah­hoz, hogy a fehértói gazdaságban egy kutat csináltat és a gazdaság­ban leégett épület helyett juh istállló építéséhez hozzájárult. A város csak faanyagot ad, a többi részét az építkezésnek a bérlő a biztosítási összegből és saját költségéből fe­dezi. A képvise'őtestület még több kisebb ügy le tárgyalása után 12 óra után ért véget. __________________________junius 7 A kiknek nem terem a földjük, nem fizetnek ártéri járulekot Pestmegyeiak küldöttsége a földmivelési miniszternél Mayer János földmivelési minisztert a pestvármegyei Dunavölgylecsapoló csatornának ártéri járulékai ügyében 120 tagú küldöttség kereste fel, amelyet Platthy György, dabasi Halász Móric, Udvardy János, Meskó Zoltán, Szabóky Jenő és Váry Albert dr. or­szággyűlési képviselők verettek. Mayer János földmivelési miniszter Wekerle Sándor pénzügyminiszterrel együtt fogadta a küldöttséget, amely­nek nevében Váry Albert dr. ismertette azt a súlyos helyzetet, amelybe a Du- navö'gy népét a lecsapoló munkálatok ártéri járuléka sodorta. Ugyanis 78.000 hold nem termő szikes, nádas és zsombékos terület után is 9.20 pengőt kötelesek hol­danként az érdekellek fizetni. Mayer János földmivelési miniszter a pénzügyminiszter nevében is megnyugtatta a küldöttséget és kijelentté, hogy egyelőre függőben marad azoknak ártéri járu'éka, akik­nek földje nem terem. A földmivelési kormány kísérleti te­lepeket állít fel Kunszentmiklós, Izsák és Fülöp szál­lás környékén, ahol kipróbálják és bemutatják azt, hogy miként lehet a szikes, nádas és zsom­békos területeket termőkké tenni. [ — Sáskavész fenyegeti Szeged I környékét. Szegeden hire terjedt, I hogy a határban megjelentek az egyiptomi sáskák, amelyek már Er­délyben is több vidéken nagy pusz- ! Utást okoztak. Illetékes szakkörök | véleménye szerint a Szeged vidékén megjelent sáskák nem egyiptomiak, I de azért már érzékeny károkat okoz­tak a gazdáknak. Amennyiben na­gyobb tömegben lépnek fel a sás- I kák, a hatóságok megteszik aszük- | séges intézkedéseket a veszély élhá- I ritására. PÜNKÖSDI VÁSÁR! I P Ő K Harisnyák keztyük, ingek, kalapok, nyakkendők \ példátlanul leszállított árakonl divatáruháza. — Romániával is megszűnik a ví­zumkényszer. Bukaresti hir szerint a román külügyminiszter kijelentet­te, hogy a vízumkényszer megszün­tetésérőt szóló törvényjavaslat rövid időn belül a parlament elé kerül. — Kevesen voltak kedden este a Le­vente Egyesü'et műkedvelői előadásán. A »Pécsi diákok« ez. színdarabot adták elő kedden este a halasi leventék a városi színházban. A színházban igen kis számú közönség előtt folyt te az előadás, pedig megérdemelte volna a levente egyesület, hogy az előadást na­gyobb számú közönség nézze végig. Az előadásról azt írhatjuk, hogy dicsé­retre méltó munkát végeztek a szerep­lők, maga az előadás elég gördülékeny volt, és a közönség meleg tap sokkjai honorálta játékukat. A színdarab sze­replői a következők voltak: Belényi Mi­hály, Molnár József, Lisák Gyula, Már­kus István, Tóth István, Belényi Lajos, Agócs Gyula, Török Ferenc, Sipos La­jos, Schreiber Miklós, Zilah Lajos, Ms- kay István, Kónya Vince, Bor Gyula, Gál István, Szakái György, Dobóczky Miklós, Tóth Zs. Lajos, Dancsó István, Lagzi Kálmán, Bogdán Gyula és Németh B. Balázs. P0RSZÍR1Z LIIÍS0KIT, HELYISÉGEKET IEREHT FEHÉR SUSTAIN fflfftSt 689 IS Stílt ÍJ# L EZ Kapható: Bodlcsl M. festék- kereskedsseöen Kiskunhalas Uj bérautó Egy uj 521»es Fiat autó meg» kezdte a bérfuvarozást, amely méltányos viteldijért a közönség rendelkezésére áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom