Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-11-27 / 95. szám

3 Kiskunhalas Helyi Értesítője november 27 jítíkonysági karácsonyi bazár a rom. kath. iskolában Az urileányok Mária-kongregáci- ója a többi katolikus egyesületek­kel karöltve, december 1-én, és 2-án, (vasárnap és hétfőn) rendezi meg nagyszabású karácsonyi bazárját, a róm. kát. iskolában a szegénysorsu iskolás gyermekek felruházásának ja­vára. A bazár vasárnap, december 1-én, a diákmise után — 9 órakor — nyilik meg és nyitva lesz este fél 8 óráig. Hétfőn, 2-án pedig reggel 9 órakor nyűik és este 7 órakor zárul. Szeretettel kéri a kongregáció veze­tősége a szegény gyermekek nemes szivü jóakaróit, hogy tömeges meg­jelenésükkel segítsenek előmozdtiani a nemes cél sikerét, hogy minél több könnyet letörölhessünk, s minél több árva szivet megtölthessünk kará­csonyra azzal a szent örömmel, me­lyet a gyermekiek igaz barátja — a 'kis Jézus — hozott a földre. A bazárban. Mikulás napi és kará­csonyi ajándékok: kegytárgyak, já­tékok nagy választékban beszerez­hetők. Lesz sorsolás, árverés, frissen csapolt sör, zóna-pörkölt, tonnás virsli, torták, sütemények, likőrök stb. Aki magának tiszta örömet és jó szórakozást akar szerezni és a szegényekkel pedig irgalmasságot akar gyakorolni, okvetlen jöjjön el! A nemes szivü adományokat a »buffet« céljaira szombaton, 30-án, délután kérjük a róm. kát. iskolába elküldeni. Baranyi László------= O RSZÁG-VILÁG Románia a jóvátéte'i elszámolások fe­jében el akarja kobozni az erdélyi ma­gyar vagyonokat. — A magyar kormány lépéseket tett Svájcban a szarvasmarha beviteli tilalmának feloldása érdekében. Magyarország évenkint 145 millió pengő kamatot fizet hosszú és rövidlej ára tu kölcsönök kamatja fejében. — A magyar gyáripar 19284>an 22847 millió pengőnyi értéket termett. — Gyilkosság áldozata lett a halva talált Sülé István 26 éves dorozsmai tanító. — Mentesítik a vám­fizetés alól a vidékről Budapestre uta­zók kézipodgyászát. — Likvidálják a román állam kereskedelmi flottáját. -- Szovjetoroszország lovakat vásárol T )l- natarráslban. — Fasiszta ifjúsági gárdát szerveznek Ho'Iandiában. — Kártérítésre ítélt a párisi bíróság egy vendéget, aki e’fogadta a meghívást, de még sen ment el az ebédre. — A nagyrévi ar- zénpör főtárgyalását december 13 án tartják meg. Négy bűnös asszony fölött fog ité’kezni a szolnoki kir. törvény­szék. — Tornacsarnokot rendeznek be az angol képviselőházban a képvise­lők számára. — Elfogták az amerikai leánykereskedők vezérét, aki egymaga 200 leányt adott el. — A vonat elé ve­tette magát és meghalt Cvakó Károly alsólehotai korcsmáros. — Felakasztotta magát Szegeden vadházastársa lakásán Stauer István 28 éves katonaszökevény. — 6 hónapi börtönre ítélte a budapesti törvényszék Máté Lajos bpesti mér­nököt, aki megrágalmazta Biró Péter dr. közigazgatási bírót. — Nyolc úszó- sziget épül Amerika és Európa között, ame’yek lehetővé teszik a menetrend­szerű légiforgalmat az óceán felett. — 71.822 hadirokkantat segélyez a magyar állam. — Állandóan süllyed a Fekete­tenger feneke egy orosz tudományos expedíció megállapítása szerint. — A hóvihar 20 embert megö'.t Amerikában, a----rorr 1 . -T7===^a — Kiirtják az ebadóhátralékosok kutyáit. A nagyfokú adóhátralékok miatt a legerélyesebb intézkedéseket léptettek életbe Jánoshalmán. Akik ugyanis köztartozásaikat úgymint ál­lami adót, borfogyasztási adót, nem fizetik, azokon szigorúan végrehajt­ják, akik pedig az ebadót nem fize­tik be, azoknak a kutyáit kiirtják. A FAKSz 73 ezer pengőt folyósított kislakásépitósre Ma délelőtt a FAKSz értesítette a várost, hogy azoknak, akik szeptem­ber hó folyamán kislakásépitésré uj kölcsönt kértek, a hitelt folyósította. A FAKSz 49 halasi egyénnek egyen­ként 1500 pengőt szavazott meg, a 640 pengős hitelkérelmeket azonban fedezet hiányában nem folyósította. Azok, akik kölesönt kaptak, a kö­vetkezők : Özv. Csefregi Sándorné, Varjas István, Kiss József, Márta István, i Turcsik Sándor, Kárpáthi Elemér, Karner Ágoston, vitéz Bakos Mi- ! hály, vitéz Vadnay Károly, Mucsi , László, idb. Belényi Károly, Zscm- ! bery Ödön, Kovács V. Pál, Farkas ! Péter, Tóth István^ Posfpischl Jó- ■ zsef, Kovács B. János, Batiz Benő, Kószó János, Kovács B. István, Sztomcsik István, Szikra András, Szalma Dániel, Biró Benő, Téglás Gergely, Taba István, özv. Somogyi Istvánná, ördög Ferenc, Molnár Mi­hály, Megyesi Lajos, Hegyi Pál, Je- rémiás János, Godó István, Fuchs Imre, Nagy Lajos, Szabó Mátyás, Szily Kálmán, Sztomcsik Lőrinc, Tur- csányi István, Faragó Dezső, Kul­csár János, Józsa László, özv. Ke­resztúri Imréné, Hegyi Sándor, Ko­vács Lajos, Kiss Sándor, Nagy Fe­renc, Gémesi Mártonná, Hoffmann Félix. Az illetőknek a kötvények aláírá­sára sürgősen jelentkezniök kell. Ha a halottak feltámadnak Több mint 2300 hektó bort adott el Kecskemét literenként 32 fillérért A napokban nagy tétel bort adott el a borközraktár utján Kecskemét város. Az egész eladott mennyiség meghaladja a 2300 hektót. Kéthar­mad rész óbor, egyharmadrész pe­dig ujbor. A több mint 2300 hektó bor literen­ként 32 fillérért kelt el. Ezzel kapcsolatban írjuk meg, hogy Kecskemét város levelet kapott a bu­dapesti amerikai nagykövettől, amely­ben a követség felkéri a polgármes­tert, hogy J. Butler Wright nagy­követ részére 12 üveg Zöld Szilváni bort küldjön. A követ értesült a város kitűnő borfajtájáról, megkóstolta és elhatározta, hogy vásárol belőle. A gazdasági ügyosztály már intézkedett is a borszállitmány elküldéséről. Halottak feltámasztásával kísérleteznek Bécsben A Neue Freie Presse közlése sze­rint a bécsi élettani intézetben rend­kívüli érdekfeszitő kísérleteket vé­amelyet motorerő hajt és mestersé­ges lélegzést idéz elő. Az eredmény az volt, hogy az geznek a géperővel való újraélesztés te­rén. A kísérlet abban áll, hogy a szív­működés megszűnése után tiz perccel és az utolsó lélegzetvétel után húsz perccel emberi holttestek altestén szivattyúzó készüléket alkalmaznak, A békétlen családi élet végzett- szerű drámáját tárgyalta szerdán a "kalocsai kir. törvényszék László Gé­za dr. főtárgyalási tanácsa. Az egész napot igénybe vevő fő­tárgyaláson a tanuk nagy tömege vonult fel, hogy vallomásaikkal vi­lágosságot igyekezzenek hozni e bor­zalmas bűncselekményben. — A bűn­cselekmény histórikuma a következő: Fábián Ferenc soltvadkerti lakos gazdálkodó együtt dolgozott apjával, annak 240 holdas bérletén. Fábián Ferenc a nyár folyamán vett egy trak tort azzal, hogy azt apja fogja ke­zelni, miután annak volt gépkeze­lési engedélye. Egy alkalommal a megvett traktornak valami hibája akadt és az apa a fiával együtt el­kezdte javítgatni. Javítás után a gé­pet megakarták indítani és a megin­dításhoz Fábián Ferenc odahívta fe­leségét is, hogy a lendkereket vele közösen hajtsa meg. A megindítás Után a lendkerék oly erővel vágódott vissza, hogy abból kiálló kurblizó- vas leütötte az asszonyt, aki súlyos belső vérzést Tcapott, majd sé­rülésébe bele Is hált. arc ismét életszint kapott, a se­bek újból vérezni kezdtek, tehát a szivattyúval sikerült megindíta­ni a vérkeringést. Az élettani intézetben íólytatják eze­ket a kísérleteket, amelyek rendkí­vül fontosak szerencsétlenül jártak felélesztésénél. Ettől a naptól kezdve Fábián Fe­renc buskomor lett. Egy hónap múl­va buskomoran hazatérve, a tanyá­jukhoz közeledve, hallotta, hogy édes­anyja jajgat, viszont apja olyan ki­jelentéseket tett, hogy megöllek, mi­re a konyhába szaladva tényleg lát­ta, hogy anyja a sarokba volt szorít­va, apja az anyját ütlegelni akarta. A fiú nagy hirtelenében a kezeügyébe eső vasvillával az anyja védelmében az apját fejbe vágta. Oly szerencsét­lenül találta el, hogy az agyroncsolás következ­tében egyhét múlva a kórházban elhalt. A vádat dr. Eckert László kir. ügyész képviselte, a védelmet dr. Lá- iZár Miklós ügyvéd látta el. A késő esíi órákban — hosszú tanácskozás után — a kir. törvény­szék meghozta Ítéletét. Bűnösnek mondotta ki Fábián Ferencet fele­sége halála miatt gondatlanságból okozott emberölés vétsége és atyja halála miatt, halált okozó sulyos'testi sértés büntette címén és összbünte- tésként 7 évi fegyházra Ítélte. Az Ítélet ellen a védő és az ügyész is felebbezett. a---Lijami—i-------.jLSKgBiag n A z ipar! kérdések megoldásét nem kell halogatni Az Országos KézmüvestestUlet ülése Az országos kézmüvestestület a fő­városi és vidéki tagok részvételével ülést tartott. Hadik János gróf el­nöki megnyitóbeszédében rámutatott, hogy igen helyes a takarékosság, de csak az improduktív kiadásokat kell csökkenteni, az ipari kérdések meg­oldását nem szabad halogatni. Mély­reható ipartámogató politika sürgős megvalósítását várja a kormánytól. Szükségesnek tartja a munka- és hi­telproblémák sürgős megoldását. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közig. bizottsága. ; 6574-1928. k. b. Hirdetmény. Pest-PiÜs-Solt-Kiskun vármegye köz- igazgatási bizottsága közhírré teszi, hogy a Kecskemét—kiskunhalasi álla­mosítandó közút 57.900—60.3300 km. szakaszának Kiskunhalas megyei város területén a kiépítéshez szükséges ingat­lanok kisajátítási tervei Kiskunhalas me­gyei város polgármesterénél, illetve a városházánál közszemlére kitétettek s a tárgyalás határnapja ugyanott 1929. évi december hó 19-ének déli 12 órájára kitüzetett, me'.y alkalommal a kiküldött bizottság a kisajátítási terv megállapí­tása felett akkor is érdemileg fog hatá­rozni, ha a tárgyalásra a kisajátítást szenvedő birtokosok közül egy sem je­lennék meg s hogy a megjelenés elmu­lasztása miatt igazolásnak helye nincs. Ke!t Budapesten a vármegye közig, bizottsága nevében, 1929. évi november hó 15-én. ‘ flgorasztó alispán, mint h. elnök imi—I». ■ A Gazdasági Gőzmalom mellett fekvő ingatla­nunkat házhelyeknek felparcelláztattuk, ezeket kedvező fizetési feltételek alapján olcsó áron eladjuk Gazdasáli Bank Rt. Elkészült a földhaszonbérleti törvényjavaslat Az érdekeltek nincsenek Budapestről jeleneik: A földmivelés- ügyi minisztériumban legutóbb elké­szült a földhaszonbérleti törvényja­vaslat, amelynek alapelve, hogy a nagyobb birtokokat lehetőleg kisebb parcellákban adják bérbe és a száz holdon felüli bérbeadás jogát az ál­lamnak tartja fenn. Az érdekeltségek megelégedve a tervezettel | a törvénytervezet ellen foglaltak áü- . fást, mire a miniszter megígérte a I javaslat átdolgozását. Az érdekeltek ! főleg az ügyek elhúzódását kifogá- j solták, mivel komoly bérlő nem vár- I hat hónapokig, mig a szerződés meg- } járja a fórumokat. A földet meg kell I szabadítani kötöttségétől. Érdekes törvényszéki főtárgyalás Kalocsán apagyilkossági ügyben Anyja védelmében vasvillával leütötte apját soltvadkerti gazda

Next

/
Oldalképek
Tartalom