Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-06-22 / 50. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője junius 22 ORSZÁG-VILÁG Ravasz László és Antal Géza ref. fő­pásztorok Amerikába érkeztek. — Dol­lárbankjegyeket hoz forgalomba Ame­rika kisebb méretben. — 90 tagú finn és észt kirándulócsoport érkezett Bu­dapestre tanulmányútra. — Az eszpe­rantó világkongresszusra aug. 2—9-ig Budapesten 26 országból jelentkeztek résztvevők, köztük 120 vak eszperan- tista is. — A villám leütött egy mezei kunyhóba és az mind az 5 ott levő em­bert agyonsuj tóttá Délfranciaországban. — A La Manche-csatornába zuhant an­gol utasszállító repülőgépnél, 18 utas közül 8 a tengerbe fulladt. — A vonat elé vetette magát a Soroksári-uton Se­ress Ilona 19 éves varróleány. — A tűzhányó kitörése falvakat gyújtott fel Japánban. — Halálra Ítélte a bonni tör­vényszék Richter dr. orvost, aki barátnő­jét megmérgezte. — Agyonlőtte magát Ballaskó Lajos 63 éves neves bécsi fog­orvos. — Agyonszurta Novák János al- sómérei gazda a korcsmában haragosát, Farkas Istvánt. — 6 jelmber meghalt Nev- yorkban a hőség miatt. — Vipera marta meg Lukács János keramikai alkalma­zottat Hollóházán, de a kórházban meg­mentették. — Az ügyvédek országos vándorgyűlése jun. 26-án kezdődik Sze­geden. — Debrecen városa az országos dalosünnepségre ötvenezer vendéget vár. — Vízvezetéket épít Rákospalota. — Agyonlőtte magát Nagy Antal karcagi csendőr. — Megálmodta az anyja halálát és megnémult Kórozs Sándorné mak­iári asszony. — Tőt nyelvű egyetem fel­állítását javasolták Kassára a csehszlo­vák mérnökök. — Letartóztatták Linz­ben Hecht Dezső sikkasztó budapesti nagykereskedőt. — Felakasztotta magát Jivikovszky színigazgató Pozsonyban. — Villámcsapás érte Szegeden Pósa Szil­veszter városi altiszt feleségét, aki össze­égett. — Óriási felhőszakadás volt Te­mesváron, mijg Nagyvárad mellett ga­lambtojás nagyságú jég esett. — Föld­rengés és szökőár elpusztított Uj-Zé- landon egy várost. — Az amerikai szesz­tilalom 218 millió dollárba került. — A Dunába fulladt Bécs mellett Hamijperl Róbert dr. 28 éves bécsi mérnök. — A szekszárdi szőlőtermés nagyrészét tönkreverte a jégverés. — Négy ful­dokló diákot mentettek ki Szegeden a Ti/szából. — Leégett Berlin egyik legna­gyobb gyára. — Közszállitásoknál csak szállítóképességi bizonyítvánnyal lehet pályázni. — A simontornyai hősök em­lékszobrát Péter-Pál napján leplezik le. — Olgyay Viktor festőművész a salz­burgi erdőben rálőtt házvezetőnőjére: Frey Karolára, aztán agyonlőtte magát. LEGÚJABB! (Budapesti tudósítónk telsloBjeleütéss.) Meteorológiai Intézet legnjablt jelentése Az elmúlt 24 órában az időjárás­ban változás nem volt Budapesten ma délben 26 fok Cel­sius volt a hőmérsék. Ezzel a jelentéssel egyidejűleg közöl­jük, hogy Halason ma napon 45 fok, árnyékban pedig 25 fok volt a hőmérséklet. Időjóslat: Zivataros esőkkel, változékony idő várható. A képviselőház ma utolsó formális ülését tartotta és október 15-ig szünetet tart A képviselőház mai pénteki ülé sét délelőtt 10 óra után nyitotta meg j Almásy László elnök. ! A Ház i mai ülése csupán formális ülés volt és ezen az elnök jelentette, hogy a képviselőház október hó 15i-ig nyári szünetet tart. Terstyánszky alezredes ma reggel 7 órakor meghalt Vitéz Terstyánszky Ödön alezredes, olimpiai világbajnok — mint ismere­tes — az elmúlt napokban Solymár közelében súlyos motorkerékpársze­rencsétlenség áldozata lett és ennek következtében mindkét lábát eltörte. Kezelőorvosai az uj Szent János- kórházba szállították. Terstyánszky állapota szerdán dél­után válságosra fordult. Az orvosok megmentésére mindent elkövettek, vérátömlesztést is eszközöltek, de Terstyánszkyt az életnek nem tudták megmenteni. Ma, pénteken reggel 7 órakor meg­halt. Halála mindenütt mély részvétet keltett. Két sulyos motorkerékpár szeren- esetlenség történt a fővárosban Két sulyos kimenetelű motorkerékpár- szerencsétlenség történt ma délelőtt a fővárosban. Az egyik motoros baleset a Lipót- köruton történt. Ez a motorkerékpár egy autóval ütközött össze és mindkét utasa sulyos sebesülést szenvedett. A motorban dr. Ambrus Pál ügyvéd lés Keresztes László gépészmérnök ültek. A másik szemesiétlenség színhelye az Üllői-ut volt. Ez a motor egy kerékpárral ütközött össze és utasai dr. Váradi Szappanos Mihály és dr. Massinger Lász­ló orvosok szintén sulyos sebeket kaptak. Utóbbi szerencsétlenül jártakat a sebészeti kli­nikára szállították. Mindkét motor szerencsétlenség ügyé­ben megindította a rendőrség a vizs­gálatot. m= A Szegedi Kereskedők Diákinternátusa fielvesz az 1929—30. tanévre kereske­delmi, gimnáziumi, reál, polgári, felső­ipari és faipari szakiskolai fiú tanulókat megnagyobbított internátusába. Prospek­tust készséggel küld Paul Adolf gond­nok, aki a behatásokat is elvégzi. — Szeged, Fodor-u. 33—20. Postafiók 87. Gaidaiiplíliai, magánházaknál feMsség mellett, tílirl®3W személyesen A vasárnapi vitézi avatáson 372 psstmegyei vitézt avatott fel a kormányzó 83 tiszti, 289 pedig legénységi állományú közöttük patkány és egereit Csak három napig található fálrsft MMyás utóda Arany János utca 15 sz- alatt A vasárnap megtartott vitézavatá­son a kormányzó összesen 372 vitézt avatott fel Pest vármegyéből. Ezek közül 83 tiszti, 289 pedig legénységi állománybeli. A vitézavatáson a következő tisz­teket avatták fel Pestmegyéből. Antal Sándor kántortanitó, Veresegy­háza; Asbóth Sándor tanitó, Sashalom; Banke Gyula gazdasági intéző, Kerepes; nagyalásonyi Barcza Ferenc dr. köz­jegyzőhelyettes, Dunavecse; Bátory í Kornél épitővállalkozó, Pestújhely; Be- í zerédy Árpád tanitó, Pestszentlőrinc; Békássy Szabolcs, Kispest; Biró Ai- . bért államp. tisztv., Dunavecse; Bocs- ; kor Imre vámőrszázados, Mátyásföld; j Bors Jenő tanító, Cegléd; Cseke Gyula ! vámsz. főelőadó, Budafok; Csorba Zol­tán Máv. intéző, Pomáz; Dittmayer Jó­zsef magántisztv., Pestszentlőrinc; Dobó István polg. isk. tanár, Kispest; Fekete­kovács Győző várományos, Nagykőrös; Fekiésházy József autófuvarozó, Rákos­szentmihály ; Fellner Kázmér dohánygyá­ri tisztviselő, Kispest; Galgóezi Lajos MFTR tisztv., Szentendre; Gyurosits An. dor gmérnök, Pestszentlőrinc; Haáz Fe­renc, banktisztv., Kispest; Henter György tanitó, Maglód; Hofhauser Lajos, Gö­döllő; dr. Homa Gyula székesfőv. könyv, táros, Pestszentlőrinc; Horváth István mtisztv., Rákospalota; dr. Horváth Jó­zsef rk. lelkész, Törökbálint; nemes Ja- kabffy Dezső főrendező, Újpest; Jan- kovics János gmérnök, Csillaghegy; Jeney István tisztv., Kistarcsa; Kevicky Jenő tanitó, Pesterzsébet; Kiss Albert városi aljegyző, Nagykőrös; Kissling Elemér tanitó, Újpest; Kosztela Kálmán Máv. intéző, Kispest; Kropacsek Gyu­la ig.-tanitó, Vác; Kurucz István mér­nök, Gödöllő; Küzdő Géza mértékhit. tisztv., Békásmegyer; Legenyei Pintér István őrnagy, Gödöllő; Lungmayer Fe­renc ig.-tanitó, Üllő; Manszbarth Álmos Máv. vasgyári intéző, Kispest; Martin Béla tanitó, Ceglédbercel; Martin Imre várom., Kalocsa; dr. Misik Béla száza­dos, Mátyásföld; Palatkás Dezső tisztv., Kispest; Pap László Máv. müsz. hiv.-nok Pécel; dr. Papp Mátyás ügyvéd, Rákos- hegy; Paulinyi Gyula tanitó, Kiskőrös; Részegh Ferenc tanitó, Monor; Ribár Ferenc tanitó, Ujkécske; Rosta József m.-tisztv., Újpest; Sipos György my. szá­zados, Kispest; Slezák Jenő tanitó, Váe- duka; Staffer János detektív, Pesterzsé­bet; Schober Kálmán iparművész, Rá­kosliget; Schubauer Antal közs. főjegy­ző, Üröm; Szántó Albert banktisztv., Nagykőrös; dr. Száraz Gyula postasz.- tíszt, Pestszentlőrinc; Szedlai Gyula ta­nitó, Kalocsa; dr. Szenttamási Béla vámsz. főtiszt, Mátyásföld; Székely Sándor Máv. főtiszt, Dunakeszi; Szir- may Kallós Pál táblai biró, Pestszentlő- finc; dr. Tiszovszky Lajos körorvos, Pomáz; dr. Tomasovszky Lajos mütő- orvos, Kiskunfélegyháza; Tornyos Ödön ny. alezredes, Vác; ifj. Varga János ip.- test. jegyző, Kispest, Weltenger Rezső ny. ezredes, Szentendre; Wiener János adótiszt, Rákosfalva; Zaicek Alfonz szds, Gödöllő; Zsengellér József csend­őrszázados, Cegléd; Berta Mihály járás- bírósági titkár, Kecskemét; Búzás János tanitó, Kecskemét; Danszky Mihály szds, Kecskemét; Fodor Vince erdőmérnök, Kecskemét; Héjjas Aurél szövetk. igazg. Kecskemét; Héjjas Iván orsz. képv., Kecskemét; Juhász Gerge'y forg. adóel­lenőr, Kecskemét; Kiss Ernő, Kecske­mét; Kovács István tanácsnok, ny. al­ezredes, Kecskemét; Nagy László ny. szds, Kecskemét; dr. Révész Vencel jog­akadémiai tanár, Kecskemét; Sándor Fe­renc Máv. mérnök, Kecskemét; Szabó László Rudolf Kecskemét; Zachár József Gyula árvaatya, Kecskemét. El fogják törölni a minőt Ausztriában mozgalom indult meg, hogy az osztrák vízumkényszert teljesen töröljék el. Ausztria már eltörölte a vízumot Német­országgal, Svájccal, Danzig szabad vá­rossal, Hollandiával, Portugáliával, Dáni­ával, Lettországgal, Finnországgal, Ang­liával, Svédországgal, Norvégiával, Csehszlovákiával, Észtországgal, Japán­nal és Kubával szemben, de a többi or­szággal szemben is elakarta törölni, többek között Magyarországnak is felajánlotta egy tárgyaláson, de Magyarország kitért a köl­csönös vizumtőrlés elől is. Meghívó Zsanán Magyar Kálmán vendég­lőjében 29-én, Péter Pál napján dél­után 4 órai kezdettel népies táncmu­latságot rendeznek, melyre a tánc- kedvelő ifjúságot tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépődíj személyen­ként 80 fillér. Jó zenéről, ételről és italról gondoskodva van. %5% AKIÉN 5ZŐLÖBEN:MEGÖliamolyt V. V,'.,1- / v -;atgrcs»v>.y. GYŰ IWÖtCS ÖS ÉE Nt MEGÖL MINDEN RÁGÓ FÉRGET LÓHERÉBEN: LUCERNÁBAN: ÁPION BOGÁR,BÖDESTB.EUEN NAGY TERMÉS FOKOZÁS* CHINOIIY ♦ ÚJPEST Spot Vasé Szenza att Liane L dímír a két ^ nesz f 1 ?Éi keleti feje Amit mísztíla zácíós ban érdi nyod nyujtan den me ebben Két_ ’ele és fél Rendes Firt i őrás, a Bank raktáro inga, é zsebórái üvegé? n tékban arany, e aranya (töröttet áron vei ékszert

Next

/
Oldalképek
Tartalom