Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-06-22 / 50. szám

junius 22 Kiskunhalas Helyi Értesítője 3 Mikes Ferenc gyógyszerész halála Az elhunyt 20 ezer pengőt hagyott a debreceni ref. kollé- glum lnternátusára Mikes Ferenc gyógyszerész, váró» ' sunk társadalmának ismert tagja, 1 hosszas betegeskedés után e hó 14-én Budapfesten elhunyt. Mikes Ferenc, mint nemes szivü, jólelkü ember, éle- : tében is sokat áldozott közcélra, vég- rendelkezésében pedig, nagyszerű példát mutatott az áldozatkészségre. 1 Végrendeletében a debreceni refor­mátus kollégium internátusa részére j 20 ezer pengőt hagyott, hogy an­nak kamataiból szegénysorsu refor- ! mátus egyetemi hallgatók internátusi i segélyt kapjanak. Ugyancsak vég- | rendeleti intézkedése alapján teme­tése napján az ottani szegények, re­formátus, katolikus és izraeliták kö­zött 320 pengőt osztottak szét utol­só kívánsága szerint rokonai. Holttestét Debrecenbe szállították s ott helyezték örök nyugalomra. A debreceni református kollégium nagy jóltevőjét a maga halottjának te­kintette és temetéséről méltóképen gondoskodott. A gyászszertartást a nagytemplomban dr. Baltazár Dezső püspök végezte, szép imában mél­tatta az elhunyt áldozatkészségét s Isten kegyelmét kérte az elhunyt lel­kére. A szertartáson résztvett a kol­légiumi kántus- és tanítóképző ének­kara. A templomi szertartás után a holttestet a Kossuth utcai temetőbe Vitték s a város által adományozott díszsírhelyben helyezték örök nyu­galomra. A sírnál Karai Sándor in- ternátusi igazgató beszélt. A debreceni napilapok hosszabb cikkben emlékeztek meg az elhunyt­ról és nagy adományáról. Ugyanis a kollégium részére Őtven éven be­lül senki sem tett ilyen nagy alapít­ványt. Úgy értesültünk, hogy a ref. egyház vezetősége az alapítvány el­fogadása alkalmával úgy intézkedik, hogy az alapítvány kamataiból egy szegénysorsu, jó előmenetelő refor­mátus halasi egyetemi hallgató min­denkor részesül segélyben. M. ii i. niMM—TIVIWiiii... i ■ ■Win g Óriási felhőszakadás Szegeden Szegedről jelentik: Óriási felhősza­kadás volt a város fölött, amit nagy zivatar kisért. A villám lecsapott egy házba ésPósa Szilveszterné 25 éves asszonyt érte, akit súlyos égési sebekkel és ideg­bénulással szállítottak kórházba. Az Ujdombovárhoz tartozó Alsó- leperd pusztán is lecsapott a villám a vihar alkalmával egy hattagú munkáscsoport közé. A villámcsapás ifj. Pintér József gaz­dasági cselédet megölte, mig a többi munkást földhözvágta, de komolyabb bajuk nem történt. Ifj. líurgács János hentes és mészáros hús árai: Marhahús 1.80, 1.92, 2.— P. Borjú hús 2.40, 2.60 P. Birka hús 2 P. Bárány hús 2.— P. Zsir szalonna 2.52 P. Sertés hús 2.40, 2.60 P. Sós szalonna 3— P. Fej, láb 1.80 P. Belső rész 1.20 P. Kolbász ízletes 2.40 P. Zsir 2.80 P. Sajtoltó bár­milyen mennyiségben kapható. Marhát, borjut, sertést és bárányt legmagasabb napi áron vásárol. Ajánlatot kér az üzletébe. — Sült faggyú kilója 1 P S0 f. Caontoak kilója 40 filWr. Látogatás vitéz Vargha, István­nál, lvangorodés a Piave hősénél Az elmúlt vasárnap Budapesten a kormányzó Halasról vitézzé avatta Vargha István pirtói pályafelvigyázót ; is. A szépen dekorált uj vitéz harci hősi erényéről valóságos legendák keringnek és ezzel a tudattal rovom a pirtói vasúti töltést. A sínek izzanak. Elakarnak ol­vadni az egycnlitötáju kánikulában. Az újdonsült vitéz — a fiatal Var­gha István 35 éves hős, kemény, iz­mos profilját figyelem. Nagyon sze­rény ember. A hőstetteiről nem akar beszélni. Már el is felejtettem — mondja — és a vitézséget sem akar­tam kérni. Amit tettem, azt hazafias kötelességem volt megtenni. Beszélgetünk. El-el mereng, ked­ves mosoly, derűs arc, az ö arca. Megelégedett, kiegyensúlyozott lélek, egészséges test és makkerős lélek. Körülötte kis várományosa — a két éves Jolánka játszadozik. Fele­sége kézimunkázik. Boldog, harmonikus családi élet melegsége árad ki az egész miliőből. Sikerül rávenni a derék hőst — nem ugyan arra, hogy beszéljen, ha­nem, hogy elővegye irásos-dokumen- tumait a hősiességének. Forgatom az Írásokat, olvasgatom, hol azokra, hol az uj vitézre nézek. Hihetetlen meseszerü világ, a magyar katona hősi éposza rajzolódik ki be­lőlük. Arany, ezüst kettő is, duplán, bronz vitézségi érem, vaskereszt és hosszú raja más kitüntetéseknek a tulajdonosa a székely pályafelvigyázó, aki Bánffyhunyad szülötte. Egy második uj kiadású Gábor Áron ő, hősiessége sem kisebbb, mint a szabadságharc nagy és hös- lelkü katonájáé volt. lvangorod bevételénél a gyalog­sági rohamnál vezeti az árkászok rohamát. Puskatüzben, ágyutüzben, vérpatakokban tapos a lába, félel­met nem ismer, halált megvet, büsz­kén, bátran, öntudatosan és daliásán rohan mindig előre, drótakadályokon keresztül és elsőnek jut be az orosz beton védmüvekhez és elfoglalja azokat. Ez az első elfoglalási mű­velet hozza meg a sikert. Varga . István elfoglalta Ivangorodot. A hőst innen az ölasz frontra di­rigálják. Az olaszoknál a legnehezebb te­repen — brilliánsan megállja a he­lyét. A Piavénái. Zenzon községnél üt­közet előtt, nehéz, nyomasztó at­moszférában, dereglyén szállítja át, a legveszedelmesebb körülmények közt a rohamesapatot és ezzel a bátor lettével, egyikét a világháború leg­dicsőségesebb fegyvertényeinek, old­ja meg sikeresen. Salgareda községnél a századpa­rancsnoka megsebesült, ő lett a szá­zad vezetője. Vitéz Vargha Istvánnak a tiszti hatáskör sem volt szokatlan. Nagyszerű teljesítményeket végzett. A legértékesebb felderítő szolgálatot látta el és — ahogy ugyancsak a dokumentumok igazolják — renge­teg ember életét mentette meg. Hidegvér, céltudatosság jellemzi mindvégig a derék székely hőst. Ezt állapítja meg róla elismerően a magyar nemzet aranykönyve is. * 1920-ban került Halasra vitéz Var­gha István. 1924-ben a Halas—solt- vadkerti vonalra helyezték és azóta Pirtón lakik. Elmondja, hogy megszerette Ha­last, hegyi ember létére hozzászokott a homokbuckákhoz. Szereti a pályá­ját és kedvvel dolgozik. Általában szeret dolgozni. A munka neki jóleső szórakozás. Ezt el is kell hinni neki, olyan izmos, erős és valóságos vas- gyuró a külseje. * Vitéz lett. Hős. Csillogó kitünte­tések birtokosa. De kára is van a háborúból. Odaadta volna az életét a hazáért és közben ö maga rengeteget vesztett. Hány előlépést élveztek fel­mentett kartársai, amig ö kint a lö­vészárokból őrködő szemmel vigyá­zott az itthonmaradottak épségére. * Vitéz Vargha István, most a civil élet hőse. Megint életekre vigyáz, mint MÁV pályafelvigyázó. Szép élet, dicséretes a Vargha István be­futott pályája. A hazafiság egyik leg- önzetlenebbül becsületes és tisztessé­ges emberét ismertem föl benne. M Egy dunapataji gazdálkodó zsebkéssel leszúrta a feleségéi, utána pedig felakasztotta magét A véres családi dráma ügyében megindították a nyomozást Szerdán az esti órákban véres csa­ládi dráma játszódott le a dunapataji or­szágúton. Tudósítónk jelentése szerint szerdán délután Malits József dunapataji gaz­dálkodó a feleségét, aki tőle különváltan él, valami ürüggyel elcsalta ki a föl­dekre. Kint a földeken azután rátértek az or­szágúira és annak egyik e,hagyott abb részén Ma­lits elővette zsebkését és azzal feleségét leszúrta. Ezzé! azon­ban nem elégedett meg, mert ugylátszlk, az asszony nem halt meg, mert rajta még kilenc kéz- szárást ejlett. A gazdálkodó amikor látta, hogy fele­sége már halott, akkor a közelében az egyik magas fára felakasz­totta magát. A tragikus véget ért házaspárrá csak másnap reggel akadtak rá. A férfi holtan lógott a fa egyik ágán, a felesége pedig valóságos vértócsában feküdt. A nyomozásnak csak annyit sikerült megállapítani, hogy a férj többször kér­lelte feleségét, hogy jöjjön vissza, hogy ne hagyja el őt és két gyermeküket, de az asszony mindig visszautasította az ajánlatot. Malits, mint beszélik, ezek­ben az időkben valósággal buskomor volt és ez magyarázza meg lelkiállapotát is, hogy a végzetes tettet elkövette. A nyomozást a részletek kiderítése céljából megindították, a szerencsétlen házaspár két ár­váját a rokonság vette magához. Váltó és foivészámla köUsöiiöltet kedvező feltételekkel folyósít, Takarék- és folyó­számla betéteket legjobb kamatozással elfogad, Átutalásokat bel« és külföldre eszközöl, a banküzlet körében vágó mindennemű megbízást pontosan teljesít a Halasi Gazdasági Bank Résitfániflírsaság (a Paart Magyar Kérést. Baofc leánylotázefe) S3 Segélyezik a hadiköl­csöntulajdonos özvegyeit is Végre valahára Vass József nép­jóléti miniszter a Ház keddi ülésén tör­vényjavaslatot terjesztett be a hadiköicsönkárosultak támo­gatásáról. A törvényjavaslat szerint az öröklő hitvestárs egy tekintet alá esik az egye­nesé gi örökösökkel — tehát lehetővé válik az özvegyek segélyezése is. Ezenkívül elveti a cimletazonosság elvét is. 5555SM Őszre megszervezik a motoros csendőrséget A közbiztonság védelmére — mint ismeretes — a belügyminiszter törvény- tervezetet dolgozott ki, amely részint a csendorség, részint a rendőrség átszer­vezésére irányul. A törvényjavaslat, — amely hónapok óta készen áll, még mindig nem került a parlament elé és mint beavatott forrásból megtudtuk, n belügyminiszter a tervek egyrészét füg­getlenül a törvényjavaslattól akarja most már megvalósítani. A belügyminiszter ugyanis tervbevette, hogy az uj generális forgalmi szabály- rendelet életbeléptetésével egy­idejűleg motoros csendőrséget szervez, egyrészt az országutak közlekedésére,, másrészt a köz- biztonságnak védelmére. A motoros csendőrség megszervezését először a törvényjavaslat keretén belül akarta megvalósítani a belügyminiszter, de megváltoztatta az álláspontját és a legutóbb felmerült tervek szerint a mo­toros csendőrséget őszre megszervezik, úgyhogy szeptemberben már feltűnnek az országúton a mo­torkerékpáros csendőrjáratok. MM HEH. TÖBBE A SOKFÉLE RÉGI SZER TIJTOklI SIŐIÖÜEM. GYÜMÖLCSÖSBEN MIM M N ItVJ TUEN MEGVÉD (IÍIMOIN lílI'lH

Next

/
Oldalképek
Tartalom