Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-03-06 / 19. szám

1929. március 6., szerda XXIX. évfolyam, 19. szám / Jübkiinlwlnjs 3&hüEries éöie Politikai, társadalmi és közgazdasági lap ELŐFIZETÉSI ÄR EGY ÉVRE. Helyben ............ 12 P 80 fill. | Vidékre.......... E GY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította, PRÁGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőségi Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomássíd) Kiadóhivatal) Városháza épületében Hagánhlrdetések Bort vásárol ádám David Petőfi u. 15 8*. alatt Tisztelettel értesítem a t közönséget, hogy saját érdekében cselekszik, ha gyász» eset alkalmával felkereai temetkezési vál» lalatomat, hol temetéseket az alanti olcsó árak mellett vállalok és intézek el. Egy­szerű festett koporsós temetések papír szemfedéllel 35 P»tő1 55 P>íg, tapétás ko« porsós temetések papír és kelme szemfe» déllel 65 P»től 120 P»ig, érc utánzat kopor. sós temetések különböző kelme és selyem szemfedéllel 160 P-től 200 P»ig, tölgyfa koporsós temetések különböző kelme és selyemszemfedéllel 250 P«től 300 P»ig, érckoporsós temetések különböző kopor» sók és különböző selyem szemfődőkkel 350 P-től 550 P»ig Az érckoporsók nem vas hanem garantált horganylemezből di* szes kivitelben értendők. Klottal, selyem* mel vagy bársonnyal bevont koporsós te» metések a fenti árakhoz mérten szintén a lehető legolcsóbb árak mellett intézteinek el Továbbá exhumálásokat és szálitásokat bárhonnan bárhova szintén a legolcsóbb árak mellett intézem Az igen t. közönség becses figyelmébe ajánlva magam vagyok tisztelettel Vanyik István tem vállalkozó. Körösi emeletes ház a malom mellett Fenti temetkezési vállalat más foglalkozás miatt kedvező fizetési feltételek mellett ol» cón eladó Burgonya elad&sl Szabolcsi válogatott étkezési piros rúzsa 18 fill. Ella burgonya 16 fill. Hópehely fehftr 14 fill. Klcsinybenl és nagy» báni eladás Plactóren Gyugel»házban levő terménykereskedéaben vagy Farkas Áronnál Kossuth u. 15. Haojsdt a 53 sí. lakóház eladó. Tudakozódni s helyszínén ö.iálló szobalány ki hosszabb ideig mint szobalány működött kerestetik Cím a kiadóhivatalban. Bánócikj János Eresztőn szénát elad Tudakozódni Pázmány u. 3 sz. Felsőkistelekre Vaály féle birtokra 9 kit. hold szóló megmunkálására szakmányost keres a tulajdonos. 6 vontató anyaszéna eladó. Hunyadi u. 6 8z nj lakóház májas l»töl ki» adó. Tudakozódni Hunyadi u. 13 sz. alatt. Scalai örökósők Pirtó pasztán levó 38 kát. hold szántó kaszáló és lege­lőből álló tanyásbirtokukat azonnal feleshasználatrs kiadják Tudakozódni Kisfaludy u 107 sz alatt bármikor. Kaacsatkal fagybalzsam fagyó, kéz es labgyrgytUsara. Megszűnteti a fagyáétól eredő viszkető érzés/ pflf- fedtseget, a kéz és láb vörösséget. Kapható a Báez patikában. (Takarék- épület) Jé kárpitosI S»zlonok, díványok, matracok szakszerű javítását elvállalja Sebőn Dávid bútoráruházában, ahol bátorok nagy választékban meglepő olofó áron részletfizetésre is kapha­tók Fő utca 14 sz. Schwere« Károly fakereskedő idei vágású akáchasábfát minden meny- nyiségben keres megvételre A Kiskunhalas! Hitelszövetkezet Igen előnyös feltételek mellett (100 •/, ban) folyósít nosszaiejárata kölesönöket Dobó»teIep Vári u. 15 ss. alatt répa eladó. Oeri László árpa és rozsbuza szalmát eltd Vőrömarti a. 40 sí. alatt Sz p Gáoor szárat trágyáért ad Kisfaludi b 86 sz. alatt Alsóasénáskertben 3 boglya és Fü­zesen egy kazal széna eladó. Tudako­zódhatni Tompa-u lti az alatt Adám Dezső borkereskedő Kosiuth a. 3 sz. alatt. Mindemet* minőségű bort vásárol. Megvételre keresek a város belte rflleteu 3 — 8 szobás házat és 8—10 holdas tanyásbirtokot. Ajánlatokat ké rek Kispest, Kisfaludy a 114 ez. alá Kovács Jenöoé eimén Modern gőzvulkanizáló özem V kér Naitai-u 1. Részit mindenfele gummi vulkanizálást, autó és kerékpár köpe­nyek és tömlők javítását. Hó és sár- eipóket kijavít, ha bármily rossz álla pótban vannak is Bőrcipőkre nagyon olesó gummitalpakat készít, amelyek a csúszást megakadályozzák Cipészek­nek jelentékeny engedmény Simon S&Ddor felsőkisteleki 41 hold erdő legelőből álló birtokát egaszben vagy kisebb részletekben eladja, vagy haszonbérbe kiadja. Tudako­zódni rekettyéi tanyáján Úioib fogpép, ózom szájvíz fontos kellék«! « fog és száj ápolásiak Megakadá­lyozza a fogak romlását, megszünteti a kel* Iemstlea szájbüzt, fogai ragyogó fehérek lesznek tóié Kapható Baoi János gyógysasr» tárábaa Konath «. 1, (Takarók épület) Fisur* Lajos bslotai 100 kát kőid 11 held jó termő szőlő ée aj tiuy»épületek, bői álló taayaebirtokát, hol két piliakefőaő kásái le van áe 35 held füzesi birtokát Melvkati at mellett eledie. Tudakozódni szerdán és vasárnep Fő a 7 ez alatt, más- ntpokon tejói birtokán Gazdag Balázs átszállási tanyáján egy kazal szénát elad. Vlaszák Sándor felsőszén&skertben 1 bogja szénát elad. Tndakozódni Kárpát n. 0 sz. lakásán. Király u. 4 sz. alatt 3 lakás kiadó Tudakozódni a helyszínén Yalnska Pálnál. Bákóezi Ferenc felsőkisteleken 60 m. holdas tanyásbirtokát eladja. Tu­dakozódni a helyszínén. Lovag u 4 sz. lakóház gazdálko­dónak is alkalmas április l»re kiadó. Tudakozódni a helyszínén Török Ist- vánnéval. Kitűnő asztali bor már 35 liter vé» telnél 40 fillérért kapható Kósa Benő fűaserkereskedőnél, Haraogostér. Komtneneiós fejős galyást, kocsist és egy bndárt felfogad Babó Zoltán góböljárási tanyájára. Örökség miatt helyben lévő jó ma- netelű pékség és vegyes kereskedésem eladom vagy bérbe adom, esetleg tár­sat keresek. Cim a kiadóban, Darányi József 50 marhát vállal örzetőre egy gazdától esetleg darab számra is. Száraz akáczölfát elad. Tu­dakozódhatni fehértói tanyáján vagy Fő u. 10 sz. lakásán. Kölönbejáratn bútorozott szoba ki­adó Sziiády Áron u. 80 sz. alatt. Lakóm kívánságára házmestert fel» fogadok Boeskay a. 1 sz. Nagypál Sándorné alsószálláson fél láne főidet elad. Tudakozódii Bessenyei telep üózoa s. II1/» sz. alatt Bem n. 8 sz. sarokház és Baross u. 4 sz. ház eladó. Tudakozódni Ba­ross u. 4 sz. alatt. Vetőmag burgonya I Neme» illett, válogatott szabolcsi vetőmag burgonya eladó. Őszi piros rózsa 18 fillér, Ella fehór 16 fitt., étkezési hópehely vagy Woltmann»féle fehér 14 fill Kapható és előjegyezhető Farkas Áronnál Kossuth u. 15. özv. Babó Mihályné búza, rozs és tavaszi szalmát elad. Tudakozódni Kossuth u. 36 sz. házánál. Gazdák figyelmébe I Ha még nem tndja, meggyőződhet róla. hogy a „Bodolin“ minden vöiöa. repedt, vagy kérge* lószerszá­mot vajpuhává ói feketévé tesz. Kapható Szente, Arvay, Hangya és Laagermannál a mázsnház mellett Csillag u. 16 sz. ház eladó. Francia mézkocsonya kirepedezett kifajt érdes kezet egy éjszaka bársony simává teszi. Kapható Ricz János gyógyszertárában Kossuth n. 1. (Tarék épület) V. kér. Bálvány u 4/a sz. alatt különbejáraíu bútorozott szoba kiadó. Ugyanott mosást is vállalnak. 100 kereszt rozs és búza polyvs eladó Bálvány u. 19 sz. alatt. Mzv. magáujáró eséplőgarnitnra 5 éves 3 H P. benziomotor üzemképes, egy komplett lakatos műhely berende­zés és Eötvös u 19 sz lakóház Ya részben olcsón eladó Bővebbet a fenti szám alatt, Szabónál Bacsó ántal Alsószálláaon árpa és zabszalmát elad. Közvetlen a felsőszállási iskola mel­lett Jung birtokból 7 */» tat. hold első­rendű szőlő, kisebb részletekben is és 7 kát. kőid szántó nj tanyaépülettel és teljes felszereléssel eladó. Tudako­zódni a helyszínén Lnnaeeek Antallal. Dobó telep Szegedi nt S az. ház el­adó és kiadó. Tudakozódni Fáezán u. 5 sz. alatt. Kaszás Lajos Barin» telepi házát hizlalóval eladja. Egy koesi, eke és fogas eladó Jó­kai u 36 sz. Nagy n. 6/a sz. 8 szobás lakóház azonnali átvétellel eladó. Farkas Dezső Sóstói villájába egy lakót Szentgyőrgynapra felfogad. Tu­dakozódni Petőfi a. 36 sz alatt. özv. Práger Dividné a Mihaleez- féle üzlethelyiséget májastól haszon­bérbe kiadja. öregszőlőkben lYi hold szőlő lakó­házzal eladó. Tudakozódni Haszár n. 4 sí. alatt. uzv. Császár Pálné Nstkai sziget mellett Lakos Balázs szomszédságában 364 n. öl feketeföldet elad. Tudakozódni nj kórház mellett Bét u. 6 ez. alatt. Szász Károly ut 11 sz. ház eledé Tudakozódni Molnár Istvánná keeali müut melletti házánál. Tóth B. Imre férfiszabő tudatja, hogy tavaszi és nyári mintái megér­keztek. özv. Molnár Imróaé Sóstó mellett búza és árpaszalmát elad. Tudakozódni III. kar. Attila a. 5 sz. alatt. Bejárónak elmegy főzni tadó leány. Tudakozódni Battyányi u. 4 sz. Lehőcz Sándor felsőöregszőlökben 5 hold birtokot lakással 2 részben is elad. Tuda» kozódni a helyszínén Szakái István VII. kér. Kármán n. 5 sí. hi» tiadó. Tudakozódni bármikor a helyszínen „IRIS“, „IRIS“ „IRIS“ Orém, ars víz (szappan, ponder) használata eltüntet azap- lit, májfaltat, mittesssrt s minden más ara- tlaztátalaaaágat, az areot, a bőrt alabáetrom fehérré, üdévé varázsolja Bzen „Irts“ készít­mények eredeti valódiságukba* beszerezhetők csakis Makay „Kígyó“ aj patikájában a Kossuth-utcán Gimnáziummal szemben a vaa- (atl államáatő! bejövei „Irls“ Kölnivíz «9 Párfűm kBlialegssaégsk I Elsőrendű Bay Rum éa hujszusz korpásodba és hajhaliás ellen, azonnali átvétellel eladó Mindon épkézláb magyar megnézi a Noszty fiú esete lóth Marival című filmet pénteken, szombaton éa vasárnap az Apollóban. A gazdasági iskolánál egy másfél­évé* német nemesített tenyészkan és egy ngyanilyen kom tenyészkoea elődé. Mindkét állat eredeti Németországból behozott faj» tiszta «gyedek elsőrendű származéka. Fajser» tés kedvelők számára ritka beszerzési alka­lom Megtekinthetők a Mintakertben Szttkmányo3 szölőmunkásokat ke» résünk és egy drb. javított tehén el*dö dung Jánoi és Adám Felsőszéllé« Van már jegye a Noszty fiúhoz ? Jegyelővétel Hurt féle papirkereeke- desekben. Racsmány Mihály uj ref. temető mellett levő szőlő és veteményesét lakóházzal el­adja. Tudakozódni a tulajdonossal Kötő u. 23 sz. alatt Szecskának való tavaszi szalma eladd. Tudakozódni Baranyi Ferencnél Kisfalud! u. 15 sz. alatt. Battyhányi u. 14 sz. lakóháznál 1929 évi március 6-án délután */,3 órakor 3 ko» csíra való avult tüzrevalő zsindely, 55 csomag seprőnek való nyírfa vessző, fa- gereblyék, kapanyelek, jármok, fenyőfa és nyárfateknök, zsákok, kötelek, kosarak és egyéb ingóságok bírói árverésen eladatnak lfj Matkó Károlyné gőbőljárási birtokán f. hó 14-én d e 8 órakor nagyobb meny* nyiségü idei vágású akácszálfát önkéntes árverésen elad Venni szándékozókat ez» utón hívja meg Jarószéhben 6 hold, szigeti csősz» háznál 645 n. öl szántóföld és F&» zesen 8 és fél hold kaszálló eladó. Tudakozódni II. kér. Szabadságtér 5 tz alatt Kovács Lászlónéuál 0 bán Sándor kommenciós vagy magános embert béresnek Torukhoz neonnal felfogod. Tudakozódni Szász Károly nt 7 Bíró látván tulajdonát képező 7 kát. hold felsfszállási szántóföld (özv. Németh Jánosáé birtoka mellett) eladó. Érdeklődők­nek felvilágosítást ad dr Dslieeek Lajos ügyvéd, Takarékpénztár épület Dsmjaoics u 34 ss. hásnak fele része eladó. Tudakozódni a helyszínén Vas József szegedi mflut mellett Tallér Mórié szérűjén 30 csomó busa szalmát elad Tudakozódni Harangos- tér 1 sz. alatt. Ráoz rum és likőr esseneiáival elssón és könnyen készíthet kitűnő italokat- A kisüsti pátiak* izét és zamatját megjavít­hatja Kapható Báez János gyógyszertárában Kossuth n. 1- (Takaték épület) Alsóöregszólőkben 1711 n. öl szőlő eladó. Tudakozódni V. kér. Feeske n. 11 Kovács Sándor ősszel szedett tiszta faj sárfehér kövidinka, fehérdinka, ma­gyarka és passzatuti szölővenőt elad. Sáfrik malom mellett 1 hold földet több évre ha­szonbérbe kiad. Tudakozódni Akácfa n. 9 sz Felsőszálláson Fráter telep mel­lett 10 hold föld eladó. Tudakozódni 11. kér Kisfaludy n. 70 bi. alatt Fajtiszta 7 egy éves kendermagos PJynrat tyúkot és egy kakast eltd vitéz Vadaay Károly. Értekezni nevezett talajdo- Bossal lakásán a Bíkkönyösbon, Morgáes ueeán lehet

Next

/
Oldalképek
Tartalom