Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-12-29 / 104. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője december 2 9 Egy nagykőrösi rendőrkapitány újszerű rabbilincset szerkesztett; Dr. Fehér Gyula nagykőrösi rend* ’ őrkapitány automatikusan kapcso* j lódó rabbilincs'találmányra nyert ■ szabadalmat. Az érdekes találmány úgy jött ; létre, hogy dr. Fehér Gyula rendőr- j kapitány látta, hogy a mai rendőri < és csendőri gyakorlatban használt lakattal záródó, láncos rabbilincs nem felel meg a célnak; miután nehéz súlyánál állandóan kéznél nem tartható, zárása nehézkes s egyes láncszemek széttörnek, ami a rab szökését teszi lehetővé. Ez vezette egy uj rabbilincs al* kotásának gondolatára, ami teljes sikerrel valósult meg. Az általa fel* talált automatikusan kapcsolódó rab* ! bilincs 35 dgr., tehát a csendőr é6 rendőrközegek által zsebben hord* ható, önmüködőleg könnyen záródik és a legnagyobb erőfeszitésael sem nyitható szét, ami a rab a bilincslánc széttörése folytán sok esetben meg* történő szökését, lehetetlenné teszi. Az uj rabbilincset most vizsgálják | felül a belügyminisztériumban, ahol a legnagyobb valószínűség szerint kiállja a próbát és belekerül a magyar igazságszolgáltatás használatába. ORSZÁG-VILÁG A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Domonkos Gyula dr. rendőrfőtanácsost rendőrfőkapitány helyettessé nevezte ki. — Rothermere lord a karácsonyi ünnepek alkalmából jókívánságait küldte a magyar nép­nek. — Amanullah leverte a fel­kelők foradalmát és Kabulban teljesen helyreállt a rend. — Medsidje Musz- tafa török hercegnő nyomtalanul el« tűnt Budapestről. — Grandi olasz külügyi államtitkár tegnap Angorából Rómába visszatéróbtn átutazott Bel- grádon, de az {állomáson el sem hagyta fülkéjét. — Agyongázolta a villamos Hoffer Gyula bpesti kalauzt. — A pilisvörösvári bányaiga zgatőság közölte a munkásokkal, hogy csütör* tőkön kezdjek meg a munkát, mert •z esetben senkit sem fognak el­bocsátani. — Öngyilkosságot követett el Bécsben az utcán Fekete Hedvig 15 éves magyar leány, mert az anyja a züllésbe kergette. A bűnös anyát letartóztatták. — Petőfi kéziratok kerültek napfényre Bácsalmáson. — Halálra égett Baján Samu Péterné Dópzenősz felesége, aki az éjjeli* szekrényről álmában leütötte az égő lámpát, amelytől meggyuladt az ágy, — Elgázolta egy ismeretlen autó Kerschner Ferenc földmivest Tárnok mellett. — Veszedelmes tűz volt Belgrádban a Kasin mozgóban, amely csaknem teljesen leégett. A kár 3 és fél millió dinár. — Letartóztatták Arnold János budapesti Írnokot, aki a Ili. számú bonvédkőrház 3 ezer pengőjét elsikkasztotta. — Agyon« lőtte magát Erdélyi Árpád 16 éves diák Bpesten, — 20 ezer pengőt sikkasztott Németh Károly budapesti magántisztviselő, akit letartóztattak. — Elgázolta az autó Szelák Jenó bpesti rendőrfelügyelőhelyettest és Farkas Jenő rendőrt, mindketten komoly sérüléseket szenvedtek. — Az exportfejlesztő intézet január első napjaiban alakul meg. Boldog újévet kívánok tisztelt vendégeimnek éa ismerőseimnek ifj. Szabó István borbély Kossuthon. Most került nyilvánosságra a Dona-Tiszaközi Mezőgazda- sági Kamara novemberi gazdasági helyzetjelentése Munkabérek Halason és Bácskában A mezőgazdasági helyzetről szóló novemberi jelentés most került nyil­vánosságra, köztük a Duna—Tisza közi mezőgazdasági kamara területéről szóló jelentés is, amely tudvalevőleg Halas területére is kiterjed. A jelentés nagyon érdekesen vilá­gítja meg a helyzetet és annak az itteni területre vonatkozó részével együtt a következőkben ismertetjük az alábbiakban azt. Munkaalkalom november hóban már kevesebb veit, azonban szőlőtermelő vidékeken még elég foglalkozást talál­tak a munkások a kedvező időjárás következtében. A uapezambórek 2—3 pengő között váltakoztak (élelmezés nélkül.) A cselédbérek nem váítoz* tak; tájékoztatásál közöljük a kővet­kező két egymástól eltérő eseléd- járandóBágot. Kiskunhalas: lakás, fűtés, egy tehéntartás, egy Öltözet téli ruha, egy pár caizsma, 10 q rozs óe 5 q búza. Bácsbodrogvármegye : 40 — 6o pengő készpém, 16 q búza, 8-4 q ssemesteugeri, 800—500 négyszögöt kerti föld, 1600—2000 négyszögöl tengeri fűid, 1 tehéntartás vagy pedig napi 2—3 liter tej, 1 koca tartás 4 malaccal, 6 hónapos koráig, 20—25 drb. baromíitartás, lakás és szabad­fűtés. Az ingatlanforgalom csekély; jobb földek ára k. holdanként 1500 — 3000 pengő, szőlő 5000 pengőig. Az érteközitési viszonyokra általában csak panaszt haliunk. Az átlagos árak november hóban a következők voltak : busa 28—25 P, rozs 20—22 P, csöves te ugeri 19—22 P, morzsolt 28—81 P, tak répa 8—8'50 P, burgonya 10—12 P, árpa 25 - 28 P. Hízott sertés 1 10—1 50, marha 60—70, juh 75—82 fillér. Hizottlud 2 P, pulyka 170—180 J, A bor­kereslet lanyha njborok ára 20—40 fillér, óbor 40—50 fillér. A téli gyümölcs legnagyobb részt már az ősz folyamán olcsón adták el a gyümölcs­termelők, pedig ennek ára folyton emelkedik, pl. az alma ára ma 1 20— 1 60 fillér. A traktor bérezántást sokan veszik igénybe, tájékoztatásul közöljük az egy helyről közölt szántási dijat középkőtött talajon és pedig 5 hüvely melységre 35 kg búza, 7 hüvelyig 45 kg ezenfelül 10 hüvelyig 50 kg. A gazdatáread&lai élet a rnunka- szünetelésévai a gazdakörökben meg­élénkült ; sok uj gazdakör alakult, ami a számos újonnan épült iskolának is tulajdonítható, amelyek az alakuló gazdaköröknek ideiglenes otthont nyúj­tanak. Kecskemét uj vasútvonal építésével fog­lalkozik, amelynek egyik ága Halast is érinti Kecskémét ia behatóan foglakozik a Szentkirály—Koesér—Kécskei vasút tervével, amelynek megvalÓBitásával az Alföldnek megint jelentős része kapcsolódnék be a for­galomba. Kecskemét most njólsg kesébe vette az ügyet éB utasítást adott a bugaci vasút üzemének, hogy készítse el a vasútvonal Szentkirály—Kócsér—Kéce* ke vonalvezetésének előzetes terveit hozzávető költségvetését. Ez az ág, amely a város egyik legtávolabb eső részét, Szentkirályt lesz hivatva be­kapcsolni mielőbb Kecskemét forgal­mába, a régi háremvonalvezetéses terv alapján nyugszik, még trdvalevően Májas, Ha­las és Kiskőrös irányát je­löli meg. Kecskemét törvényhatóságának pénz* ügyi bizottsága f. hó 24-ón, hétfőd tartott ülésén ujólág foglalkozott a Koesér—kécskei vasúttal. Harkay Béla főjegyző terjesztette elő a tanáes ja* vaslatát, hogy a pénzügyi bizottság adjon felhatalmazást a rész­letes terv és költségvetés elkészíttetésére. á polgármester felszólalása után a bizottság megszavazta a költségvetés és terv elkészítésére szükséges 10000 pengőt. A vasút 50 kilómóter hosszú less és a város épugy házikeze- ióeben készítteti el, mint a bugaci vasutat. A vasútépítés költségeire külföldi köl­csönt vesz fel a város. ID1 .1 I Detektoros, egy—kettő—öt lámpás Süss-íéle g| készülékek, szerelési anyagok, alkat-1 íriszek (lámpák) &é iBenedek Albert vaskereskedésben, Kiskunhalas (P§ae»t©r$ vásésrah&SéS* Féltékenységből disznóölőkéssel le­szúrta, a társát egy trianoni határmenti földműves Szabadkáról jelenti tudósítónk. Véres és megdöbbentő gyilkosság* ról érkezett hir hozzánk ma délelőtt. A trianoni határhoz } meglehetősen közel fekvő Bajsa községben egy pécsi származású optáns szerb földmível féltékenységből leszúrta a társát, aki azon* nal meghalt. Az esetről a következő tudósí* tásunk számol be. Két pécsi származású optáns, Bacsványí Illés és Vecselínovícs Tódor mulattak a korcsmában teg* nap este. Először Vecselínovícs érkezett a korcsmába, leült egy asztalhoz és szótlanul ült, figyelve a többi vendégeket. Valamivel későbben betért a korcsmába Bacs* ványi Illés is, aki egy nagyobb társasághoz ült ie. Késő estig voltak a vendéglőben és amikor egyedül marad* tak. Vecselínovícs Tódor felkelt az asztaltól, zsebéből hatalmas disznóólé kést vett elő és rövid szóváltás után Bacsványí felé szúrt, de nem érte el. Bacsvá* nyi erre felugrott, mire Vecselíno* vies újból feléje szúrt, de csak a kezét sértette meg. jBacsványí erre kirántott szintén egy hosszú disznó* ölő kést és Veszelinovics homlo* kába szúrta, úgy hogy az az azonnal összeesett és pár perc múlva meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a kés átszurta a homlokcson* tot és behatolt az agyvelőbe. A nyomozás megállapítása sze* rint a két telepes már kilenc éve haragban van egy* mással. Mindketten a Pécs melletti Szerbtí* túszról származnak, ahol egy le* ánynak udvaroltak. A két rivális emiatt többszőr verekedett, halálos ellenségek lettek és a haragot akkor is fenn* tartották, amikor a leány Magyarországon férhez ment és ők Jugoszláviába mentek, ahol mint optánsok kaptak földet. NOIROT eredeti francia likőr, rum, konyak stb. eszencia. A vele készölt s azonnal fogyasztható legfinomabb és pompás ízű ital 42-féíe változatban van raktáron. Egy literre szóló patron ára 2 P. Ismertető fűzetke és egy minta üveg ingyen és bérmentes küldéssel kívánatra a főraktárból. „MÚZSA“ zamatos édes magyar mustár. A magyar asztal elmaradhatatlan fű­szere. Ki egyszer megizlelte, annak asz­taláról a só és paprika mellől soha sem fog híányzani. */< kilós patentzáros üveg ára 1 P 50 f. Kis minta üveg kívánatra ingyen és bérmentesen a főraktárból. TWINING és Társa London, „GENUINE KING’S MIXTURE“ ceyloni teája. Illatával a szoba is I megtelik. ’/, font (circa */* kiló) 6 pengő, 1 font (circa 1/2 kiló) 12 pengő. Kap­ható a gyógyszertárakban és drogériák­ban. Fenti cikkek főraktára, .Pázmány Péter* gyógyszertár, IV., Egyetem-tér 5, Budapest üladő ház:: Kossuth- uíca 18 számú házamat c^a- !ádí okok miatt eladom. Kizárólagos mögbizotlsm Gaál János orsa. ingstlan forgalmi irodája Szeged, Oroszlán u. 8 az. — Telefon: 20—52.

Next

/
Oldalképek
Tartalom