Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-12-29 / 104. szám

december 29 Kiskunhalas Helyi Értesítője 5 k 1 ül ül iu# <tá# .m* % v m­ők <» /nes i p­ia­It fhe­17.S if ■i ti# ?y á­.,1­(A. A \ í! Ül, •> __ i» t Z » .a je» a re ) é 9 i ■) ) HÍREK Uj regény közlését kezdi meg a Helyi Értesítő jövő szombati száma, amely az eddigieknél is izgalmasabb cselek# ményű irás lesz. A regény fordula# tokban gazdag eseményei mindvégig lebilincselő erővel hatnak az olvasóra és elvonul előtte az események épenugy mint a legbonyolul# tabb lélektani problémák hosszú sorozata. Uj regényünk minden tekintetben jogot formálhat az érdeklődésre, annyira gazdag tartalmú és értékes írás. Erre a regényre már most felhívjuk olvasóink figyelmét. melegség, romantika, nagyszerű miliő, könnyeken keresztülcsillanó humor van benne. Egy öreg zsidó kántorról és fiáról szól ez az ének, arról a fiúról, aki nagyszerű hangját nem a vallásnak, a templomnak akarja Szolgálatába adni, hanem a világi mulatságoknak és szórakozá­soknak. Jackie Robinsonból Jack Robin lesz, a kántor fiából világhírű jazz-énekes, de a hírnév, a vagyon, a népszerűség mind nem homályo# sitja el a kántor szivében azt a fáj# dalmat, hogy a kol=nidrét -- ha meghal — nem a fia fogja énekelni. Sokszor megirt, sokszor megjátszott téma az apa és fiú ellentéte, de ennyi modernséggel, a korok és fel# fogások ilyen tökéletesen ösztönös szembehelyezésével még sohasem csinálták meg. «MB& 4» — Az előfizetések szives megujl# tására kérjük előfizetőinket. — Eljegyzés. Dr. Novobáczky István városi főorvos eljegyezte Thuróczy Sárit, dr. Thuróczy Dezső polgármester leányát. — Sakkhir. Örömmel állapítható meg, hogy varosunk sakkultusza ál­landó fejlődésben van. A bácskai szomasödvárossal alapított vandor- sarlsg ós az ezzel járó versengés máris érezteti hatását. Ez a látoga­tott sakk öíító« ben és az újonnan jelentkező tagos számában mutat­kozik A hát folyamán, csütörtökön este Jakab Sándor műegyetemi hall­gató, dr. Jakab András pírtól szőlő­birtokos fia, egy igen sikerült házi# szimultánt tartott nyolc sakköri tag­gt 1. A másfelórás játszmában Jakab ismét órvdnyesitette nagy saftktu« dását, amennyiben mind a nyolc játszmát megnyerte. Ä kör január 2-án este 6 órakor kezdi meg kb. tíz napig tartó háziversenyét, ameiy iránt a tagos köreben nagy érdek­lődés mu átkozik. Január 5-en, szombaton este 6 órakor, a kör helyiségben egy szép kivitelű, értékes, politúrozott nagy kemí-nyfa kazettás, sakáészleíet sorsol ai a Sakkor. Megtekinthető a Keresztes-vendéglő főpincérénei. Egy sorsjegy ára 50 fillér. Jegyezhető a titkárnál levő ivén. — A vasutasokat felhívja az ? állomás főnökség, hogy u beteg- srgéiyzöi tagsági igazolvány (fekete ‘ könyvecskéjüket) 1929 evre való érvényesítés végett legkésőbb 1929 óv január hó 5 ig feltétlen adják be. — A Polgári Olvasókör daeaiaber 81-ón tagjai részére Szilveszter estét < rendez. Teajegy 1 20 P. A vigalmi j bizottság ezenkívül azt tervezi, hogy i a szokásos bálát a jövő év február elején tartja meg — Helyesen ós gazda3 gosan cselekszik mindenki, he házilag su.-zit rumot, iiiíört, konyakot, mört így pompás, nz eredeti francia gyártmány- nyál egyenértékű italt nyer. Felhívjuk olvasóink szives figyelmét a NOlROT eredeti francia liköresencia cirnü hirdetésre. Kérjen ingyenes mintát es ismertetőt a főképviselő tői: ,,Paa- ■ mány Péter“ gyógyszertártól, Bpest, Egyetem»5ér 5. f — A Kőrösy gőzfürdő uj év : reggelén 5 órakor nyitva. — Eljegyzés. Raab Piroskát el# j jegyezte Pollák Mihály Zeníáról. — Szombatok#3zombatja Egy fe • jedelmi világattrakciót mutat be az Apolló Mozi ma szombaton és hol­nap vasárnap amikor az amerikai filmipar és filmművészet remekműve a „bzombatok-szombatja“ kerül mű­sorra. A S'ombatok-szombatja hozza > mindazokat a nagyszerű tulajdonsá gokat, amelyek az amerikai film# gyártási mai trónusára emelték Szív, j — Kellemes újévi meglepetés. T. | ö’v«8Óin*naíí egy művészi kivitelű l 1929-iki naptárt, mely kü önösen j sorajsgytulajdonosoknak fontos, — j teljesen ingyen és bementve küld 1 Leopold Gyula igazgató Budapest, ; Vli/92, Erzsébet-körut 39 Aki ezen 1 gyönyörű nspterra — minden kötél# j ezett3ég nélkül — reflektál, írjon ; még ma ciősére egy levelezőlapot. 1 - Újévi ajándék tárgyait Adám j Gyulánál szerezheti be legolcsobam. (Városháza épület.) i — Zwak likőrgyár karácsonyi és t újévi »jst'dék» 7 dseis fcooyas 6 50 P ; heiyett 4 40, 3 és fél decis 4 20 P i helyett 2 40 fillérért kiosztásra egyedül ; Ztboji L»szií> mogbisettamaál Halas és j környéke részére — Urlnők é* Urileányok Otthona! Budapest, V. Alkotmány ucca 4. I. e. Havi teljes ellátás 80 P. Kitűnő étkezés, központi fűtés, állandó meleg ■ víz, fürdés, mosás. ** Köszönet-nyilvánítás i Mindazon rokonoknak, jf>b»ritokaak j éa ismerŐRőknek. ugyssintéa Schneider \ Ignác utódai eégoek miat munkaadó í nak és a cég munkás és munkásnői- nek, kik felejthetetlen jé édesapánk, nagyapánk temetésén megjelentek éa ezáltal nagy fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás kö­szönetét. Zsombor- család. A halasi kereskedik kázmüáru szakosztályának magállapodása: A súlyos gazdasági viszonyok nyomása alatt, gyárosaink és nagykereskedőink a nekünk nyújtott hitelt egy meglehetősen rövid időben állapították meg és ennek betartására bennünket kényszerítenek. — Hogy üzletünk további vezetésében fenn« akadás ne álljon elő, kénytelenek voltunk egy közös és reánk nézve szigorúan kö. telező megállapodást létesíteni, — tisz­telt vevőkőzőnségünk érdekeit a legmesz- szebbmenően figyelembe véve — amely megállapodás értelmében az összes 6 hónapnál régebbi tartozások 15 napon belüli feltétlen rendezését kérjük. — Szolgálatainkat továbbra is készséggel fel­ajánljuk, kiváló tisztelettel: Beck József Bergl Albert és Fia Bergl Mór és Társa Gzunterstein Lajos Gzunterstein Vilmos Ingusz Dániel Präger Lipót Fia Kálmán Dezső Roheim József Seidner Sándor Schön Samu cégek Az orgazdanő leánya BEÖÉNY — Irta: Nemsokára ezután elköielget az esküvő napja is. Sári szorgalmassá és végtelen gonddal készülődött erre a nagy aktusra. A kelengyéje már készen volt. Százan és százan jártak a csodájára, mert ki volt állítva as egyik belvárosi nagyüzlet kirakatába. Fényes külsőségek között, előkelő vendégek jelenlétében zajlott le a polgári és egyházi esküvő. Mindenkit elbűvölt és megb&boná zott a menny asszony csodálatos szép­sége és előkelő, finom modora. Senki se sejíeUe, senki se álmodta, hogy az ariaatokratikas megjelenésű, halk és disztiagvált modora menyssssony egy notórius és züllött orgszdanöuek a nevelt leánya Csak egy ember, egyetlen ember ismerte meg a fényes esküvőt bámuló Bokadalomban a halovány meny­asszonyt. Maga a nevelőanya, as orgazdanő. Mert ő is ott volt. Óit állt a I templom küszöbén. O t állt a koldusok között Alit éa kéregeteU. A feje reszketett, a kese reszketett: igazán szánalmas látvány volt. M'kor az esküvői szertartás után ; kifelé tartott a templomból az előkelő [ násznép, a többi koldussal együtt 6 S is kinyújtotta a kezét. Kinyújtotta s Í reszelős, kellemetlen hangján meg­szólalt. — áldás és boldogság legyen az j uj páron ... caait egy pár fillért ad- i janak, könyörgöm, mert éhezek. Mindenki megszánta, mindenki adott ! neki valamit. [ De amikor sz nj pár is feltűnt a j templomajtó küszöbén, mintha csak villám sújtott volna bele, olyan j hirtelen lehanyatlott az öreg koidusaez j szony alamizsnára kinyújtott keze. i — Jessxas, hisz ez a lányom 1 — hörögte. Aztán a szivéhez kapott és . mint a zsák, úgy zuhant végig a ! kövezeten. I — Sári, aki ssorosan férjébe kapasz­kodott, önkéntelenül oda tekintett, \ ahonnan a kétségbeejtő sikoly hallat- \ szóit. i Egyetlen futó tekintet is elég volt j ahhoz, hogy megismerje a suhanó I koldasasszonyban nevelőanyját. ; Arca, fehér arca mintha még jobban j elsáppadt volna, majd hirtelen a fér- | jéhsz hajolt és valamit súgott a fülébe, í ás újdonsült férj, — legalább is ; igy látta a bámészkodó tömeg — egy pillanatra a fejéhez kapott, majd ? magához intett egy soííőrt és uíasiiá- . sokat adott neki , Az egész jelenet mindössze néhány I másodpereag tartott. \ Az uj pár helyet foglalt a felvirá- i gozott autóban és elrobogott a cász- 1 nép hosszú kocsisorának a kísérete mellett. Gaupán egyetlen gépkocsi maradt j s templom előtt. Azé a eoffőré, aki- I nek utasítást adott a főorvos. | A sofíőr pedig — alighogy elvonult a lakodalmas nép, — az ájult koldae# : asszouybnz etetett, fetemeíte és aa : autóba cipelte. Aztán meginditotta a j kocsit és eebeseu elrobogott ő is. [ Meg ee állt a Bókoeig. . Felsietett az ügyeletes orvos szobá- ; jába és jelentette, hogy a főorvos í utasítása szerint azonnal vegyék ápolás i alá asf a szerencsétlent, akit a kocsi- ; jáa hozott. Az inspekcióé orvos rögtön intés kedatt s nyomban két ápoló szaladt I le az autóhoz, hogy hordágyra tegyék * a beteget ■ De mire az ápolók leértek, a j koldasassionyfcan már nem volt élet, \ Mint később megáiiapitettek az f orvosok: szivszéthüdésf kapott. Az Site m»g. BOBOSS FEBENO * * * Sárinak nagy napját meglehetősen elrontotta a templomsjtó előtti jelenet. Fájt neki, hogy szerencsétlen nevelő anyja alamizsnát kéregalő koldus lett. Akármilyen komisz is volt valamikor hozzá, szánta és sajnálta. Éppen ezért, alighogy hazaértek az esküvőről, rögtön megkérte fórját, telefonáljon a Boknsba és tudja meg, mi van & szerencsétlen asszonnyal. A választ hamarosan megkapta. — Sejnos, meghalt a szegény, — közölte veie a férje a szomorú újságot. Sárinak könny szökött Bzemébe A férjére borult s úgy zokogta. Síjaálom szegényt, bár esküvőin nspjat is eiroíitcUa. csak hosszas vigasztalásra nyugodott meg kissé. — Angyalom, — szólott bozzá mosolyogva a férje, — mielőtt átöl­töznél a uássutra, fogadd kegyesen a cselédséget, amely bemutatkozni óhajt úrnőjének. — Oa, nagyon örülök — felelte 8ári — és átment férje karján a fegídószftlonba. P*r perc múlva csakugyan jött a cselédség. A szobalány kék selyemben, a szakácsnő s a konyhaién* hófehér kőppenyben. 8 a kis esapatof, egy töpörödött öregasszony vezette, aki előre lépett, meghajtotta magát s gyenge hacgou szólott — Jóságos asszonyunk, istenhozta a körünkbe. Áldás éa boldogság legyen ezen a hajlékon, amelyaek ily jó lélek as arnője. Sári csak most vette észre, bogy tulajdonképpen ki is beszél hozzá. A halszemü asszony volt. Felkzcsgott és a boldogságában meg­ölelte e ykori öngyilkos társát. A főorvos szemében könny csillant meg erre a megható jelenetre. Boldogító és forró, igaz könnycsepp... — Vége. — SPORT Birkozóverseny A KaC január 2»án (szerdán) este 8 órai kezdettel a Városi Szín# házteremben birkózó versenyt ren# dez. A versenyen indulnak : Keresztes Lajos világbajnok, Szabó Sándor és Papp László Európa bajnokai és a vidék legjobb birkózói. A KAC vezetőségének nagy si­kere, hogy Keresztes Lajost a ver* senyre sikerült megnyernie, Sok, nagy vidéki város örömmel vállalná magára ily nagyszabású verseny- rendezését, azonban Keresztes — akit egyébként városunkhoz szép emlékek fűznek — csak egészen ki# vételes esetekben tud csak annyi időt szakítani, hogy vidékre utaz# hasson. Reméli a KAC vezetősége, hogy olimpiai bajnokunk itteni szereplése zsúfolt ház előtt fog lefolyni és kő* zőnségűnk méltóan fogja fogadni és ünnepelni a szerény székely fiút, aki soha, elnemmuló dicsőséget szer# zett a magyar névnek. T. a«W WVWWII1M..1. ■■iMMiwwiiimw .g dsborca és sertésárak Budapest, dec 28. Idei gabona hivatalos ársi : Buxa 24 P 95 fill., rozs 22 P 80 fill., árpa 26 P 25 fill, zab 24 P 50 fill. Sertéspiac: Prim» szedett 1 P 38 fill., 1 P. 40 fii)., Szedett közép 1 P. 22 fii)., 1 P. 26 fül, Szedett könnyű — IP. — fül, IP. 10 I. randa öreg 1 P. 40 fill, 1 P. 42 fill II. rendű öreg 1 P. 28 fill., 1 P. 30 fill. Irányzat lanyha.

Next

/
Oldalképek
Tartalom