Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-11-16 / 92. szám

XXVII. évfolyam. 92. szám Szerda, 1927 november 16 Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap Előfizetési ár agy évre: Helyben . . . 160000 kor. | Vidékre . . 200.000 kor. Egy arám ára 12 fillér 1W0 korona. ^ ---~ --------­Hirdetmények dija: Egy «и, magas soronkéal Oarmondból 10000 korona - Petííbdl 11000 korona Magán hirdetés sxavak sierint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenít ezerdin él szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épük' Magánblrdetések Eladd lngusz=féíe Petőfi ucca 8 ez. 481 a. öl területen fekvő nagy udvar, istálló, kamra, góró 2 nsgy raktárhelyiség is mel­léképületekből álló lakóház, melyben 5 szoba, konyha és megfelelő mellékhelyiségek van­nak. Azonnal beköltözhető, kedvező fizetési felvételek mellett. Bővebb felvilágosítás Ingusz-féle röfös üzletben, vagy dr. Holla»- der Ignáe ügyvédnél Bort vásárol Ádám Dávid Petőfi u. 15 sz. Menyasszonyok és koszo- rusieányok szives figyel­mébe ! Koszorú és fátyol különle­gességeim, fejdisz és virág újdonságaim a legegyszerűbbtől a iegfinomabbig megérkeztek. Dús választék alkalmi cipőkben, keztyűkben, hsrlsnyákban és az összes divatáru cikkekben: KUNBENŐ divatáruit ászában Szőnyeg szövéshez csomózó lányo­kat felvesznek Dohány n. 8 sz. alatt. 1 szekér, 2 lóra való szerszám, 8 nagy és kisteknő és koesikass eladó Kos­suth u. 82 sz. alatt, hol jé vadászfegyver is eladó Öngyújtó ée villanylámpa újdonsá­gok, benzin, tűzkő, öngyújtó alkatrészek, friss Orion elem 90 fillér ; Villanylámpa teljesen felszerelve 2 pengőért kaphité a Hattyú drogériában Felsőkisteleken Biró Mihály szom­szédságában 4 hold kaszáló eladó. Tudako­zódni a helyszínén Rákóczi Jánossal Szabó Sándor boretai haszonbérelt tanyájára marhákat vállal teleltetésre és birkákat feleehaszonra Tudakozódni VII. kér. Damjanies n. 9 sz. alatt Rizsa Pállal Gyenizse László Hunyadi u. 58 sí. házát, mely 3 szeba, konyha, 2 kamra és istállóból áll, eladja , Győri István kötönyi tanyáján Sianyi Antal szomszédságában lábon álló akiefát f. hó 24 én d. e. 9 órakor önkéntes árveré­sen elad Férd télikabát és egy rövid bárány- béléses kabát olcsón eladó. Márialak, vasút mellett Busa József felsősséllási 9 holdas tanyásbirtokát kettős utkaparóház szomszéd­ságában azonnali átvétellel 'eladja Keresstury Benő füzesi tanyájára kommandós cselédet felfogad VI. kér. Petőfi u. 34 sz. ház, mely 2 szoba, konyha, 2 kamra és istállóból áll, 273 n. öl telekkel azonnali beköltözéssel eladó. Tudakozódni a helyszínén Cserkó örökösök zsanai birtokukon f. hó 19-én d, e. 10 órakor nagyobb meny- nyiségü akác és nyárfát önkéntes árvemen eladnak Széchényi u. 86 sz. lakóház eladó. Tudakozódni Széchenyi u. 34 ez. alatt Teg­zes Imrével, vagy Jánoshalmán a bőrkeres­kedésben Eladó egy 228, 170, 185, 80, 60 ée több 50, SO, 20 kát. hold területű prima homoktalaja tanyáabirtok, több városi lakóház, szőlő és váies alatti feketeföld, Vevők, ela­dók, haszonbérbeadók és vevők bejelentéseit díjtalanul nyilvántartja, földbirtokokra olesó törlesziéses kölesönöket folyósittat Fűzik OFB. irodája Kiskunhalas Eötvös u, 3. sz. Válaezbélyeg. Ella étkezési és vetőmag burgonyát árusít a Hangya Madaras! búzaliszt, árpadara, tengeri, házhoz szállítva legolcsóbban kapható Sebőn- feld gabonakereskedőnél 25 kát. hold legeiőjárás azonnal eladó. Tudakozódni Weisz Ignáe emeletes házában levő üzletében 0 bin Sic dór aléófehártói tanyájára egy komeneiós bérest felfogad és felső- szénáekert mellett kukorieaszárat elad Tu­dakozódhatni Petőfi nee» 16 szám alatt. Bátran nevethet, mert vakító fehér lesz a foga, ha Hattyú fogpasztát,* fogport és fogkefét használ. Csakis a Hattyú drogériá­ban kapható Bort vásdroB a legmagasabb árban Stróh Vilmos Felsőnádor u. 3 sz. A Termény kereskedelmi Bt. kiren­deltsége értesíti a gazdakőzönsóget, hogy bárkinél magasabb áron vesz mindennemű gabonát, babot, kölest, tökmagot, napraforgó magot és csöves tengerit Tiszteletié! értesítem • n. é. közön­séget, hogy szabadkai nti műhelyemben asz- talsparbelt állandóan kapható és megrendel­hető. Varrógép, vetőgép, oséplőgarniturák szakszerű javítását jut&nyos áron vállalom, Tauoneokat fizetéssel felveszek. Szadió Lajos géplakatos Kémery Gyula Eötvös utcai házá­nál üzlethelyiségeket és lakást kiad Pázsith Antal kommenciós bérest és egy koesist fiával azoenal felfogad SKF golyós és görgős csap­ágyak, ceapágybiíak Benedek Albert­nál Kiskunhalas, Piac tér Alsószálláson 15 hold jáminőeégü szántóföld, szőlő, gyümölcsössel jó megbízható családos embereik kellő biztosítók (óvadék) mellett több évre haszonbérbe kiadatik Fő u. 3 sz. alatt Egy fin tanulónak felvétetik fize­téssel, Fürst Mátyás utóda Arany János u. 15 sz. alatt 2 hónapos gyermeket elvállalok nevelésre, Tudakozódni Sóstó u. 17 sz. alatt Használt ruhát újjá aiekithat, ha befesti a világhírű Jakobus ruhafestékkal Ne fogadjon el mást, mint a Jakobue ruhafes- téket a kis kerek callu dobozban Főlerakat a Hattyú drogériában. Viszonteladóknak gyári árak Herceg Eszterházy húskonzerv* jelt árusítja a Hangya. öregszőlőkben 200 kéve ezár eladó vagy trágyáért elcserélhető. Tudakozódni Zrínyi u 42 ez alatt Egyszobás urilakáe mellékhelyisé­gekkel bútorozva vagy bútor nélkül dee. 1-re kiadó Szász Károly ut 12 ez Értesítem a n. é. közönséget, hogy Dsbótelep Szállás u. 7 sz. alatt eipészmühelyt nyitottam, hol a jelenkor igényeit kielégítő munkák elkészítését és javításokat elvállalok. Kérem a közönség szives pártfogását. Tiszte lettel Kövesdy János cipész Szekulesz Herman egy napszámos embert mindenes kocsisnak felfogad Schneider Gyula mészüzletét Korona u 3 ez. glatti házába he­lyezte, hol a mész kilogram ját 6 fillérért árusítja. Ugyanott csöves tengeri ée vágott tűzifa eladö. Kamcsatkal fagyhassam fagyos kéz és láb gyógyítására. Megszünteti a fa­gyáétól eredő viszkető érzést, püffediséget a kéz és láb vörösséget. Kapható a Ráez pati­kában (Takaréképület) Tisztelettel értesítem a n. é. ren­delő és vevőkörömet, hogy Petőfi n. műhe­lyemet Szabadkai útra (Meneer fakereskedő­vel szemben) helyeztem át. Ssktáron tartek úgy férfi, mint női lábbelit, rendeléseket és a tőlünk vásárolt eipő, esizmajavitását jó anyagból mórsákelt áron eszközlöm. Tiszte­lettel Ternyik Ignáe lábbeli készitő Mezőgazdasági gépek gyári lera- kata Benedek A. vasüzletben Kiskun­halas, Piactér Dobó telep Szállás u. 10 sz. ház 2 portával eladó, vagy földért elcse­rélhető. Hirsehi József Gazdasági Gőzmalom melletti lakásán és Kard n. 8 sz. alatti raktárában ó ée nj szemes, esövee tengerit, árpát és rozekorpát házhoz ezállitva áruéit! Búzát, rozsot ée mindennemű gabonát leg­magasabb árban vásárol Köhögés elleni gyógy cukorkák, likőr és rumesseneia ég elsőrendű teakeverékek kaphatók a Hattyú drogériában Karácsonyfát jegyeuttnk elő a Hangyánál Szoba, konyha és mellékhelyiségek­ből álló lakást keresek. Tudakozódni Qnsztos Benőnél a városi kórházban levő lakásán Használt férfi felöltő, ruha és gyér* mefctélikabát eladó Kossuth u. 18 sz. Különbejáratu bútorozott szoba ki­adó és jó házikoszt kapható Szentgyörgy tér 3 sz. alatt Orbán László házaknál a sertés- vágást elvállalja. Tudakozódhatni a központi iskolánál Kölest vesz a Hangya bármily meny- nyiségben Honvéd u. 11 ez, lakóház azonnali átvétellel eladó Özv. Sándor Imréné Felsőátjáróa tnl Vi bold szőlőt elad. Tudakozódni I. kér. Zrinyi n. 29 sz. alatt, belsőlakás Lakás kiadó Szondi u. 9 sz. Figura Sándor gőböljárási 10 kát. hold tauyásbirtoká; eladja. Tudakozódhatni Hunyadi u. 10 sz. Bútorozott szoba koszttal kiadó Vörösmwthy n. 48 sz. alatt Lakodalmakra, névnapokra kölcsön edények kaphatók Bergl Mór és Társa cégnél 20 kát. hóid Harka pusztai főid kedvező fizetési feltételek mellett esetleg 2 részletben is eladó. Tudakozódni dr. Holläa- der Ignáe ügyvédnél 80 hektó uj bor eladó Dohány u. 3 sz. alatt Épületeket ás takarmány készleteket tűzkár ellen jutányosán biztosit Adriai ügy­nökség, Győrfi József Mindenkinek alkalmas ajándék- tárgyak rendkívül nsgy választékban már megérkeztek a Hattyú drogériába, hol azokat bárki vételkényszer nélkül megte­kintheti Egy jő fejőstehén, répa, burgonya, ekék, koesifc eladók. Érdeklődni lehet V. kér. Hunyadi u. 2 sz. alatt Borát legmagasabb áron özvegy Grosz Simonná kórházzal szemben levő üzle tében adhatja al, mert ott kiszállításra vásá­rolják a bort. Elsőrendű valódi angol szövetekből jutányos árért készítek 6 havi rész­letfizetésre is férfi öltönyöket. Fekete József szabómester. Holländer Adolf terménykereskedő, nap­raforgót, tökaagot, babot in mindennemű gabonát legmagasabb árban vásárol. To­vábbá tudatja, hogy a legjobb meniíségü báeskal ie vásárhelyi lisztek, tengeri, dara és korpa házhoz szállítva jutányos árban kapható Francia mézkocsonya kirepedezett kifajt. érdes kezet egy éjszaka alatt bársony simává tesz. Kapható ;Rácz gyógyszsrtárbau Kossuth u. 1. (Takaréképület) Figura Lajos Pázsit féle füzesi 91 kát. hold tanyásbirtokát Mélykúti ut mellett a várostól 41/, kim. egészben vagy kisebb részletekben, kedvező fizetési feltételekkel és baletai Öttömös község melletti 81 m. hold barna homokos szántóból állé birtokát eladja. Tudakozódni szerdán a piaeon vagy Fő n. 7 sz. alatt, másnapokon balotai tanyáján A hatóság értesíti a lakosságot, hogy 21-én, d. o. 9 órakor a Jókai uteán nagyobb mennyiségű galy és tnskó dobszó mellett elfog adatni, ahova venni szándékozó­kat ezntoa meghívja. Felsókisteleken 7 hold erdős rész, 4 hold nántó és kaszáló eladó. Tudakozódni V. kér. Siros n. 6 sz. alatt özv. Zseni Sándornénál öiv. Szatmáry Sándorné szőlő alá fordítást kiad és egy ezeeikavágót járgány­nyal elad Miutegy 120—180 erdei méteröl prima száraz hasáb puhafa (nyárfa) kisebb nagyebb mennyiségben Gőböljáráion vagy házhoz szállítva eladó. Előjegyezni lehet Makay Kárely gyógyszerésznél, Kigyó patika " ______ r m_______ vívíU, ЯЮ ¥1» (szappan, ponder) használata eltüntet tzep- ISt, májfeltot, mittessert s minden más ars- tlsztátalanságot, az areot, a bőrt alabástrom fehérré, üdévé varázsolja Ezen „Irls“ készít­mények eredeti valódiságukban beszerezhetők csakis Makay „Kigyó“ uj patikájában a Kossuth-nteán Gimnáziummal szemben a vas- (atl állomástól beJSvet. „Irlt“ Kölnivíz és Párfüm különlegességek I Elsőrendű Bay Rnmée hajszesz kerpásodáe és hajhullás ellen. Hócipők, sórcipők! Férfi, női és gyermek számokban, a leg­ismertebb és legjobb Tretorn és Wimpassing gyártmányok, a legolcsóbban kaphatók: Kun Benő divatáruházában. Autóhoz, traktorhoz kenöanya* gokat vásároljon Benedek Albert vasüzletben Kiskunhalas, Piactér. Vásártér 23 sz. alatt felső és fehér­nemű varrást vállalnak. Egy bútorozott szobát is kiadnak Feleőöregszölőkbea 7*/* és 5 kapa szőlő eladó. Tudakozódni Jókai u, 38 sz. alatt Székely u. 3 sz alatt egy szoba, konyha, kamra, sertéséi és kerthelyiség azonnali beköltözéssel kiadó 2 szoba, előszoba, konyhával kiadó, ugyanott egy bútorozott szoba is kiadó. Tuda­kozódul Csolnak u. 5 sz. alatt Egy szoba kiadó VI kér. Kötő u. 9 sz. alatt Babós József alsószállási 11 kát. hold tanyásbirtokát eladja. Tudakozódni a helyszínén, vagy Rákóczi-tér 4 sz. alatt Szekubaz Herman mindenféle ga­bonát a legmagasabb napi árban vásárol. A legjebb minőségű bácskai liszteket, árpadarát, kukorioadarát, korpát a legolcsóbb napi árban vázáról Betegápolási eszközök, kötszerek, vatták, hőmérők eseesemöszopókák, gummi- áruk.irrigatorok kaphatók a gyógyszertárakban Farkas Kálmán órás a Gazdasági Bank épületében raktáron tart fali, inga, ébresztő és zsebórákat és szemüveget nagy választékban. Brilliáns, arany, ezüst pénzt, aranyat, ezüstöt (töröRet is) magas áron vesz. Órát és ékszert pontossá javit Rácz rum és likflr essenciával ol­csón és könnyen készíthet kitűnő italokét. Kisüsti pálinka izét és zamatját megjavítja. Kapható Ráez János gyógyszertárában Kos­suth n. 1 sz (Takaréképület) Pirosító gyökeret, borkövet vesz Künstler Nafkai szigeten Nofoisjts u. 6 sz. alatt meidinger kályha, kredenc és Íróasztal eladó 800—900 kéve kukericaszár és száraz oszlopoknak való fa eladó Báttyányi n 22 sí. alatt Nagy Mártonnál Értesítem a közönséget, hogy mintagyüjteményemból vagy hozott kelméből legolcsóbban készítek divatos női ruhát sugo), francia női kosztümöt. Gaál Lajos Bálvány u 5 sz. Bacsó kereskedő mellett Két igás ló telelésre használatra kiadó. Megtekinthető vásárkor Tóth Lajosnál Vörösmarty uecában Bánóezki István felsőszáOási tanyá­ján 60 mázsá répát elad. Tudakozódni a helyszínén bármikor Értesítés. Tisztelettel értesítem a n.é. közönséget, hogy czipész üzletemet Zilah féle emeletes házban (Petőfi n 2) alatt megnyitottam. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Tisztelettel Szabé Balázs eipész Bútorozott szoba villanyvilágítással kiadó Bem u. 7 sz »latt i >mig annak a kiadóhiva­30—40 mázsa rozsot az árát kamatra keresek. Cl: talban Tárnok a. 1 sz. alatt fa és szén- fütésre alkalmas kályha ölesén eladó] Eladó különféle kézimnuká Vitéz n r sz alatt. {Ugyanott mindenféle kázimanirit vállalnak [ Ócskavasat, akik eladták, hozzák el mert szállítok. Künstler Natkai sziget

Next

/
Oldalképek
Tartalom