Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-11-16 / 92. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője november 16 KÖZVÉLEMÉNY A családi élet A képvisel Iházban az elmúlt na­pokban Huszár Károly nagy beszé* det mondott, amely nemcsak neki vált becsületére de az országnak is ha az ott elmondottakat az em* berek megszívlelik. Ma, véres és könnyes és fájdalmas az emberek véres és fájdalmas útja bölcsőtől a sirig Az emberi élet rövidrefogott sablonját ölti ma magára mindenki, ahelyett, hogy nemes ideáüzmust, tökéletesedésre törekvő, arany kö» zépulu szándékot vinne abba bele. A koldul jelen csenevész palántája már jogerős halálositéletet hordoz magában, mert anyákat a divat, apákat az életuntság, gyermekeket a bűnözés járványa tart megszállva. A nemes, a régi, a becsületes, a hagyományos családi élet szentsége ma gúny tárgya Az elvadult, elbi» tangóit, szuette erkölcsös grasszálnak ma uccán, otthonban családban egyaránt. Nincs kiút. Mert mindenki külön erkölcsöt, külön felfogást, különb él.trendet ккаг magára öl­teni, mint amelyre egyedül és kizá* rólag jussa volna. — Hova ettek ma régi eleink régi és tisztességes elvei ? — kérdi Hu zár Károly. — Ma bolsevizálták a családi élet szent« ségét — feleli ugyancsak 6. Ez gaz. Fényesebb, világosabb igazságot nem lehetett volna megállapítani. De itt és ennél a pontnál volna egy figye» lemreméltő indítványunk. Nem csak, iskolánál nevelésnél, szülőnél kel« lene kezdeni a métely irtását. Hol marad a sikamlós színdarabok, vig* játékok ürügyébe belecsomagolt lé» lekrontások kérdése. Ahova egy vagy kettő, vagy száz házasrágtörést olyan észrevéilenül csomagolnak bele frap» páns jelenetek poénjaiba, hogy a közönség füle sem látszik ki belőle. Többek к zött, sőt igen súlyosan többek közölt ez is egyik kóroko« zója annak, hogy ma búcsút mond az emberiség a szent, a követésre méltó a tisz a családi életnek. És a lehetőségének. Itt kell megfogni. És kiforgatni. Ez az Achilles sarkak­nak egyike. Igaz, hogy ezek ma már gumisarkok. Ezért kell hozzá biztos és eredményt ható kézzel hozzányúlni. Inkább ma, mint hol» nap. M. И———a— !■!—ши — В Ország—Világ A közalkalmazottak illetményeit november elsejétől а IX. fizetési osz­tályig 15 százalékkal, Vili. fizetési osztálytól feljebb 10 százalékkal emelik. A régi nyugdíjasok illet* ményei is emelkednek tíz százalék­kal. — A képviselőház utasította a a kormányt, hogy a munkabérfizetést a hét végéről a hét közepére tsgyék át. —- Népvándorláskori sírokat talál­tak Orosháza mellett. — Svájc ёз Olaszország keresi a magyar takar­mányt. — Budapest eltörölte a hm- fogyasztási adót. — Törvényjavasht készül a család védelméről, *— A jövő évben országos iparos dalos* verseny lasz Budapesten. — Újpes­ten egy villamos tisztviselő felesége rálőtt a férjére, azután fel rágta a saját karján az ereket. — Páriában felállították a nemzetközi borhivatalt. — Egyik budapesti iskolában a ro­vás miatt megmérgezte magát egy 18 éves diák, — Nyírbátor mellett a vonat elé feküdt egy ügynök, amely halálra gázolta. — Newyorkban 16 nap óta alszik egy álomkóros fiatal leány. — Amerikában meg akarják reformálni az — eljegyzést. — Buda­pesten hír szerint harmadik alpolgár­mesteri állást szerveznek és arra Hadabay miskolci polgármestert sze« mellék ki. LEGÚJABB! (A Magyar Távirati Iroda felefonjeleutése kedd délután.) Vass József ma délelőtt terjesztene a Ház elé a hadikölcsönjegyzők segélyéről szőlő javaslatot A képviselőház mai ülése A képviselőház mai ülését délelőtt féltizenegy órakor nyitotta meg Puky Endre aleinök. Az elnök különböző apróbb beje­lentések után előterjesztette Szabó Imre képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet. Utána Vass József népjóléti mi­ni rzter te jesztette be a hadikölciönjegyzök segélye« zéséről szóló javaslatot, I amelyét külön cikkben ismertetünk. Ezután Kabók Lajos szoc. damo« j krata szólalt föl és kifogásolta a kor- ! mán у ál al szabályozott munkaidőt, j Szólt a JUmamurányi munkásainak i helyzetéről és azt embertelennek j minősítette. A javaslatot nem fo- ; gadta el. 1 Kocsán Károly kér. szocialista szólt j ezután és elfogadta a kormány ja­vaslatát. Az ülés lapunk zártakor még tart. Megállapították a hadikölcsönjeoyzők segélyeinek pontos összegét A miniszter a fedezet keretén belül fel is emelheti az eredeti * segélyeket A képviselöház ülésén, mint jelez­tük, ma terjesztette be Vass József a hadikölcaönjegyzők segélyezésére irányuló javaslatot. A javaslat egészen részletes és mindenre kiterjedő részleteit az alábbiakban ismertetjük. A segélyben azok fognak része­sülni, akiknek valóságos évi jöve­delme nem haladja meg az eser pengői, nagyobb család esetén ez az összeg a kétszeresére is emelhető. A segély nagysága természetesen a jegyzett hadikőlcsön összegével lesz arányos. És pedig akinek 10 009461—20 OOOkoNg terjedő kötvények évi 200 " 20 000-30 000 kor-5g 300 pengő, 50 000 kor«lg 400 pengő, 100 000 kor-ig 500 pengő segélyt kapnak. A segélyt a fedezet keretén belül fel lehet emelni.. Azok, akik rokkant, hadiözvegy, vagy hadi- árva segélyt kapnak, azoknál ez a segély nem számit hozzá az eredeti jövedelemhez. A javaslat további érdekességei, hogy a segélyt nem lehet lefoglalni továbbá, hogy az kiterjed az örökölt hadikötvénjekre Is. A költségvetésből ilyen karitativ célra szánható összeget évi 12 millió pangőre értékelik. Ma délelőtt nagy pompával temették el Berké D. Gézát Az Amerikai Magyar Népszava szerkesztőjének temetésén jelen volt gróf Széchenyi László követ is Berkó D. Gázát az Amerikai Ma­gyar Népszava szerkesztőjét ma dél­előtt temették el nagy pompával Newri órában. Berkó D. Gézának hódolt ma az amerikai magyarság, akij újságírói pályafutása során óriási szolgálatokat tett kint az 'újvilágban a ma* gyámügynek és valóságos őrzője volt az Ameri­kába szakadt magyaroknak. Barkó D. Géza temetésén ott volt Amerika hivatalos világa, ott voltak a magyarság ezrei és megjelent gróf Széchenyi László Magyar- ország követe is. Diplomáciai [testületek jelentek meg, hogy megadják a végtisztes­séget az önzetlen, bátor és szóhi moudó magyar újságírónak. m в в а а ! ’ а аииивднмнми ■ ши Olcsóbb, mint bárhol! Tények bizonyítják nagyáruházam olcsóságát, mert egyszeri bevásárlás alkalmával is sok pénzt takarit meg! Schön Samu rőfös és divat nagyáruházában az összes ruházati cikkeket IMF" igen olcsó árban szerzi be § í D В В R I ■ ■ I вид а а в и и в и а и и и NŐI sevró cipő fasarok- D1Q „ kai színes és fekete ■ . * lOi"” TARTÓS férfi és női О G Of) előtt ernyő............ Г UiOU NŐI divat keztyü kézé- D 1 lővel ..........................» I»1 . SELYEM önkötős P 4 ftfj nyakkendő ................Г mvU HIBÁTLAN selyem sál p О Д|| komplett ....................Г Ai4U N01 gyapjú divat p 1П mellény ........ * IUi“" KUN BENŐ DIVATáRUHáZáSAN Szenzációs védőbeszédek hang­zottak el a Manoilescu-perben Avarescu szerint Ferdinánd király tavaly titokban találkozott Károllyal A Manoílescu«per tárgyalása a vége felé közeledik. A hadbíróság hétfői tárgya* lásán elsőnek Míhalaket, a nemzeti paraszt­párt egyik vezérét hallgatták ki tanúként, aki kijelentette, hogy szerinte a január 4«ikí okmány, amely Ká* roly trónlemondásáról szól, törvé­nyesen megmásítható és semmi akadálya sincs annak, hogy Károly mint a régenstanács tagja vissza­térjen Romániába. Avarescu szenzációs leleplezései Ä majdnem úgy órahosszat tartó vád­beszéd után a védelem vezetője Avarescu tábornok volt miniszterelnök emelkedett szólásra­Avarescu védőbeszéde politikai szenzá­ciókkal szolgált. Elsősorban élesen támadta az uralmon lévő liberális pártot, majd azt fejtegette, hogy a január negyedíkí ok­mány semmiféle törvényen nem alapult. — Egy közönséges törvényjavas­lat elegendő a január 4»íkí nyilat­kozat megváltoztatására. Manoíleseu nem kalandor és azzal nem vétett senki ellen, legkevésbbé az állami rend ellen, hogy leveleket hozott magával Károlyiéi a politikai pártok vezéreinek- Bratíanut kellene a törvényszék elé állítani, mert ő volt az, aki a január negyediki nyilatkozat állandóságában először kétel­kedett és 6 szólította fel a trónörököst arra, hogy lemondását erősítse meg. Ez­tán a kővetkező szenzációs kijelentést tette Averescu i — Ki kell itt jelentenem, hogy l<326*ban Ferdinand király Páris­ban volt és titokban találkozott Károly herceggel. Erről kettőjükön kívül csak nekem volt tudomásom. A király és fia arról beszélgettek, hogy milyen módon és milyen feltételek mellett jöjjön haza Károly herceg. Maga Ferdinand király is számolt Károly herceg visszatérésének lehe­tőségével Jorga tanár védöbesz&de Jorga tanár mondotta el ezután védő- beszédet. Annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy az ország lakosságának három­negyedrésze Károly herceg mellett van. Óva intette a katonai törvényszéket Ma- noílescu elítélésétől, mert ezzel a hadsereg tekintélyén ejtene csorbát. En Károlyról, nem mint hercegről, vagy trónörökösről beszélek — folytatta Jorga — hanem mint Ferdinád király legjobb fiáról­A Manoilescu-bünpőrben ítélet keddre várható. A román parlament ello- gadta a kivételes hata­lomról szóló törvényt A kamara és a szenátus vasárnap este zajos jelenetek közben tárgyalta a kivételes hatalomról szóló törvényjavaslatot, amelyet az ellenzék távollétében elfogadtak­•• II ÍTI Tudi den: vas a re (al ve Ы helyi at V I vaj Leg 1 le a töb érem V T kaph TÍ8Z! delm Eme és A bizoi ban dűli hol mine sági ár о letfiz I Szí fi válla I él i és A

Next

/
Oldalképek
Tartalom