Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-06-22 / 50. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője junius 22 — Tanárválasztás. Kiss Sándort & helybeli ref. Sziiády reálgimnázium kiváló tanárát a budapesti ref gimná­ziumhoz rendes tanárrá választották. — Köszönet az adományokért. A Róm. Kath. Polg. Leányiskola igazga­tósága ez utón is hálás köszönetét nyilvánítja azon nagylelkű adományo­zóknak, kik lehetővé tették a jóviseletü és szorgalmas tanulók megjutalnmását. Köszönettel nyugtázza a következő adományokat: Gazdasági Bank 80 P., Hitelbank Re. 25 P , Halasi Takarék- pénztár 10 P., dr Zeiss Károiy 10 P., dr Pethö Jenó 10 P. és a kalocsai Árpád Rt. ajándékát, 8 dib. ifjúsági könyvet. тттл A halasi vásár A halasi országos vásárt, szerdám és csütörtökön tartják meg a város­ban. Az előjelekből ítélve nagy vásár lesz. A vásárban a helypénz az alanti lesz: Minden karkosár 16 f. — Minden kétfülü kosár után 82 t. — Sátrakban vagy földön árulók négyzetméterenként 32 f,— Sütögető konyhák n.-méte­renként 48 f. — Egy uj kocsi 80 f. — Egy uj eke, borona 40 f. — Ló, szarvasmarha darabja 80 f. — Borjú, csikó, szamár 32 f. — Sovány sertés és juh 16 f. — Kövér sertés 100 kg. alul 16 f. — Kövér sertés 100 kg. felül 64 í. — Három hónapon aluli malac, bárány 16 f. — Szárnyasok drb.-kónt, tyuk, csibe 8 f. - Szár­nyasok drb.-ként kacsa, liba, pulyka 16 f. — Tömött baromfi drb.-ként 16 f. — Rúdon árnlók és mozgó árusok 82 f. — Tejárulók kannánként 32 f. — Egy kocsi két lóval 1 P. 28 f. — Egy kocsi egy lóval, ha a téren üre­sen állanak is 80 í. — Köszörűsök 32 f. — Szerencse játékosok, körhinta 4P. — Személyautó és autóbusz 4 P. — Teherautó 8 P. — Cirkusz n. méterenként 48 fillér. Vidékiek ezen dijaknak kétszeresét fizetik. — Janáky István nyerte az I. dijat a Ref. Önképzö Kör pályázatán. A kiskunhalasi Reformatus Önképzö Kör székhazára kiirt pályázaton a beérkezett pályamunkák közül az 1. dijat a „Földobott kő“ jeligéjű pálya­mű nyerte. A nyertes pályamunka tervezője Janáky István budapesti szigorló építészmérnök, — A mezőgazdasági munkások vasúti féljegye, Mayer János föld- mivelésügyí miniszter körrendeletben értesítette a törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy a kereskedelemügyi miniszter rendelkezése szerint a hiva­talos mezőgazdasági és asőlőmunkások csoportos utazásánál a III. osztályban a féláru utazási kedvetmény akkor is fennáll, ha munkások valamilyen munkaszüuetelés alkalmával a munka­helyükről lakóhelyükre, vagy vissza utaznak. Az utazás szükségességét a munkaadó által kiállított s a községi elöljáróság által láttamosott bizonyít­vánnyal kell igazolni. — Fehértói kirándulás. A Kiskun- halasi Iparos Ifjúság Öaképzö-Egye sülete julius 3-án. vasárnap d. u. ed 1 órai vonattal Fehértóra kirándulást rendes, melyre tagjait és azok ven­dégeit ezúton is meghívja. Aláírási ivek a tagoknál és az Egyesület gond­nokánál (Kőhíd u. 1.) állanak a részt­vevők rendelkezésére. Saját zenekar. — Az Ipartsétületben 26-án, va­sárnap d. u. 3 órakor kugliverseny lesz, melyre ezúton is meghívják a tagokat. — Az Autóbusz nyári menetrendje. Hétköznapokon Sóstóra indul d. e. fél 9. és fél 11, d. u. fél 2, fél 3, negyed 6, és fél 8 Vissza a vá . rosba d. e. 10, és fél 12 órakor. Vasár ée ünnepnapokon indulás a Sós­tóra d. e. fél 9 és fél 11, d. u. fél 2 órától jó idő esetén félóránként köz­lekedik a kocsi. — Az autóbusz vasárnaponként a esti 7 órai vonathoz nem megy ki. — Horgászás közben vizbe fűlt. Bangós Hegedűs János 36 éves fajszi lakos a község határában levő Duna- ágban kis fiával horgászott. Egyszer csak rájött a háborúban szerzett szív­baja, belebukott a vízbe, de a mellette levő kisfiú megőrizte nyugodtságát s mig kiáiltozáeára az emberek odaértek, addig a szerencsétlen ember fejét igyekezett a viz fölött tartani, ugyM> hogy a hamarosan odaérkező segít­séggel ki is mentették a már-már fuldoklót. Hegedűs János azonban ez esetben nem okult, hanem hozzá­tartozói minden kérése és figyelmez­tetése dacára másnap is elment hor­gászni és pedig egyedül. Ez aztán a végzete is lett. A szerencsétlen em­beren valószínű ismét erőt vett szív­baja, belebukott a vizbe s ott halálát is lelte. Másnap találtak reá. — A Rekettye—Bogárzó völgyi viziecsapolásban érdekeit gezdaaat felkérik, hogy f. hó 26 án, délelőtt publikáció után a városi közgyűlési teremben tartandó értekezleten je­lenjenek meg. Akik az értekezleten jelenhetnek meg, azok részére aznap délután 5 órakor a bogárzói iskolá­nál tartják meg az értekezlet. A FÜRDŐ IDÉNYRE! Fürdőruhák, fürdósapkák és fürdő* cipők nagy választékban a léginél lányosabb árakon kaphatók KUN BENŐ Divatáruházában, a ref. templommai szemben. — A Gazdasági Egyesület junius hó 26 án, d. e. fel 11 órakor választ­mányi ülést tart. Tekintettel a fontos tárgysorozatra, felkérik a tagokat, hogy az ülésen feltétlenül és pontosan jelen­jenek maz. __ _____ — Mérnöki irodámat a központi iskola mellett levő Sere féle házba helyeztem át. Kóczán László magán- mérnök. A város hivatalos hirdetményei Öív. Rosenfeld Jenőné Kisfaludy u. 53 ss. básánái tüzifakereskedést akar folytatni, és eszel kapcsolatban tűzifa- telepet iétesíteni. Mielőtt a városi tanács a telepengedélyt megadná, junius hó 27 napjának d. u. 4 órájára helyszíni tárgyalást tűz ki, ahová az érdekelt lakosságot megidézi azzal, hogy a mencyiben a telep létesítése ellen valakinek kifogása lenne, azt a tárgyaláson megjelenő hatóságnak élőszóval vagy Írásban jelentse be. A városnak nagyobb mennyiségű szénára van szüksége, kinek eladó ezénája van, jelentkezzék a városgazdái hivatalban. Anyakönyvi hírek Junius 13 — Junius 20 Születtek: Kondás András és Meksz An- nának Anna nevű leányuk, Orbán Sándor és Darányi Juditnak Sándor nevű fiuk, Balla Mihály és Berényi Máriának Ilona nevű leányuk és halvaszületett fink, Opóezki Benő és Fleisz Eszternek Sándor nevű fink, Hevér Alajos és Bakos Bozáliának László nevű fink, Gáspár Mihály és Halász D Ilonának Ilona, Margit nevű leányuk és István László nevű fink. Szerencsi Bábért és Kocsis Zsófiának Amália, Gizella nevű leányuk. Kardos Lajos és Farkas Máriának János nevű fiuk, Kováes B. Sándor és Váezi Beginának Imre nevű fink. Elhaltak: Gaál Pál 72 éves, Pál János 64 éves, Géezen Sándor 74 éves, Nemes Istvánné Csernek Bozália 43 éves, Kónya István 73 éves, Dudás János 10 éves korban. Kihirdetett Jegyetek: Ulrich Ferene Kol­lár Borbála keeeli lakossal. Házasságot kötöttek : Bagó Bálint Babó Mária Bertával, Sipos Kálmán Hanulik Vero- noka csás^ártöltési lakossal. Közgazdaság Budapest, juuius 21 Gabonaárak: búza 82 P 40 t„ rozs 28 P 50 f., árpa 25 P, zab 26 P 80 f. Sertéspiac: Prima szedett 1 P. 40 fill., 1 P. 44 fill., Szedett közép 1 P. 30 fül., 1 P. 34 fill., Szedett könnyű 1 P. 24 fill., 1 P. 28 fill.. I. rendű öreg 1 P. 82 fii!,, 1 P. 36 fill., II. rendű öreg 1 P. 24 fili., 1 P. 28 fill. Az irányzat lanyha. Magán hirdetések Teljesen uj §8-as női cipő eladó. Megtekinthető ь kiadóhivatalban Legjobb minőségű gépszij minden méretben és varró szíj uj gabona hitelre is kapható Halasi Bőráruház Kossuth u. 3 sz­Szeku’esz H. Herman kereskedésé­ben álladóan kapható liszt, korpa, tengeri, árpadara, raffia, kékkő és az összes fűszer­áruk legolcsóbb napi áron. Tűzifa házhoz szálitva Kapható 40 kát. hold bírtok eladó vagy bérbe kiadó, A város központján 1 lakóház több mellékhelyiséggel eladó. Tudakozódni lehet Nefelejts u. 7, Vágó Gergely felsőszállási 64 kát. hold tanyás birtokát több évre haszonbérbe kiadja. Ugyanott gazdasági felszerelésebetelad. Eötvös u. 14 sz. alatt 1 kutezi- vattyu, gyermekkocsi és majolika asztal- eparherdt eladó Csesznek Mihály fáifiszabó egy fiút tanonenak felvesz. Üzlete Fő u, 4 sz. öív. Tichy Guszíávné az uj temető mellett levő kaszálóját bérbe adja. Tadako ■ zódni Alkotmány n. 19 sz. alatti lakásán. Kecaeii szeszfőzde cefrébe való ep­ret vásá-ol Czunterstein Vilmos udvarában Sziiády Áron u. 6 sz. A végrendelet 8 Dühösen Miklós lordhoz ugrott és villámgyorsan kirántotta revolverét. — Ne fáradjon myittrd, — mondta szigorú hangon. — Kijátszott engem, de ez önnek nem segít. Hiába akarja a végrendeletet megsemmisíteni, á gyilkosság nagyobb bűn, mint a hamisítás. Mylord, ön a kezemben van. A kétségbeesett dühtől a lord arca teljesen eltorzult. Bolton vaamarkaival megragadta a lordot. Iszonyú dulakodás támadt. A végrendelet a földre esett. E pillanatot használta fel Bolton. Hirtelen mozdulattal felemelte a vég­rendeletet, mig a másik kezével a revolvert Miklós lord arcának szegezte. — Elég volt — moűdá dörgő hau- gon, — hiába védekezik Miklós lord. A lord nem birván a nagy erő­nek ellenállom, a küzdelmet feí kellett hagyni. — Gazember, — kiáltá szikrázó szemekkel. Az én házamban mer ily gyalázatosságokat elkövetni ? De meg fogom magának mutatni, hogy hiába intrikál ellenem; bizonyítsa be előbb nekem, hogy ki követte el a gyilkos­ságot. — Éppen azt akarom, — feleié csodálatos nyugodtsággal az ügyvéd — ha tetszik, kövessen engem Jan szobájába. Miklós lord dühösen elrohant. * — Itt van uraim — mondott® Bol­ton, visszatérve Jan kis szobájába — mag&mraal hoztam az okmányt, amely- lyei vádjaim egész láncolatának bizo­nyítását meg akarom kezdeni. — Hol van Miklós lord ? Hisz 6 is részt akart venni a tárgyaláson. Mielőtt még Bolton választ kapha­tott volna, Irén jelent meg a küszöbön. — Islenem! — kiáltotta rémült hangon Jöjjön gyorsan Bolton u? Nagybátyám holtteste eltűnt. A jelenlevők ijedten ugráltak fel. Hogy lehat az ? — Nem tudom. Épp az imént voltam ott. Saját kulcsommal nyitot­tam fel a sírboltot. A szegény halott­nak, aki még nem is pihenhetett, egy bokrétát akartam vinni. Ján el­kísért ... és a koporsó üres vol. Bolton kiszaladt a szobából. A töb­biek követték. Es tényleg — a koporsó, melyben az öreg Ermine lord pihent, üres volt. — Hallatlan gyalázat — kiáltotta Bolton ügyvéd iszonyodva. Ki tehette ezt más, mint Miklós lord ! De ke­ressük a holttestet I A föld színéről csak nem iüühefett el. A holttestet csak az ablakon át hurcolhatták volna el, de ez nem történt, mert láthat­ják uraim, hogy milyen poros az ablakfája a így & bulla csak a sír­boltban lehet. A bűnös ezzel a holt­test újból való megvizsgálását akarta megakadályozni. Rövid gondolkozás után homlokára csapott: A kandalló, — csak a kandallóban rejthette el. E szavak után Bolton eltűnt a kan­dalló ajtaján. Néhány perc múlva hallatszott ismét hangja. — Itt a holttest. Iréu, őn távozzék. Ez nem magának való látvány. Bolton Jaa segítségével kihúzta a szerencsétlen lord holttestét, akinek nyugalmát gyalázatos, kíméletlen kezek annyira megzavarták. A jelenlevők megkönynyebbülten lélegzetek fel. A holttest teljesen vértelen volt. — A bűnös unokaöcs, Ugylátszik eszét vesztette, — mormogta Bolton. * * * Miklós lord idegesen járt fel és alá szobájában. Tudta, érezte, hogy a hurok egyre szükül és nem meneked- hetik. — A játszmát elveszítettem — mormogta. — Börtönbe kerülök. Azt azonban nem viselem ell Leült íróasztala mellé. Néhány sort vetített papírra. Fejét kezére hajtotta. Gondolkozott. Majd egy pillanat múlva revolverét húzta elő. Egy dörrénés és a gonosz lélek eltávozott földi hajlékából. * * * Bolton vitte meg a hirt az öngyii- kosságról. — Uraim — mondta — a szomorú tragédia végére pontot tett az Elet. A bűnös meglakolt; a család szégyene nem kerül a nyilvánosság elé. * Egy hónappal később, a kastély kis kápolnájában örök hűséget esküdött egymásnak William és Irén. (Vége.) Törlesztésre! Gyári árakon kerék­párok, motorok Mezőgazdasági 'gépek és alkat­részek, kazánok nagy raktára! SOHN Sebestyén vas- és gépke­reskedő Kiskunhalas Kossuth u. 8—10. sz. Felelős szerkesztő és laptulajdonos PRÄGER JÄNOS szeplő, májfolt, pattanás, sömör ellen. Napbarnitott arc­bőrt kiíehérit. Szépít, íiatalit. Kapható RÁCZ JÁNOS gyógyszertárában Kossuth u. 1. sz. (Takaréképület) Nyomatott Prager Ferenc Lapvalíalat könyvnyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom