Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-10-22 / 85. szám

tej :. 23. est! itor i bur- I ten- és az zött 7 fényes tüsor » és 8 Irak ! iházati OÍÓdÓ ckra a foly- lemes ‘gF*. s rak* imát a SÓ l az ér- zönség lére. iók : retek, szón, aavász, 5t, fla- asztal- urák, tleum, osztó, ée ae- Kötőtt a lég­ben,! légben, ikon Eset zában, 26 sz. ltok ákbsn, és téli »bitók, íyök és ek a m zhetók Soma leiében ázsa­nben nár­műkő kék vásá* iletfize­3 s ester irvány- II. bér., Гапопс k.j XXVII. évfolyam, 85 szám Szombat, 1927 október 22 w Közgazdaságé társadalmi és politikai heti néplap. fcMHtttétí ár agy évre * H ybew . 160000 ко». I Vidékre • ЙКУ azitn éra 12 fillér IW ко»опз ümkesztöség: Molnár-utcza 2. . 200.000 lset »lapított« PR.&GFR FERENCI? flirOtitmóuyafc dija Oarmondbói tCOOO korona Magán hirdetés «*avfflk_»zerijit. egy cm, magae •oroalm!’ Petiiből 11000 koron*? Migjoleaife szerdán és szombaton Kiadóhivatal“ Az ujj városháza épül**' Olcsóbb hitelt Irta: Dr. Temesvári Imre országgyűlési kt'prieelö. Kétségtelen, hogy gazdasági emelkedésünkre igen jótékony ha­tással volt az utóbbi esztendők mezőgazdasági eredménye. Kü­lönösen éreztük ezta hiteléletterén, ahol az előző évek elzárkózottsá- gával szemben jelentékeny eny­hülést tapasztalhattunk. Mégis, hogy a mezőgazdaság, valamint az ipar és kereskedelem fokozottabb mértékben megindul­hasson és hogy fokozatosan csök­kenhessen, ehhez szükséges 7olna a nagyobb pénzbőség s a pénz olcsóbbodása. Itt a békebeli állásponthoz való visszatérés csak lassú tempóban halad előre. A belső tőkeképző­dés lassú haladása tőkeszegény­ségünkben rejlik, az ország mai megcsonkított állapotához mérten meglévő pénzintézeteinknek igen nagyok a rezsiköltségei. A vidé­ken, különösen az utóbbi évek­ben elszaporodott apró, igazán életképtelen pénzintézetek nagy kiadással járó tisztviselőkaruk létfentartásáért küzdenek. A tőke­erős vidéki pénzintézetekkel ősz szeköttetésben álló nagyobb pénz­intézeteknél a visszleszámitolási kamatláb még mindig igen ma­gas. Ez az oksor a magyarázata annak, hogy különösen sok he­lyen a vidéken, még mindig nem nem érezhető a kamatláb csökke­nése olyan mértékben, mint aminó arányban az általános hitelélet javulása észlelhető, hisz pl. a ta­karékbetétek álladéba ma 27‘6 százalékát, a folyószámlabetéteké pedig 61 ’6 százalékát érte már el az 1913 évi álladóknak. Ha ehhez a belső tőkeképző­déshez hozzászámítjuk a külföld megélénkült bizalma következté­ben az országba beözönlő tökét,, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a pénzintézeteknél meginduló verseny a közeljövőben közelebb viszi a kamatlábakat a békebeli állapothoz. Valóságos életfeltétele ez ennek az országnak, hol a külkereske­delmi mérleg a visszaesést épen a legfontosabb gazdasági ágnál, a mezőgazdaságnál mutatja. Mindent el kell követnünk, hogy termelési hitel olcsóbbá té­tessék, hogy ezáltal exportképe­sek lehesssünk. Azokat az akadá­lyokat pedig, amelyek talán a minőség leromlása, avagy egyéb körülmények következtében a mi piacunknak külföldi hírnevét meg­rontották, minél előbb el kell há­rítanunk. Az értékesítésnek ezt az előfel­tételét kell megteremtenünk és ha ez megvan, akkor az értéke­sítést magát kell megszerveznünk, mert e nélkül nem remélhető, hogy az az óriási ür, amely külke­reskedelmi mérlegünkben mutat­kozik, valamiképen betömhető le­gyen. LEGÚJABB! (A Magyar Távirati Iroda telefonjelentése péntek délután.)---... ,*vA/W/v ■■■ ---­Az olasz félhivatalos lap a trianoni béke revíziója mellett A Popolo d’Italia nagy cikkben foglal­kozik a Paléologue»üggyel. A cikk, amelynek cime „Magyarország sorsa“ Határoioil hangon foglal a magyar bákerevi- sió mellett. Franciaország — Írja a lap — az orosz ( veszedelem hatása alatt megcsillogtatta Magyarország előtt az igazságtalan hatá­rok revíziójának lehetőségét. Paléologue szeretetreméltó levélben megcáfolta ezeket a tárgyalásokat; levelének célja az volt, hogy a Jkisantant államférfiak magukhoz térítse csodálkozásukból. De aFoucHstjegyzéh megdönti a cáiotal értékál és megerősíti, hogy igenis, volt francia kezdeményezés és hogy vannak igazságta­lanságok, amelyeket ki akartak abban az időben küszöbölni. Fouchet-jegyzéke bizo­nyítja, hogy Franciaország a veszedelem Órájában opportur.usnak tartotta a trianoni béke igazságtalanságának felismerését. A A történelem tanulsága szerint ugyanis a veszedelem órájában az emberek és az államok egyaránt bölcsebbekké válnak. A magyar-francia tárgyalások napfényre kerülésének — folytatja a cikk — egyelőre nem lesz semmi következménye. De ez az ügy rávilágít a nemzetközi igazságtalan» Ságokra, amelyek megérdemlik a bővebb figyelmet, mert ezek vezettek arra, hogy Európát teljesen baikanizálták. Na hajnalban porrá égett a baracspusztai Héjjas-tanya A (anyán alvó HéJJas Iván országgyűlési képviselő a legkritikusabb percben meneküli meg Pénteken hajnalban eddig még ki nem derített okból kigyulladt a Kecs­kemét környékén levő baracspusztai Héjjas tanya és anélkül, hogy a tü­zet lokalizálni lehetett volna, teljesen porrá égett. A tüzet Borbás Pál kocsis vette észre kőt óra tájban. A kocsis be­rohant az istállóba és onnan nagy erőfeszítés után, súlyos égési sebek árán sikerült neki az állatállományt kimenteni. A tűz állandóan tovább terjedt. Kigyulladt a tanya lakóháza is, ahol Hój- Jas Iván országgyűlési képviselő aludt és akinek csak a legkriti­kusabb percben sikerült meg­menekülni. A tűz keletkezésének megállapí­tására a vizsgálat megindult. A szegedi pénzhamisítóknak csak húsz hamis bankjegyet sikerült forgalomba hozni Á rendőrség négynapi nyomozás után le­leplezte a kisteleki vásáron felbukkant pénz­hamisítókat Tetten érte Eíbb István szegedi kárpitossegédet és társait, akik fa vásáron hamis ötvenpengős banhjegyekkel fizettek. A detektívek kiterjesitették a nyomozást a szomszédos S&ndórfalvára is, ahonnan elő­állították Kiss István ügynökeit Bozóky Jánost és a feleségét, továbbá Barta Albert ás Biezók János földmiveseket, akik kihall­gatásuk során elmondották, bogy ők terjesz­tették Kiss István megbízásából a hamis ötvenpengősöket, először Sándorfalván, majd átte’ék működési körüket kisebb falvakba is, amíg Kiss Istvánt a kisteleki vásáron le­leplezték. Kiss Istvánt szembesítették a bá­rom földművessé), de továbbra is meimaradt tagadása mellett. A rendőrségen utánanéztek előéletének és megállapították, hogy már háromszor büntették meg bankjegybamisitá- sért. A pénzhamisítás dolgában csütörtökön váratlan fordulat következett be. Kiss István ugyanis vallomásra jelentkezett és beismerte, hogy az ötvenpengös bankjegyeket ő hami­sította litográf utján. A bankjegyhamisitást először a Szeged közelében épült Somogyi telepen végezte, majd átköltözött Ilona uooai lakásába és amikor a bankjegyek hamisítását befejezte, az eszközöket megsemmisítette. A tettesek bevallották, Jhogy ötvenöt darab bankjegyet bamiaitottak. Étből harmincöt már a rendőrség kezén van. így tehát csak busz darab került forgalomba. Bratianu a román köztársaság kikiáltásával fenyegette meg Mária anyakirálynét Párisi lapok Romániába kiküldött tudó» sitóiiól hosszú cikkekben kö/.lik azt a kí­nos botrányt, amely Romániában játszódott le. Mária özvegy királyné ugyanis most külföldi útra készül és elutazása előtt tá« jékoztatta Bratianu miniszterelnököt utjá­nak céljairól. Többek közt kijelentette, hogy terv sze« rint fütkeiesi fiát Carol exit ónörököst, akivel ki fog békülni Bratianu azt a bejelentést nagy megdöb­benéssel és fölháborodással fogadta, Vá­laszában egyenesen megtiltotta ezt Matia királynénak és kijelentette, hogy el­lenkező esetben haladéktalanul ki- kiáltatja a köztársaságot. Az eset kínos feltűnést keltett nemcsak Carol híveinek táborában, hanem az egész országban. Most mindenki feszült figye« lemmel várja a szenzációssá válható fej» leményeket Két halálraítélt honvédnek kegyelmet adott a kormányzó A honvédtörvényszéken pénteken olvasták fel a kormányzó kegyelmi iratát, amelyben két halálraitélt honvéd büntetését börtönbüntetésre változtatta át. A kegyelmi tény alapján Denk Józsefet tizenhat, Láposi Ferencet pedig tizenháromévi snlyos börtönre ítélték. ________ Painlevé és tizennyolckamarai képviselő kilépett a francia köztársasági szocialistapártból A köztársasági szocialista párt válságos helyzetbe került. A párt vezetősége felszólította a parlamenti frakciót, hogy zárja ki kebeléből azokat, akik nem tagjai az országos pártnak, hanem csak a frakcióknak. A követelés élsősorban Briand külügyminiszter ellen írá« nyúl, aki a pártnak csak vendég- tagja. A parlamenti frakció a pártveze- töség felszólítására azzal válaszolt, hogy 19 kamarai tagja, élén Painlevé hadügyminiszterre), bejelentette kilé­pését a köztársasági szociálista párt­ból. A köztársasági szocialisták közti ellentét további fejleményei elé nagy érdeklődéssel tekintenek francia politikai körökben és várják, mit fog tenni a párt. Szombaton délelőtt bérmálják Magdolna királyi hercegnőt Magdolna királyi hercegnőt József királyi herceg leányát szombaton délelőtt bérmálja meg Szmrecsányi Lajos egri érsek Csiszarik és Nemes püspökök és Mészáros érseki hely- nök segédletével. A szertartás a főhercegi kápol­nában fog végbemenni. Euszonkilencedikén temetik a hősi halált halt Horthy Szabolcsot , Kenderesen A háború alatt a harctéren hősi halált halt nagybányai Horthy Sza* bölcs hamvait október 29-én terne» tik el Kenderesen. A parlamenti bizottságod munkarendje A képviselőhöz igazságügyi bizott­sága csütörtökön délután В órakor a jelzálogról szóló javaslatott tár­gyalta az I. sz, bizottsági teremben, ahol a közjogi és közigazgatási bi­zottság pénteken délelőtt 11 órakor vette tárgyalás alá a március 15-ónek nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló javaslatot. A munkaügyi bizottság pénteken d, e. 11 órakor a II. bizottsági te­remben, a közgazdasági és munkás­ügyi együttes bizottság szombaton d. e. ll órakor az I. sz. bizottsági teremben, mig a ^közlekedésügyi és pénzügyi bizottság együttesen hét­főn, október 24 én délelőtt 11 óra­kor az I. számú bizottsági teremben tart ülést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom