Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-10-20 / 84. szám

4 Kiskunhalas Helyi Értesítője október 20 r — Kiskunság címmel uj lap indul meg Halason. A miniszterelnökség sajtóosztálya megengedte, hogy Kis­kunhalason Kiskunság címmel poli­tikai, társadalmi és közgazdasági jellegű hetilap jelenhessék meg. A lap előreláthatóan november első napjaiban jelenik meg s felelős szer­kesztője Simon Zoltán budapesti hír­lapíró lesz, aki közel egy esztendeje városunkban tartózkodik. — Közjegyzőcsere. A m. kir. igazságttgyminiszter dr. Milassin Jenő kalocsai jkir. közjegyzőt Bajira, dr. Lovassy Ernő bajai kőzjegysőt Kalo­csára saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte. — Rálőtt az apjára. D. P. kis­kőrösi lakos valami ügyből kifolyó­lag haragot tartott apjával, akire az elmúlt napokban az uccán többször rálőtt. A golyók szerencsére a sötét­ben célt tévesztettek. Az elvetemült fiút feljelentették a csendőrségen. — A kisgyermek tragikus halála. Hirsch János soltvadkerti órásmester 7 éves gyermeke f. hó 14-én a ve­randán játszott. A kisgyermek a ve­randán lógó drótok közé eeett, s onnan nem tudott kiszabadulni s meg­fulladt. — A Gazdasági Egyesület október hó 24-én, d. e 10 órakor választ­mányi ülést tart, az Egyesület olvasó­termében, melyre a választmányi tagokat ez utón is meghívja. Tárgy: Házvételi ügy rendezése, 2., Gazda­sági tanfolyam felállítása, 8. Folyó ügyek. — Izsákon halálra gázolt a vonat egy munkást. Tegnap az Izsákról indaló vonat halálra gázolta Balog Áron vasúti munkást. A délután fél в órakor Izsákról induló vonat a vasútállomáson a teherkocsikat tolatta. A tolatásnál segédkezett Balog Áron vasúti munkás és eddig még ki nem derített módon a kerekek alá került, melyek szótszeggatták. — A csendőr halála. Szüc3 János nyug. csendőr-tiszthelyettest Kiskörö­sön lakásán holtan találták. A le­folytatott nyomozás szerint a hirtelen halált szivszélhüdés okozta. — A házhelyhelyigénylök vasár­napi értekezlete. A város területéből házhelyet kapott igénylők vasárnap délelőtt tartott értekezletükön egyön­tetűen nem tudtak határozni. Az ér­dekeltek egyréeze megfelebbezte a bírói ítéletben megállapított házhely­árakat, míg másik része megnyu­godott az ítéletben. A megjelentek egyrésze az elkészített íelebbezést, másik része pedig a nemfelebbezö nyi­latkozatot irta alá, mely utóbbit szintén az illetékes fórumok elé kívánnak juttatni. Akik az értekezleten nem jelenhettek meg, a íelebbezést szerda estig Tőrök III. Józsefnél a rendőrségen, a nyilatko­zatot pedig Karner Ágoston városi hivatalnoknál Írhatják alá. — Tüzoltó-nap Kiskőrösön. Kis­kőrösön november 20 ára nagyobb- szabásu tűzoltó-napot terveznek. — A keceli országos vásárt október 24 én tartják meg. — A Soltvadkerti Iparos Olvasó­kör a kebeléből alakult dalárda céljára, annak közreműködésével október 24 én fél 8 órai kezdettel, a község nagy­termében zártkörű táncmulatságot rendez. — A városházáról A városháza alatti pincét november 1 (61 kezdődő- lég 1932 november 1-ig terjedő hat évre nyilvános árverésen bérbe adják. Az árverés f. hó 25-ón, d. e. 10 óra­kor tsrtatik meg a városi tanáesjegyzői hivatalban. Bővebb adatok ugyanott tndhatók meg — A rém. kath. egyházi adóhát­ralékok fejében a TI. járásban lefog­lalt ingóságok elárverezése f. hó 23-án, szombaton d. e. 9 órakor fog meg­tartatni a városi Fehér-házban. Árve­résre kerülnek különféle állatok, bú­torok etb. — Öngyilkosság. A fólegyházai tehervonat kettévágta Zimány Antal 55 éves ottani bognár iparost. A megejtett rendőri vizsgálat a nyomo­zás megejtése után beigazoltnak látta az öngyilkossági szándékot. Ugyanis a szerencsétlen ember 10 lépés távol­ságról vetette magát a vonat elé, a mozdonyvezető észre is vette, fékezett, de a vonatot olyan csekély távolságra már nem tudta megállítani. A sze­rencsétlen ember a helyszínen nyom­ban meghalt. — A gyorsírás! tanfolyamot a közp. áll. iskolában hétfőn este 6 órakor, szerdán és szombaton 7 órakor tart­ják. — A Baramfitenyé8ztők Országos Egyesülete Budapesten november 19—22 között baromfikiállitáet ren­dez. A felmenők részére a Máv. 50 százalékos menetdij kedvezményt ad. Igazolványt és belépőjegyet 29.000 koronáért a városi menetjegyiröda készséggel beszerez. — A legújabb divat és ízlés változatossá­gáról akarja a közönséget rendszeresen tájé­koztatni Fodor divatháza eég, amikor arról értesíti a közönséget, hogy kirakatát mil­den ezombatoa újra rendezi az állandóan raktárra érkézé divat-njdonságokból. Így a gyorsan változó árjelzett kirakatban mindenki megtalálhatja Ízlésének és igényeinek leg­jobban megfelelő árut. Mindenkinek saját érdekében ajánlja, hogy a szakértő Ízléssel rendezett kirakatot állandóan kísérje figye­lemmel. mert ily módon pontos tájékozódást szerezhet úgy a legújabb divatról, mint a legszolidabb napi árakról Köszönet-nyilvánítás Mindazon rokonoknak, Jóbarátoknak és Ismerősöknek, kik felejthetetlen fiunk, testvérünk temetésén résztvettek s ez­által nagy fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek, ezúton mondunk hálás köszönetét, Sziládi Ferenc és családja. Közgazdaság Budapest, október 19 A gabonapiacról a következő jelentést kaptuk : búza 367—872, rozs 277, árpa 220—222, zab 200 —275 ezer korona mázsánként. Bika jobb 10000-13500 K, silányabb 6000 —9500 magyar hízott ökör jobb 12000— 13500, közepes 8500—11600, silány 600«— 8000, magyar tehén 6000—12600, tarka tehén 6500—14500, növendékmarha 4000— 14500 K. Sertéspiac: Prima szedett 16200— 16500, Szedett közép 16—16 200, Szedett könnyű 15—15 500, I. rendű öreg 15—15.500, II. r. öreg 14750 15000 K. Gyáriárakon törlesztésre Varrógépek, Tűzhelyek, Kályhák, Mezőgazda­sági gépek, Borsajtók, Szóllözuzók, Mérlegek, Gépalkatrészek Vasáru:; óriási választékban ! Kossuthucca 8—10 szám Kohn Sebestyén vas- és gépáru- házában 2УВ Anyakönyvi hirek Október 10. —Október 17. Születtek : Csóti Pál és Farkas Viktóriá­nak Imre nevű fink, Kispéter János és Dicső Erzsébetnek Lajos nevű fink, Znsehlág János és Makai Jolánnak Erzsébet Terézia nevű leányuk, Szundi László és Bagóezki Erzsé­betnek Terézia nevű leányuk, Dóezi Tamás és Bóka Veronikának Tamás nevű fiuk, Se­bők Józeef és Lévai Annának [András nevű fink, Pásztor Mihály és Péter Eszternek Lajos nevű fink, Jakab Sándor és Berta Rozáliá­nak Sándor nevű fink, Csofosios Imre és Hatházi Zsófiának Imre nevű fink, Pitenaner Mátyás és Békasi Rozáliának halva született fink, Nagy Ту. Imre és Kiss Klárának Sán­dor nevű fink, Karikó János és Fodor Zsófi­ának József nevű fink. Elhaltak: Retkes Mihály 62 éves, Gróf Etelka 10 éves, Kolompár László 25 napos, Sznndi Terézia 1 napos, Horváth Sándor 24 éves, Knklis Dezső 20 éves, Vetró Sándor 1 hónapos korban Kihirdetett Jegyetek: Vaezkó Antal Ernő Маевка Rozáliával, Hajas Imre kkmajsai lakos Gs. Hunyadi Etelkával, Bőesa Mátyás bajai lakos Gáspár Juliánnával, Csömör Fe­renc Varga Juliánná kkmajsai lakossal, Sánta Mihály Banga Máriával, Babós Balázs fiarnóei Etelkával, Hunyadi András Csókás Annával, Jójárt István öttömösi lakos, Kiss Rozáliával Krammer Balázs Gazdag Vilmával. Házasságot kötöttek: Mamleez Antal Béna Máriával, Pető Pongrác jánoshalmai lakos Mondovies Erzsébettel шшттжт A LEGIONISTA Folytatás 21 Daróezi lelkében is kivirigzott Laila iránt a szerelem. Boldogaak érezte magát a leány közelségében, lelke megtelt örömmel, ha tekintete reá eshetett. A szerencse fiának tartotta magát, hogy ilyen leány ezerelmét elnyerheti Estefelé, ha kart karba téve sétál­tak, a férfi a jövőről beszélt, amely­nek meg kell hozni mindkettőjük bol­dogságát. Semmi se zavarta a nyugalmat. Az oázison mindenki különleges figye­lemmel vette körül Daróezit. Neki megengedték mindazt, ami az arab férfiaknak tilos volt. Megengedték, mert Mohamed küldöttjének tekin­tették. Egyetlen érzés nyomta Daróezi lel­két. Aggódott anyjáért. Menni akart, haza akart jutni, hogy lássa azt, akit ezeret в aki bánkódik érte. De ki tudja, él-e még? Vagy talán már el­költözött e földről és lelke megtalálta pihenését. Nyugalmát a|gazdag arab kereskedő szerezte meg. — Nehány hét alatt bizonyságot szerezhetsz távol élő anyád sorsáról — mondta. Embereim beszerzik az értesítéseket. Pénzért ma már minden megy. Daróezi türelmesen várt. Egyik nap valóban megjött a válasz, amely azt a szomorú hirt tartalmazta, hogy a szegény asszony félévvel eze­lőtt meghalt. Daróezi fájdalmasan nézett maga elé, majd könnyes szemmel Lailáhos fordult, — Most már testestül, telkestül a tietek vagyok. Uj hasát alapítok ma­gamnak, de szivemben hordozom a régit is. S egyszer, ha leesendesedik az élet, elviszlek oda téged is. Jösz j velem ? A fiatal leány a férfi domború mel- ! lére borult és suttogva mondta: — Megyek veled akár a világ vó- [ gére, mert szeretlek, imádlak. (Vége) Meghívó A 48-as kör 24-én. vasárnap este 6 órai kezdettel őszirózsa bálát rendez világ- póstával, szerpentin és konfetti csatával, melyre a tánckedvelö ifjúságot tisztelettel meghívja a rendezőség. Beléptl-dij sze­mélyenként 15.000 K. Zenét Farkas test­vérek zenekara szolgáltatja. Hágán hirdetések. öiv. Mozgai Mihályné Öregszőlőkben 2*/t bold szántó földet feliből kiad. Tudako­zódhatni Sziget mellett lakásán Singer varrógépek a világ legel­terjedtebb varrógépei jóságuk és tartósságuk legjobb bizonyítéka, hogy 180 ezer К havi részletre kaphatók. Lerakat Eötvös a. 10 sz. Képv, Virág Imre. Tűk, olajak és alkatré­szek kaphatók A t. közönség szives tudomására hozom, hogy a kenyér árakat mélyén leszál­lítottam I. rendű házikenyér klgr.-ja fehér 6000 K, félbarna 5000, rozsos vekni 4000, vasalószén 2000 K. Kenyérsütést ngy főüz­letemben, mint Tábor n. 17 sz. fióküzletemben a legolcsóbban és legszebben eszközlöm. Tisztelettel Bártfai Dezső Kisebb üzlethelyiség kiadó Eötvös u. 10 sz. alatt 18 anya ée 26 jó fejbirka eladó vagy kiadó Homok n. 11 zz, alatt Suba Imre házánál Szalmát, szénát bármilyen mennyi­ségben a legmagasabb napi áron vásárol a Gazdasági Egyesület, őszi vetnivaló árpát pedig elad. Értekezni lebet a Gazdasági Egyesület vezetőségénél (Eötvös neea) Sándor Balázs hösszusikon szegedi köves nt 7-es kilométernél 21 drb 4 hónapos süldőt, 1 szeeskavágót és 1 16-os 2 esővü vadászfegyvert elad Kötőnyi Gazdaság zöldséget, sárga­répát, káposztát megrendelésre házhoz szál­lít. Felfogad nagyobb családos konvencióé eselédet és baromfi kertészt Piachoz 20 percre nagy ]Iakás ve­teményessel, 1 hold szőlővel eladó, vagy bérbe kiadó. Tudakozódhatni Máesai szabó­nál Rét n. 2 sz., hol egy bútorozott szoba kiadó Petrányi Eszter Szandi n. 25 sz. alatt tanulólánvokat gyapjúfeldolgozásra felvesz Mihaleei és társa napraforgót, tök­magot, gabonát és burgonyát a legmagasabb árban vásárol. Tengeri, árpadara, korpa házhoz szállítva is kapható H&rom üzlethelyiség kiadó Zilah István Petőfi u. 2 sz. házában november 1-tól. BővebbetJGregnss Gyula igazgató, helyi megbízottnál a központi iskolában I. kér. Károly u. 18/a sz. alatt többféle vasutasruha eladó Buda Gergely-féle füzesi 11 hold szántó Karai Sándor szomszédságában egész­ben, vagy részletekben eladó. Értekezhetni Felsőnádor n. 11 Sólyom-u. 12 sz. ház azonnali be­költözéssel eladó Tudakozódni Sándor József­fel Hunyadi n 2, hol egy féderes esézakoes van eladó Kötőnyi gazdaság darálót, tengeri morzsolót, szálfát, ölfát, tnskót rőzsét meg­vételre keres, szeeskavágót elad Keresek 1 szoba, konyha és 2 kamrából álló lakást november 1-re. Tollat, gyapjút, bőrt vásárolok. Fisohóff, Gimnázium uoea 12 sz. 977/1926. vh. sz. Árverési hirdetmény Dr. Práger József kiskunhalasi ügyvéd által képviselt Gergely Károly budapesti lakos végrehajtatónak végre­hajtást szenvedő elleni 4,182.000 K. töke, ennek 1926. év jniius hó 10 napjától járó 18% kamata és eddig öaszeeen 1,134 000 korona perköltség erejéig az esetleg időköz­ben fizetett összeg betudásával a kis­kunhalasi kir. járásbíróság 1926 V. Pk. 8684. sz. kiküldő végzése foly­tán a végrehajtást szenvedőnél 1926. évi szept. hó 14-én biróilag lefoglalt és 13,000.000 koronára becsült in­góságokra az árverés elrendeltetvén, annak — a felülfoglaltatók követelése erejéig is — Kiskunhalason Villany­telep melletti udvaron leendő megtar­tására 1926. évi október hó 28. nap­jának d. e. 9 óráját tűsöm ki, amikor a foglalás alatt levő két autó a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsárön alul is el fogoak adatni. Kiskunhalas, 1926, év okt. 6. Balogh József bir. végrehajtó. Felelős szerkesztő és laptulajdonos PRAGER JÁNOS OZOM FOGPEP tői ragyogóan fehér fogsora lesz. Megszünteti a tömj- büzt, megakadályozza a fogak romlását. Készíti: rAcz JÄMOS gyógyszertára Kossuth*». 1. (Takarék épület.) fa Szöv vásár Szem Б Hölj figj Elég lést és leg ban rot gyó nyoi vei r 9 U.’lí há snel Ti n I Tis: a n hog tim Az W* kitt föle gén Ьол feis hu2 féle lé mii le bői к Pi Vf Pl V 'V Nyomtatot Práger Ferenc Lapvállalat könyvnyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom