Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1926 (26. évfolyam, 1-104. szám)

1926-10-23 / 85. szám

tem 'get, tló к ezd­)8U obá at, kát, Iádé- t a ián lettel zső s n m, a jszttel rolhat tt it, esti, eg mya­tült é­t, iáért, irt pható ben. emben rendű ész hák зев és reklám állan- réiass- ,tók VI. I. 1 sz. i szabó Iparo­viselők­?ények­,lék en­ztelettel lános >ter XXVI. évfolyam. 85. szám. Szombat, 1926. október 23 Közgazdasági* társadalmi és politikai heti néplap* Előfizetési ár egy évre: Helyben . . . 160000 kor. | Vidékre . . 200.000 kor. Egy szám ára 1500 korona. Alapította PRAGER FERENßZ ■ I Hirdetmények dija: Egy cm. magas soron V..?. I Qarmondból 10000 korona — Petitből 11000 кого«» II Magán hirdetés szavak szerint Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épQIe' =r Lörinczy Károly tragikus halála Az Öregszőlőkben agyonlőtte magát Az Alföld vadvizeinek lecsapolása Ha végig utazunk a Budapest— szabadkai vonalon, ha széttekintünk В u g у i—Kunszentmiklős—Szabad- szállás—F üiöpszállás—К i s к ő r ö s— Akasztó vidékén, akkora tavak, mo­csarak, ingoványok képe tárul elénk a vadvizek, náderdők tömegével és a vizimadarak, vadlibák, vadkacsák légióival. Az idegen állambeli, de a magyar is, ha más megyéből származó, ha erre utazik, azon csodálkozásának adhat kifejezést: „hát lehetséges az ország szivében ily visszamaradott­ság? Szabad ezt tűrni ma, ép most Csonkaságunk közepette? A válasz erre az, hogy nem 1 Nem is türjük. Tudnunk kell tehát, hogy a mocsa­rak, vadvizek lecsapolása folyamat­ban van és kolossálisan hatalmas munkálatokat folytat a termőföldek­nek a vizektől való megtisztítása céljából: a „Pestmegyei—Duna­völgy-lecsapoló és öntöző­társulat.“ Az összes erre vonatkozó munkála­tok erősen folyamatban vannak. Ba­jától Kunszentmiklósig a munkála­tokat több munkacsoportban végzik. A főcsatornában 3 nagy excavator — kotrógép — dolgozik. Ezek közül 2 Akasztó, 1 Szabadszállás fölött. A munkálatok annyira kedvezően haladnak, hogy remélhető, miszerint a f. évben a vízlefolyás Szabad- szállástól—Bajáig biztosítva lesz a főcsatornába. A főcsatorna alsó részén Kiskörös és Baja között a régi mederben az iszaptól való megtisztítás állandóan munkálatok alatt és folyamatban van. A kocsikkal, szekerekkel való közlekedés zavartalan lebonyolítása érdekében 9 nagyobb hid részben kész részben építés alatt. Kiskőrös és Kalocsa fölött 3 nagyobb és szá­mos kisebb áteresztő épül a mellék­csatornába. Ez ideig a főcsatorna kotrásán kívül 9 mellékcsatornát is kitisztítottak mintegy 90 kilóméter hosszban. Ezek a csatornák már is éreztetik jótékony hatásukat, ameny- nyiben több ezer holdra tehető az a terület, ami a viz alól eddig is felszabadult. A jövő évben a munká­latok felfelé haladnak, úgy hogy már Kunszentmiklős magasságába fognak feljutni és igy igen nagy te­rületek szabadulnak meg a vadvi­zektől. A folyó nyáron 1000-nél jóval több munkást foglalkoztattak, ami az illető vidékeken gazdaságilag jó­tékony hatást gyakorolt. Evenkint 1,120.000 aranykoronát fordítanak e nagyszabású mü elvég­zésére. Elfog jönni az idő rövidesen, hogy eltűnnek a vizek, a mocsarak, termő lesz a Duna—Tisza köze ma ingoványos területe. Aratok dolgoz­nak majd ott, hol ma kurutyol a béka. Szinte hihetetlenül fogadta péntek reggel a város közönsége azt a szomorú, megdöbbentő hirt, hogy Lörinczy Károly ny. adójegyzö, a Hangya Fogy. Szövetkezet pónztár- noka öngyilkosságot követett el. Sajnos, a hír valónak bizonyult. Lörinczy Károly eldobta megától aránylag még fiatal életét és a ha­lálba menekült. A város széles rétegében mély részvétet keltett a szomorú eset. Lörinczy Károly markáns, ismert egyénisége volt a városnak, sok tisztelője és jó barátja volt. Az öngyilkosságról tudósítónk a következőket írhatja : Csütörtök estefelé egy levelet vittek Hudi András, a Hangya igazgatójának lakására. A levelet Lörinczy Károly irta. Hudi nem tartózkodott a város­ban, tanyán volt és igy amikor őj- félután hazament, találta szobájában a levelet. A levelet felbontva, izga­tottan olvasta, hogy Lörinczy beje­lenti neki öngyilkosságát: az öreg­szőlőkben agyonlövi magát. Búd János pénzügyminiszter egyik nemzetgyűlési beszédében kijelen­tette, hogy az illetéktörvényt sürgő­sen revízió alá kell venni. Szerinte a pénzügyi kormánynak nem lehet célja az, hogy az örökösöktöl va- gyondézsmát szedjen. Tárgyilagos­sággal megállapítható, bogy a mai állapot nem tartható fenn. A kive­tett illetékek oly magasak, hogy azo­kat az örökösök sok esetben csak akkor tudják kifizetni, ha az örökölt ingatlannak egy részét értékesítik. Sajnálattal állapítják meg, hogy a beígért rendelet még a mai napig nem látott napvilágot és még ma is a régi alapon vetik ki az illetékeket. Az illetékek megállapításánál egyik legnagyobb hiba az, hogy a hagya­A pénzügyminiszter körrendeletét adott ki valamennyi pénzügyigazga­tósághoz, a körrendeletben utasítja a pénzügyigazgatóságokat, hogy as adóalanyoknak és adótárgyak­nak 1927. évre szóló összeírását azonnal mog kell kezdeni és a munkálatokat még november hó folyamán minden körülmények között le kell fejezni. Minthogy az összeírást csakis ak­kor tudják idejében elvégezni, ha a nehezen megközelíthető községekben ős külterüíeteken az összeirási mun­kálatokat még az őszi esőzések be­állta előtt befejezik, a miniszter el­tett Gulyás Ferenc esperes-plébános is. Előzőleg már 2 rendőr ment ki kocsin az Öregszőlőkbe, velük volt dr. Katbona Mihály főügyész is. Néhány perccel később ért ki a rendőri bizottság. Két óra lehetett. Már akkor közölték velük, hogy Lő- * rinczy néhány perc előtt elkövette I az öngyilkosságot. Amint a rendőrök megzörgették a gunyhó ajtaját, ha­talmas dörrenés hallatszott ki onnan. Betörték az ajtót és a kis szobában levő pádon hanyatfekve, jobb halán­tékát átlőve táláltak rá. Már haldok- lott. Amint a zörgetést meghallotta, Frommer pisztolylyal magára lőtt. A hatósági orvos csakhamar konsta­tálta, hogy Lörinczy halálos sebet ejtett magán. Elérte célját. Gulyás Ferenc esperes-plébános az utolsó kenet szentségében részesítette, majd negyedórái haláltusa után meghalt. Lörinczy Károly 42 éves volt. Hogy miért menekült a halálba, arra az enged következtetni, hogy nem­régen vesztette el nővérét, akit imá- dásig szeretett, ami nagyon elkese­rítette és nagyban közrejáchatott ön- gyilkosságánál. gyatéki egyezségek megkötésénél az ingatlanok tulmagasan lesznek érté­kelve. Sok esetben ötödik és hatodik osztályú földeket 2000 aranykorona árban vettek fel. Természetes, hogy ilyen magas értékelés {mellett az il­letők horribilis összeget tesz ki. Pél­dául előfordult az, hogy két kát. hold föld után járó illeték kétszáz- tiz aranykoronában állapíttatott meg. Gyökeres orvoslás ezen a téren úgy lehetséges, ha a kibocsátandó rendelet nemcsak a stabil pénzérték­nek megfelelő százalék leszállítását fogja tartalmazni, hanem az ingat­lanok értékelésére vonatkozólag is tartalmaz határozott utasítást. novemberben kell befejezni rendelte, hogy elsősorban ezeken a területeken kell az összeírás meg­kezdeni. , Az összeírás most is úgy történik, ■ hogy az adóalanyok kézhezkapják i kézbesítés utján az összeirási iveket. ! Az összeirási ivet 1. minden csa- I ládfő, 2. minden önálló keresettel ! bíró családtag, 3. minden albérlő, I végül minden jogi személy külön > köteles kitölteni. ! Mint értesülünk, a kecskeméti pénz- ügyigezgatóság is megkapta már a miniszter körrendeletét, igy Halason is hamarosan megkezdik as adóala­nyok és adótárgyak összeírását. A főispán kitüntetése A kormányzó Preszly Elemért, vármegyénk főispánját a Il-ik osztályú polgári érdemrenddel tüntette ki. A kitüntetés az egész megyében és az országban örömmel találkozott. A vármegye tisztviselőkara f. hó 19 én d. e. 11 órakor Agorasztó Tivadar alispán vezetésével üdvö­zölte kitüntetése alkalmából Preszly Elemér főispánt. Agorasztó alispán beszédében kifejtette, hogy őket az öröm és a büszkeség hatja át, hogy a megye ily vezetőt mondhat magáé­nak. Végül rámutatott a főispán kiváló érdemeire és arra, hogy a kitüntetés mennyire az érdemeltet jutalmazta. A főispán válaszában megköszönte az üdvözlést és hangoztatta, hogy csak kötelességét teljesítette és ezt a jövőben is mindig meg fogja tenni. D ■■Жм-ямм.д Borzalmas tűzvész dühöngött Csapod községben Tizenegy ház, tizenkét Istálló, sok kamra, pajta éa háziállat elpusztult Sopronból jelentik : Csapod köz­ségben hétfőn hajnali fél három óra­kor tűz tört ki. A tűz nagy pusztí­tást okozott. Összesen 11 lakóház, 12 istálló, 13 kamra és 16 pajta égett le. Több háziállat is odaveszett. A kár igen tekintélyes. A szerencsét- lenül járt csapódlak megsegítésére a környékben mozgalom indult. в— Ország-Világ Tizmilliárd értékű ópiumot csem­pésztek Budapestről Kínába. — Win- discbgrätz és Nádossy karácsonykor kapnak kegyelmet. — November else­jén a lakásoknál az alapbér 55, az üzleteknél 68 százalékát kell űzetni. — Hódmezővásárhely bérházépitésre 35—40 milliárd kölcsönt vesz fel. — Debrecenben vasárnap avatták fel Európa legmodernebb klinikai telepét. — Tavasszal megindul a forgalom a csepeli ipar és kereskedelemi kikötő­ben. — Megélénkült a magyar gabona- kivitel Olaszországba és Csehországba. — Sopron 800 millió korona költséggel népfürdőt épit. — Felrobbant egy kínai csapatszállító hajó, 1200 ember életét vesztette. — Anglia hajlandó német gyarmatok visszaadásáról tár­gyalni. — Megindult a berlio londoni repülőjárat. — Buzabér helyett 24 pengő lesz a vagyon válságföldek alap­bére. — Kilencveukót darab ékszerből álló ötödik századbeli aranykincset találtak Szeged mellett. — A felsőházi javaslat az államfői kérdés rendezésé- sóvel is foglalkozik. — Tömeges ma­gyar munkás kivándorlás készül Bel­giumba és Hollandiába. — Az uj ke­reskedelmi miniszter kijelentette: Az utügy terén százesztendős mulasztá­sokat kell helyrehozni, — Szolnokme­gyében trachomajárvány pusztít ___A fővárosi tejvállalatok literenként 500 koronával leszállították a tej árát. Hudi András rögtön a rendőrségre sietett s jelentette n dolgot. Mindjárt rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, a bizottsággal ment a közben értesi­Lőrinczy Károly temetése, ma szom­baton d. u. 2 órakor lesz, amikor az egész város impozáns részvéte fogja utólsó útjára kisérni. Rendezni kell az örökösödési illetéket Tulmagasan értékelik az ingatlanokat téki leltárak felvételénél, vagy a ha­ja ■FIH—H—' ИЛ"ТШ .............. —M—B———a Összeírják az adóalanyokat és adótárgyakat Az összeirási munkálatokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom